Zákon o špecifických štátnych zárukách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 381/2010 účinný od 18.10.2011

Platnosť od: 30.09.2010
Účinnosť od: 18.10.2011
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Štátna hospodárska politika

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD7DS2EUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 381/2010 s účinnosťou od 18.10.2011 na základe 329/2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o špecifických štátnych zárukách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1 - Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje

a)
poskytovanie špecifických štátnych záruk Slovenskou republikou v súvislosti s jej účasťou na finančnom ...
b)
správu a financovanie poskytnutých špecifických štátnych záruk.
(2)

Na špecifické štátne záruky poskytované podľa tohto zákona sa nevzťahujú ustanovenia osobitného predpisu ...

§ 2 - Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

rámcovou zmluvou2) zmluva uzatvorená medzi spoločnosťou a členskými štátmi eurozóny,

b)

špecifickými štátnymi zárukami štátne záruky, ktoré zahŕňajú istiny v celkovom objeme neprevyšujúcom ...

c)

nástrojmi financovania cenné papiere, investičné nástroje, iné finančné dohody vydané alebo uzatvorené ...

d)

eurozónou regionálna oblasť v rámci Európskej únie tvorená zúčastnenými členskými štátmi, v ktorej spoločnú ...

e)

ručiteľom členský štát eurozóny, ktorý spoločnosti poskytne záruky v súlade s podmienkami rámcovej zmluvy, ...

f)

zmluvou o úvere zmluva medzi spoločnosťou a členským štátom eurozóny uzatvorená v súlade s rámcovou ...

g)

finančnou stabilizačnou pomocou poskytnutie finančných prostriedkov spoločnosťou členskému štátu eurozóny ...

h)

dlžníkom členský štát eurozóny, ktorý podľa rámcovej zmluvy požiadal o finančnú stabilizačnú pomoc,

i)

veriteľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je majiteľom cenných papierov vydaných spoločnosťou, ...

j)

realizáciou špecifických štátnych záruk plnenie záväzku vyplývajúceho zo špecifickej štátnej záruky ...

§ 3 - Majetková účasť v spoločnosti

Financovanie a správu majetkovej účasti Slovenskej republiky v spoločnosti v súlade s podmienkami rámcovej ...

§ 4 - Správa špecifických štátnych záruk
(1)

Správou špecifických štátnych záruk je

a)
evidencia a účtovanie špecifických štátnych záruk,
b)
monitorovanie plnenia podmienok dlžníka vyplývajúcich z rámcovej zmluvy a iných záväzných dokumentov ...
c)
realizácia špecifických štátnych záruk,
d)
správa pohľadávok štátu z realizovaných špecifických štátnych záruk,
e)
evidencia a účtovanie pohľadávok a s nimi súvisiacich operácií zo zrealizovaných špecifických štátnych ...
(2)

Správu špecifických štátnych záruk vykonáva ministerstvo; v rozsahu podľa osobitného predpisu3) vykonáva ...

§ 5 - Podmienky a postup poskytnutia špecifických štátnych záruk
(1)

Špecifické štátne záruky je podľa tohto zákona možné poskytnúť len za podmienok a na účely určené rámcovou ...

(2)

Objem istín špecifických štátnych záruk poskytnutých v rokoch 2010 až 2013 na základe rámcovej zmluvy ...

(3)

Špecifické štátne záruky sa poskytujú veriteľom na základe žiadosti dlžníka o finančnú stabilizačnú ...

(4)

Špecifické štátne záruky môže ministerstvo poskytnúť aj spoločnosti v súlade s podmienkami rámcovej ...

(5)

Jednotlivá špecifická štátna záruka alebo odškodnenie podľa § 6 ods. 5 poskytnutá ministerstvom v súvislosti ...

§ 6 - Realizácia špecifických štátnych záruk a odškodnenie ručiteľa
(1)

Ministerstvo realizuje špecifické štátne záruky v súlade s rámcovou zmluvou na základe

a)
žiadosti spoločnosti o realizáciu špecifickej štátnej záruky,
b)
žiadosti zástupcu veriteľov o realizáciu špecifickej štátnej záruky alebo
c)
žiadosti o realizáciu špecifickej štátnej záruky zo strany akejkoľvek fyzickej osoby alebo právnickej ...
(2)

Podrobný postup realizácie špecifických štátnych záruk určuje dokumentácia pre emitovanie jednotlivých ...

(3)

Ak sa ministerstvo pri realizácii špecifických štátnych záruk omešká s platbou spoločnosti a spoločnosť ...

(4)

Ministerstvo uplatní akýkoľvek nárok vyplývajúci z realizácie špecifických štátnych záruk voči spoločnosti ...

(5)

Ak záväzok niektorého ručiteľa prekročí jeho podiel na krytí záväzkov spoločnosti požadovaný rámcovou ...

Čl. II

Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

V § 17 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) zabezpečuje podľa pokynov ministerstva financovanie záväzkov Slovenskej republiky, ktoré jej vzniknú ...

Doterajšie písmená b) až m) sa označujú ako písmená c) až n).

Poznámka pod čiarou k odkazu 28aa znie:

„28aa) Napríklad zákon č. 381/2010 Z. z. o špecifických štátnych zárukách a o zmene a doplnení niektorých ...

Čl. III

Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. ...

1.

V § 4 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Objem záväzkov štátu podľa odseku 1 bude v príslušnom rozpočtovom roku vyšší o hodnotu predčasne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a) Napríklad zákon č. 381/2010 Z. z. o špecifických štátnych zárukách a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 5 odsek 1 znie:

„(1) Na účely financovania štátneho dlhu a záväzkov, ktoré Slovenskej republike vzniknú z dôvodu jej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:

„5b) Napríklad zákon č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 291/2002 Z. z. v znení neskorších ...

Čl. IV - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Ivan Gašparovič v. r.Richard Sulík v. r.Iveta Radičová v. r.

Poznámky

  • 1)  § 8 až 13 zákona č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 ...
  • 2)  EFSF Rámcová zmluva medzi Belgickým kráľovstvom, Spolkovou republikou Nemecko, Írskou republikou, Španielskym ...
  • 3)  § 17 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore