Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71085
Dôvodové správy: 2414
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
04.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 381/2019 účinný od 01.07.2020


Platnosť od: 19.11.2019
Účinnosť od: 01.07.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Odmena za prácu, Školstvo a vzdelávanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 381/2019 účinný od 01.07.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 381/2019 s účinnosťou od 01.07.2020

Legislatívny proces k zákonu 381/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 107 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) V základnej škole pôsobí na každých 50 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia jeden asistent ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

2.

V § 157 ods. 4 sa slová „odseku 12“ nahrádzajú slovami „odseku 13“.

3.

V § 157 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

„(9) Ministerstvo školstva poskytuje Sociálnej poisťovni z centrálneho registra na účel analýz ekonomického ...

Doterajšie odseky 9 až 13 sa označujú ako odseky 10 až 14.

Poznámka pod čiarou k odkazu 93aa znie:

„93aa) § 2 ods. 1 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení ...

4.

V § 157 ods. 12 sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 11“.

5.

V § 157 ods. 14 sa slová „11 a 12“ nahrádzajú slovami „12 a 13“.

Čl. II

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. ...

1.

V § 170 odsek 10 znie:

„(10) Sociálna poisťovňa poskytuje ministerstvu školstva na základe uzatvorenej dohody a údajov z a) centrálneho ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 92ad a 92ae znejú:

„92ad) § 73a ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. 92ae) § 157 zákona č. 245/2008 ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 92a sa vypúšťa.

2.

V § 170 ods. 21 sa slová „poistenca sa hľadí, ako keby mal“ nahrádzajú slovami „fyzickú osobu alebo ...

3.

Za § 293el sa vkladá § 293em, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 293em Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2020 (1) Pohľadávku na poistnom vzniknutú alebo ...

Čl. III

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o ...

V § 14d ods. 3 prvej vete sa slová „najviac 2,5 %“ nahrádzajú slovami „najviac 5 %“.

Čl. IV

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých ...

V § 6 ods. 1, § 6 ods. 2 úvodnej vete, § 9 ods. 1 písm. a) a § 9 ods. 2 úvodnej vete sa slová „a zrušuje ...

Čl. V

Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení ...

1.

V § 4e sa odsek 7 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) zabezpečenie chýbajúcich pomôcok pre žiakov nad rámec dotácie na školské potreby poskytnutej podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22i znie:

„22i) § 4 ods. 2 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí ...

2.

V § 4e ods. 8 sa číslo „85“ nahrádza číslom „50“.

3.

§ 4e sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Na účely poskytovania príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne ...

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2019 okrem čl. I bodu 1, čl. II bodu 3, čl. III, čl. IV a ...

Zuzana Čaputová v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore