Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70776
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
30.03.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 38/2014 účinný od 01.05.2014


Platnosť od: 22.02.2014
Účinnosť od: 01.05.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kultúra

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 38/2014 účinný od 01.05.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 38/2014 s účinnosťou od 01.05.2014

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene ...

1.

V § 2 odsek 6 znie:

„(6) Galéria je špecializovaná právnická osoba alebo organizačný útvar právnickej osoby, ...

2.

V § 2 ods. 7 druhá veta znie: „Vedomostný systém múzea alebo vedomostný systém galérie je ...

3.

V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) po zrušení múzea alebo zrušení galérie požiadať Slovenské národné múzeum alebo Slovenskú ...

4.

V § 4 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „od vydania, alebo ak je neskorším dňom“.

5.

V § 4 ods. 3 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „zriadených“.

6.

V § 4 ods. 3 písm. c) sa slová „zriadenými podľa § 3 ods. 1“ nahrádzajú slovami „v súlade ...

7.

V § 4 ods. 4 úvodnej vete sa za slovom „galérie“ vypúšťa čiarka a slová „ktoré sú založené“. ...

8.

V § 4 ods. 4 písm. a) sa slová „ktoré je zapísané v registri podľa § 3 ods. 1“ nahrádzajú ...

9.

V § 5 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Na múzeum alebo galériu, ktoré boli vymazané z ...

10.

V § 5 sa vypúšťa odsek 10.

Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 10.

11.

V § 5 odsek 10 znie:

„(10) Na úkony týkajúce sa registra sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.4)“. ...

12.

V § 6 písmeno h) znie:

„h) vydáva povolenie podľa § 17 ods. 2 a 3 na trvalý vývoz zbierkového predmetu (ďalej len ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

„6) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1081/2012 z 9. novembra 2012 k nariadeniu Rady (ES) ...

13.

V § 7 ods. 2 písm. a) a b) sa vypúšťajú slová „regiónu svojho pôsobenia“.

14.

V § 7 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „celoštátnou pôsobnosťou s komplexnou“.

15.

V § 7 ods. 2 písm. d) sa slová „vo vybraných oblastiach“ nahrádzajú slovami „vo vybranej ...

16.

V § 7 ods. 4 sa za slovo „pôsobnosťou“ vkladajú slová „alebo špecializovaná galéria s ...

17.

V § 7 ods. 5 písm. e) sa slovo „digitalizáciu“ nahrádza slovom „informatizáciu“.

18.

V § 7 ods. 5 písm. g) sa za slovo „činnostiach“ vkladajú slová „poskytnuté múzeami“.

19.

V § 7 ods. 5 písm. i) sa vypúšťajú slová „a správcom“.

20.

V § 7 ods. 5 písmeno j) znie:

„j)
vedie evidenciu múzejných zariadení.“.

21.

V § 7 ods. 6 písm. g) sa za slovo „činnostiach“ vkladajú slová „poskytnuté galériami“. ...

22.

V § 7 ods. 6 písm. i) sa vypúšťajú slová „a správcom“.

23.

V § 7 sa odsek 6 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j)
vedie evidenciu galerijných zariadení.“.

24.

§ 8 vrátane nadpisu znie:

„§ 8 Základné odborné činnosti Múzeá a galérie sú povinné vykonávať tieto základné odborné ...

25.

V § 9 ods. 3 štvrtej vete sa slová „, ktoré sú zastúpené v zbierkovom fonde múzea alebo galérie“ ...

26.

V § 9 odsek 5 znie:

„(5) Pri nadobúdaní zbierkových predmetov a zbierok komisia vykoná odborný odhad hodnoty nadobúdaných ...

27.

V § 9 ods. 9 druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a to ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a)
§ 39 ods. 9 zákona č. 49/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

28.

V § 10 odsek 4 znie:

„(4) Katalogizácia zbierkových predmetov sa vykoná najneskôr do dvoch rokov po nadobudnutí zbierkového ...

29.

V § 11 ods. 2 písm. a) sa za slovo „pravidelne,“ vkladajú slová „a to naraz alebo“.

30.

V § 11 ods. 2 písm. a) prvom bode sa slovo „dva“ nahrádza slovom „tri“.

31.

V § 11 ods. 2 písm. a) druhom bode sa slovo „tri“ nahrádza slovom „štyri“.

32.

V § 11 ods. 2 písm. a) treťom bode sa slová „každé štyri roky“ nahrádzajú slovami „každých ...

33.

V § 11 ods. 2 písm. a) štvrtom bode sa slovo „päť“ nahrádza slovom „šesť“.

34.

V § 11 ods. 2 písm. a) piatom bode sa slovo „šesť“ nahrádza slovom „sedem“.

35.

V § 11 ods. 2 písm. a) šiestom bode sa slovo „sedem“ nahrádza slovom „osem“.

36.

V § 11 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Vykonanie mimoriadnej odbornej revízie nahrádza pravidelnú odbornú revíziu.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

37.

V § 13 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a uviesť zbierkový predmet do stavu čo najviac sa približujúcemu ...

38.

V § 14 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) skúmať a spracovávať javy a vývinové trendy, ktoré výrazne spolupôsobia na vývoj výtvarného ...

39.

V § 16 ods. 1 sa za slová „v prílohe č. 2“ vkladá bodka a vypúšťajú sa slová „a všetky ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 26 sa vypúšťa.

40.

V § 16 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 7.

41.

V § 16 ods. 3 sa vypúšťajú slová „v dvoch vyhotoveniach“.

42.

V § 16 ods. 4 úvodnej vete sa slová „alebo jeho správca podľa odseku 3 sú oprávnení“ nahrádzajú ...

43.

V § 16 ods. 6 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „alebo jeho správca podľa odseku 3“ a slová ...

44.

V § 16 ods. 7 sa vypúšťajú slová „alebo správca“.

45.

Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 16a Múzejné zariadenie alebo galerijné zariadenie (1) Múzejné zariadenie alebo galerijné ...

46.

Poznámka pod čiarou k odkazu 31 znie:

„31)
Čl. 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1081/2012.“.

47.

V § 17 ods. 7 sa slovo „štyroch“ nahrádza slovom „troch“ a v tretej vete sa za slovom „vyhotoveniach“ ...

48.

V § 17 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8) Ustanovenie odseku 7 sa nevzťahuje na dočasný vývoz zbierkového predmetu z oblasti prírodných ...

Doterajšie odseky 8 až 11 sa označujú ako odseky 9 až 12.

49.

V § 17 ods. 9 sa slová „odsekov 7 a 9“ nahrádzajú slovami „odsekov 7 a 10“.

50.

V § 17 ods. 10 sa slovo „štyroch“ nahrádza slovom „troch“ a v druhej vete sa za slovom „vyhotoveniach“ ...

51.

V § 19 ods. 1 písm. a) a b) sa slová „ods. 7“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.

52.

V § 19 ods. 1 písm. c) sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.

53.

V § 20 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 16 ods. 3, 7 a 8“ nahrádzajú slovami „§ 16 ods. 6 a ...

54.

Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1 k zákonu č. 206/2009 Z. z. REGISTER MÚZEÍ/GALÉRIÍ1) SLOVENSKEJ REPUBLIKY Prevziať ...

55.

Prílohy č. 3 až 6 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 3 k zákonu č. 206/2009 Z. z. ŽIADOSŤ O ZÁPIS DO EVIDENCIE PREDMETOV KULTÚRNEJ ...

56. Slovo „Spoločenstvo“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovami „Európska ...

Čl. II

Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z., zákona ...

V § 39 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto slová: „a jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:

„36a) § 9 ods. 9 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej ...

Čl. III

Zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona ...

1.

V § 1 ods. 1 písm. a) sa slová „Európskeho spoločenstva (ďalej len „Spoločenstvo“)“ nahrádzajú ...

2.

V § 4 ods. 1 prvá veta znie: „Ministerstvo je príslušným orgánom na vystavenie povolenia podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2) Nariadenie Rady (ES) č. 116/2009 z 18. decembra 2008 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru ...

3. Poznámky pod čiarou k odkazom 17 až 23 znejú:

„17) Čl. 6 nariadenia (EÚ) č. 1081/2012. 18) Nariadenie (EÚ) č. 1081/2012. 19) Čl. 6 ods. ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2014.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore