Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69579
Dôvodové správy: 2172
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.09.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o miestnych ľudových súdoch 38/1961 účinný od 01.07.1961 do 31.12.1969


Platnosť od: 28.04.1961
Účinnosť od: 01.07.1961
Účinnosť do: 31.12.1969
Autor: Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky
Oblasť: Všeobecné súdnictvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 38/1961 s účinnosťou od 01.07.1961

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o miestnych ľudových súdoch

Budovanie vyspelej socialistickej spoločnosti sa prejavuje ďalším prehlbovaním socialistickej demokracie ...

Nová socialistická Ústava preto zakotvila - ako dôležitú súčasť opatrení smerujúcich k zvyšovaniu ...

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa preto uznieslo na tomto zákone: ...

Úlohy miestnych ľudových súdov a hlavné zásady ich činnosti
§ 1
(1)

Miestne ľudové súdy sú článkom jednotnej sústavy československého socialistického súdnictva. ...

(2)

Celou svojou činnosťou vychovávajú občanov k dôslednému dodržiavaniu socialistického právneho ...

§ 2
(1)

Miestne ľudové súdy spolupracujú so všetkými orgánmi a organizáciami, ktoré sa starajú o výchovu ...

(2)

Miestne ľudové súdy dávajú podnet na odstránenie nedostatkov, ktoré zistili v činnosti orgánov ...

§ 3

Národné výbory a iné štátne orgány sú povinné poskytovať miestnym ľudovým súdom sústavnú ...

§ 4

Pri plnení úloh pomáhajú miestnym ľudovým súdom okresné súdy. Vykonávajú dozor nad ich činnosťou ...

§ 5

Sudcovia miestnych ľudových súdov sú pri výkone svojej funkcie nezávislí a sú viazaní jedine ...

§ 6
(1)

Miestne ľudové súdy sú volené.

(2)

Sudcovia miestnych ľudových súdov sú zo svojej činnosti zodpovední pracujúcemu ľudu. Svojim ...

(3)

Funkcia sudcu miestneho ľudového súdu je funkciou čestnou. Podnik, družstvo alebo iná organizácia, ...

§ 7

Konanie pred miestnymi ľudovými súdmi je zásadne ústne a verejné. Ich rozsudky alebo rozhodnutia ...

Ustavovanie a organizácia miestnych ľudových súdov
§ 8
(1)

Miestne ľudové súdy sa ustavujú v obciach a na pracoviskách.

(2)

O ustavení miestneho ľudového súdu rozhoduje okresný národný výbor. Návrh na jeho ustavenie ...

(3)

Počet sudcov miestneho ľudového súdu určí okresný národný výbor po prejednaní s miestnym ...

§ 9
(1)

Sudcovia miestnych ľudových súdov sú volení na 2 roky verejným hlasovaním na zhromaždeniach ...

(2)

Za sudcu miestneho ľudového súdu môže byť zvolený občan, ktorý dovŕšil 21. rok veku, ktorý ...

(3)

Sudcovia miestneho ľudového súdu volia zo svojho stredu predsedu miestneho ľudového súdu a jeho ...

(4)

Ak sudca miestneho ľudového súdu neplní svoje sudcovské povinnosti alebo ak z iného dôvodu stratí ...

(5)

Ak sudca miestneho ľudového súdu nemôže sudcovskú funkciu trvale vykonávať pre chorobu alebo ...

a)

ak ide o sudcu miestneho ľudového súdu na pracovisku, základná organizácia Revolučného odborového ...

b)

ak ide o sudcu miestneho ľudového súdu v obci, miestny národný výbor.

(6)

Za sudcu odvolaného z funkcie alebo za sudcu, ktorý bol uvoľnený zo svojej funkcie, sa zvolí, ak ...

§ 10

Sudcovia miestnych ľudových súdov v obciach i na pracoviskách skladajú do rúk predsedu miestneho ...

„Sľubujem, že budem verný Československej socialistickej republike a veci socializmu, že sa budem ...

Veci, ktoré prejednávajú miestne ľudové súdy
§ 11

Miestne ľudové súdy prejednávajú previnenia a jednoduché majetkové spory. Ďalej môžu prejednávať ...

§ 12
(1)

Miestne ľudové súdy na pracoviskách prejednávajú:

a)

previnenia a trestné činy, ktorých sa dopustia občania, ktorí pracujú v závode, kde je miestny ...

b)

majetkové spory, ktorých účastníci (navrhovateľ i odporca) pracujú v závode, kde je miestny ...

(2)

Miestne ľudové súdy v obciach prejednávajú:

a)

previnenia a trestné činy, ktoré spáchali občania bývajúci v obvode miestneho ľudového súdu, ...

b)

majetkové spory, ak odporca býva v obvode miestneho ľudového súdu a ak nie je na prejednanie majetkového ...

(3)

Miestny ľudový súd príslušný na prejednanie previnenia alebo trestného činu môže vec postúpiť ...

§ 13
(1)

Trestné činy môže miestny ľudový súd prejednávať len vtedy, ak mu boli postúpené prokurátorom ...

(2)

Prokurátor alebo súd môžu postúpiť trestný čin na prejednanie a rozhodnutie miestnemu ľudovému ...

(3)

Miestny ľudový súd môže uložiť za trestný čin, ktorý mu bol postúpený na prejednanie a rozhodnutie, ...

§ 14
(1)

Za previnenia a trestné činy môžu sa volať na zodpovednosť len občania, ktorí v čase spáchania ...

(2)

Previnenia mladistvých osôb, ktoré v čase spáchania činu nedovŕšili 18. rok veku, majú sa prejednávať ...

Previnenie
§ 15
(1)

Previnením je zavinené konanie uvedené v tomto zákone (§ 16 až § 21), ktorým bol porušený ...

(2)

Miestne ľudové súdy rozhodujú o previneniach vtedy, ak vzhľadom na závažnosť prípadu, nestačí ...

(3)

Miestne ľudové súdy nerozhodujú o previneniach, ak od spáchania činu uplynula doba 1 roku.

§ 16
(1)

Previnenia proti majetku v socialistickom vlastníctve sa dopustí, kto takýto majetok poškodí, najmä ...

Tieto konania nemožno stíhať ako previnenia, ak sa previnilý občan dopustí činov proti majetku ...

(2)

Previnenia proti majetku v socialistickom vlastníctve sa tiež dopustí, kto z nedbanlivosti, svedčiacej ...

§ 17
Previnenia proti záujmom socialistického hospodárstva sa dopustí, kto v menšom rozsahu:
a)

neoprávnene vykonáva súkromnú výrobnú alebo inú zárobkovú činnosť za tým účelom, aby získaval ...

b)

poškodzuje spotrebiteľov najmä tým, že predražuje tovar alebo služby, alebo ich klame na akosti, ...

§ 18
(1)

Previnenia proti majetku v osobnom vlastníctve sa dopustí, kto takýto majetok poškodí, najmä krádežou, ...

Tieto konania nemožno stíhať ako previnenia, ak sa previnilý občan dopustí činov proti majetku ...

(2)

Previnenia proti majetku v osobnom vlastníctve sa tiež dopustí, kto z nedbanlivosti, svedčiacej ...

§ 19
Previnenia proti socialistickému spolužitiu sa dopustí:
a)

kto neprístojným chovaním, najmä vyhrážkami, urážlivými výrokmi alebo skutkami, ohováraním, ...

b)

kto požije alkoholické nápoje, hoci vie, že bude vykonávať zamestnanie alebo inú činnosť, pri ...

c)

kto sa živí spôsobom, ktorý je v hrubom rozpore s občianskymi povinnosťami.

§ 20
Previnenia proti rodinným vzťahom a záujmom zdravého vývoja mládeže sa dopustí:
a)

kto sa náležite nestará o hmotné zabezpečenie svojich rodinných príslušníkov, o ktorých je ...

b)

kto maloletým osobám umožňuje požívať alkoholické nápoje a tým ohrozuje ich telesný alebo ...

§ 21
Previnenia proti pracovnej disciplíne sa dopustí:
a)

kto porušením predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ohrozí niekoho na zdraví alebo ...

b)

kto sústavne bez závažného dôvodu vynecháva pracovné smeny alebo predstiera pracovnú neschopnosť, ...

c)

kto sústavne alebo závažne porušuje technologickú disciplínu alebo inak porušuje dôležité ...

Majetkové spory
§ 22
(1)

Miestne ľudové súdy môžu prejednávať a rozhodovať jednoduché majetkové spory medzi občanmi, ...

(2)

Na návrh oboch účastníkov (navrhovateľa i odporcu) môžu prejednávať aj iné majetkové spory ...

(3)

Miestny ľudový súd môže schváliť len takú pokonávku, ktorá nie je v rozpore s právnymi predpismi ...

§ 23

Miestne ľudové súdy neprejednávajú pracovné spory a spory z rodinného práva.

Konanie pred miestnymi ľudovými súdmi
§ 24
(1)

Previnenia prejednávajú miestne ľudové súdy na návrh národného výboru, iného štátneho orgánu, ...

(2)

Miestne ľudové súdy majú prejednávať len riadne objasnené veci. Návrhy na prejednanie veci majú ...

§ 25

Miestny ľudový súd musí, skôr než začne prejednávať vec, zistiť, či je na jej prejednanie ...

§ 26
(1)

Miestny ľudový súd koná v trojčlennom senáte.

(2)

Miestny ľudový súd prejednáva veci tak, aby rozhodol spravidla do 30 dní od podania návrhu. Čas ...

(3)

Čas a miesto zasadania miestneho ľudového súdu s uvedením vecí, ktoré sa na zasadaní budú prejednávať, ...

(4)

Zasadanie miestneho ľudového súdu sa koná spravidla mimo pracovného času členov senátu miestneho ...

§ 27
(1)

Predseda senátu povereného prejednaním veci oboznámi sa s obsahom návrhu, zabezpečí obstaranie ...

(2)

Občan, ktorého prípad sa má prejednávať, musí byť oboznámený s obsahom návrhu a s výsledkami ...

(3)

Občania, ktorí boli predvolaní pred miestny ľudový súd, sú povinní sa naň ustanoviť a podať ...

§ 28
(1)

Miestny ľudový súd zásadne prejednáva všetky veci v prítomnosti účastníkov. V neprítomnosti ...

(2)

Majetkové spory prejednáva miestny ľudový súd len vtedy, ak sa ustanoví na prejednávanie veci ...

§ 29
(1)

Pri prejednávaní veci postupuje senát miestneho ľudového súdu tak, aby konanie prebiehalo dôstojne ...

(2)

Konanie sa vedie tak, aby sa dala prítomnému kolektívu možnosť podieľať sa na objasnení prípadu ...

(3)

Na začiatku konania podá predseda senátu alebo ním určený člen senátu správu o prípade a o ...

(4)

O priebehu konania sa spisuje zápisnica.

§ 30
(1)

Po riadnom objasnení vecí vynesie senát miestneho ľudového súdu rozhodnutie. Na jeho prijatie ...

(2)

Pri vyhlasovaní rozhodnutia sa uvedú výsledky prejednávania veci a uložené opatrenie a rozhodnutie ...

(3)

Rozhodnutie miestneho ľudového súdu alebo obsah pokonávky uzavretej účastníkmi v majetkovom spore ...

(4)

Ak nebol pri vyhlasovaní rozhodnutia miestneho ľudového súdu niektorý z účastníkov prítomný, ...

(5)

Ak prejednával miestny ľudový súd trestný čin, ktorý mu bol postúpený prokurátorom alebo súdom, ...

§ 31
(1)

Ak dôjde miestny ľudový súd po prejednaní previnenia alebo trestného činu k záveru, že sa občan ...

a)

napomenutie,

b)

verejné pokarhanie,

c)

pokutu do 500 Kčs,

d)

nápravné opatrenie zrážkou z platu až do 15 % na čas najviac 3 mesiacov,

e)

nariadi na čas najviac 6 mesiacov, aby previnilý občan bol preložený na nižšiu funkciu alebo ...

(2)

Miestny ľudový súd môže vysloviť prepadnutie veci, ktorá náleží previnilému občanovi a ktorá ...

(3)

Ak sa previnením alebo trestným činom previnilého občana spôsobila majetková škoda, pôsobí ...

(4)

Uložené pokuty a zrážky z platu pri nápravných opatreniach sa odvádzajú do štátneho rozpočtu. ...

§ 32
(1)

Ak dôjde miestny ľudový súd k záveru, že nemožno dokázať, že sa občan previnenia alebo trestného ...

(2)

Ak dôjde miestny ľudový súd k záveru, že sa občan previnenia alebo trestného činu dopustil ...

(3)

Ak dôjde miestny ľudový súd k záveru, že ide o trestný čin, postúpi vec, ak mu nebola postúpená ...

Konanie o odvolaní proti rozhodnutiam miestnych ľudových súdov
§ 33
(1)

Opravným prostriedkom proti rozhodnutiu miestneho ľudového súdu je odvolanie, ktoré sa podáva ...

(2)

Odvolanie môžu podať:

a)

občan, ktorého sa rozhodnutie priamo dotýka, alebo jeho zákonný zástupca,

b)

prokurátor,

c)

orgány alebo organizácie, ktoré dali podnet na prejednanie veci.

(3)

Lehota na podanie odvolania je 15 dní od vyhlásenia rozhodnutia miestneho ľudového súdu.

(4)

U osôb uvedených v ods. 2 písm. a) je lehota na podanie odvolania 15 dní od vyhlásenia rozhodnutia ...

(5)

Pri trestných činoch, ktoré miestny ľudový súd prejednával preto, že mu boli postúpené prokurátorom, ...

(6)

Miestny ľudový súd predloží odvolanie i so spisom okresnému súdu. Ak odpustí podľa ustanovenia ...

§ 34
(1)

Okresný súd odvolanie zamietne, ak bolo podané oneskorene alebo osobou neoprávnenou, alebo ak po ...

(2)

Ak okresný súd zistí, že miestny ľudový súd nebol na prejednanie veci kompetentný, zruší jeho ...

(3)

Ak okresný súd zistí, že rozhodnutie miestneho ľudového súdu je nezákonné alebo z iných dôvodov ...

(4)

Nepodstatné pochybenia v rozhodnutí miestneho ľudového súdu môže okresný súd napraviť sám, ...

§ 35

Okresný súd rozhoduje o odvolaní v trojčlennom senáte. Postupuje pritom, ak tento zákon nemá ...

Vykonateľnosť rozhodnutia a pokonávky
§ 36

Právoplatné rozhodnutia miestneho ľudového súdu, ktorými sa uložila pokuta alebo povinnosť na ...

§ 37
(1)

Ak sa nebude rozhodnutie miestneho ľudového súdu o uložení pokuty v určenej lehote dobrovoľne ...

(2)

Ak sa nebudú rozhodnutia miestneho ľudového súdu o povinnosti na náhradu škody alebo na iné majetkové ...

§ 38

Vedenie podniku alebo iný orgán kompetentný podľa povahy veci sú povinné vykonať právoplatné ...

Sťažnosť pre porušenie zákona
§ 39
(1)

Proti právoplatnému rozhodnutiu miestneho ľudového súdu, ktorým sa porušil zákon, môže podať ...

(2)

Ak sa právoplatným rozsudkom okresného súdu, ktorým rozhodol o odvolaní proti rozhodnutiu miestneho ...

§ 40

Súdy rozhodujúce o sťažnosti pre porušenie zákona postupujú, ak tento zákon nemá osobitné ...

Záverečné ustanovenia
§ 41
(1)

Národné výbory a vedenia podnikov, pri ktorých sú ustavené miestne ľudové súdy, sú povinné ...

(2)

Národné výbory a závody, pri ktorých sú ustavené miestne ľudové súdy, sú tiež povinné sa ...

§ 42
(1)

Účastníci konania pred miestnym ľudovým súdom neuhradzujú trovy konania a súdne poplatky.

(2)

Trovy, ktoré v konaní vzniknú účastníkovi konania, znáša účastník sám bez nárokov na ich ...

§ 43
(1)

Závody sú povinné poskytovať sudcom miestnych ľudových súdov pracovné voľno na čas nevyhnutne ...

(2)

Zasadania miestnych ľudových súdov sa zvolávajú spravidla mimo pracovného času tak, aby sa ich ...

(3)

Náhrady ušlej odmeny za prácu poskytujú:

a)

sudcom miestnych ľudových súdov podniky, v ktorých sú títo sudcovia v pracovnom pomere,

b)

svedkom predvolaným pred miestny ľudový súd na pracovisku podnik, pri ktorom je miestny ľudový ...

c)

ostatným sudcom miestnych ľudových súdov a svedkom predvolaným pred miestny ľudový súd v obci ...

(4)

Náhrady nevyhnutných hotových výdavkov poskytujú:

a)

podniky sudcom miestnych ľudových súdov na pracovisku a svedkom predvolaným pred miestny ľudový ...

b)

miestne národné výbory sudcom miestnych ľudových súdov v obci a svedkom predvolaným pred miestny ...

§ 44

Miestne ľudové súdy neprejednávajú previnenia osôb podliehajúcich právomoci vojenských súdov. ...

§ 45
(1)

Na pracoviskách, kde pôsobia miestne ľudové súdy, sa nepoužívajú ustanovenia zákona č. 24/1957 ...

(2)

Orgány, ktoré budú na pracoviskách, kde nepôsobí miestny ľudový súd, používať ustanovenia ...

§ 46

Zrušuje sa § 5 ods. 1 zákona č. 24/1957 Zb. o kárnom (disciplinárnom) stíhaní rozkrádania a ...

§ 47

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1961.

Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

v z. Dolanský v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore