Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 69/2020 Z. z. 388/2021 účinný od 01.01.2022

Platnosť od: 29.10.2021
Účinnosť od: 01.01.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 69/2020 Z. z. 388/2021 účinný od 01.01.2022
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 388/2021 s účinnosťou od 01.01.2022

Legislatívny proces k zákonu 388/2021

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a ktorým ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 ...

1.

Za § 13 sa vkladá § 14, ktorý znie:

„§ 14 Je zakázané dovážať na účely spaľovania rádioaktívny odpad,1) ktorý nebol vyprodukovaný na území ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) § 2 písm. k) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o ...

Doterajší odkaz 1 a poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označujú ako odkaz 1a a poznámka pod čiarou k ...

2.

Za § 34 sa vkladá § 34a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 34a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2022 Ustanovenie § 14 sa nevzťahuje na ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) § 5 ods. 3 písm. f) zákona č. 541/2004 Z. z.“.

Čl. II

Zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

§ 34 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Je zakázané dovážať na účely spaľovania rádioaktívny odpad, ktorý nebol vyprodukovaný na území ...

2.

Za § 163 sa vkladá § 163a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 163a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022 (1) Zákaz podľa § 34 ods. 7 sa nevzťahuje ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 75 a 76 znejú:

„75) § 21 ods. 12 písm. b) zákona č. 541/2004 Z. z. 76) § 5 ods. 3 písm. f) zákona č. 541/2004 Z. z.“. ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2022.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore