Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71088
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o veterinárnej starostlivosti 39/2007 účinný od 31.10.2019 do 31.12.2020


Platnosť od: 19.01.2007
Účinnosť od: 31.10.2019
Účinnosť do: 31.12.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Veterinárna starostlivosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST19 JUD6910 DS15 EU PP30 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o veterinárnej starostlivosti 39/2007 účinný od 31.10.2019 do 31.12.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 39/2007 s účinnosťou od 31.10.2019 na základe 184/2018

Legislatívny proces k zákonu 184/2018§ 22
Ochrana zvierat

(1)
Vlastník zvieraťa alebo držiteľ zvieraťa je povinný pri chove zvieraťa alebo držaní zvieraťa zabezpečiť jeho ochranu a pohodu, ktorou sa rozumie dosiahnutie takého vzťahu medzi prostredím a každým individuálnym zvieraťom, ktorý s ohľadom na druh zvieraťa, stupeň jeho vývoja, prispôsobenia sa a domestikácie zaručí jeho dobrý zdravotný stav, fyziologické potreby a etologické potreby, dostatočnú voľnosť pohybu, sociálne vzťahy, rozvíjanie jeho daností a fyziologické prejavy správania, a to dodržiavaním požiadaviek na
a)
kontrolu zvierat,
b)
ustajnenie zvierat a na používané zariadenia,
c)
kŕmenie, napájanie, podávanie liekov, veterinárnych liekov a veterinárnych prípravkov,6)
d)
chov zvierat a vykonávanie zákrokov na nich,
e)
vedenie záznamov,
f)
prepravu zvierat,
g)
vykonávanie postupov na zvieratách a na chov a dodávanie zvierat na vykonávanie postupov na nich,
h)
ochranu zvierat v čase ich usmrcovania alebo zabíjania,
i)
ochranu voľne žijúcich zvierat a nebezpečných zvierat chovaných v zajatí,
j)
ochranu spoločenských zvierat.
(2)
Zakazuje sa týranie zvieraťa, ktorým je každé konanie okrem odôvodneného zdravotného a schváleného postupového dôvodu, ktorým sa
a)
spôsobí zvieraťu trvalé alebo dlhodobé poškodenie zdravia,
b)
usmrtí zviera bez primeraného dôvodu podľa odseku 5,
c)
bez použitia anestetík, ak je to potrebné, spôsobí zvieraťu trvalé alebo dlhodobé porušenie neobnoviteľných častí organizmu okrem sterilizácie samíc a kastrácie samcov, brúsenia zobákov a kastrácie kohútikov,105a) kupírovania časti chvosta psov v súlade s uznanými plemennými znakmi do veku 14 dní od narodenia a kupírovania časti chvosta malých prežúvavcov narodených na území Slovenskej republiky do veku osem dní, odrohovania mláďat domácich prežúvavcov do veku osem týždňov pri dodržaní podmienok zabraňujúcich rozširovaniu chorôb a okrem odstraňovania vlčieho pazúrika u psov, ktoré môže vykonávať len osoba podľa § 10 ods. 2,
d)
spôsobí zvieraťu trvalá alebo dlhodobá porucha správania,
e)
prekročia biologické schopnosti zvieraťa alebo sa zvieraťu spôsobí neprimeraná bolesť, poranenie alebo utrpenie,
f)
obmedzuje výživa a napájanie zvieraťa, čím sa poškodzuje jeho zdravotný stav,
g)
spôsobí zvieraťu zbytočné utrpenie alebo bolesť tým, že sa nevyliečiteľne choré, slabé alebo vyčerpané zviera, pre ktoré je ďalšie prežívanie spojené s trvalou bolesťou alebo utrpením, vydá na iný účel ako na neodkladné bezbolestné usmrtenie,
h)
spôsobí zvieraťu bolesť alebo utrpenie tým, že sa použije ako živá návnada,
i)
zviera dopuje alebo sa mu podá omamná látka alebo chemická látka, ktorá poškodzuje jeho zdravie alebo ktorá navodzuje jeho nefyziologický stav, alebo sa mu podá potrava, ktorá obsahuje látky alebo predmety, ktoré mu spôsobujú bolesť, utrpenie alebo ho inak poškodzujú, okrem odôvodnených zdravotných a schválených postupových dôvodov,
j)
použitím podnetu, predmetu alebo pomôcky, ktoré vyvolávajú bolesť, spôsobujú klinicky zjavné poranenie alebo klinicky preukázateľné negatívne zmeny v činnosti nervovej sústavy alebo iných orgánových sústav zvieraťa,
k)
zasiahne do priebehu pôrodu spôsobom, ktorý zväčšuje bolesť alebo poškodzuje zdravie zvieraťa,
l)
štve zviera proti zvieraťu, cvičí alebo skúša zviera na inom živom zvierati okrem sokoliarskeho výcviku sokoliarskeho dravca na lov zveri a prípravy zvieraťa na jeho vypustenie do voľnej prírody a používa živé zviera ako návnadu okrem schválených pokusných dôvodov; za štvanie, cvičenie a skúšanie zvieraťa na inom živom zvierati sa nepovažuje použitie poľovného psa alebo poľovne upotrebiteľného psa podľa osobitného predpisu106) a použitie psa na pastierske účely,
m)
opustí zviera s úmyslom zbaviť sa ho; za opustenie sa nepovažuje vypustenie voľne žijúceho zvieraťa do jeho prirodzeného prostredia, ak to dovoľuje zdravotný stav zvieraťa a charakter prostredia,
n)
zviera chová v nevhodných podmienkach alebo tak, že si zviera samé spôsobuje utrpenie a bolesť alebo si zvieratá spôsobujú utrpenie a bolesť navzájom,
o)
použije elektrický prúd k obmedzeniu pohybu končatín zvieraťa alebo znehybnenia zvieraťa okrem použitia elektrického ohradníka alebo prístroja pre elektrické omračovanie a usmrcovanie zvierat,
p)
zbavujú ryby šupín alebo plutiev pri manipulácii so živými rybami alebo sa im vtláčajú oči do očníc,
q)
použije živé zviera na kŕmenie takého druhu zvieraťa, u ktorého z biologických dôvodov takýto spôsob výživy nie je nevyhnutný.
(3)
Utýranie zvieraťa je privodenie smrti zvieraťa v dôsledku bolestivého alebo iného krutého, surového alebo trýznivého spôsobu konania spôsobeného človekom. Konanie podľa prvej vety sa považuje za utýranie aj vtedy ak ho zviera prežije, ale má za následok nevyhnutnosť eutanázie zvieraťa z dôvodu následkov utrpenia alebo usmrtenie zvieraťa spôsobom uvedeným v odseku 2.
(4)
Ďalej sa zakazuje
a)
použiť zviera ako cenu alebo prémiu v súťaži a pri výstave zvierat,
b)
použiť živé zviera v umeleckej produkcii alebo v reklame bez oznámenia regionálnej veterinárnej a potravinovej správe,
c)
použiť zviera uvedené v zozname ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným ministerstvom na verejné vystúpenie a na jeho výcvik na účely verejného vystúpenia; to neplatí pre použitie zvieraťa na vedecké účely alebo vzdelávacie účely podľa osobitného predpisu,106c) pre použitie sokoliarskeho dravca na sokoliarskom vystúpení a pre použitie zvieraťa na základe výnimky podľa odseku 7,
d)
propagovať týranie zvierat,
e)
vykonávať odborné veterinárne činnosti v rozpore s § 10 ods. 2 a 3,
f)
zabiť gravidné zviera okrem prípadu, v ktorom je na základe odborného posúdenia veterinárnym lekárom zrejmé, že je bezprostredne ohrozené zdravie matky alebo plodu, a okrem prípadov podľa odseku 5 písm. a), d), e), g) a h).
(5)
Primeraným dôvodom na usmrtenie zvieraťa je
a)
prípad nutnej obrany a krajnej núdze,
b)
usmrtenie hospodárskeho zvieraťa využívaného na získavanie produktu živočíšneho pôvodu alebo živočíšnych vedľajších produktov,
c)
usmrtenie zvieraťa v schválenom postupe,
d)
bezbolestné usmrtenie zvieraťa z dôvodu jeho nevyliečiteľnej choroby, závažného alebo rozsiahleho poranenia alebo z dôvodu jeho veku, ak je jeho ďalšie prežívanie spojené s nepretržitou bolesťou alebo utrpením; bezbolestné usmrtenie zvieraťa po predchádzajúcom zbavení vedomia môže vykonať len veterinárny lekár okrem skončenia utrpenia zvieraťa v naliehavých prípadoch, ak nemožno rýchlo zabezpečiť pomoc veterinárneho lekára,
e)
usmrtenie zvieraťa pri eradikácii, kontrole, prevencii a diagnostike chorôb, deratizácii a dezinsekcii,
f)
usmrtenie nechceného zvieraťa veterinárnym lekárom, ak pre zviera nie je možné zabezpečiť náhradnú starostlivosť; to neplatí pre služobné zviera a hospodárske zviera,
g)
ulovenie zvieraťa povoleným spôsobom,106)
h)
usmrtenie invázneho nepôvodného druhu zvieraťa106a) podľa osobitného predpisu.106b)
(6)
Zákazy podľa odsekov 2 a 4 sa vzťahujú len na stavovce.
(7)
Štátna veterinárna a potravinová správa môže povoliť výnimku zo zákazu podľa odseku 4 písm. c) najmä na účely tvorby audiovizuálneho diela alebo vysielania programovej služby, ak tým nebude ohrozené dodržanie ostatných požiadaviek na ochranu zvierat podľa tohto zákona. Výnimku z uvedeného zákazu nemožno povoliť na použitie zvieraťa v cirkuse alebo v obdobnom zariadení a nemožno ju povoliť, ak je zviera držané prevažne na účely verejného vystúpenia alebo výcviku na účely verejného vystúpenia. Povolenie výnimky možno vydať na dobu určitú alebo neurčitú alebo možno povolenie výnimky viazať na konkrétnu udalosť.
(8)
Držiteľ zvieraťa je povinný zabezpečiť opatrenia na zabránenie úniku zvieraťa, jeho neplánovaného rozmnožovania alebo nežiaduceho rozmnožovania. Ak dôjde k úniku zvieraťa z farmového chovu, je držiteľ zvieraťa povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť užívateľovi poľovného revíru, do ktorého zviera uniklo a orgánu štátnej správy poľovníctva a do desiatich dní zabezpečiť jeho odchyt. Ak držiteľ zvieraťa odchyt nezabezpečí, zviera, ktoré uniklo z farmového chovu sa stáva zverou podľa osobitného predpisu.106)
(9)
Ministerstvo a obce zabezpečujú zriadenie alebo prevádzku karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá alebo sa podieľajú na prevádzke karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá.
(10)
Obec je povinná zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na území obce a ich umiestnenie do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá prostredníctvom osoby schválenej na odchyt túlavých zvierat, ktorou je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorej bolo vydané rozhodnutie o schválení na odchyt túlavých zvierat podľa § 6 ods. 2 písm. av). Ak obec nie je osobou schválenou na odchyt túlavých zvierat, je povinná uzavrieť zmluvu o odchyte túlavých zvierat s osobou schválenou na odchyt túlavých zvierat.
(11)
Obec je povinná prevziať túlavé zviera nájdené na území obce od nálezcu a umiestniť ho v karanténnej stanici alebo útulku pre zvieratá. Obec zabezpečuje starostlivosť o túlavé zviera od okamihu jeho prevzatia a po tom, ako nadobudne vlastníctvo k zvieraťu podľa odseku 17, môže aj bezodplatne previesť vlastníctvo zvieraťa na karanténnu stanicu alebo útulok pre zvieratá.
(12)
Ak nálezca odovzdá túlavé zviera priamo karanténnej stanici alebo útulku pre zvieratá, karanténna stanica alebo útulok pre zvieratá sú povinné o prevzatí zvieraťa upovedomiť obec, na území ktorej bolo zviera nájdené a zaregistrovať túlavé zviera do registra odchytených túlavých zvierat najneskôr nasledujúci deň po jeho prevzatí.
(13)
Odchyt túlavých zvierat a ich umiestnenie do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá môže vykonávať len osoba schválená na odchyt túlavých zvierat prostredníctvom odborne spôsobilej osoby vyškolenej podľa § 6 ods. 2 písm. a). Osoba schválená na odchyt túlavých zvierat nahlási obci, na ktorej území bolo zviera odchytené bezodkladne po odchyte túlavého zvieraťa, zoznam odchytených túlavých zvierat a údaje o odchytených túlavých zvieratách. Ak osoba schválená na odchyt túlavých zvierat neprevádzkuje vlastnú karanténnu stanicu alebo útulok pre zvieratá, je povinná uzavrieť s karanténnou stanicou alebo útulkom pre zvieratá zmluvu o úschove odchytených túlavých zvierat.
(14)
Osoba schválená na odchyt túlavých zvierat je povinná zaregistrovať každé odchytené túlavé zviera do registra odchytených túlavých zvierat najneskôr do okamihu umiestnenia odchyteného túlavého zvieraťa do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá. Karanténna stanica alebo útulok pre zvieratá je povinná bezodkladne potvrdiť prevzatie odchyteného túlavého zvieraťa od osoby schválenej na odchyt túlavých zvierat a zadať aktuálne zmeny údajov o odchytenom túlavom zvierati do registra odchytených túlavých zvierat.
(15)
Osoba schválená na odchyt túlavých zvierat je povinná každoročne do 31. januára elektronicky nahlásiť regionálnej veterinárnej a potravinovej správe počet odchytených túlavých zvierat za predchádzajúci kalendárny rok.
(16)
Karanténna stanica a útulok pre zvieratá sú povinné pri prevzatí zvieraťa overiť jeho identifikáciu. Ak zviera nie je individuálne označené, karanténna stanica alebo útulok pre zvieratá po jeho prijatí bezodkladne zabezpečí jeho označenie alebo opis so zreteľom na špecifiká každého druhu; ak ide o psa, mačku alebo fretku, označí ho transpondérom. Ak veterinárny lekár rozhodne, že je potrebné zviera usmrtiť zo zdravotných dôvodov, nie je potrebné ho individuálne označiť.
(17)
Ak sa vlastník odchyteného túlavého zvieraťa neprihlási o zviera do troch mesiacov odo dňa umiestnenia zvieraťa do karanténnej stanice alebo do útulku pre zvieratá, dňom nasledujúcim po uplynutí tejto lehoty prechádza vlastníctvo zvieraťa na obec, na území ktorej bolo zviera nájdené.
(18)
Ministerstvo zriaďuje a zabezpečuje prevádzku staníc pre zvieratá, ktoré podliehajú veterinárnym opatreniam a ktoré slúžia na umiestnenie zvierat podliehajúcich veterinárnym opatreniam nariadeným orgánom veterinárnej správy v súvislosti s ochranou zdravia zvierat, dobrými životnými podmienkami zvierat a veterinárnym opatreniam nariadeným pri obchode s členskými štátmi alebo tretími krajinami.
(19)
V karanténnej stanici, útulku pre zvieratá a v stanici pre zvieratá podľa odseku 18 môže byť umiestnené aj zviera, ktoré bolo zaistené orgánmi činnými v trestnom konaní na účely trestného konania najmä v prípadoch týrania zvieraťa, zvieraťa, ktoré bolo predmetom nelegálneho obchodovania, zvieraťa, ktoré spôsobilo ujmu na živote, zdraví alebo majetku alebo zvieraťa zadržaného počas výkonu veterinárnej kontroly.
(20)
O umiestnení zvieraťa v karanténnej stanici, v útulku pre zvieratá alebo v stanici pre zvieratá podľa odseku 18 rozhoduje veterinárny inšpektor pri kontrole na mieste podľa § 14 ods. 2.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore