Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70495
Dôvodové správy: 2218
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
07.12.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o veterinárnej starostlivosti 39/2007 účinný od 01.09.2019 do 30.10.2019


Platnosť od: 19.01.2007
Účinnosť od: 01.09.2019
Účinnosť do: 30.10.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Veterinárna starostlivosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST19 JUD699 DS15 EU PP30 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o veterinárnej starostlivosti 39/2007 účinný od 01.09.2019 do 30.10.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 39/2007 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 184/2018


§ 6
Štátna veterinárna a potravinová správa

(1)
Štátna veterinárna a potravinová správa je rozpočtová organizácia,26) ktorá je finančnými vzťahmi zapojená na rozpočet ministerstva. Na jej čele je ústredný riaditeľ, ktorého z úradných veterinárnych lekárov vymenúva a odvoláva minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) podľa osobitného predpisu.27) Ústredný riaditeľ plní funkciu hlavného veterinárneho lekára vo veterinárnej oblasti. Za výkon funkcie je hlavný veterinárny lekár zodpovedný priamo ministrovi.
(2)
Štátna veterinárna a potravinová správa
a)
riadi, usmerňuje, koordinuje a kontroluje28) výkon štátnej správy, ktorý uskutočňujú regionálne veterinárne a potravinové správy a ústav kontroly veterinárnych liečiv, určuje dokumentované postupy veterinárnych kontrol podľa tohto zákona a v súlade s osobitným predpisom29) vykonáva vnútorný audit veterinárnych kontrol, ktoré vykonávajú regionálne veterinárne a potravinové správy a ústav kontroly veterinárnych liečiv; osobitný predpis28) sa vzťahuje na vykonávanie vnútorného auditu primerane,
b)
riadi, usmerňuje a kontroluje úradné veterinárne laboratóriá a Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, kontroluje, koordinuje a usmerňuje kontrolné subjekty a vykonáva podľa osobitného predpisu29) vnútorný audit činností laboratórií pri plnení ich úloh podľa § 15 ods. 3,
c)
rozhoduje v druhom stupni vo veciach, o ktorých v prvom stupni rozhoduje regionálna veterinárna a potravinová správa a ústav kontroly veterinárnych liečiv,
d)
vykonáva hraničnú veterinárnu kontrolu prostredníctvom schválených hraničných inšpekčných staníc a veterinárnych inšpektorov,
e)
predkladá ministerstvu národné pohotovostné plány, ktorými sa určujú opatrenia pri podozrení na chorobu alebo pri výskyte chorôb zvierat, národné pohotovostné plány24) vo veterinárnej oblasti a národný plán veterinárnych kontrol podľa tohto zákona; predkladá ministerstvu informácie a údaje pre výročné správy podľa osobitného predpisu19) a vypracúva program dohľadu a program eradikácie chorôb živočíchov hospodárskeho chovu rýb,
f)
vykonáva klasifikáciu chovov, regiónov alebo oblastí z hľadiska výskytu chorôb uvedených v § 17 a v prílohách č. 4 a 5,
g)
prejednáva priestupky, ukladá pokuty a opatrenia podľa osobitného predpisu30) na základe skutočností zistených pri výkone svojej pôsobnosti,
h)
vykonáva prostredníctvom veterinárnych inšpektorov veterinárne kontroly
1.
prevádzkarní, zariadení a činností podľa písmen i), j), w), x), z), ab) a am),
2.
prevádzkarní, zariadení a činností, na ktoré sa vzťahujú osobitné predpisy,31) v prípadoch podľa osobitného predpisu,32)
3.
zdravia zvierat, identifikácie zvierat, registrácie zvierat a ochrany zvierat u vlastníkov zvierat, držiteľov zvierat, sprostredkovateľov, dovozcov, vývozcov, príjemcov, prepravcov, predávajúcich alebo iných fyzických osôb, fyzických osôb – podnikateľov alebo právnických osôb poverených vlastníkom zvieraťa v ním určenom rozsahu vykonávať právne úkony týkajúce sa zvereného zvieraťa (ďalej len „osoba oprávnená disponovať so zvieraťom“),
i)
vydáva, pozastavuje a zrušuje rozhodnutie o schválení pre
1.
hraničné inšpekčné stanice pri dovoze z tretích krajín,
2.
postupy vykonávané na zvieratách,
3.
zariadenie fyzických osôb – podnikateľov alebo zariadenie právnických osôb, ktoré vykonáva postupy na zvieratách, chová zvieratá alebo dodáva zvieratá na účely takého postupu,
4.
prevádzkareň na spracovanie živočíšnych vedľajších produktov,32a)
5.
dodávateľa priamo zásobujúceho produktmi živočíšneho pôvodu námorné lode vykonávajúce medzinárodnú prepravu,
6.
slobodné pásma a colné sklady,
7.
prevádzkareň pri vývoze do tretích krajín, ak to vyžadujú príslušné orgány tretích krajín podľa právnych predpisov danej krajiny,
8.
cirkus podľa osobitného predpisu,32b)
9.
zariadenie, v ktorom sa držia zvieratá alebo chovajú zvieratá na účely zachovania druhov zvierat,
10.
zariadenie, v ktorom sa držia zvieratá alebo chovajú zvieratá na účely vystavovania zvierat a vzdelávania verejnosti,
11.
zariadenie, ktoré sa zaoberá základným výskumom, aplikovaným vedeckým výskumom, chová zvieratá alebo dodáva zvieratá na účely takého výskumu,
j)
vydáva, pozastavuje a zrušuje rozhodnutie o schválení pri obchode s inými členskými štátmi alebo pri vývoze do tretích krajín pre
1.
kontrolné miesta pri preprave zvierat,
2.
inseminačné stanice,
3.
tímy na odber a prenos embryí,
k)
vydáva záväzné posudky podľa § 44 ods. 3,
l)
vedie aktuálne zoznamy schválených, povolených alebo registrovaných prevádzkarní, zariadení, chovov rýb, kontrolných miest pri preprave zvierat, trhov so zvieratami, zberných stredísk, fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb podľa tohto zákona, chovov, regiónov alebo oblastí klasifikovaných z hľadiska výskytu chorôb uvedených v prílohách č. 4 a 5, poverených a schválených veterinárnych lekárov, slobodných pásiem, colných skladov, dodávateľov priamo zásobujúcich námorné lode vykonávajúce námornú prepravu a zoznamy karantén, vypracúva, vedie a poskytuje ostatným členským štátom a verejnosti prostredníctvom webového sídla aktuálny prehľad zoznamov schválených potravinárskych prevádzkarní pre produkty živočíšneho pôvodu s ich schvaľovacími číslami a inými informáciami podľa osobitného predpisu33) a zoznamov podľa osobitných predpisov,15a)
m)
autorizuje referenčné laboratóriá, ktorými môžu byť úradné laboratóriá zriadené podľa § 15 alebo iné akreditované laboratóriá, a zrušuje ich autorizáciu,
n)
uzatvára zmluvy s príslušnými referenčnými laboratóriami Európskej únie a s príslušnými národnými referenčnými laboratóriami členských štátov podľa § 15 ods. 3 písm. e) a f),
o)
vydáva a zrušuje certifikáty o dodržaní veterinárnych požiadaviek podľa § 3 po vykonaní hraničnej veterinárnej kontroly pri dovoze zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu, živočíšnych vedľajších produktov, krmív a vybraných produktov rastlinného pôvodu z tretích krajín, ktoré sprevádzajú dovezené zásielky zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, produktov živočíšneho pôvodu, živočíšnych vedľajších produktov, krmív a vybraných produktov rastlinného pôvodu34) do miest určenia,
p)
kontroluje, odborne usmerňuje a koordinuje zabezpečovanie systému identifikácie a registrácie hospodárskych zvierat, kontroluje, odborne usmerňuje a koordinuje systém osobitného označovania hovädzieho mäsa a produktov z neho a označovania mäsa z hovädzieho dobytka mladšieho ako 12 mesiacov a systém osvedčovania úlovkov na dovoz a vývoz produktov rybolovu, požiadaviek na sledovateľnosť a označovanie produktov rybolovu a akvakultúry podľa osobitných predpisov,13a)
q)
určuje a zabezpečuje prostredníctvom vlastného vzdelávacieho zariadenia vzdelávanie úradných veterinárnych lekárov a ostatných zamestnancov regionálnych veterinárnych a potravinových správ, kontroluje školenia a pravidelné doškoľovanie zamestnancov vykonávajúcich veterinárnu kontrolu v oblasti ich pôsobnosti podľa tohto zákona a osobitných predpisov35) a vypracúva
1.
koncepciu špecializovaného postgraduálneho vzdelávania úradných veterinárnych lekárov, iných foriem postgraduálneho vzdelávania zamestnancov orgánov veterinárnej správy a úradných laboratórií,
2.
programy odborného školenia a preškoľovania úradných veterinárnych lekárov a iných zamestnancov orgánov veterinárnej správy a úradných laboratórií,
r)
uznáva doklady o vzdelaní a odbornej spôsobilosti veterinárnych lekárov,
s)
vydáva potvrdenia o výkone odborných veterinárnych činností na území Slovenskej republiky pre príslušný orgán štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, na účely výkonu veterinárnej činnosti v inom štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
t)
vydáva potvrdenia o uložených alebo vedených disciplinárnych opatreniach na území Slovenskej republiky pre príslušný orgán štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, na účely výkonu veterinárnej činnosti v inom štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
u)
zriaďuje počítačovú databázu pre centrálny register spoločenských zvierat a zabezpečuje jej prevádzku podľa § 19,
v)
overuje súlad pasu spoločenského zvieraťa s osobitným predpisom,37)
w)
prideľuje a odníma výrobcom pasov spoločenských zvierat sériové čísla pasov spoločenských zvierat,
x)
vydáva a zrušuje rozhodnutie o povolení prepravcov zvierat,
y)
zasiela hlásenia Európskej komisii podľa osobitných predpisov,15a)
z)
vykonáva veterinárne kontroly ochrany zvierat pri vývoze do tretích krajín,
aa)
povoľuje a zrušuje povolenie výnimiek podľa osobitného predpisu,39)
ab)
posudzuje vnútroštátne príručky správnej hygienickej praxe a na uplatnenie zásad analýzy nebezpečenstva a kritických kontrolných bodov (HACCP) podľa osobitných predpisov,40) ak ide o produkty živočíšneho pôvodu, alebo živočíšne vedľajšie produkty,
ac)
nariaďuje a zrušuje opatrenia pri zistení alebo podozrení z vážneho alebo bezprostredného ohrozenia zdravia zvierat alebo zdravia ľudí produktmi živočíšneho pôvodu, krmivami alebo živočíšnymi vedľajšími produktmi alebo pri ohrození bezpečnosti potravín živočíšneho pôvodu,
ad)
vykonáva audit alebo inšpekciu kontrolných subjektov a ukladá nápravné opatrenia, ak sa podľa výsledkov auditu alebo inšpekcie zistí, že kontrolný subjekt riadne nevykonáva úlohy a povinnosti, ktorými bol poverený,
ae)
určuje spôsob preukazovania dodržiavania hygienických požiadaviek podľa osobitného predpisu41) a vhodnosti používania alternatívnych materiálov, zariadení, systémov a metód na dosiahnutie cieľov podľa osobitných predpisov,42)
af)
spolupracuje s Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 5,
ag)
informuje Európsku komisiu o veciach vyplývajúcich z osobitných predpisov,43) a ak je to potrebné, osobitne aj členské štáty a verejnosť prostredníctvom ich uverejnenia vo vestníku ministerstva alebo na webovom sídle štátnej veterinárnej a potravinovej správy,
ah)
prijíma opatrenia na uskutočnenie koordinovaných výmenných programov,
ai)
koordinuje komunikáciu medzi príslušnými orgánmi veterinárnej správy členských štátov podľa osobitných predpisov,45)
aj)
schvaľuje, pozastavuje a zrušuje rozhodnutia o schválení pre úradné laboratóriá na vyšetrovanie trichinel v mäse,46)
ak)
zriaďuje a odborne usmerňuje systém siete dohľadu,
al)
vydáva, pozastavuje a zrušuje povolenia podľa osobitného predpisu,47)
am)
určuje v jednotlivých prípadoch prevádzkovateľom bitúnkov podmienky, za ktorých možno zabíjať zvieratá podľa osobitných schém eradikácie a kontroly špecifických chorôb ustanovených v osobitnom predpise,48)
an)
organizuje školenia a vykonáva skúšky vyškolených osôb podľa osobitného predpisu49) a na tento účel zriaďuje skúšobnú komisiu a po úspešnom absolvovaní skúšky vydá vyškolenej osobe certifikát o spôsobilosti na prvotné vyšetrenie voľne žijúcej zveri na mieste a na jej vyšetrenie po usmrtení,
ao)
organizuje prostredníctvom vlastného vzdelávacieho zariadenia školenia osôb zabezpečujúcich odchyt túlavých zvierat a ich umiestňovanie do útulkov a karanténnych staníc,
ap)
vydáva poverenia a zrušuje poverenia na výkon kontroly podľa § 14 ods. 5,
aq)
vykonáva plemenársky dozor v oblasti šľachtenia a plemenitby hospodárskych zvierat podľa osobitného predpisu,50)
ar)
zabezpečuje prostredníctvom svojho vzdelávacieho zariadenia činnosti podľa osobitného predpisu50a) a školenia osôb, ktoré manipulujú so zvieratami na účely ich využitia v postupe alebo ich chovajú alebo dodávajú na takéto účely,
as)
posudzuje vypracovanie príručiek osvedčených postupov podľa osobitného predpisu,50b)
at)
určuje spôsob preukazovania osobitných požiadaviek na ochranu zvierat počas ich ustajňovania, manipulácie s nimi, znehybňovania, omračovania, vykrvenia zvierat, kontrol monitorovania postupov podľa osobitného predpisu,50c) pri preukazovaní hygienických požiadaviek podľa osobitného predpisu,50a)
au)
plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a podľa osobitného predpisu,36)
av)
vydáva a zrušuje rozhodnutie o schválení odchytu túlavých zvierat na obdobie piatich rokov pre fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu,
aw)
vedie register odchytených túlavých zvierat,
ax)
vedie zoznam prevádzkarní na prípravu medikovaných krmív,
ay)
vydáva a zrušuje malým bitúnkom a prevádzkarňam vyrábajúcim mleté mäso a mäsové prípravky v malých množstvách výnimky z frekvencie bakteriologického odberu vzoriek,
az)
vykonáva dokumentačnú kontrolu zabezpečenia systému osvedčovania úlovkov na dovoz a vývoz produktov rybolovu50d) a ukladá opatrenia podľa osobitného predpisu,50e)
ba)
ustanovuje zdravotné požiadavky, vzory certifikátov alebo iných sprievodných dokladov pri obchode s členskými štátmi a pri dovoze, ak ide o zvieratá, násadové vajcia, zárodočné produkty, produkty živočíšneho pôvodu, živočíšne vedľajšie produkty, krmivá a vybrané produkty rastlinného pôvodu, na ktoré zdravotné požiadavky nie sú harmonizované,
bb)
povoľuje dovoz a prevoz vzoriek na výskum a diagnostiku,50f)
bc)
povoľuje a zrušuje povolenie výnimky zo zákazu podľa § 22 ods. 4 písm. c),
bd)
vedie elektronický systém nahlasovania zásielok zvierat, násadových vajec, zárodočných produktov, živočíšnych vedľajších produktov a produktov živočíšneho pôvodu z iných členských štátov,
be)
povoľuje a zrušuje povolenie výnimky podľa osobitného predpisu.50g)
(3)
Potvrdenie uvedené v odseku 2 písm. s) osvedčuje, že veterinárny lekár na území Slovenskej republiky vykonával odborné veterinárne činnosti najmenej tri roky v posledných piatich rokoch pred vydaním potvrdenia; štátna veterinárna a potravinová správa pre vydanie takého potvrdenia upustí od splnenia podmienky výkonu veterinárneho povolania najmenej tri roky v posledných piatich rokoch pred vydaním potvrdenia, ak veterinárny lekár preukáže v pohovore pred komisiou vymenovanou ústredným riaditeľom štátnej veterinárnej a potravinovej správy zo zástupcov štátnej veterinárnej a potravinovej správy, Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a Univerzity veterinárskeho lekárstva dostatočné znalosti na výkon odborných veterinárnych činností a získal celkovú prax pri výkone odborných veterinárnych činností aspoň tri roky.
(4)
Potvrdenie uvedené v odseku 2 písm. t) osvedčuje, že veterinárnemu lekárovi bolo počas výkonu odborných veterinárnych činností uložené disciplinárne opatrenie alebo že je voči nemu vedené disciplinárne konanie.
(5)
Hlavný veterinárny lekár
a)
je oprávnený v naliehavých prípadoch podľa § 34 ods. 1 a § 35 ods. 9
1.
priamo riadiť každého veterinárneho lekára, ktorý vykonáva odborné veterinárne činnosti na území Slovenskej republiky,
2.
nariadiť núdzové opatrenia, najmä obmedzenie pohybu osôb, zákaz pohybu osôb a ich styku a zhromažďovania alebo iné núdzové opatrenia, ktoré vzhľadom na závažnosť nebezpečenstva pre zdravie zvierat alebo zdravie ľudí považuje za potrebné,
3.
riadiť zamestnancov orgánov verejnej správy a iné osoby, ktorých činnosti sú potrebné na kontrolu alebo eradikáciu choroby zvierat, zoonózy, alebo elimináciu inej príčiny, ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat alebo ľudí a pre ktorej výskyt boli nariadené mimoriadne núdzové opatrenia,
4.
nariadiť použitie zakázaného spôsobu lovu zveri alebo nesprávneho spôsobu lovu zveri podľa osobitného predpisu,50h) ak je to nevyhnutné na obmedzenie stavov zveri pri eradikácii choroby zvierat, zoonózy alebo inej príčiny, ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat alebo zdravie ľudí a pre ktorej výskyt boli nariadené mimoriadne núdzové opatrenia; ustanovenia osobitného predpisu50i) tým nie sú dotknuté,
b)
zastupuje Slovenskú republiku vo veterinárnej oblasti v medzinárodných organizáciách,
c)
podáva ministrovi informácie o nových vedeckých dôkazoch alebo skutočnostiach, ktoré sa týkajú štátnych veterinárnych činností,
d)
navrhuje ministrovi rozpočet na veterinárnu správu a výkon štátnych veterinárnych činností,
e)
vypracúva a zverejňuje národné pohotovostné plány pre podozrenie na chorobu alebo pre výskyt chorôb zvierat a zoznamy podľa odseku 2 písm. l) a sprístupňuje ich verejnosti a ostatným členským štátom v súlade s požiadavkami Európskej komisie,
f)
poveruje veterinárnych lekárov na vydávanie pasov spoločenských zvierat, kontroluje plnenie požiadaviek na vydávanie pasov spoločenských zvierat a zrušuje ich poverenia,
g)
poveruje úradných veterinárnych lekárov na výkon certifikácie podľa § 36 a zrušuje ich poverenia,
h)
organizuje skúšky a testy úradných veterinárnych lekárov, vymenúva skúšobné komisie a schvaľuje testy na potvrdzovanie znalostí zamestnancov orgánov veterinárnej správy a kontrolných subjektov, ktoré sa vyžadujú pri vykonávaní určitých veterinárnych kontrol a osobitných úloh pri ich výkone podľa osobitných predpisov,35)
i)
nariaďuje a zrušuje opatrenia na základe skutočností zistených pri výkone svojej pôsobnosti alebo pri podozrení z vážneho alebo bezprostredného ohrozenia zdravia zvierat alebo zdravia ľudí produktmi živočíšneho pôvodu, krmivami alebo živočíšnymi vedľajšími produktmi alebo pri ohrození bezpečnosti potravín živočíšneho pôvodu vrátane opatrení týkajúcich sa individuálne určených právnických osôb a fyzických osôb,
j)
vymenúva a odvoláva riaditeľa Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov,
k)
vydáva, pozastavuje a zrušuje povolenie na usmrcovanie zvierat rituálnym spôsobom a iným spôsobom, ako ustanovuje osobitný predpis,52)
l)
podáva hlásenia členským štátom, Európskej komisii, členským štátom Európskeho združenia voľného obchodu, členským štátom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a iným medzinárodným organizáciám.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore