Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 388/2015 účinný od 01.01.2016

Platnosť od: 18.12.2015
Účinnosť od: 01.01.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cenné papiere

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 388/2015 účinný od 01.01.2016
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 388/2015 s účinnosťou od 01.01.2016

Legislatívny proces k zákonu 388/2015

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. ...

1.

V § 3 ods. 3 písm. n) sa vypúšťa slovo „právnická“.

2.

V § 3 ods. 3 písm. p) uvádzacej vete sa za slovo „emitenta,“ vkladajú slová „ak § 45 ods. ...

3.

V § 3 ods. 3 sa písmeno p) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3. emitenta, ktorého cenné papiere už nie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v jeho ...

4.

V § 34 ods. 1 sa slovo „piatich“ nahrádza slovom „desiatich“.

5.

V § 35 ods. 1 sa slovo „dvoch“ nahrádza slovom „troch“ a slovo „piatich“ sa nahrádza ...

6.

§ 36 znie:

„§ 36 Emitent je povinný zverejniť ročnú správu o platbách orgánom verejnej moci53e) najneskôr ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 53e znie:

„53e)
§ 20a a 20b zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 130/2015 Z. z.“.

7.

V § 37a ods. 1 uvádzacej vete sa slová „až 36“ nahrádzajú slovami „a 35“.

8.

V § 37a ods. 1 písm. b) sa za slová „Európsku centrálnu banku“ vkladá čiarka a slová „Európsky ...

9.

V § 37b sa vypúšťajú odseky 3 a 4.

10.

V § 41 ods. 10 písm. a) druhom bode sa slová „rodné číslo“ nahrádzajú slovami „dátum ...

11.

V § 41 ods. 11 úvodnej vete sa slová „obchodných dní, pričom táto lehota začína plynúť ...

12.

§ 41 sa dopĺňa odsekmi 20 a 21, ktoré znejú:

„(20) Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na hlasovacie práva obchodníka s cennými papiermi, zahraničného ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 58aa a 58ab znejú:

„58aa) § 39 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.Opatrenie Národnej banky ...

13.

V § 42 ods. 12 sa slová „ods. 10“ nahrádzajú slovami „ods. 11“.

14.

V § 43 odsek 1 znie:

„(1) Ustanovenia § 41 ods. 1 až 9 sa vzťahujú aj na osobu, ktorá priamo alebo nepriamo drží a) finančné ...

15.

V § 43 ods. 2 sa za slová „osobitného predpisu58a)“ vkladá čiarka a slová „ktoré možno ...

16.

§ 43 sa dopĺňa odsekmi 6 až 9, ktoré znejú:

„(6) Oznámenie podľa § 41 ods. 2 zahŕňa členenie podľa druhu finančných nástrojov v držbe ...

17.

V § 45 odsek 4 znie:

„(4) Ak si emitent zvolí domovský členský štát emitenta podľa § 3 ods. 3 písm. p), je povinný ...

18.

§ 48 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Národná banka Slovenska sprístupní centrálnu evidenciu regulovaných informácií na účely ...

19.

V § 49 ods. 1 sa vypúšťajú slová „§ 36 ods. 1 a 3,“ a slová „§ 37b ods. 1 až 3“ sa ...

20.

V § 49 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.

21.

V § 60 ods. 1 písmeno e) znie:

„e) uložiť pokutu právnickej osobe až do 10 000 000 eur alebo do 5 % celkového ročného obratu ...

22.

V § 60 sa odsek 1 dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:

„h) vydať vyhlásenie uvádzajúce zodpovednú osobu a povahu zistených nedostatkov, i) uložiť ...

23.

§ 60 sa dopĺňa odsekmi 7 až 13, ktoré znejú:

„(7) Národná banka Slovenska zohľadňuje pri určovaní druhu a výšky sankcií všetky okolnosti, ...

24.

Za § 68f sa vkladá § 68g, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 68g Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016 Na emitenta, ktorý si zvolil ...

25.

Príloha sa dopĺňa dvanástym bodom, ktorý znie:

„12. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/50/EÚ z 22. októbra 2013, ktorou sa mení smernica ...

Čl. II

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 105 ods. 3 druhej vete sa vypúšťajú slová „alebo centrálny depozitár“.

2.

Za § 105b sa vkladá § 105c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 105c Prepojenie centrálnych depozitárov Účet majiteľa, klientský účet alebo držiteľský ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 90ac znie:

„90ac) Čl. 2 ods. 1 bod 30 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 z 23. júla ...

3.

V § 125d ods. 5 písmeno c) znie:

„c) pre emitentov cenných papierov so sídlom v nečlenskom štáte, ktorí nie sú uvedení v písmene ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 104 znie:

„104) § 3 ods. 3 písm. p) tretí bod zákona č. 429/2002 Z. z. v znení zákona č. 388/2015 Z. ...

4.

V § 132b ods. 1 sa slová „ročné finančné správy“ nahrádzajú slovami „regulované informácie“. ...

5.

V § 134 sa odsek 3 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) Národnému bezpečnostnému úradu na účely vykonávania bezpečnostných previerok podľa ...

6.

Za § 173v sa vkladá § 173w, ktorý znie:

„§ 173w Do doby, kým nie je vytvorený a uvedený do prevádzky systém pre technické spracovanie ...

7.

Príloha sa dopĺňa 29. bodom, ktorý znie:

„29. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/50/EÚ z 22. októbra 2013, ktorou sa mení smernica ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Andrej Kiska v. r. Peter Pellegrini v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore