Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 381/2019 účinný od 01.07.2020

Platnosť od: 19.11.2019
Účinnosť od: 01.07.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Odmena za prácu, Školstvo a vzdelávanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 381/2019 účinný od 01.07.2020
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 381/2019 s účinnosťou od 01.07.2020

Legislatívny proces k zákonu 381/2019

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 107 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) V základnej škole pôsobí na každých 50 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia jeden asistent ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

2.

V § 157 ods. 4 sa slová „odseku 12“ nahrádzajú slovami „odseku 13“.

3.

V § 157 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

„(9) Ministerstvo školstva poskytuje Sociálnej poisťovni z centrálneho registra na účel analýz ekonomického ...

Doterajšie odseky 9 až 13 sa označujú ako odseky 10 až 14.

Poznámka pod čiarou k odkazu 93aa znie:

„93aa) § 2 ods. 1 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení ...

4.

V § 157 ods. 12 sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 11“.

5.

V § 157 ods. 14 sa slová „11 a 12“ nahrádzajú slovami „12 a 13“.

Čl. II

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. ...

1.

V § 170 odsek 10 znie:

„(10) Sociálna poisťovňa poskytuje ministerstvu školstva na základe uzatvorenej dohody a údajov z a) centrálneho ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 92ad a 92ae znejú:

„92ad) § 73a ods. 12 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. 92ae) § 157 zákona č. 245/2008 ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 92a sa vypúšťa.

2.

V § 170 ods. 21 sa slová „poistenca sa hľadí, ako keby mal“ nahrádzajú slovami „fyzickú osobu alebo ...

3.

Za § 293el sa vkladá § 293em, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 293em Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2020 (1) Pohľadávku na poistnom vzniknutú alebo ...

Čl. III

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o ...

V § 14d ods. 3 prvej vete sa slová „najviac 2,5 %“ nahrádzajú slovami „najviac 5 %“.

Čl. IV

Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých ...

V § 6 ods. 1, § 6 ods. 2 úvodnej vete, § 9 ods. 1 písm. a) a § 9 ods. 2 úvodnej vete sa slová „a zrušuje ...

Čl. V

Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení ...

1.

V § 4e sa odsek 7 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) zabezpečenie chýbajúcich pomôcok pre žiakov nad rámec dotácie na školské potreby poskytnutej podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22i znie:

„22i) § 4 ods. 2 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí ...

2.

V § 4e ods. 8 sa číslo „85“ nahrádza číslom „50“.

3.

§ 4e sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Na účely poskytovania príspevku na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne ...

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2019 okrem čl. I bodu 1, čl. II bodu 3, čl. III, čl. IV a ...

Zuzana Čaputová v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore