Zákon o kompenzačnom príspevku baníkom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 385/2019 účinný od 31.12.2021 do 31.12.2022

Platnosť od: 19.11.2019
Účinnosť od: 31.12.2021
Účinnosť do: 31.12.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Pracovno-právne vzťahy, Sociálne poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUDDS1EUPPČL0

Zákon o kompenzačnom príspevku baníkom a o zmene a doplnení niektorých zákonov 385/2019 účinný od 31.12.2021 do 31.12.2022
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 385/2019 s účinnosťou od 31.12.2021 na základe 215/2021

Legislatívny proces k zákonu 385/2019

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o kompenzačnom príspevku baníkom a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1

Tento zákon upravuje poskytovanie kompenzačného príspevku zamestnancom, ktorí ukončili zamestnanie so ...

§ 2
(1)

Na priznanie kompenzačného príspevku je oprávnená fyzická osoba, ktorej pracovný pomer v baníctve so ...

(2)

Oprávnenej osobe nevzniká nárok na kompenzačný príspevok, ak jej je priznaný

a)
osobitný príspevok baníkom, starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo výsluhový dôchodok,
b)
invalidný dôchodok, úrazová renta, invalidný výsluhový dôchodok, náhrada za stratu na služobnom plate ...
(3)

Nárok na kompenzačný príspevok vzniká najskôr od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom ...

§ 3
(1)

Kompenzačný príspevok je 200 eur mesačne a poskytuje sa počas

a)
12 mesiacov, ak bola oprávnená osoba zamestnaná najmenej 3 roky v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom ...
b)
24 mesiacov, ak bola oprávnená osoba zamestnaná najmenej 6 rokov v zamestnaní v baníctve so stálym pracoviskom ...
(2)

Kompenzačný príspevok je 350 eur mesačne a poskytuje sa počas

a)
36 mesiacov, ak bola oprávnená osoba zamestnaná najmenej 10 rokov v zamestnaní v baníctve so stálym ...
b)
84 mesiacov, ak bola oprávnená osoba zamestnaná najmenej 15 rokov v zamestnaní v baníctve so stálym ...
(3)

Suma kompenzačného príspevku podľa odseku 1 sa zvyšuje o sumu, ktorá sa určí ako súčin koeficientu 17,5 ...

(4)

Suma kompenzačného príspevku podľa odseku 2 sa zvyšuje o sumu, ktorá sa určí ako súčin koeficientu 23,33 ...

(5)

Suma kompenzačného príspevku oprávnenej osoby, ktorej je priznaná dávka uvedená v § 2 ods. 2 písm. b), ...

(6)

Sumy podľa odsekov 1 a 2 a koeficienty podľa odsekov 3 a 4 platné k 31. decembru kalendárneho roka sa ...

(7)

Kompenzačný príspevok vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny mesačne pozadu. Kompenzačný príspevok ...

§ 4
(1)

Ak nastala skutočnosť, ktorá má za následok zvýšenie kompenzačného príspevku, kompenzačný príspevok ...

(2)

Ak nastala skutočnosť, ktorá má za následok zníženie kompenzačného príspevku, kompenzačný príspevok ...

(3)

Výplata kompenzačného príspevku sa zastaví od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom ...

(4)

Ak pominuli dôvody na zastavenie výplaty kompenzačného príspevku,

a)
výplata kompenzačného príspevku sa obnoví od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom ...
b)
kompenzačný príspevok sa doplatí za obdobie zastavenia jeho výplaty, ak podmienky nároku na kompenzačný ...
(5)

Kompenzačný príspevok sa odníme od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ...

a)
ak sa zmenia alebo zaniknú skutočnosti rozhodujúce pre nárok na kompenzačný príspevok,
b)
ak sa kompenzačný príspevok vyplácal neprávom alebo
c)
na žiadosť oprávnenej osoby.
(6)

Ak sa kompenzačný príspevok vyplácal vo vyššej sume, ako patril, suma kompenzačného príspevku sa zníži ...

(7)

Oprávnená osoba je povinná oznámiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do ôsmich dní zmeny skutočností ...

(8)

Ak sa kompenzačný príspevok vyplatil neprávom alebo vo vyššej sume, ako patril, oprávnená osoba je povinná ...

(9)

Nárok na vrátenie kompenzačného príspevku alebo jeho časti vyplateného neprávom alebo vo vyššej sume, ...

(10)

Nárok na kompenzačný príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím troch rokov od posledného dňa v ...

§ 5
(1)

O kompenzačnom príspevku rozhoduje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Na konanie o kompenzačnom príspevku ...

(2)

Konanie o priznaní kompenzačného príspevku sa začína na základe písomnej žiadosti, ktorú oprávnená osoba ...

(3)

Žiadosť o kompenzačný príspevok obsahuje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo oprávnenej ...

(4)

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na účel poskytovania kompenzačného príspevku môže získavať bez ...

(5)

Odvolanie proti rozhodnutiu o zastavení výplaty alebo o odňatí kompenzačného príspevku, o znížení kompenzačného ...

Čl. II

Zákon č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení zákona č. 160/1989 Zb., zákona č. 235/1992 ...

1.

V § 2 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

2.

V § 5 sa vypúšťajú odseky 9 a 10.

Doterajšie odseky 11 až 14 sa označujú ako odseky 9 až 12.

3.

V § 6 ods. 3 sa za slovom „splatnosti“ vypúšťa čiarka a vypúšťajú sa slová „a ak ide o osobitný príspevok ...

4.

V § 6 ods. 5 a 6 sa slová „ods. 11“ nahrádzajú slovami „ods. 9“.

Čl. III

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. ...

1.

V § 15 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá má priznaný kompenzačný príspevok ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 35d znie:

„35d) Zákon č. 385/2019 Z. z. o kompenzačnom príspevku baníkom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

2.

V § 22 ods. 1 písm. c) a § 22 ods. 2 písm. a) sa slová „až h)“ nahrádzajú slovami „až i)“.

3.

V § 22 ods. 2 písm. b), § 22 ods. 4 a § 229 ods. 5 sa slová „písm. c) až e) a h)“ nahrádzajú slovami ...

4.

V § 22 ods. 3 sa slová „písm. c) alebo písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. c), e) alebo písm. i)“.

5.

V § 128 ods. 5 a § 138 ods. 14 sa slová „g) a h)“ nahrádzajú slovami „g) až i)“.

7.

V § 233 ods. 12 sa písmeno c) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4. fyzickej osobe, ktorej bol priznaný kompenzačný príspevok, deň vzniku a zániku nároku na kompenzačný ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2020 okrem čl. III bodu 6, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára ...

Zuzana Čaputová v. r. Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore