Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71265
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
28.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 378/2008 účinný od 01.01.2013


Platnosť od: 10.10.2008
Účinnosť od: 01.01.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Jednoduché účtovníctvo, Podvojné účtovníctvo, Právo EÚ, Zdravé životné podmienky, Daň z pridanej hodnoty, Spotrebné dane, Jedy, narkotiká, toxikománia, Colné právo, Základné práva, Colná správa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5 JUD4 DS3 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 378/2008 účinný od 01.01.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 378/2008 s účinnosťou od 01.01.2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona ...

1.

§ 5 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Na účely výpočtu dane podľa § 11 ods. 2 písm. a) základom dane pri cigaretách, ktoré nie sú označené ...

2.

V § 6 ods. 2 sa slová „1,41 Sk/kus“ nahrádzajú slovami „52,44 eur/1 000 kusov“.

3.

V § 6 ods. 3 sa slová „2,10 Sk/kus“ nahrádzajú slovami „81,32 eur/1 000 kusov“.

4.

§ 6 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Platnosť sadzby dane z cigariet sa na kontrolnej známke vyjadruje znakom, ktorým je veľké písmeno ...

5.

V § 7 písmeno f) znie:

„f) zaslané fyzickou osobou z územia tretích štátov fyzickej osobe na daňové územie v príležitostných ...

6.

§ 8 vrátane nadpisu znie:

„§ 8 Oslobodenie od dane pri dovoze tabakových výrobkov dovážaných cestujúcim z územia tretích štátov ...

7.

V § 9 ods. 4 sa za slová „(ďalej len “registračné odberné číslo„),“ vkladajú slová „znaku pre platnosť ...

8.

V § 9 ods. 4 druhá veta znie:

„Kontrolná známka sa nalepí na spotrebiteľské balenie cigariet na časti určenej na otvorenie tak, aby ...

9.

V § 9 ods. 30 písmeno c) znie:

„c) zaslané fyzickou osobou z územia tretích štátov fyzickej osobe na daňové územie v príležitostných ...

10.

V § 41a ods. 1 písm. d) a ods. 2 písm. d) sa za slová „§ 7 písm. f)“ vkladajú slová „alebo § 8 ods. ...

11.

Za § 44d sa vkladá § 44e, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 44e Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2009 (1) Ak sa má spotrebiteľské balenie ...

12.

V prílohe č. 1 piaty bod znie:

„5. Smernica Rady 2007/74/ES z 20. decembra 2007 o oslobodení tovaru, ktorý dovážajú osoby cestujúce ...

13.

Príloha č. 1 sa dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:

„6. Smernica Rady 2006/79/ES z 5. októbra 2006 o oslobodení od daní pri dovoze malých zásielok tovaru ...

Čl. II

Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., zákona ...

1.

V § 10 ods. 2 písmeno i) znie:

„i) nachádzajúci sa v bežných nádržiach motorových dopravných prostriedkov, pracovných strojov, klimatizačných, ...

2.

Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 10a Oslobodenie od dane pri dovoze minerálneho oleja dovážaného cestujúcim z územia tretích štátov (1) Na ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6b znie:

„6b)
§ 115 Občianskeho zákonníka.“.

3.

V § 28 odsekoch 3 a 5 sa slovo „bezodkladne“ nahrádza slovami „do piatich pracovných dní“.

4.

§ 42 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:

„(7) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá použila minerálny olej oslobodený ...

5.

Príloha č. 1 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4. Smernica Rady 2007/74/ES z 20. decembra 2007 o oslobodení tovaru, ktorý dovážajú osoby cestujúce ...

Čl. VI

Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 652/2004 ...

1.

§ 45 znie:

„§ 45 Tovar dovážaný v osobnej batožine cestujúceho je oslobodený od dovozného cla v rozsahu a za podmienok ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 53 znie:

„53) Napríklad zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.“. ...

2.

§ 46 sa vypúšťa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 54 sa vypúšťa.

3.

V § 50 sa vypúšťajú odseky 1 a 3 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 56, 57 a 58a a zrušuje sa označenie ...

Čl. VII

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 ...

1.

V § 48 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až zc) sa označujú ako písmená c) až zb).

2.

Za § 48 sa vkladá § 48a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 48a Oslobodenie od dane pri dovoze tovaru v osobnej batožine cestujúcich (1) Na účely tohto ustanovenia ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:

„24a)
§ 115 Občianskeho zákonníka.“.

3.

V § 59 ods. 1 sa vypúšťajú slová „(ďalej len „cestujúci“)“.

4.

V prílohe č. 6 druhý bod znie:

„2. Smernica Rady 2007/74/ES z 20. decembra 2007 o oslobodení tovaru, ktorý dovážajú osoby cestujúce ...

Čl. VIII

Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 6 ods. 1 písm. f) sa slová „menším ako desať kusov“ nahrádzajú slovami „iným ako devätnásť kusov ...

2.

§ 12 sa dopĺňa odsekmi 5 až 12, ktoré znejú:

„(5) Spotrebiteľské balenie cigariet s obsahom iným ako devätnásť kusov alebo dvadsať kusov, s výnimkou ...

Čl. IX

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 Z. z., zákona ...

1.

V § 9 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „pozemkové spoločenstvá,“.

2.

V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) pozemkové spoločenstvá, ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 3 000 000 Sk.“. ...

3.

Za § 39d sa vkladá § 39e, ktorý znie:

„§ 39e Ustanovenie § 9 ods. 2 v znení účinnom od 1. decembra 2008 sa použije pri zostavovaní účtovnej ...

Čl. X

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2008 s výnimkou čl. I bodov 2, 3, 4, 7 a 8, ktoré nadobúdajú ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore