Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70987
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
26.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 386/2019 účinný od 23.05.2020 do 31.12.2020


Platnosť od: 19.11.2019
Účinnosť od: 23.05.2020
Účinnosť do: 31.12.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Doprava, Školstvo a vzdelávanie, Správne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 386/2019 účinný od 23.05.2020 do 31.12.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 386/2019 s účinnosťou od 23.05.2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 653/2007 ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 1aa sa slová „zákona č. 144/2010 Z. z.“ nahrádzajú slovami „neskorších ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 1a sa slová „v znení zákona č. 653/2007 Z. z.“ nahrádzajú slovami „v ...

3.

Za § 2a sa vkladá § 2b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„2b Účastník kurzu (1) Účastníkom kurzu je ten, kto vykonáva kurz v autoškole podľa § 2 ods. 1 písm. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1c znie:

„1c) § 79 a 80 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

4.

V § 3 ods. 3 písm. a) prvom bode sa slová „identifikačné číslo podľa predpisov o štátnej štatistike2)“ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2) § 9 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a ...

5.

V § 3 ods. 3 písmená b) až d) znejú:

„b) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,5a) c) údaje o inštruktorovi autoškoly v ...

6.

V § 3 odsek 4 znie:

„(4) Prílohou žiadosti je a) doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť žiadateľa podľa § 4, b) inštruktorský ...

7.

V § 3 ods. 5 sa slová „písm. c)“ nahrádzajú na dvoch miestach slovami „písm. b)“.

8.

V § 3 ods. 6 prvá veta a druhá veta znejú: „Prevádzkovateľ autoškoly zabezpečuje činnosť autoškoly inštruktormi, ...

9.

V § 3 odsek 7 znie:

„(7) Ak sa má prevádzkovať autoškola prostredníctvom zodpovedného zástupcu,5) v žiadosti sa uvedú aj ...

10.

V § 3 ods. 8 písm. d) sa za slovo „sa“ vkladajú slová „ako vodič motorového vozidla“.

11.

V § 3 odsek 9 znie:

„(9) Doklady podľa odsekov 4, 6 a 7 sa podávajú v kópii. Zhodu s originálom overí zamestnanec okresného ...

12.

V § 3 ods. 10 na konci prvej vety a § 7 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „a miestne príslušnému ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

„6) § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.“.

13.

V § 3 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11 ktorý znie:

„(11) Prevádzkovateľ autoškoly môže zriadiť jednu prevádzku autoškoly alebo viacero prevádzok autoškoly. ...

Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 12.

14.

V § 3 odsek 12 znie:

„(12) Na základe žiadosti prevádzkovateľa autoškoly o zmenu rozsahu registrácie autoškoly okresný úrad ...

15.

V § 5 odsek 3 znie:

„(3) Technickým a technologickým zariadením určeným na prevádzkovanie autoškoly je a) výcvikové vozidlo, b) autocvičisko, c) trenažér, ...

16.

V § 5 ods. 5 sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. c)“.

17.

V poznámke pod čiarou k odkazu 3a sa na konci pripájajú tieto slová: „v znení neskorších predpisov“.

18.

V § 5 ods. 7 posledná veta znie:

„Premiestňovať výcvikové vozidlá na zabezpečenie kurzov podľa § 2 ods. 1 a 4 možno len medzi autoškolami, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6aa znie:

„6aa) § 4a zákona č. 280/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

19.

V § 5 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8) Na vykonanie vodičského kurzu zdravotne postihnutej osoby, ktorá nemôže ovládať vozidlo bez úpravy ...

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 9.

20.

V § 5a ods. 1 sa slová „Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej ...

21.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6b znie:

„6b) § 8 zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých ...

22.

V § 5a ods. 5 písm. a) druhom bode sa vypúšťa slovo „(IČO)“.

23.

V § 5a ods. 12 sa slová „10 dní“ nahrádzajú slovami „desiatich dní“.

24.

V § 6 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) dodržiavať počas celej doby platnosti registrácie podmienky podľa § 3, podmienky uvedené v registrácii, ...

25.

V § 6 ods. 1 písmená e) a f) znejú:

„e) vydať po skončení kurzu osvedčenie tomu, kto absolvoval výučbu a výcvik podľa tohto zákona, vykonávacieho ...

26.

V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenami l) až q), ktoré znejú:

„l) zabezpečiť, aby praktický výcvik vo vedení vozidla bol vykonávaný len na území Slovenskej republiky, m) mať ...

27.

V § 7 ods. 3 písmená c) a d) znejú:

„c) napriek upozorneniu orgánu štátneho odborného dozoru opakovane poruší tú istú povinnosť, za ktorej ...

28.

V § 7 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
získal osvedčenie o registrácii na základe nepravdivých údajov.“.

29.

V § 7 ods. 5 sa slová „písm. c) alebo d)“ nahrádzajú slovami „písm. c), d) alebo písm. e)“.

30.

V § 7 odsek 7 znie:

„(7) Ak prevádzkovateľ autoškoly nespĺňa podmienku registrácie autoškoly súvisiacu s technickou základňou ...

31.

V § 8 odseky 2 až 4 znejú:

„(2) Okresný úrad v sídle kraja udelí inštruktorské oprávnenie tomu, kto a) má úplné stredné všeobecné ...

32.

V § 8 ods. 5 sa vypúšťa posledná veta.

33.

V § 8 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Žiadosť podľa odseku 3 možno podať aj elektronicky, podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom ...

Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 7 až 11.

34.

V § 8 ods. 7 písmená d) a e) znejú:

„d) kto sa ako vodič motorového vozidla dopustil priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky ...

35.

V § 8 odsek 8 znie:

„(8) Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 7 písm. a) až c) v konaní podľa tohto zákona, účastník ...

36.

V § 8 odsek 11 znie:

„(11) Inštruktorské oprávnenie zaniká a) uplynutím platnosti inštruktorského preukazu, ak inštruktor ...

37.

§ 8 sa dopĺňa odsekmi 12 a 13, ktoré znejú:

„(12) Rozsah inštruktorského oprávnenia možno rozšíriť na základe žiadosti jeho držiteľa, podanej okresnému ...

c)

je spôsobilý podľa psychologického vyšetrenia vykonávať činnosť inštruktora.“.

38.

V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa na konci pripájajú slová „v znení zákona č. 387/2015 Z. z.“.

39.

V § 9 odsek 2 znie:

„(2) Inštruktorská skúška sa vykonáva pred trojčlennou skúšobnou komisiou vymenovanou ministerstvom ...

40.

V § 9 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Správu skúšobných komisií a termínov konania inštruktorských skúšok vykonáva ministerstvo dopravy ...

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

41.

Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 9a Skúšobný komisár komory (1) Skúšobný komisár komory (ďalej len „skúšobný komisár“) je osoba oprávnená ...

42.

V § 10 odsek 1 znie:

„(1) Dokladom o udelení inštruktorského oprávnenia je inštruktorský preukaz, v ktorom sú uvedené údaje ...

43.

V § 10 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 5, ktoré znejú:

„(2) Držiteľ inštruktorského preukazu môže požiadať o predĺženie jeho platnosti okresný úrad v sídle ...

Doterajšie odseky 2 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 12.

44.

V § 10 ods. 6 úvodná veta znie: „Okresný úrad v sídle kraja, ktorý vydal inštruktorské oprávnenie, rozhodne ...

45.

V § 10 ods. 6 písmeno g) znie:

„g)
nesplnil povinnosť podrobiť sa doškoľovaciemu kurzu podľa § 10a ods. 1 písm. e),“.

46.

V § 10 sa odsek 6 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) poruší niektorú z povinností ustanovenú v § 10a ods. 1 písm. i) až m) za účelom klamlivej identifikácie ...

47.

V § 10 ods. 10 sa číslica „2“ nahrádza číslicou „6“.

48.

V § 10a odsek 1 znie :

„(1) Inštruktor autoškoly je povinný a) používať počas výcviku v kurzoch podľa § 2 ods. 1 písm. a) a ...

49.

V § 10a ods. 2 písm. e) sa slová „§ 8 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 8 ods. 7“.

50.

§ 11 vrátane nadpisu znie:

„§ 11 Doškoľovací kurz inštruktorov autoškôl (1) Doškoľovací kurz inštruktorov autoškôl (ďalej len „doškoľovací ...

51.

V § 12 odsek 1 znie:

„(1) Ministerstvo dopravy a) riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku autoškôl a inštruktorských ...

52.

§ 15 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ministerstvo dopravy vedie evidenciu skúšobných komisárov v rozsahu a) meno a priezvisko skúšobného ...

53.

§ 16 vrátane nadpisu znie:

„§ 16 Štátny odborný dozor (1) Štátny odborný dozor sa vykonáva ako a) hlavný štátny odborný dozor ministerstva ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 11 až 13 znejú:

„11) § 8 až 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení zákona č. 164/2008 ...

54.

§ 17 vrátane nadpisu znie:

„§17 Správne delikty (1) Okresný úrad v sídle kraja uloží prevádzkovateľovi autoškoly a) pokutu od 100 ...

55.

§ 18 vrátane nadpisu znie:

„§18 Priestupky (1) Priestupku sa dopustí ten, kto a) bez osvedčenia o registrácii vykonáva činnosti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.

56.

Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§18a Poriadkové pokuty (1) Orgán štátneho odborného dozoru môže uložiť poriadkovú pokutu až do výšky ...

57.

V § 19 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) zostavovanie skúšobných komisií a na vykonávanie inštruktorských skúšok, skúšok na vydanie preukazu ...

58.

V § 19 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) na vydanie preukazu skúšobného komisára a predlžovanie platnosti preukazu skúšobného komisára.“. ...

59.

V § 19 odsek 2 znie:

„(2) Ak sa žiadateľovi o udelenie inštruktorského preukazu, rozšírenie rozsahu inštruktorského oprávnenia ...

60.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:

„14) Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o ...

61.

V § 19 odsek 5 znie:

„(5) V konaní o zrušení registrácie autoškoly podľa § 7 ods. 2 alebo inštruktorského oprávnenia podľa ...

62.

V § 20 odsek 2 znie:

„(2) Ustanovenia § 2 ods. 3, § 3 ods. 6, § 5 ods. 4 a 5, § 6 ods. 1 písm. h) až k), p) a q) a § 10a ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

„14a) § 9 ods. 3 zákona č. 387/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

63.

V § 21 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) podrobnosti o inštruktorských skúškach, skúškach na vydanie preukazu skúšobného komisára a skúškach ...

64.

V § 21 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
vzor preukazu skúšobného komisára.“.

65.

V § 21a sa dopĺňa nadpis „Transpozičné ustanovenie“ a za slovo „právne“ vkladá slovo „záväzné“.

66.

V poznámke pod čiarou k odkazu 15 sa slová „v znení neskorších predpisov“ nahrádzajú slovami „v znení ...

67.

Za § 22b sa vkladá § 22c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 22c Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 23. mája 2020 (1) Inštruktorské preukazy vydané do ...

68.

Nadpis prílohy znie: „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

1.

V Prílohe Sadzobník správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA položke 74 písmeno f) znie:

„f) vykonanie skúšky na udelenie preukazu skúšobného komisára komory alebo predĺženie platnosti preukazu ...

2.

V Prílohe Sadzobník správnych poplatkov časti VI. DOPRAVA sa položka 74 dopĺňa písmenom h), ktoré znie: ...

„h) vydanie preukazu skúšobného komisára komory alebo predĺženie jeho platnosti .................... ...

Čl. III

Zákon č. 359/2000 Z. z. o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl a o zmene zákona Národnej ...

1.

V § 5 odsek 1 znie:

„(1) Komora a) organizuje a zabezpečuje vykonávanie výcviku žiadateľov o udelenie inštruktorského oprávnenia ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 2 až 3 znejú:

„2) § 8 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...

2.

V § 15 odsek 1 znie:

„(1) Komora môže vytvoriť na obstarávanie záležitostí spojených s jej činnosťou úrad komory, ktorý a) pripravuje ...

3.

Poznámky pod čiarou k odkazom 4 a 5 znejú:

„4) Napríklad zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. 5) Zákon ...

4.

V § 18 ods. 1 sa slová „Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky“ nahrádzajú ...

Čl. IV

Zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Čl. 4 písm. b) a c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o ...

2.

V § 2 odsek 4 znie:

„(4) Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na vodičov a) vozidiel s maximálnou povolenou rýchlosťou ...

4.

V § 4 ods. 7 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a praktickej jazdy alebo praktickej zručnosti,“. ...

5.

V § 4 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8) Kurz základnej kvalifikácie u osoby, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky, musí prebiehať ...

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 9.

6.

V § 4a odsek 1 znie:

„(1) Okresný úrad v sídle kraja zaregistruje žiadateľa na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3d znie:

„3d) § 4 zákona č. 93/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

7.

V § 4a ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a požiadavkám podľa osobitného predpisu,3e)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3e znie:

„3e) § 5 ods. 5 zákona č. 93/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

8.

V § 4a ods. 2 písm. d) sa za slová „právnym predpisom“ vkladajú slová „a ktoré sú vybavené identifikačným ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3f znie:

„3f) § 5 ods. 4 zákona č. 93/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

9.

V § 4a sa odsek 2 dopĺňa písmenami h) až j), ktoré znejú:

„h) identifikačné údaje o žiadateľovi a to: 1. ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, meno a priezvisko, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3g až 3i znejú:

„3g) § 9 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci ...

10.

V § 4a sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 8, ktoré znejú:

„(5) Ak sa má prevádzkovať školiace stredisko prostredníctvom zodpovedného zástupcu,3j) v žiadosti sa ...

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 9 a 10.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3j až 3m znejú:

„3j) § 7 ods. 2 a § 11 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 3k) § 10 ods. 4 písm. a) ...

11.

§ 4b a 4c vrátane nadpisov znejú :

„§ 4b Povinnosti prevádzkovateľa školiaceho strediska (1) Prevádzkovateľ školiaceho strediska je povinný a) počas ...

12.

§ 6 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak sa záverečná skúška vykonáva v inom ako v slovenskom jazyku, školiace stredisko, v ktorom prebiehal ...

13.

V § 8 ods. 1 prvá veta znie:

„Pravidelný výcvik je aktualizácia úrovne vedomostí a praktickej zručnosti potrebnej pre výkon povolania ...

15.

V § 9 ods. 4 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a praktickej jazdy alebo praktickej zručnosti,“. ...

16.

§ 11 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Vodičovi nákladnej dopravy podľa odseku 6, ktorý je držiteľom dokladu s harmonizovaným kódom5aa) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

„8) Čl. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 z 21. októbra 2009 o spoločných ...

17.

Nadpis § 11a znie: „Ministerstvo dopravy“.

18.

V § 11a odsek 1 znie:

„(1) Ministerstvo dopravy a) riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje výkon štátnej správy ...

19.

§ 11a sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:

„(4) Ministerstvo dopravy vedie centrálny register o a) vydaných osvedčeniach o základnej kvalifikácií ...

(6)

Na ochranu osobných údajov podľa odsekov 4 a 5 sa vzťahuje všeobecný predpis o ochrane osobných údajov.5aba)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5aba znie:

„5aba)Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

20.

V § 11b písm. a) sa vypúšťajú slová „dočasnom pozastavení platnosti registrácie,“.

21.

V § 11b písm. f) a v § 11c sa vypúšťajú slová „nad prevádzkovateľmi školiaceho strediska“.

22.

§ 11d vrátane nadpisu znie:

„§ 11d Štátny odborný dozor (1) Štátny odborný dozor sa vykonáva ako a) hlavný štátny odborný dozor ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5ae znie:

„5ae) § 13 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. ...

23.

§ 11e vrátane nadpisu znie :

„§ 11e Správne delikty (1) Okresný úrad v sídle kraja uloží prevádzkovateľovi školiaceho strediska a) pokutu ...

24.

§ 11f vrátane nadpisu znie:

„§11f Priestupky (1) Priestupku sa dopustí ten, kto a) bez rozhodnutia o registrácii vykonáva činnosti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5af znie:

„5af) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.

25.

§ 11g vrátane nadpisu znie:

„§ 11g Poriadkové pokuty (1) Orgán štátneho odborného dozoru uloží poriadkovú pokutu 1 500 eur osobe, ...

26.

§ 11h sa dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

„n) podrobnosti o uznaní celého rozsahu odborných tém a praktického výcviku v rámci študijných odborov ...

27.

V § 12a ods. 6 sa slová „§ 4a ods. 2 písm. f) a § 4c ods. 4 písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ 4a ods. ...

28.

§ 12a sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) V konaní o zrušenie registrácie okresný úrad v sídle kraja žiadosť zamietne, ak sa v čase jej podania ...

29.

Za § 13c sa vkladá § 13d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 13d Prechodné ustanoveniak úpravám účinným od 23. mája 2020 (1) Ak prevádzkovateľ školiaceho strediska, ...

30.

§ 14 znie:

㤠14
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.“.

31.

V prílohe č. 1 oddiele 1 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Minimálna úroveň vedomostí, ...

32.

V prílohe č. 1 oddiele 1 body 1.2 a 1.3 znejú:

„1.2 Cieľ: poznať technické charakteristiky a činnosť bezpečnostných ovládačov na ovládanie vozidla ...

33.

V prílohe č. 1 oddiele 1 sa za bod 1.3 vkladá bod 1.3a, ktorý znie:

„1.3a Cieľ: schopnosť predvídať a posúdiť riziká v premávke a prispôsobiť sa im: uvedomovať si rôzne ...

34.

V prílohe č. 1 oddiele 1 body 1.4 až 1.6 znejú:

„1.4 Cieľ: schopnosť zaručiť bezpečnosť nákladu pri uplatnení bezpečnostných predpisov a správneho využitia ...

35.

V prílohe č. 1 oddiele 1 body 2.1 a 2.2 znejú:

„2.1 Cieľ: poznať sociálne prostredie cestnej dopravy a predpisy, ktorými sa riadi: maximálne povolené ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

„9) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých ...

36.

V prílohe č. 1 oddiele 1 body 3.7 a 3.8 znejú:

„3.7 Cieľ: poznať ekonomické prostredie nákladnej cestnej dopravy a organizáciu trhu: cestná nákladná ...

37.

V prílohe č. 1 oddiel 2 vrátane nadpisu znie:

„Oddiel 2: Riadne kurzy základnej kvalifikácie Kurzy musia obsahovať výučbu teórie zo všetkých oblastí ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

„10) Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých ...

38.

V prílohe č. 1 oddiel 3 vrátane nadpisu znie:

„Oddiel 3: Kurzy zrýchlenej základnej kvalifikácie Kurzy musia obsahovať výučbu teórie zo všetkých ...

39.

V prílohe č. 1 oddiel 4 vrátane nadpisu znie:

„Oddiel 4: Kurzy pravidelného výcviku Kurz musí obsahovať výučbu teórie zo všetkých cieľov uvedených ...

40.

Nadpis Prílohy č. 2 znie: „Ustanovenia týkajúce sa vzoru Európskej únie pre kvalifikačnú kartu vodiča“. ...

41.

V Prílohe č. 2 bode A.2.1 písm. d) deviaty bod znie:

„9. skupiny vozidiel, na ktoré vodič spĺňa požiadavky na základnú kvalifikáciu a pravidelný výcvik;“. ...

42.

V Prílohe č. 2 bode A.2.1 písmeno e) znie:

„e) nadpis ‚Vzor Európskej únie‘ v jazyku alebo v jazykoch členského štátu vydávajúceho kartu a záhlavie ...

43.

V Prílohe č. 2 bode A.2.2 písm. a) deviaty bod znie: „9. skupiny vozidiel, na ktoré vodič spĺňa požiadavky ...

44.

V Prílohe č. 2 bode A.2.2 písm. a) desiaty bod znie: „10. harmonizovaný kód Únie „95“ ustanovený podľa ...

45.

V Prílohe č. 2 nadpis bodu C. znie: „Vzor Európskej únie pre kvalifikačnú kartu vodiča.“.

46.

V Prílohe č. 2 bode C. Strana 2 obrázku desiaty bod znie: „Harmonizovaný kód Únie „95“.“.

47.

Nadpis Prílohy č. 4 znie: „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.

48.

V prílohe č. 4 sa dopĺňa 5. bod, ktorý znie:

„5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/645 z 18. apríla 2018, ktorou sa mení smernica 2003/59/ES ...

Čl. V

Zákon č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

§ 9 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Ustanovenia o registri autoškôl a školiacich stredísk podľa odsekov 1 až 6 sa nevzťahujú na autoškolu ...

2.

V § 12 ods. 2 písm. a) sa slová „Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“)“ ...

3.

V § 12 ods. 4 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b)
orgány Policajného zboru v rozsahu potrebnom na plnenie ich úloh,“.

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 23. mája 2020 okrem čl. IV bodov 3 a 14, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. ...

Zuzana Čaputová v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore