Zákon Českej národnej rady o nadobúdaní a strate štátneho občianstva Českej socialistickej republiky 39/1969 účinný od 08.05.1969

Platnosť od: 08.05.1969
Účinnosť od: 08.05.1969
Autor: Nezadaný
Oblasť:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPP1ČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 39/1969 s účinnosťou od 08.05.1969
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Českej národnej rady

o nadobúdaní a strate štátneho občianstva Českej socialistickej republiky

Česká národná rada vychádzajúc zo zásad nadobúdania a straty štátneho občianstva ustanovených ...

§ 1
Úvodné ustanovenie
(1)

Štátny občan Českej socialistickej republiky (ďalej len „republiky“) je súčasne štátnym ...

(2)

Stratou štátneho občianstva republiky stráca občan i štátne občianstvo Československej socialistickej ...

Prvá časť

Štátni občania republiky

§ 2
Určenie štátneho občianstva
(1)

Štátnym občanom republiky je ten, kto mal k 1. januáru 1969 štátne občianstvo Československej ...

(2)

Československý štátny občan, ktorý sa narodil v cudzine, je štátnym občanom republiky, ak bol ...

Voľba štátneho občianstva

§ 3

Československý štátny občan, ktorého štátne občianstvo nemožno určiť podľa § 2, ani sa ...

§ 4
(1)

Štátny občan republiky, ktorý sa ním stal podľa § 2 tohto zákona, môže si vyhlásením zvoliť ...

(2)

Štátne občianstvo republiky môže si zvoliť vyhlásením štátny občan Slovenskej socialistickej ...

(3)

Vyhlásenie podľa odsekov 1 a 2 možno urobiť najneskôr do 31. decembra 1969.

§ 5
Štátne občianstvo detí
(1)

Ak sa rodičia stanú štátnymi občanmi republiky podľa § 2, 3 alebo 4, sledujú ich štátne občianstvo ...

(2)

Vyhlásenie o voľbe štátneho občianstva detí mladších ako 15 rokov urobia ich zákonní zástupcovia; ...

Vyhlásenie o voľbe

§ 6
(1)

Z vyhlásenia o voľbe musí byť zrejmé

a)

kto ho robí,

b)

miesto narodenia, prípadne miesto trvalého pobytu k 1. januáru 1969 (posledného trvalého pobytu ...

c)

že občan, ktorý vyhlásenie robí, bol k 1. januáru 1969 československým štátnym občanom,

d)

ktoré štátne občianstvo si občan volí.

(2)

Manželia môžu vyhlásenie o voľbe urobiť spoločne.

§ 7

Vyhlásenie o voľbe sa robí na miestnom národnom výbore poverenom vedením matrík, v cudzine na ...

Druhá časť

Nadobúdanie štátneho občianstva republiky

§ 8
Narodením
(1)

Dieťa, ktorého rodičia sú štátnymi občanmi republiky, nadobúda narodením štátne občianstvo ...

(2)

Dieťa, ktorého jeden z rodičov je štátnym občanom republiky a druhý štátnym občanom Slovenskej ...

(3)

Dieťa, ktorého jeden z rodičov je štátnym občanom republiky a druhý Slovenskej republiky a ktoré ...

(4)

Dieťa, ktorého jeden z rodičov je cudzincom, nadobúda narodením štátne občianstvo republiky, ...

(5)

Dieťa nájdené na území republiky je jej štátnym občanom, dokiaľ sa nepreukáže, že má iné ...

§ 9
Uzavretím manželstva
(1)

Štátne občianstvo republiky si môže zvoliť štátny občan Slovenskej socialistickej republiky, ...

(2)

Cudzinka, ktorá uzavrela manželstvo so štátnym občanom republiky, nadobúda štátne občianstvo ...

§ 10
Udelením
(1)

Štátne občianstvo republiky možno udeliť na žiadosť osobe, ktorá má na území republiky nepretržite ...

(2)

Štátne občianstvo republiky možno udeliť štátnemu občanovi Slovenskej socialistickej republiky, ...

(3)

V prípadoch hodných osobitného zreteľa možno udeliť štátne občianstvo i žiadateľovi, ktorý ...

(4)

Manželia môžu žiadať o udelenie štátneho občianstva republiky v spoločnej žiadosti. Žiadosť ...

(5)

Štátne občianstvo republiky udeľuje Ministerstvo vnútra.

§ 11
Štátoobčiansky sľub
(1)

Nadobudnutie štátneho občianstva republiky cudzincom sa stáva pre osoby staršie ako 15 rokov účinným ...

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem verný Československej socialistickej republike ...

(2)

Výnimočne môže zloženie štátoobčianskeho sľubu Ministerstvo vnútra odpustiť; v tom prípade ...

(3)

Štátoobčiansky sľub prijíma okresný národný výbor, v cudzine diplomatická misia alebo konzulárny ...

§ 12
Príslušnosť na vyhlásenie

Vyhlásenie podľa § 8 ods. 2 a 3 a podľa § 9 ods. 1 sa robí na miestnom národnom výbore poverenom ...

Tretia časť

Strata štátneho občianstva

§ 13
Všeobecné ustanovenia
(1)

Štátne občianstvo republiky zaniká nadobudnutím štátneho občianstva Slovenskej socialistickej ...

(2)

Štátny občan republiky nestráca uzavretím manželstva štátne občianstvo republiky.

(3)

Strata štátneho občianstva republiky u jedného manžela nemá vplyv na štátne občianstvo druhého ...

§ 14
Prepustením

Štátne občianstvo republiky stráca ten, kto je prepustený zo štátneho zväzku na vlastnú žiadosť. ...

(2)

Manželia môžu žiadať o prepustenie zo štátneho zväzku v spoločnej žiadosti; žiadosť každého ...

(3)

O prepustení zo štátneho zväzku rozhodujú okresné národné výbory.

Štvrtá časť

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 15
Štátne občianstvo republiky osvedčuje okresný národný výbor, prípadne mestský národný výbor.*) ...
§ 16
(1)

Pokiaľ tento zákon neustanovuje inak, spravuje sa miestna príslušnosť trvalým pobytom osoby, o ...

(2)

Na prijatie štátoobčianskeho sľubu v cudzine je príslušná diplomatická misia alebo konzulárny ...

§ 17
(1)

Podľa tohto zákona nadobúda narodením štátne občianstvo republiky i dieťa, ktoré sa narodilo ...

(2)

Dieťa, ktoré sa narodilo v cudzine pred začiatkom účinnosti tohto zákona a ktorého jeden z rodičov ...

§ 18

Voľbou, prípadne dohodou podľa tohto zákona sa nadobúda štátne občianstvo republiky dňom, keď ...

§ 19
(1)

Orgán, ktorý vyhlásenie prijal, vydá občanovi osvedčenie o tom, kedy vyhlásenie urobil a aké ...

(2)

Vykonanie voľby, prípadne uzavretie dohody o štátnom občianstve na národnom výbore sa poznamená ...

§ 20

Vyhlásenia urobené podľa tohto zákona nepodliehajú poplatkom.

§ 21

Postup orgánov štátnej správy pri vykonávaní tohto zákona podrobnejšie upraví Ministerstvo ...

§ 22
(1)

Zrušujú sa § 3 ods. 2 a § 11 zákona č. 194/1949 Zb. o nadobúdaní a strate československého ...

(2)

Zásada straty štátneho občianstva Českej socialistickej republiky odňatím,**) obsiahnutá v § ...

(3)

Nedotknuté zostávajú ustanovenia medzinárodných zmlúv upravujúce štátne občianstvo.

§ 23

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Dr. Císař v. r.

Ing. Rázl v. r.

Poznámky

  • *)  Paragraf 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 206/1968 Zb. o nadobúdaní a strate štátneho občianstva ...
  • *)  Uznesenie Národného zhromaždenia ČSSR č. 109/1967 Zb., ktorým sa vydáva Vzorový štatút mestských ...
  • *)  Paragraf 1 ods. 2 zákona č. 194/1969 Zb. o nadobúdaní a strate československého štátneho občianstva ...
  • **)  Paragraf 7 zákona č. 194/1949 Zb. o nadobúdaní a strate československého štátneho občianstva ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore