Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 38/2014 účinný od 01.05.2014

Platnosť od: 22.02.2014
Účinnosť od: 01.05.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kultúra

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 38/2014 účinný od 01.05.2014
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 38/2014 s účinnosťou od 01.05.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene ...

1.

V § 2 odsek 6 znie:

„(6) Galéria je špecializovaná právnická osoba alebo organizačný útvar právnickej osoby, ...

2.

V § 2 ods. 7 druhá veta znie: „Vedomostný systém múzea alebo vedomostný systém galérie je ...

3.

V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) po zrušení múzea alebo zrušení galérie požiadať Slovenské národné múzeum alebo Slovenskú ...

4.

V § 4 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „od vydania, alebo ak je neskorším dňom“.

5.

V § 4 ods. 3 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „zriadených“.

6.

V § 4 ods. 3 písm. c) sa slová „zriadenými podľa § 3 ods. 1“ nahrádzajú slovami „v súlade ...

7.

V § 4 ods. 4 úvodnej vete sa za slovom „galérie“ vypúšťa čiarka a slová „ktoré sú založené“. ...

8.

V § 4 ods. 4 písm. a) sa slová „ktoré je zapísané v registri podľa § 3 ods. 1“ nahrádzajú ...

9.

V § 5 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Na múzeum alebo galériu, ktoré boli vymazané z ...

10.

V § 5 sa vypúšťa odsek 10.

Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 10.

11.

V § 5 odsek 10 znie:

„(10) Na úkony týkajúce sa registra sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.4)“. ...

12.

V § 6 písmeno h) znie:

„h) vydáva povolenie podľa § 17 ods. 2 a 3 na trvalý vývoz zbierkového predmetu (ďalej len ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

„6) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1081/2012 z 9. novembra 2012 k nariadeniu Rady (ES) ...

13.

V § 7 ods. 2 písm. a) a b) sa vypúšťajú slová „regiónu svojho pôsobenia“.

14.

V § 7 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „celoštátnou pôsobnosťou s komplexnou“.

15.

V § 7 ods. 2 písm. d) sa slová „vo vybraných oblastiach“ nahrádzajú slovami „vo vybranej ...

16.

V § 7 ods. 4 sa za slovo „pôsobnosťou“ vkladajú slová „alebo špecializovaná galéria s ...

17.

V § 7 ods. 5 písm. e) sa slovo „digitalizáciu“ nahrádza slovom „informatizáciu“.

18.

V § 7 ods. 5 písm. g) sa za slovo „činnostiach“ vkladajú slová „poskytnuté múzeami“.

19.

V § 7 ods. 5 písm. i) sa vypúšťajú slová „a správcom“.

20.

V § 7 ods. 5 písmeno j) znie:

„j)
vedie evidenciu múzejných zariadení.“.

21.

V § 7 ods. 6 písm. g) sa za slovo „činnostiach“ vkladajú slová „poskytnuté galériami“. ...

22.

V § 7 ods. 6 písm. i) sa vypúšťajú slová „a správcom“.

23.

V § 7 sa odsek 6 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j)
vedie evidenciu galerijných zariadení.“.

24.

§ 8 vrátane nadpisu znie:

„§ 8 Základné odborné činnosti Múzeá a galérie sú povinné vykonávať tieto základné odborné ...

25.

V § 9 ods. 3 štvrtej vete sa slová „, ktoré sú zastúpené v zbierkovom fonde múzea alebo galérie“ ...

26.

V § 9 odsek 5 znie:

„(5) Pri nadobúdaní zbierkových predmetov a zbierok komisia vykoná odborný odhad hodnoty nadobúdaných ...

27.

V § 9 ods. 9 druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a to ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a)
§ 39 ods. 9 zákona č. 49/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

28.

V § 10 odsek 4 znie:

„(4) Katalogizácia zbierkových predmetov sa vykoná najneskôr do dvoch rokov po nadobudnutí zbierkového ...

29.

V § 11 ods. 2 písm. a) sa za slovo „pravidelne,“ vkladajú slová „a to naraz alebo“.

30.

V § 11 ods. 2 písm. a) prvom bode sa slovo „dva“ nahrádza slovom „tri“.

31.

V § 11 ods. 2 písm. a) druhom bode sa slovo „tri“ nahrádza slovom „štyri“.

32.

V § 11 ods. 2 písm. a) treťom bode sa slová „každé štyri roky“ nahrádzajú slovami „každých ...

33.

V § 11 ods. 2 písm. a) štvrtom bode sa slovo „päť“ nahrádza slovom „šesť“.

34.

V § 11 ods. 2 písm. a) piatom bode sa slovo „šesť“ nahrádza slovom „sedem“.

35.

V § 11 ods. 2 písm. a) šiestom bode sa slovo „sedem“ nahrádza slovom „osem“.

36.

V § 11 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Vykonanie mimoriadnej odbornej revízie nahrádza pravidelnú odbornú revíziu.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

37.

V § 13 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a uviesť zbierkový predmet do stavu čo najviac sa približujúcemu ...

38.

V § 14 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) skúmať a spracovávať javy a vývinové trendy, ktoré výrazne spolupôsobia na vývoj výtvarného ...

39.

V § 16 ods. 1 sa za slová „v prílohe č. 2“ vkladá bodka a vypúšťajú sa slová „a všetky ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 26 sa vypúšťa.

40.

V § 16 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 7.

41.

V § 16 ods. 3 sa vypúšťajú slová „v dvoch vyhotoveniach“.

42.

V § 16 ods. 4 úvodnej vete sa slová „alebo jeho správca podľa odseku 3 sú oprávnení“ nahrádzajú ...

43.

V § 16 ods. 6 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „alebo jeho správca podľa odseku 3“ a slová ...

44.

V § 16 ods. 7 sa vypúšťajú slová „alebo správca“.

45.

Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 16a Múzejné zariadenie alebo galerijné zariadenie (1) Múzejné zariadenie alebo galerijné ...

46.

Poznámka pod čiarou k odkazu 31 znie:

„31)
Čl. 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1081/2012.“.

47.

V § 17 ods. 7 sa slovo „štyroch“ nahrádza slovom „troch“ a v tretej vete sa za slovom „vyhotoveniach“ ...

48.

V § 17 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8) Ustanovenie odseku 7 sa nevzťahuje na dočasný vývoz zbierkového predmetu z oblasti prírodných ...

Doterajšie odseky 8 až 11 sa označujú ako odseky 9 až 12.

49.

V § 17 ods. 9 sa slová „odsekov 7 a 9“ nahrádzajú slovami „odsekov 7 a 10“.

50.

V § 17 ods. 10 sa slovo „štyroch“ nahrádza slovom „troch“ a v druhej vete sa za slovom „vyhotoveniach“ ...

51.

V § 19 ods. 1 písm. a) a b) sa slová „ods. 7“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.

52.

V § 19 ods. 1 písm. c) sa slová „ods. 8“ nahrádzajú slovami „ods. 7“.

53.

V § 20 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 16 ods. 3, 7 a 8“ nahrádzajú slovami „§ 16 ods. 6 a ...

54.

Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1 k zákonu č. 206/2009 Z. z. REGISTER MÚZEÍ/GALÉRIÍ1) SLOVENSKEJ REPUBLIKY Prevziať ...

55.

Prílohy č. 3 až 6 vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 3 k zákonu č. 206/2009 Z. z. ŽIADOSŤ O ZÁPIS DO EVIDENCIE PREDMETOV KULTÚRNEJ ...

56. Slovo „Spoločenstvo“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovami „Európska ...

Čl. II

Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z., zákona ...

V § 39 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto slová: „a jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:

„36a) § 9 ods. 9 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej ...

Čl. III

Zákon č. 207/2009 Z. z. o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty a o doplnení zákona ...

1.

V § 1 ods. 1 písm. a) sa slová „Európskeho spoločenstva (ďalej len „Spoločenstvo“)“ nahrádzajú ...

2.

V § 4 ods. 1 prvá veta znie: „Ministerstvo je príslušným orgánom na vystavenie povolenia podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2) Nariadenie Rady (ES) č. 116/2009 z 18. decembra 2008 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru ...

3. Poznámky pod čiarou k odkazom 17 až 23 znejú:

„17) Čl. 6 nariadenia (EÚ) č. 1081/2012. 18) Nariadenie (EÚ) č. 1081/2012. 19) Čl. 6 ods. ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2014.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore