Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
13.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 375/2018 účinný od 01.09.2019


Platnosť od: 22.12.2018
Účinnosť od: 01.09.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Školstvo a vzdelávanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 375/2018 účinný od 01.09.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 375/2018 s účinnosťou od 01.09.2019

Legislatívny proces k zákonu 375/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny ...

1.

V § 2 písmeno d) znie:

„d)
dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,“.

2.

V nadpise § 4 sa za slovami „návykom dieťaťa“ vypúšťajú slová „ohrozeného sociálnym ...

3.

V § 4 ods. 1 písmená a) a b) znejú:

„a) každé dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník vzdelávacieho programu odboru vzdelávania ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 31 znie:

„31) Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

4.

V § 4 odsek 3 znie:

„(3) Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie ...

5.

V § 4 odsek 3 znie:

„(3) Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie ...

6.

V § 4 ods. 4 úvodnej vete sa za slovami „návykom dieťaťa“ vypúšťajú slová „ohrozeného ...

7.

V § 4 odseky 6 až 11 znejú:

„(6) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 eura ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 34b znie:

„34b) § 140 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z.“.

8.

V § 4 odseky 7 až 10 znejú:

„(7) Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje preddavkovo do 25. ...

9.

V poznámke pod čiarou k odkazu 35 sa vypúšťa citácia „Zákon č. 599/2003 Z. z. v znení neskorších ...

10.

V § 5 ods. 2 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „za poberateľa“.

11.

V § 5 ods. 2 písm. a) sa slová „dávky a príspevkov,31)“ nahrádzajú slovami „pomoci v hmotnej ...

12.

V § 5 ods. 4 úvodná veta znie: „Dotáciu na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu možno ...

13.

V § 5 odsek 5 znie:

„(5) Dotácia na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu sa poskytuje žiadateľovi mesačne do ...

14.

V § 10 ods. 1 a 4, § 11 ods. 2 a § 12 ods. 5 sa za slovami „návykom dieťaťa“ vypúšťajú ...

15.

V § 10 ods. 4 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

16.

V § 10 ods. 4 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

17.

V § 10 odsek 5 znie:

„(5) Prílohou k žiadosti o dotáciu na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu je doklad preukazujúci ...

18.

V § 10 ods. 10 sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 7“ a slová „ods. 7“ sa nahrádzajú ...

19.

V § 12 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Úrad posudzuje príjem domácnosti na účely poskytnutia dotácie podľa § 4. Na konanie o ...

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.

20.

§ 14 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym ...

21.

V § 14a sa slová „§ 9 ods. 1 a 2 a na“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 1 a 2, na účely posúdenia ...

22.

Za § 16a sa vkladá § 16b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 16b Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2019 (1) Ak žiadateľ, ktorému ...

Čl. II

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...

Za § 142 sa vkladá § 142a, ktorý znie:

„§ 142a Zriaďovateľ je povinný znížiť úhradu zákonného zástupcu dieťaťa v zariadení ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem čl. I bodov 5, 8 a 22, ktoré nadobúdajú ...

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore