Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
18.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 376/2018 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 22.12.2018
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Pracovno-právne vzťahy, Zdravotné poistenie, Cudzinecký režim, Zamestnanosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 376/2018 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 376/2018 s účinnosťou od 01.01.2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia „zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o ...

2.

V § 12 písmeno ai) znie:

„ai) identifikovať zamestnania s nedostatkom pracovnej sily v okresoch, v ktorých priemerná miera ...

3.

V § 13 ods. 1 písm. e) prvom bode sa za slová „až s)“ vkladajú slová „a u)“.

4.

V poznámke pod čiarou k odkazu 18c sa citácia „§ 50 zákona č. 400/2009 Z. z.“ nahrádza citáciou ...

5.

V § 19 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) schopnosti plniť povinnosti podľa § 34 ods. 6 a 8, ak ide o uchádzača o zamestnanie, ktorý ...

6.

V § 19 sa odsek 7 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) záver, v ktorom je posúdená schopnosť alebo neschopnosť plniť povinnosti podľa § 34 ods. ...

7.

V § 21 sa vypúšťajú odseky 3 až 5.

Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 6.

8.

V § 21 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety: „Agentúra dočasného zamestnávania, ktorá vykonáva ...

9.

V § 21 ods. 6 sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 7“ a na konci sa pripája táto ...

a)

nezapočítavajú u agentúry dočasného zamestnávania štátni príslušníci tretej krajiny, ktorých ...

b)

započítavajú aj štátni príslušníci tretej krajiny, ktorí sú k užívateľskému zamestnávateľovi ...

10.

V § 21a ods. 3 prvej vete sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: ...

11.

V § 21b ods. 2 písm. b) sa slová „o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,“ nahrádzajú slovami ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22ha znie:

„22ha) § 3 ods. 1 písm. d) zákona č. 422/2015 Z. z.“.

12.

V § 21b ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak ide o štátneho príslušníka ...

13.

V § 21b ods. 2 písm. e) a ods. 4 písm. c) sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku ...

14.

V § 21b odsek 3 znie:

„(3) Podmienkou na vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré obsahuje ...

15.

V § 21b ods. 4 úvodnej vete sa za slovo „je“ vkladá slovo „aj“.

16.

V § 21b ods. 4 písm. a) úvodnej vete sa za slovo „krajiny,“ vkladajú slová „užívateľský ...

17.

V § 21b ods. 4 písm. a) prvom bode sa za slovo „zamestnávateľ“ vkladá čiarka a slová „užívateľský ...

18.

V § 21b ods. 4 písm. a) sa vypúšťa druhý bod.

Doterajší tretí bod sa označuje ako druhý bod.

19.

V § 21b ods. 4 písm. a) druhom bode sa vypúšťajú slová „za porušenie pracovných podmienok ...

20.

V § 21b sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21 ods. 4 druhej vety, podmienkou ...

Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 6 až 10.

21.

V § 21b ods. 7 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 8“ a na konci sa pripájajú ...

22.

V § 21b ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny ...

23.

V § 21b ods. 8 úvodnej vete sa za slovo „zamestnanie“ vkladajú slová „alebo dočasné pridelenie, ...

24.

V § 21b ods. 10 druhá veta znie: „Úrad, ktorý potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného ...

a)

zamestnávateľ alebo užívateľský zamestnávateľ, ak ide o sezónne zamestnanie, alebo hostiteľský ...

1.

porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo

2.

prestal spĺňať podmienku na vydanie potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta ...

b)

zamestnávateľovi alebo užívateľskému zamestnávateľovi, ak ide o sezónne zamestnanie, alebo ...

c)

agentúre dočasného zamestnávania bola pozastavená činnosť alebo bolo zrušené povolenie na vykonávanie ...

d)

dočasné pridelenie štátneho príslušníka tretej krajiny k užívateľskému zamestnávateľovi ...

25.

V § 22 odsek 2 znie:

„(2) Podmienkou na udelenie povolenia na zamestnanie je, že a) zamestnávateľ, ktorý má záujem ...

26.

V § 22 ods. 3 úvodnej vete sa za slovo „je“ vkladá slovo „aj“.

27.

V § 22 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

28.

V § 22 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „za porušenie pracovných podmienok alebo pokutu“. ...

29.

V § 22 ods. 4 písm. b) celom texte sa slová „najvyššom dosiahnutom“ nahrádzajú slovom „požadovanom“ ...

30.

V § 22 ods. 12 písm. c) druhý bod znie:

„2.
nie sú splnené podmienky podľa odsekov 2 a 3 alebo“.

31.

V § 23 ods. 2 písm. b) druhom bode sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“.

32.

V § 23 ods. 5 sa vypúšťajú slová „§ 21 ods. 5 a“.

33.

V § 23a ods. 1 písm. c) treťom bode sa slová „ods. 7“ nahrádzajú slovami „ods. 8“.

34.

V § 23a ods. 1 písm. m) sa vypúšťajú slová „pracovnoprávneho vzťahu alebo“.

35.

V § 23a ods. 1 písm. ag) prvom bode sa vypúšťa slovo „alebo“ a v druhom bode sa na konci vypúšťa ...

36.

V § 23a ods. 1 sa písmeno ag) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3.
ide o záujem Slovenskej republiky, ktorý schválila vláda Slovenskej republiky,“.

37.

V § 23b ods. 11 písm. b) sa slová „ods. 9 druhej vety“ nahrádzajú slovami „ods. 10 písm. ...

38.

V § 23b sa za odsek 12 vkladá nový odsek 13, ktorý znie:

„(13) Ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny podľa § 21 ods. 4 druhej vety, povinnosti ...

Doterajší odsek 13 sa označuje ako odsek 14.

39.

V § 31 ods. 3 písm. f) sa slová „občan, ktorý bol“ nahrádzajú slovami „fyzická osoba, ...

40.

V § 36 sa odsek 1 dopĺňa písmenom u), ktoré znie:

„u) zistenia neschopnosti plniť povinnosti podľa § 34 ods. 6 a 8 na základe posudku podľa § ...

41.

V § 54 ods. 1 písm. d) sa za slovo „zamestnanie“ vkladajú slová „alebo záujemcov o zamestnanie“. ...

42.

§ 62 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Zamestnávateľ je povinný oznámiť voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku úradu, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 60aa znie:

„60aa) Napríklad § 26 zákona č. 55/2017 Z. z.“.

43.

§ 67 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:

„(15) Úrad poskytuje obci informácie o štátnom príslušníkovi tretej krajiny podľa § 22 ods. ...

44.

V § 68a sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
zamestnávateľovi za porušenie povinnosti podľa § 62 ods. 6 do 300 eur.“.

45.

V § 70 ods. 7 písm. d) sa za slovo „úradu“ vkladá slovo „splatné“.

46.

V § 70 ods. 7 písm. e) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 63aaaa znie:

„63aaaa) Štvrtá časť tretia hlava zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a ...

47.

V § 70 ods. 8 poslednej vete sa slovo „tretieho“ nahrádza slovom „druhého“ a slová „písm. ...

48.

Za § 72ah sa vkladá § 72ai, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 72ai Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019 (1) Úrad posúdi žiadosť ...

49.

V prílohe č. 1 písm. A sa písmeno c) dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:

„6.
miesto výkonu práce (štát),“.

50.

V prílohe č. 1 písm. D sa písmeno a) dopĺňa štrnástym bodom a pätnástym bodom, ktoré znejú: ...

„14. typ a účel pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny na území Slovenskej republiky, ...

51.

V prílohe č. 1 písm. D písm. b) úvodnej vete sa za slovo „zamestnávateľovi,“ vkladajú slová ...

52.

V prílohe č. 4 sa vypúšťa prvý bod.

Doterajší druhý bod až šestnásty bod sa označujú ako prvý bod až pätnásty bod.

Čl. II

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 ...

1.

V § 13 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Zamestnávateľ nesmie zamestnancovi uložiť povinnosť zachovávať mlčanlivosť o jeho pracovných ...

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.

2.

V § 13 ods. 6 sa slová „a 4“ nahrádzajú slovami „až 5“.

3.

V § 13 ods. 8 sa za slová „odseku 4“ vkladajú slová „alebo že zamestnávateľ nedodržal ...

4.

V § 43 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ustanovenia pracovnej zmluvy alebo inej dohody, ktorými ...

5.

V § 223 ods. 2 sa za slová „prvej časti,“ vkladajú slová „§ 43 ods. 4 druhej vety,“.

Čl. III

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve ...

1.

V § 11 ods. 7 sa písmeno m) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5. ktorej trvá dočasná pracovná neschopnosť, má vystavené potvrdenie o dočasnej pracovnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 44c znie:

„44c) § 36 ods. 1 písm. u) zákona č. 5/2004 Z. z. v znení zákona č. 376/2018 Z. z.“.

2.

§ 29b ods. 12 sa slová „c), i), n), o), u)“ nahrádzajú slovami „c), i), m) piateho bodu, n), ...

Čl. IV

Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 35a sa citácia „§ 21 ods. 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách ...

2.

V § 16 sa vypúšťa odsek 15.

Doterajšie odseky 16 až 18 sa označujú ako odseky 15 až 17.

3.

V § 17 odsek 8 znie:

„(8) Zastupiteľský úrad alebo policajný útvar je oprávnený zrušiť národné vízum, ak a) zistí ...

4.

V § 18 sa vypúšťajú slová „a 15“.

5.

V poznámkach pod čiarou k odkazom 45a a 45b sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 8“ ...

6.

V § 23 ods. 6 písm. e) sa vypúšťajú slová „pracovnoprávneho vzťahu alebo“.

7.

V § 32 ods. 2 písm. e) sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:

„2. štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu podľa ...

Doterajší druhý bod až štvrtý bod sa označujú ako tretí bod až piaty bod.

8.

V § 32 sa odsek 2 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) súhlas obce o tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej ...

9.

V § 32 ods. 5 písmeno b) znie:

„b) ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý žiada o prechodný pobyt podľa § ...

10.

V § 32 ods. 10 prvej vete text za bodkočiarkou znie: „to neplatí, ak ide o štátneho príslušníka ...

11.

V § 33 ods. 3 prvá veta znie: „Policajný útvar si pri udeľovaní pobytu podľa § 23 ods. 1 vyžiada ...

12.

V § 33 ods. 3 sa za slovo „žiadateľa,“ vkladajú slová „ak ide o dočasne prideľovaného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 63 znie:

„63) § 21 ods. 4 druhá veta zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

13.

V § 33 ods. 8 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Policajný útvar rozhodne ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 63a a 63b znejú:

„63a) § 12 písm. ai) zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 63b) § 21b ods. ...

14.

V § 33 ods. 8 písmeno e) znie:

„e) štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý zastupuje alebo pracuje pre centrum podnikových ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 50c znie:

„50c) § 5 písm. b) zákona č. 57/2018 Z. z.“.

15.

V poznámke pod čiarou k odkazu 61aa sa citácia „§ 21b ods. 7 zákona č. 5/2004 Z. z. v znení ...

16.

V § 45 ods. 4 prvej vete text za bodkočiarkou znie: „to neplatí, ak ide o štátneho príslušníka ...

17.

V § 61a ods. 1 písmeno d) znie:

„d) výkonu väzby, nahradenia väzby, výkonu trestu odňatia slobody alebo výkonu trestu domáceho ...

18.

V § 73 ods. 4 sa vypúšťa veta „Platnosť dokladu o pobyte musí vždy skončiť najmenej 90 dní ...

19.

V § 73 ods. 11 sa vypúšťa veta „Platnosť dokladu o pobyte sa musí vždy skončiť najmenej 90 ...

20.

V § 73 ods. 18 sa za slovo „zamestnávateľa,“ vkladajú slová „ak ide o dočasne prideleného ...

21.

V § 115 odsek 11 znie:

„(11) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je povinné každých šesť mesiacov písomne ...

22.

V § 125 ods. 1 poslednej vete sa čiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „ak ide o štátneho ...

23.

V § 125 ods. 6 sa slová „svoje stanovisko obsahujúce súhlas alebo nesúhlas s udelením pobytu ...

24.

Za § 131f sa vkladá § 131g, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 131g Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019 (1) Konania podľa tohto ...

25.

V prílohe č. 2 sa vypúšťa deviaty bod a desiaty bod.

Doterajšie body 11 až 21 sa označujú ako body 9 až 19.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore