Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72045
Dôvodové správy: 2582
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony 377/2019 účinný od 01.02.2020


Platnosť od: 18.11.2019
Účinnosť od: 01.02.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Vojenské právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony 377/2019 účinný od 01.02.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 377/2019 s účinnosťou od 01.02.2020

Legislatívny proces k zákonu 377/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 2 odsek 6 znie:

„(6) Doba na vymenovanie do vojenskej hodnosti alebo povýšenie do vojenskej hodnosti (ďalej len „doba ...

2.

V § 16 ods. 9 písm. a) piaty bod znie:

„5.
údaje o zdravotnej klasifikácii, krvnej skupine a o zdravotnom poistení,“.

3.

V § 37 ods. 4 sa za slovom „prípravy“ spojka „a“ nahrádza čiarkou a za slová „odsekov 1 a 2“ sa vkladajú ...

4.

V § 38 ods. 3 sa slovo „päť“ nahrádza slovom „desať“.

5.

V § 46 sa za slovami „inžinierska letecká služba“ spojka „a“ nahrádza čiarkou a za slová „na úseku leteckej ...

6.

Za § 65 sa vkladá § 65a, ktorý znie:

„§ 65a (1) Profesionálneho vojaka vo vojenskej hodnosti slobodník, desiatnik, čatár, rotný, rotmajster, ...

7.

V § 74 ods. 1 písm. c) sa za slová „manžela (manželku) vyslaného“ vkladajú slová „na špecializačné štúdium, ...

8.

V § 82 ods. 1 písm. a) siedmy bod znie:

„7.
zmeny výšky a zloženia služobného platu,“.

9.

V § 91 ods. 1 písm. b) sa za slová „§ 65 ods. 1 a 2,“ vkladajú slová „§ 65a,“, slová „§ 73 ods. 1 a ...

10.

V § 91 ods. 12 sa slová „podľa odseku 1 písm. b)“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 1 písm. a) a b)“.

11.

V § 106 ods. 1 písm. g) sa za slovo „vyslania“ vkladajú slová „na špecializačné štúdium, do certifikačnej ...

12.

V § 134 ods. 1 písm. v) sa slová „§ 206 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 206 ods. 6“.

13.

V § 156 ods.1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b)
zvýšenie hodnostného platu za čas trvania štátnej služby,“.

Doterajšie písmená b) až l) sa označujú ako písmená c) až m).

14.

V § 156 ods. 2 sa slová „písm. a) až j)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až k)“ a na konci sa pripájajú ...

15.

§ 157 vrátane nadpisu znie:

„§ 157 Hodnostný plat (1) Profesionálnemu vojakovi patrí hodnostný plat, ktorý tvorí hodnostná tarifa ...

16.

Za § 157 sa vkladá § 157a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 157a Zvýšenie hodnostného platu za čas trvania štátnej služby (1) Profesionálnemu vojakovi patrí ...

17.

V § 158 ods. 3, 5 a 6, § 167 ods. 1 až 3 a 9, § 170 ods. 1 písm. a), § 171 a § 193 ods. 3 sa slová „v ...

18.

V § 159 ods. 1, § 160 ods. 1, § 162 ods. 1, § 163 ods. 1, § 164 ods. 1, § 164a ods. 1 sa slová „jeho ...

19.

V § 161 ods. 1 a § 166 ods. 1 úvodnej vete sa slová „jeho hodnostného platu“ nahrádzajú slovami „súčtu ...

20.

V § 165 ods. 1 sa slová „v prvom platovom stupni vojenskej hodnosti,“ nahrádzajú slovami „ustanoveného ...

21.

V § 168 ods. 1 sa za slovo „vyslaný“ vkladajú slová „na špecializačné štúdium, do certifikačnej prípravy ...

22.

V § 168 ods. 3 sa za slovo „funkcie“ vkladajú slová „alebo odo dňa vyslania na špecializačné štúdium, ...

23.

V § 168 ods. 6 a § 169 ods. 3 sa za slovo „vyslaný“ vkladajú slová „na špecializačné štúdium, do certifikačnej ...

24.

V § 168 ods. 6 sa slová „písm. i) a j)“ nahrádzajú slovami „písm. k) a l)“.

25.

§ 172 a 173 vrátane nadpisov znejú:

„§ 172 Plat počas prerušenia výkonu funkcie Profesionálnej vojačke počas prerušenia výkonu funkcie patrí ...

26.

§ 181 vrátane nadpisu sa vypúšťa.

27.

V § 183 ods. 1 sa slová „hodnostného platu“ nahrádzajú slovami „zo súčtu hodnostného platu podľa § 157 ...

28.

V § 183 ods. 2 sa slová „výšku hodnostného platu“ nahrádzajú slovami „súčet hodnostného platu podľa ...

29.

V § 186 ods. 1 písm. c) sa za slovo „funkcie“ vkladá čiarka a slová „do kurzu, ktorým si profesionálny ...

30.

V § 190 odsek 2 znie:

„(2) Stabilizačný príspevok patrí profesionálnemu vojakovi podľa odseku 1 mesačne vo výške 31 % hodnostného ...

31.

V § 190 ods. 5 sa za slová „podľa § 37,“ vkladajú slová „okrem vyslania na špecializačné štúdium, do ...

32.

V § 192 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) odo dňa vyslania na špecializačné štúdium, do certifikačnej prípravy alebo do kurzu mimo územia ...

Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená c) až f).

33.

V § 192 ods. 3 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:

„a) nasledujúceho po dni skončenia vyslania na špecializačné štúdium, do certifikačnej prípravy alebo ...

Doterajšie písmená a) až d) sa označujú ako písmená b) až e).

34.

V § 193 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Profesionálnemu vojakovi, ktorý vykonával štátnu službu vo funkcii v špecializácii pilot po dobu ...

35.

V § 193 ods. 4 a 5 sa za slovo „platom“ vkladajú slová „alebo zahraničným platom“.

36.

V § 202 sa za slovo „získanie“ vkladajú slová „kvalifikačných predpokladov alebo“ a za slovo „služby“ ...

37.

V § 205 ods. 9 sa slová „§ 206 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 206 ods. 6“.

38.

V § 206 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Na vojenskej rovnošate a jej súčastiach nosí profesionálny vojak, ak si to vyžaduje charakter plnenia ...

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

39.

V § 211 ods. 1 sa za slovo „ktorý“ vkladajú slová „je vyslaný na vysokoškolské štúdium podľa § 36 ods. ...

40.

V § 213 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) plnení úloh v rámci vyslania na vysokoškolské štúdium podľa § 36 ods. 1 mimo územia Slovenskej republiky, ...

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).

41.

Za § 235a sa vkladajú § 235b až 235e, ktoré vrátane nadpisu nad § 235b znejú:

„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2020 § 235b (1) Profesionálnemu vojakovi patrí ...

42.

Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 3k zákonu č. 281/2015 Z. z. HODNOSTNÉ PLATY PROFESIONÁLNYCH VOJAKOV(v eurách mesačne) ...

Čl. II

Zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu v znení zákona č. 333/2007 ...

1.

V § 8 ods. 4 písm. d) sa slová „platu vojaka 2. stupňa v prvom platovom stupni podľa zákona o štátnej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 26a a 26b znejú:

„26a) § 157 ods. 2 zákona č. 281/2015 Z. z. v znení zákona č. 377/2019 Z. z. 26b) § 157a zákona č. ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 26 sa citácia „§ 139 zákona č. 346/2005 Z. z. v znení zákona č. 253/2007 ...

Čl. III

Zákon č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 14c ods. 1 písmeno b) znie:

„b) pomerná časť hodnostného platu24) patriaceho za čas pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 24a a 24b znejú:

„24a) § 157 ods. 2 zákona č. 281/2015 Z. z. v znení zákona č. 377/2019 Z. z. 24b) § 157a zákona č. ...

2.

§ 15k vrátane nadpisu znie:

„§ 15k Hodnostný plat (1) Vojakovi mimoriadnej služby uvedenému v § 2 ods. 1 písm. e) prvom bode patrí ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 29ga a 29gb znejú:

„29ga) § 157 a 157a zákona č. 281/2015 Z. z. v znení zákona č. 377/2019 Z. z. 29gb) § 157a zákona č. ...

3.

V § 15l ods. 1 sa slová „prvého platového stupňa hodnostného platu profesionálneho vojaka v hodnosti ...

4.

V § 19b odsek 2 znie:

„(2) Príspevok podľa odseku 1 je za každý kalendárny deň výkonu mimoriadnej služby a) 3,5 % hodnostného ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2020.

Zuzana Čaputová v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore