Zbierka 18.200 zákonov od roku 1945 - všetky konsolidované znenia
+ najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné k dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 67506
Dôvodové správy: 1680
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
18.10.2017
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 386/2016 účinný od 01.01.2017 do 31.12.2017


Platnosť od: 30.12.2016
Účinnosť od: 01.01.2017
Účinnosť do: 31.12.2017
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Bankové a finančné inštitúcie, Územná samospráva, Správne poplatky, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Lotérie a hazardné hry

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 386/2016 účinný od 01.01.2017 do 31.12.2017
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 386/2016 s účinnosťou od 01.01.2017

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 1 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a podmienky propagovania hazardných ...

2.

V § 1 ods. 1 písmeno f) znie:

„f) štátny dozor nad prevádzkovaním hazardných hier, propagovaním hazardných hier a nad súvisiacimi ...

3.

§ 1 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Tento zákon sa vzťahuje na hazardné hry dostupné na území Slovenskej republiky.“. ...

4.

V § 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a spôsobu a lehoty na jej vybavenie“.

5.

V § 2 písm. l) sa slová „hazardná hra, ktorú tvoria“ nahrádzajú slovami „hazardné hry, ...

6.

V § 2 písm. o) sa za slovo „hier“ vkladajú slová „prevádzkovaných prostredníctvom výherných ...

Poznámka pod čiarou k odkazu laaa znie:

„1aaa) § 43a ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný ...

7.

V § 2 písm. s) sa slovo „upozorňujúca“ nahrádza slovom „upozorňujúci“.

8.

§ 2 sa dopĺňa písmenami t) až v), ktoré znejú:

„t) hazardnou hrou dostupnou na území Slovenskej republiky hazardná hra, ktorej sa možno zúčastniť ...

9.

V § 3 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „herným plánom“ a za prvú vetu sa vkladá nová ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1ab znie:

„1ab) § 2 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.“.

10.

V § 3 odsek 3 znie:

„(3) Hazardné hry možno prevádzkovať len na základe licencie udelenej alebo vydanej podľa tohto ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1ac znie:

„1ac) Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.“.

11.

V § 3 ods. 4 písmeno a) znie:

„a) športové podujatia podľa osobitného predpisu1ad) vrátane takých, ktoré sa nepovažujú ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1ad a 1ae znejú:

„1ad) § 1 ods. 1 zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene ...

12.

V § 3 ods. 7 prvej vete sa za slovo „hier“ vkladajú slová „a propagovanie zahraničných hazardných ...

13.

V § 10 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
colné úrady.“.

14.

V § 10 odsek 2 znie:

„(2) Ministerstvo a) vykonáva kontrolu podľa osobitného predpisu3) nad dodržiavaním tohto zákona ...

15.

V § 10 ods. 3 písmeno b) znie:

„b) vedie centrálny register prevádzkovateľov hazardných hier a centrálny register umiestnenia ...

16.

V § 10 ods. 3 písm. c) sa slová „informačný systém“ nahrádzajú slovami „databázu informačného ...

17.

V § 10 ods. 3 písm. d) sa za slovo „oblasti“ vkladá slovo „prevádzkovania“.

18.

V § 10 ods. 3 písmená e) a f) znejú:

„e) metodicky usmerňuje daňové úrady a colné úrady v oblasti výkonu dozoru, f) je odvolacím ...

19.

V § 10 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
ukladá sankcie podľa tohto zákona.“.

20.

V § 10 odseky 4 a 5 znejú:

„(4) Daňový úrad a) vykonáva správu odvodov do štátneho rozpočtu, b) vydáva potvrdenia o ...

21.

V § 10 odsek 6 znie:

„(6) Všeobecne záväzné nariadenie podľa odseku 5 písm. d) môže obec vydať, ak sa obyvatelia ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 4a a 4b znejú:

„4a) Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave ...

22.

§ 11 vrátane nadpisu znie:

„§ 11 Orgány dozoru a ich pôsobnosť (1) Orgánmi dozoru, ak § 58m ods. 7 neustanovuje inak, sú: a) Finančné ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4c znie:

„4c) § 98a zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

23.

§ 12 sa dopĺňa písmenami g) až k), ktoré znejú:

„g) fyzické osoby a právnické osoby, ktoré poskytujú zakázanú ponuku, h) fyzické osoby a ...

24.

§ 13 vrátane nadpisu znie:

„§ 13 Všeobecné zásady výkonu dozoru (1) Dozor sa vykonáva nad dozorovanými subjektmi. Orgán ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a) § 5 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 641/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

25.

V § 14 ods. 1 sa slová „Zamestnanci orgánu dozoru sú povinní“ nahrádzajú slovami „Osoby ...

26.

V § 14 ods. 4 písmená a) a b) znejú:

„a) inému orgánu dozoru alebo inej osobe poverenej výkonom dozoru toho istého orgánu dozoru na ...

27.

V § 14 sa odsek 4 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

„l) Národnému bezpečnostnému úradu, Slovenskej informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

„10a) § 19 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení ...

28.

§ 15 vrátane nadpisu znie:

„§ 15 Postup pri dozore na mieste (1) Dozor na mieste môže vykonávať osoba poverená výkonom ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 10b a 10c znejú:

„10b) Napríklad § 17 až 20 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 249/1994 Z. z., zákon ...

29.

Za § 15 sa vkladajú § 15a a 15b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 15a Postup pri vyhľadávacej činnosti pod utajenou identitou (1) Ak sa vykonáva dozor formou ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 10d až 10f znejú:

„10d) § 2 ods. 3 písm. a) až d) zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 394/2011 Z. z. 10e) ...

30.

V § 19 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „V potvrdení o splnení oznamovacej povinnosti ...

31.

V § 19 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Ak chce prevádzkovateľ hazardnej hry pokračovať v prevádzkovaní hazardnej hry na základe ...

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 6 a 7.

32.

V § 19 ods. 6 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „alebo prevádzkovateľom hazardnej hry ...

33.

V § 19 ods. 7 prvej vete sa za slová „Finančné riaditeľstvo“ vkladajú slová „Slovenskej ...

34.

V § 20 ods. 1 sa za slovo „obmedzeným“ vkladá čiarka a slová „ktorá má zriadenú dozornú ...

35.

V § 20 ods. 2 písmená a) a b) znejú:

„a) 331 900 eur pri žrebových peňažných lotériách a žrebových peňažno-vecných lotériách, b) 331 ...

36.

V § 20 ods. 4 písm. f) sa vypúšťajú slová „ak je zriadená,“.

37.

V § 20 ods. 5 písmeno a) znie:

„a) splatenie základného imania a finančnej zábezpeky v celej výške spôsobom podľa odseku ...

38.

V § 20 ods. 6 písmeno j) znie:

„j) potvrdenie daňového úradu miestne príslušného podľa sídla žiadateľa, ktorým žiadateľ ...

39.

V § 20 ods. 6 písm. l) sa slová „miestne príslušného daňového úradu podľa sídla žiadateľa“ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a) § 6 zákona č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a ...

40.

V § 20 ods. 6 písm. m) sa za slová „nariadením obce“ vkladá čiarka a slová „podľa § 10 ...

41.

V § 20 sa odsek 6 dopĺňa písmenami n) a o), ktoré znejú:

„n) písomné vyhlásenie žiadateľa, že na území obce, na ktorom chce umiestniť herňu v budove ...

42.

V § 20a ods. 4 písmeno b) znie:

„b) splatenie finančnej zábezpeky v celej výške priložením potvrdenia daňového úradu miestne ...

43.

V § 20b ods. 1 úvodnej vete sa nad slovom „nadácia“ odkaz „11a)“ nahrádza odkazom „11aa)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11aa znie:

„11aa) Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších ...

44.

V § 20b ods. 3 písmeno b) znie:

„b) splatenie finančnej zábezpeky v celej výške priložením potvrdenia daňového úradu miestne ...

45.

V § 21 ods. 5 písm. j) sa na konci pripájajú tieto slová: „ktorý je vypracovaný autorizovanou ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11d znie:

„11d) § 3 ods. 1 a 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch ...

46.

V § 21 ods. 6 sa slovo „predstavenstva“ nahrádza slovami „štatutárneho orgánu“.

47.

V § 21 ods. 12 sa za slová „individuálna licencia udelená“ vkladá čiarka a slová „okrem ...

48.

V § 22 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o ...

49.

V § 23 ods. 2 sa za slová „podľa § 37“ vkladá čiarka a slová „výrobné čísla zariadení ...

a)

zabezpečil prístupom na viditeľnom mieste počas celej hry informáciu v tomto znení: „Zákaz ...

b)

zabezpečil prístupom na viditeľnom mieste počas celej hry informáciu o zdravotných rizikách, ...

c)

zabezpečil prístupom na viditeľnom mieste počas celej hry varovanie v tomto znení: „Hazardné ...

d)

zabezpečil prístupom na viditeľnom mieste počas celej hry hráča informáciu o dĺžke času jeho ...

e)

sa zdržal ponuky a poskytnutia akejkoľvek pôžičky alebo úveru pre hráča pred začatím hry alebo ...

50.

V § 23 odsek 3 znie:

„(3) Ministerstvo alebo obec môže individuálnu licenciu odňať na základe podnetu orgánu dozoru, ...

51.

§ 24 znie:

„§ 24 Prevádzkovateľ hazardnej hry, ktorý je zapísaný v obchodnom registri, je povinný podať ...

52.

V § 26 ods. 2 sa za číslo „15“ vkladá slovo „pracovných“.

53.

V § 26 ods. 4 sa za slovo „udeľuje“ vkladá čiarka a slová „výrobné čísla zariadení využívaných ...

54.

§ 27 znie:

„§ 27 Ministerstvo môže licenciu na prevádzkovanie hazardných hier v kasíne odňať na základe ...

55.

Doterajší text § 29 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) V rozhodnutí o udelení licencie na prevádzkovanie hazardnej hry prostredníctvom internetu ...

56.

V § 30 ods. 2 písmeno d) znie:

„d)
zariadení využívaných pri prevádzkovaní číselných lotérií a binga,“.

57.

V § 31 ods. 6 sa slová „ods. 3, 5, 9 až 13“ nahrádzajú slovami „ods. 2, 7, 9 až 11 a § ...

58.

V § 34 sa na konci pripája táto veta: „Poverená skúšobňa predkladá ministerstvu informácie ...

59.

Názov Tretej časti znie: „ZÁKLADNÉ PODMIENKY PREVÁDZKOVANIA HAZARDNÝCH HIER A OPATRENIA PRE ...

60.

V § 35 odsek 2 znie:

„(2) Pri prevádzkovaní hazardných hier sa môžu využívať iba zariadenia a systémy podľa ...

61.

V § 35 ods. 6 štvrtá veta znie:

„Prevádzkovateľ hazardnej hry prevádzkovanej prostredníctvom telekomunikačných zariadení, prevádzkovateľ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

„16a) § 12 ods. 2 písm. a) prvý bod zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov ...

62.

V § 35 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:

„(7) Účasť na hazardných hrách podľa § 3 ods. 2 písm. b) a d) až g) a § 4 ods. 3 písm. ...

Doterajšie odseky 7 až 24 sa označujú ako odseky 9 až 26.

63.

V § 35 ods. 12 sa za slovo „je“ vkladajú slová „okrem prevádzkovania číselnej lotérie s ...

64.

V § 35 odsek 13 znie:

„(13) Herňa nesmie byť umiestnená v školách, školských zariadeniach, zariadeniach sociálnych ...

65.

V § 35 ods. 15 sa slová „odseku 12“ nahrádzajú slovami „odseku 14“ a za písmeno b) sa vkladá ...

„c) Národnému bezpečnostnému úradu, Slovenskej informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu ...

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).

66.

V § 35 ods. 18 sa na konci pripájajú tieto vety: „Prevádzkovateľ kartových hier mimo kasína ...

67.

V § 35 odseky 19 a 20 znejú:

„(19) Prevádzkovateľ hazardnej hry prevádzkovanej prostredníctvom výherných prístrojov, hazardnej ...

69.

Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 35a Register vylúčených osôb (1) Register vylúčených osôb je informačným systémom18a) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 18a až 18ag znejú:

„18a) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

70.

V § 36 ods. 1 sa slová „§ 54 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 54 ods. 8“, za slovo „predloženia“ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18ah znie:

„18ah) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...

71.

V § 36 odsek 2 znie:

„(2) Finančnú zábezpeku musí žiadateľ uložiť na účet daňového úradu miestne príslušného ...

72.

V § 36 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Zo zloženej finančnej zábezpeky nemá prevádzkovateľ hazardnej hry nárok na úroky.“. ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

73.

V § 36 ods. 4 písm. i) sa suma „1 000 eur“ nahrádza sumou „1 500 eur“.

74.

V § 37 ods. 1 písm. i) sa číslo „29“ nahrádza číslom „30“ a číslo „26“ sa nahrádza ...

75.

V § 37 ods. 1 písmená j) až l) znejú:

„j) hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom výherných prístrojov na základe individuálnej ...

76.

V § 37 ods. 3 sa slová „daňovému úradu s pôsobnosťou pre oblasť hazardných hier miestne príslušnému ...

77.

V § 37 ods. 4 sa slová „ods. 19“ nahrádzajú slovami „ods. 21“, slová „daňovému úradu ...

78.

V § 37 ods. 5 posledná veta znie: „Prevádzkovateľ výherného prístroja uhrádza odvod príslušnému ...

79.

V § 37 ods. 6 sa slová „daňovému úradu s pôsobnosťou pre oblasť hazardných hier miestne príslušnému ...

80.

V § 37 odsek 7 znie:

„(7) Prevádzkovateľ technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi uhrádza do rozpočtu ...

81.

V § 37 ods. 8 sa slová „daňovému úradu s pôsobnosťou pre oblasť hazardných hier miestne príslušnému ...

82.

V § 37 odseky 9 až 11 znejú:

„(9) Prevádzkovateľ videohier uhrádza do rozpočtu obce odvod za taký jednotlivý terminál videohier ...

83.

V § 37 ods. 12 sa slová „daňový úrad s pôsobnosťou pre oblasť hazardných hier, ktorý vykonáva ...

84.

V § 37 odsek 13 znie:

„(13) Ak odvody podľa odsekov 1 a 2 neboli uhradené v lehote splatnosti, príslušný správca odvodu ...

85.

V § 37 sa vypúšťa odsek 19.

Doterajšie odseky 20 a 21 sa označujú ako odseky 19 a 20.

86.

§ 38 vrátane nadpisu znie:

„§ 38 Herňa (1) Ak sa hazardná hra prevádzkuje v herni, prevádzkovateľ hazardnej hry musí vyhotoviť ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 18c a 18d sa vypúšťajú.

87.

V § 41 ods. 2 úvodná veta znie:

„Žreb pri žrebových peňažných lotériách, žrebových peňažno-vecných lotériách a okamžitých ...

88.

V § 41 ods. 2 písmeno b) znie:

„b)
číslo individuálnej licencie,“.

89.

§ 41 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Žreb pri okamžitých lotériách musí okrem náležitostí uvedených v odseku 2 obsahovať ...

90.

V § 42 ods. 1 tretej vete sa za slovo „hry“ vkladá čiarka a slová „okrem lotériovej hry podľa ...

91.

V § 45 sa slovo „Vyradenie“ nahrádza slovom „Znehodnotenie“ a slová „jedného roka“ sa ...

92.

V § 46 odsek 1 znie:

„(1) Prevádzkovateľ hazardnej hry v kasíne môže v kasíne prevádzkovať len hazardnú hru uvedenú ...

93.

V § 46 ods. 4 sa slová „kontrolné účely“ nahrádzajú slovami „účely dozoru“.

94.

V § 46 ods. 10 sa slovo „predstavenstva“ nahrádza slovami „štatutárneho orgánu“.

95.

V § 47 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Prevádzkovateľ stávkovej hry nesmie prijímať stávky na a) výsledky číselných lotérií, b) športové ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 5 a 6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

„19a) § 94 ods. 2 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

96.

V § 51a ods. 1 sa nad slovom „predpisom“ odkaz „19a)“ nahrádza odkazom „19aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19aa znie:

„19aa) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a ...

97.

§ 53 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Individuálnu licenciu na prevádzkovanie hazardných hier podľa § 3 ods. 2 písm. i), ktoré ...

98.

§ 54 až 56 vrátane nadpisov znejú:

„§ 54 (1) Ak orgán dozoru pri výkone dozoru zistí, že dozorovaný subjekt porušil ustanovenia ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

„21a) § 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých ...

99.

V § 57 ods. 2 písm. d) sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.

100.

V § 57 ods. 2 písm. e) a ods. 3 sa slová „ods. 12“ nahrádzajú slovami „ods. 13“ a slová ...

101.

V § 57 sa odsek 2 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

„f) výkon dozoru podľa tohto zákona a g) zápis fyzických osôb do registra vylúčených osôb ...

102.

Za § 58l sa vkladajú § 58m a 58n, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2017 § 58m (1) Konania o udelení alebo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:

„24) § 9 ods. 7 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v ...

1.

Za § 26 sa vkladá § 26a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 26a Spolupráca s obyvateľmi Bratislavy (1) Orgány samosprávy Bratislavy a mestských častí ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

„8) § 10 ods. 6 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

Za § 31c sa vkladá § 31d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 31d Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2017 Ustanovenie § 26a ods. 2 sa ...

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení zákona Slovenskej národnej ...

1.

Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 21a Spolupráca s obyvateľmi mesta (1) Orgány samosprávy mesta a mestských častí spolupracujú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6d znie:

„6d) § 10 ods. 6 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

Za § 27b sa vkladá § 27c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 27c Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2017 Ustanovenie § 21a ods. 2 sa ...

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položky 140 ...

„Položka 140 a) udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných hier: 1. ...

Čl. V

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

V § 91 sa odsek 4 dopĺňa písmenom x), ktoré znie:

„x) Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky v rozsahu potrebnom na výkon dozoru nad poskytovaním ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 86df znie:

„86df) § 15b ods. 6 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. VI

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...

1.

§ 24 sa dopĺňa odsekmi 5 až 7, ktoré znejú:

„(5) Poskytovateľ, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť osobe, ktorej bola diagnostikovaná ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 31b znie:

„31b) § 35a zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

2.

Za § 49f sa vkladá § 49g, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 49g Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019 Poskytovateľ je povinný ...

Čl. VII

Zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení ...

V § 5 ods. 3 písmeno j) znie:

„j) vykonáva dozor podľa osobitného predpisu15) aj mimo svojej miestnej príslušnosti a plní ...

Čl. VIII

Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

Za § 98 sa vkladá § 98a, ktorý znie:

„§ 98a Poskytovateľ platobnej služby podľa § 2 ods. 3 písm. a) až d) platiteľa nevykoná platobnú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 83 znie:

„83) § 15b ods. 7, 12 a 13 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení ...

Čl. IX

Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení ...

V § 4 ods. 3 písm. v) šiestom bode sa za slovo „daňovým úradom“ vkladá čiarka a slová „výsledky ...

Čl. X

Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona ...

1.

V § 38 ods. 2 písm. a) sa za slovo „povinností“ vkladajú slová „okrem povinnosti uvedenej ...

2.

§ 41 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Podnik je povinný zamedziť prístup k webovému sídlu, ktorého adresa je uvedená v príkaze ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:

„35a) Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...

3.

V § 73 ods. 1 písm. b) sa za slová „§ 41“ vkladajú slová „ods. 1 až 5“.

Čl. XI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017 okrem čl. I 68. bodu (§ 35 ods. 24), ktorý nadobúda ...

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r. Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.