Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70787
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
01.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 378/2019 účinný od 10.03.2020


Platnosť od: 18.11.2019
Účinnosť od: 10.03.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 378/2019 účinný od 10.03.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 378/2019 s účinnosťou od 10.03.2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...

1.

V § 2 ods. 1 písm. b) štvrtý bod znie:

„4. technických zariadení budovy alebo jej samostatne užívanej časti na vykurovanie, na chladenie a ...

2.

V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:

„e) vypracovanie dlhodobej stratégie obnovy fondu budov (ďalej len „stratégia obnovy“), f) uplatňovanie ...

3.

V § 2 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 a 9, ktoré znejú:

„(8) Hĺbkovou obnovou budovy je významná obnova budovy a významná obnova technického zariadenia budovy, ...

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 10.

4.

V § 3 ods. 3 písm. d) sa vypúšťa slovo „úžitkovou“.

5.

V § 3 odsek 4 znie:

„(4) Výpočet musí zohľadňovať vplyv denného osvetlenia a vplyv vysokoúčinných alternatívnych systémov, ...

6.

V § 4 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „budov určené technickými normami3)“ a za prvú vetu sa vkladá ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.

7.

V § 4 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ak je to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné, v príprave významnej obnovy existujúcej ...

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.

8.

V § 4 ods. 5 druhá veta znie: „Na tento účel projektant musí navrhnúť použitie vhodných stavebných výrobkov ...

9.

V § 4 ods. 8 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.

10.

V § 4a ods. 3 a § 7 ods. 2 písm. a) sa slová „jej technickom systéme“ nahrádzajú slovami „technickom ...

11.

V § 4b ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „tak, aby sa dodaním energie z obnoviteľných zdrojov nachádzajúcich ...

12.

V § 4b ods. 4 sa slová „(§ 4 ods. 5)“ nahrádzajú slovami „(§ 4 ods. 6)“.

13.

Za § 4b sa vkladá § 4c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 4c Stratégia obnovy (1) Stratégia obnovy obsahuje opatrenia a postupy na podporu obnovy fondu budov ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3b znie:

„3b) § 18 ods. 1 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých ...

14.

V § 5 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

15.

V § 8 ods. 2 písm. b) sa na konci pripája slovo „budovy“.

16.

V § 8 ods. 3 úvodnej vete sa za slovo „vystaviť“ vkladajú slová „na čas platnosti energetického certifikátu“. ...

17.

V § 8 odsek 5 znie:

„(5) Vlastník budovy musí ako súčasť zverejnenej ponuky na predaj alebo prenájom budovy alebo jej samostatnej ...

18.

V § 8 ods. 6 sa slová „automatizované riadiace, regulačné a monitorovacie systémy zamerané“ nahrádzajú ...

19.

§ 8 sa dopĺňa odsekmi 7 až 9, ktoré znejú:

„(7) Ak je to technicky a ekonomicky uskutočniteľné, vlastník budovy je povinný novú budovu vybaviť ...

20.

Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 8a Elektromobilita (1) Nové nebytové budovy a významne obnovované existujúce nebytové budovy s viac ...

21.

V § 9 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a stratégiu obnovy“.

22.

V § 9 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) oznamuje Európskej komisii výsledky verejnej konzultácie uskutočnenej inkluzívnym spôsobom a podrobnosti ...

Doterajšie písmená d) až j) sa označujú ako písmená e) až k).

23.

V § 9 ods. 1 písm. f) druhom bode sa slová „§ 2 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 10“.

24.

V § 9 ods. 3 písm. c) sa slová „(§ 4 ods. 5)“ nahrádzajú slovami „(§ 4 ods. 6)“.

25.

§ 9 sa dopĺňa odsekmi 5 až 7, ktoré znejú:

„(5) Ministerstvo na účely optimalizácie využívania energie technickými systémami budov určuje systémové ...

26.

V § 9d ods. 2 prvej vete sa vypúšťajú slová „úradne overený“ a slovo „overené“ sa nahrádza slovom „osvedčené“. ...

27.

V § 9ea ods. 1 písm. c) sa slová „po 31. decembri 2014“ nahrádzajú slovami „najskôr v druhom kalendárnom ...

28.

V § 9ea ods. 1 písmeno g) znie:

„g) na rodinný dom vrátane jeho technického systému nebol poskytnutý príspevok podľa tohto zákona, podpora ...

29.

V § 9f ods. 4 sa slovo „stanovený“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „uvedený“ v príslušnom tvare.

30.

V § 11 ods. 3 písm. a) prvý bod znie:

„1.
nesplní povinnosť podľa § 8 ods. 3,“.

31.

V § 11 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) ako sprostredkovateľ predaja alebo prenájmu budovy alebo jej samostatnej časti, na ktorú bol vypracovaný ...

32.

V § 11 ods. 5 sa slová „podľa odseku 1“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 1 až 3“.

33.

V § 12 ods. 1 písm. d) sa vypúšťa slovo „osvedčenú“.

34.

V § 12 ods. 1 písm. f) sa za slovo „súčasť“ vkladá slovo „zverejnenej“ a vypúšťajú sa slová „v reklame ...

35.

Za § 14ab sa vkladá § 14ac, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 14ac Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 10. marca 2020 Na konanie o poskytnutí príspevku ...

36.

V prílohe sa doterajší text označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:

„2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/844 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica 2010/31/EÚ ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 10. marca 2020.

Zuzana Čaputová v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore