Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70502
Dôvodové správy: 2218
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
10.12.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu 387/2002 účinný od 01.01.2016


Platnosť od: 18.07.2002
Účinnosť od: 01.01.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Štátne orgány, Bankové a finančné inštitúcie, Územná samospráva, Bezpečnosť a obrana štátu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6 JUD3 DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 387/2002 s účinnosťou od 01.01.2016 na základe 444/2015

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon ustanovuje pôsobnosť orgánov verejnej moci pri riadení štátu v krízových situáciách mimo ...

§ 2
Vymedzenie pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

krízovou situáciou mimo času vojny a vojnového stavu (ďalej len „krízová situácia") obdobie, počas ktorého ...

b)

krízovým riadením mimo času vojny a vojnového stavu (ďalej len „krízové riadenie") súhrn riadiacich ...

c)

krízovým štábom výkonný orgán orgánu krízového riadenia, ktorého úlohou je analyzovať riziká krízovej ...

d)

základným bezpečnostným záujmom štátu najmä zachovanie mieru a bezpečnosti štátu, zabezpečenie demokratického ...

e)

civilným núdzovým plánovaním príprava a koordinácia opatrení na zabezpečenie funkčnosti orgánov verejnej ...

§ 2a

Orgány verejnej moci zabezpečujú ochranu základných bezpečnostných záujmov štátu aj mimo krízovej situácie. ...

§ 3
Orgány krízového riadenia

Orgánmi krízového riadenia sú

a)

vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda"), Bezpečnostná rada Slovenskej republiky,

b)

ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy (ďalej len „ministerstvo"),

c)

Národná banka Slovenska,

d)

bezpečnostná rada kraja,

e)

obvodný úrad,

f)

bezpečnostná rada okresu,

g)

obec.

§ 4
Vláda
(1)

Vláda

a)
prijíma opatrenia na predchádzanie krízovým situáciám a na ich riešenie,
b)
riadi a kontroluje činnosť orgánov krízového riadenia podľa § 3 písm. b) až g) pri príprave na krízové ...
c)
rozhoduje o použití účelovej rezervy finančných prostriedkov na riešenie krízových situácií a odstraňovanie ...
d)
rozhoduje o vyžiadaní technickej pomoci zo zahraničia vrátane humanitárnej pomoci pri riešení krízovej ...
e)
plní pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení úlohy civilnej ochrany podľa osobitného predpisu.4) ...
(2)

Vláda zriaďuje ústredný krízový štáb, ktorý koordinuje činnosť orgánov štátnej správy, orgánov územnej ...

(3)

Na plnenie úloh podľa odseku 2 ústredný krízový štáb najmä

a)
koordinuje činnosť krízových štábov,
b)
spolupracuje s Bezpečnostnou radou Slovenskej republiky pri príprave opatrení na riešenie krízovej situácie, ...
c)
kontroluje plnenie úloh a opatrení uložených vládou pri riešení krízovej situácie,
d)
navrhuje vláde použitie účelovej rezervy finančných prostriedkov na riešenie krízovej situácie a odstraňovanie ...
e)
navrhuje vláde vyžiadanie pomoci zo zahraničia vrátane humanitárnej pomoci pri riešení krízovej situácie. ...
(4)

Predseda ústredného krízového štábu oznamuje bezodkladne prezidentovi Slovenskej republiky a predsedovi ...

(5)

Zloženie ústredného krízového štábu a podrobnosti o jeho úlohách a činnosti ustanovuje štatút, ktorý ...

§ 5
Ministerstvo
(1)

Ministerstvo v rozsahu svojej pôsobnosti

a)
zriaďuje krízový štáb,
b)
vedie prehľady zdrojov rizík, ktoré môžu spôsobiť krízovú situáciu, analyzuje tieto riziká a prijíma ...
c)
oznamuje bezodkladne predsedovi ústredného krízového štábu vznik krízovej situácie alebo ohrozenie, ...
d)
uskutočňuje civilné núdzové plánovanie,
e)
rozhoduje o opatreniach na riešenie krízových situácií vrátane odstránenia alebo zmiernenia ich následkov, ...
f)
poskytuje na vyžiadanie podklady iným orgánom krízového riadenia, ktoré sú potrebné na plnenie ich úloh ...
g)
spolupracuje s príslušnými orgánmi iných štátov pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení,
h)
utvára podmienky na zabezpečenie informačného systému krízového riadenia (§ 13),
i)
plní pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení úlohy civilnej ochrany podľa osobitného predpisu.4) ...
(2)

Na plnenie úloh podľa odseku 1 písm. b) až i) ministerstvo zriaďuje osobitný útvar v priamej podriadenosti ...

§ 6
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky okrem úloh ustanovených v § 5

a)

zabezpečuje činnosť ústredného krízového štábu,

b)

koordinuje v rozsahu určenom vládou činnosť orgánov krízového riadenia podľa § 3 písm. b) až c), e) ...

c)

navrhuje vláde vyžiadanie alebo poskytnutie humanitárnej pomoci,

d)

organizuje a riadi prípravu orgánov štátnej správy a samosprávy v krízových situáciách formou zdokonaľovacích ...

e)

organizuje odbornú prípravu ústredného krízového štábu, koordinuje prípravu krízových štábov ministerstiev ...

f)

kontroluje plnenie úloh civilného núdzového plánovania.

§ 7
Národná banka Slovenska

Národná banka Slovenska pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení plní úlohy podľa § 5 a 11 ...

§ 8
Obvodný úrad v sídle kraja
(1)

Obvodný úrad v sídle kraja vo svojom územnom obvode

a)
zriaďuje krízový štáb, ktorý plní aj úlohy krízového štábu podľa § 9 ods. 1 písm. a),
b)
koordinuje činnosť obvodných úradov a obcí pri príprave na krízovú situáciu a pri jej riešení a činnosť ...
c)
spolupracuje s vyšším územným celkom pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení,
d)
vykonáva opatrenia na riešenie krízových situácií,
e)
plní úlohy ustanovené vládou a v rozsahu určenom vládou aj ústredným krízovým štábom pri príprave na ...
f)
uskutočňuje civilné núdzové plánovanie,
g)
kontroluje civilné núdzové plánovanie obvodných úradov a obcí,
h)
rozhoduje o zákonných nárokoch podľa ústavného zákona,6) ktoré vznikli v čase výnimočného stavu alebo ...
i)
spolupracuje s príslušnými orgánmi iných štátov pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení,
j)
organizuje odbornú prípravu krízových štábov obvodných úradov pri príprave na krízové situácie,
k)
plní pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení úlohy civilnej ochrany podľa osobitného predpisu.4) ...
(2)

Na plnenie úloh podľa odseku 1 písm. b) až k) obvodný úrad v sídle kraja zriaďuje osobitný útvar v priamej ...

(3)

Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému7) poskytuje súčinnosť krízovému štábu pri plnení ...

(4)

V čase výnimočného stavu alebo núdzového stavu plní úlohy podľa odseku 1 písm. b), d) a e) bezpečnostná ...

§ 9
Obvodný úrad
(1)

Obvodný úrad vo svojom územnom obvode

a)
zriaďuje krízový štáb,
b)
koordinuje činnosť obcí pri príprave na krízovú situáciu a pri jej riešení a činnosť podnikateľov a ...
c)
vykonáva opatrenia na riešenie krízových situácií,
d)
plní úlohy ustanovené vládou a v rozsahu určenom vládou aj ústredným krízovým štábom, obvodným úradom ...
e)
uskutočňuje civilné núdzové plánovanie,
f)
kontroluje civilné núdzové plánovanie obcí,
g)
spolupracuje s príslušnými orgánmi iných štátov pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení,
h)
organizuje odbornú prípravu krízových štábov obcí pri príprave na krízové situácie,
i)
plní pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení úlohy civilnej ochrany podľa osobitného predpisu.4) ...
(2)

Na plnenie úloh podľa odseku 1 písm. b) až i) obvodný úrad zriaďuje osobitný útvar v priamej podriadenosti ...

(3)

V čase výnimočného stavu alebo núdzového stavu plní úlohy podľa odseku 1 písm. b) až d) bezpečnostná ...

§ 10
Obec

Obec na svojom území

a)

zriaďuje krízový štáb,

b)

koordinuje činnosť podnikateľov a právnických osôb pri civilnom núdzovom plánovaní,

c)

vykonáva opatrenia na riešenie krízových situácií,

d)

uskutočňuje civilné núdzové plánovanie,

e)

plní úlohy ustanovené vládou a v rozsahu určenom vládou aj ústredným krízovým štábom, obvodným úradom ...

f)

vyžaduje poskytnutie pomoci od obvodného úradu,

g)

zhromažďuje osobné údaje o počte osôb a totožnosti osôb v rozsahu meno, priezvisko, pobyt a rodné číslo, ...

h)

plní pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení úlohy civilnej ochrany podľa osobitného predpisu.4) ...

§ 10a
Vyšší územný celok

Vyšší územný celok pri plnení úloh na úseku hospodárskej mobilizácie podľa osobitného zákona7a) spolupracuje ...

§ 10b
Ukladanie opatrení

Orgány krízového riadenia uvedené v § 3 písm. a) až c), e) a g) a vyšší územný celok sú oprávnené v ...

§ 11
Finančné zabezpečenie krízových situácií
(1)

Na plnenie úloh podľa tohto zákona

a)
ministerstvá uplatňujú v návrhu rozpočtu svojej kapitoly na príslušný rok objem finančných prostriedkov, ...
b)
Národná banka Slovenska vyčleňuje vo svojom rozpočte na príslušný rok objem finančných prostriedkov ...
c)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky po prerokovaní s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky ...
d)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky po schválení štátneho rozpočtu v Národnej rade Slovenskej ...
(2)

Obce a vyššie územné celky sú pri plnení úloh podľa tohto zákona financované formou štátnych dotácií, ...

§ 12
Podnikatelia a právnické osoby

Podnikatelia a právnické osoby sú na požiadanie orgánu krízového riadenia povinní poskytnúť mu informácie ...

§ 13
Informačný systém krízového riadenia
(1)

Orgány krízového riadenia pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení využívajú informačný systém ...

(2)

Každý má právo na nevyhnutné informácie o pripravovaných opatreniach a postupoch na ochranu života, ...

§ 14
Správne delikty
(1)

Obvodný úrad môže uložiť podnikateľovi alebo právnickej osobe za porušenie povinností ustanovených v ...

(2)

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa obvodný úrad o porušení povinnosti dozvedel, najneskôr ...

(3)

Pri určení pokuty obvodný úrad prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho ...

(4)

Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.8)

(5)

Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 15
Spoločné ustanovenia

V období krízovej situácie je

a)

Ústredná povodňová komisia9) a súčasťou ústredného krízového štábu, ktorý plní úlohy tejto komisie,

b)

krajská povodňová komisia9) súčasťou krízového štábu obvodného úradu v sídle kraja, ktorý plní úlohy ...

c)

obvodná povodňová komisia9) súčasťou krízového štábu obvodného úradu, ktorý plní úlohy tejto komisie. ...

§ 16
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2002.

Rudolf Schuster v. r.Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu ...
 • 2)  Čl. 102 ods. 1 písm. m) Ústavy Slovenskej republiky.Čl. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.
 • 3)  Čl. 119 písm. n) Ústavy Slovenskej republiky.Čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.
 • 4)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 5)  § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 6)  Čl. 11 ods. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.
 • 7)  § 5 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme.
 • 7a)  § 17 zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. ...
 • 7b)  Napríklad § 7 zákona č. 179/2011 Z. z.
 • 8)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 9)  Zákon č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 332/2007 Z. z.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore