Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 389/2011 účinný od 01.01.2012

Platnosť od: 12.11.2011
Účinnosť od: 01.01.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Miestna štátna správa, Colné právo, Colné orgány, Colná správa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD6DS1EU1PPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 389/2011 účinný od 01.01.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 389/2011 s účinnosťou od 01.01.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších ...

1.

V § 2 ods. 1 sa slová „v služobnom úrade“ nahrádzajú slovami „na Finančnom riaditeľstve ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých ...

3.

§ 4 znie:

„§ 4 (1) Služobným úradom na účely tohto zákona je Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:

„1aa) § 11 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

4.

V § 5 odsek 4 znie:

„(4) Minister na návrh prezidenta určí v rámci systemizácie počet miest colníkov zaradených ...

5.

V § 9 ods. 2 písm. b) sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 4“.

6.

V § 9 ods. 3 sa slová „k colnej správe“ nahrádzajú slovami „podľa tohto zákona“.

7.

V § 10 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Dočasná štátna služba je určená aj na dočasné obsadenie funkcie colníčky alebo colníka, ...

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

8.

V § 14 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).

Doterajšie písmená g) až i) sa označujú ako písmená f) až h).

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa.

9.

V § 15 ods. 4 písm. f) sa slová „písm. g) až i)“ nahrádzajú slovami „písm. f) až h)“. ...

10.

V § 16 ods. 2 písm. f) sa slovo „evidenčné“ nahrádza slovom „osobné“.

11.

V § 28 odsek 2 znie:

„(2) Ak bezprostredne nadriadený nepozná činnosť hodnoteného colníka aspoň šesť mesiacov, ...

12.

V § 28 sa vypúšťa odsek 3.

13.

V § 33 sa vypúšťa odsek 5.

14.

V § 34 ods. 1 uvádzacej vete sa slová „do iného služobného úradu“ nahrádzajú slovami „na ...

15.

V § 34 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) sa do tejto funkcie ustanoví alebo vymenuje podľa § 143 ods. 8 prvej vety colníčka alebo ...

16.

V § 34 ods. 2 písm. c) sa slová „v inom služobnom úrade“ nahrádzajú slovami „na inom orgáne ...

17.

V § 34 odsek 4 znie:

„(4) Colníka, ktorý vykonáva daňový dozor podľa osobitného predpisu,11b) možno aj bez jeho ...

18.

V § 36a sa slová „iného služobného úradu“ nahrádzajú slovami „na iný orgán štátnej ...

19.

V § 37 ods. 1 písm. a) a § 85 ods. 1 sa vypúšťajú slová „iného colníka vo funkcii“.

20.

V § 38 odsek 2 znie:

„(2) Zaradenie do zálohy je organizačné opatrenie vzťahujúce sa na colníkov, ktorí z dôvodov ...

21.

V § 38 odsek 6 znie:

„(6) Ak pominú dôvody, pre ktoré bol colník zaradený do zálohy, ustanoví sa alebo vymenuje ...

22.

V § 40 ods. 1 písm. a) a § 183 ods. 1 písm. a) sa slová „početných stavov colnej správy“ ...

23.

V § 40 ods. 5 sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.

24.

V § 41 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa § 143 ods. 2“.

25.

V § 44 ods. 1 písm. e) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14aaa znie:

„14aaa)
Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.“.

26.

§ 60 sa dopĺňa odsekmi 8 až 13, ktoré znejú:

„(8) Nadriadený môže colníkom, ktorých základný čas služby v týždni je rovnomerne rozvrhnutý, ...

27.

V § 67 písm. e) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ...

28.

V § 83 ods. 1 sa slová „odsekov 2 a 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.

29.

V § 115 sa slová „Nadriadený poskytne“ nahrádzajú slovami „Služobný úrad môže poskytnúť“. ...

30.

V § 119 ods. 2 sa slová „nadriadený poskytne“ nahrádzajú slovami „služobný úrad môže ...

31.

V § 121 odsek 8 znie:

„(8) Výplata peňažného príspevku na zaobstaranie a obnovu priznaných naturálnych náležitostí ...

32.

V § 134b ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

33.

V § 135 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem odmeny podľa § 79 ods. 1 ...

34.

V § 140 ods. 1 a 2 sa slová „služobný úrad“ nahrádzajú slovom „nadriadený“.

35.

V § 141 ods. 1 sa vypúšťajú slová „staršie ako jeden rok“.

36.

§ 143 sa dopĺňa odsekmi 8 až 10, ktoré znejú:

„(8) Colníčka alebo colník sa po skončení rodičovskej dovolenky podľa odseku 2 ustanovia alebo ...

37.

V § 155 odsek 3 znie:

„(3) Ak je colník prevelený do iného miesta výkonu štátnej služby alebo na iný orgán štátnej ...

38.

V § 183 ods. 1 písm. b) prvom bode sa slová „colnej správe“ nahrádzajú slovami „štátnej ...

39.

V § 183 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „alebo nemá trvalý pobyt na území Slovenskej ...

40.

V § 224 ods. 1 sa slová „služobného úradu“ nahrádzajú slovami „oprávneného orgánu“. ...

41.

V § 224 ods. 3 sa slová „ministra alebo služobného úradu“ nahrádzajú slovami „oprávneného ...

42.

V § 232 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „o odvolaní ...

43.

V § 235 ods. 1 sa slová „služobný úrad“ nahrádzajú slovami „príslušný nadriadený“. ...

44.

V § 254 ods. 3 sa slová „v služobnom úrade“ nahrádzajú slovami „na orgáne štátnej správy ...

45.

Za § 268l sa vkladá § 268m, ktorý znie:

„§ 268m Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2012 Ustanovenia § 143 ods. 8 ...

46.

V prílohe č. 1 v 8. platovej triede sa slová „colnej správy“ nahrádzajú slovami „štátnej ...

47.

V prílohe č. 2 časti 1. sa slová „Colné riaditeľstvo“ nahrádzajú slovami „Finančné riaditeľstvo“ ...

48.

V prílohe č. 2 časti 3. sa slová „Colný kriminálny úrad“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú ...

49.

Príloha č. 4 sa dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:

„7. Smernica Rady 2010/18/EÚ z 8. marca 2010, ktorou sa vykonáva revidovaná Rámcová dohoda o ...

50.

Slová „služobný úrad“ vo všetkých tvaroch sa v § 2 ods. 2, § 2a ods. 2, § 3, § 5 ods. ...

51.

Slová „colná správa“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „finančná ...

52.

Slová „generálny riaditeľ“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovom ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore