Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 374/2019 účinný od 01.01.2021

Platnosť od: 18.11.2019
Účinnosť od: 01.01.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna hospodárska politika, Štátne fondy, Zamestnanosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 374/2019 účinný od 01.01.2021
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 374/2019 s účinnosťou od 01.01.2021

Legislatívny proces k zákonu 374/2019

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 2 ods. 2 a 3 sa slová „písm. i)“ nahrádzajú slovami „písm. g), i) a j)“.

2.

V § 2 sa odsek 4 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) poskytovanie finančných prostriedkov subjektom sociálnej ekonomiky na vykonávanie spoločensky prospešnej ...

3.

V § 2 ods. 5 písm. a) sa slová „mesačná mzda alebo odmena nepresiahla“ nahrádzajú slovami „jej zdaniteľné ...

4.

V § 2 ods. 5 písm. b) druhom bode sa slovo „osobou7)“ nahrádza slovami „osobou podľa lekárskeho posudku ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

„7) § 16 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...

5.

V § 2 ods. 6 písm. g) sa za slovom „materského15)“ vypúšťa čiarka a slová „ak nepoberá rodičovský príspevok,“ ...

6.

V § 2 ods. 6 písm. h) sa vypúšťajú slová „ak je najneskôr do 6 mesiacov od skončenia vykonávania osobnej ...

7.

V § 2 ods. 6 písm. k) sa za slovom „slobody“ vypúšťa čiarka a slová „z výkonu väzby“ a na konci sa pripájajú ...

8.

V § 2 ods. 7 písm. b) treťom bode sa slová „fyzická osoba – podnikateľ, ktorá prispieva najmenej 1 % ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:

„28a) § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.“.

9.

V poznámke pod čiarou k odkazu 30 sa vypúšťajú slová „o dani z príjmov“.

10.

§ 2 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Novým podnikom na účely tohto zákona je subjekt sociálnej ekonomiky, ktorý existuje alebo vykonáva ...

11.

V § 5 odsek 3 znie:

„(3) Podnikom so sociálnym dosahom je občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, účelové zariadenie ...

12.

V § 5 ods. 5 úvodnej vete sa za slovo „bodu“ vkladajú slová „a odseku 3 písm. b)“.

13.

V § 5 sa odsek 5 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) použité na krytie účtovnej straty do sumy daňovej straty; ak ide o registrovaný sociálny podnik, ...

14.

V § 6 ods. 1 písm. a) druhom bode sa slová „až 3“ nahrádzajú slovami „až 4“.

15.

V § 6 ods. 1 písm. a) treťom bode sa slovo „iného“ nahrádza slovom „všeobecného“.

16.

V § 6 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa siedmy bod.

17.

V § 6 ods. 1 písmeno f) znie:

„f) má vypracovaný projekt činnosti registrovaného sociálneho podniku vo vzťahu k činnosti, ktorou dosahuje ...

18.

V § 6 ods. 1 písmeno h) znie:

„h) ak žiada o priznanie štatútu integračného podniku, má najmenej dvoch zamestnancov v pracovnom pomere ...

19.

V § 6 ods. 3 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo zakladateľská listina“.

20.

V § 7 ods. 1 tretia veta znie: „Žiadosť o štatút sa podáva v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického ...

21.

V § 7 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo výpis z registra trestov nie starší ...

22.

V § 7 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „ak ide o žiadateľa, ktorý je začínajúcim podnikom, alebo o ...

23.

V § 7 ods. 2 a § 28 ods. 3 sa slová „ods. 7“ nahrádzajú slovami „ods. 8“.

24.

V § 7 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Z osvedčenia o priznaní štatútu registrovaného sociálneho ...

25.

V § 7 ods. 5 sa slovo „začínajúcim“ nahrádza slovom „novým“ a celom texte sa slová „písm. a),“ nahrádzajú ...

26.

V § 7 ods. 6 prvej vete sa za slovo „nevzťahuje“ vkladajú slová „na podmienky podľa § 6 ods. 1 písm. ...

27.

V § 8 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ukončením jej podnikateľskej činnosti“. ...

28.

V § 9 ods. 2 písm. b) sa za slovo „zamestnancom“ vkladajú slová „tohto integračného podniku“.

29.

V § 9 ods. 9 sa slovo „dva“ nahrádza slovom „tri“.

30.

V § 10 ods. 1 a 2 sa vypúšťa písmeno d).

31.

V § 10 ods. 3 sa vypúšťa písmeno e).

32.

V § 11 ods. 2 písm. c) sa slovo „iným“ nahrádza slovom „všeobecným“.

33.

V § 12 odsek 2 znie:

„(2) Pozitívny sociálny vplyv podľa odseku 1 sa meria percentom zamestnaných znevýhodnených osôb a zraniteľných ...

34.

V § 12 ods. 3 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) až d), ktoré znejú:

„b) znevýhodnenú osobu považuje aj zamestnanec, ktorý bol znevýhodnenou osobou podľa § 2 ods. 5 písm. ...

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená e) a f).

35.

V § 12 ods. 3 písm. e) sa slová „g) a h)“ nahrádzajú slovami „b), g), h) a k)“.

36.

V § 12 odsek 4 znie:

„(4) V integračnom podniku, v ktorom počet zamestnávaných znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb klesne ...

37.

V § 13 ods. 1 sa vypúšťajú slová „v ktorom obec alebo vyšší územný celok nemá väčšinový podiel a“.

38.

V § 13 ods. 4 prvej vete sa slová „rozostavaných bytov, bytov, na ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie, ...

39.

V § 13 ods. 6 celom texte sa slovo „druhej“ nahrádza slovom „piatej“ a slová „jeden rok“ sa nahrádzajú ...

40.

V § 15 odsek 3 znie:

„(3) Registrovaný sociálny podnik predkladá výročnú správu do 15. júla nasledujúceho kalendárneho roka ...

41.

V § 16 ods. 5 sa za slovo „poskytnúť“ vkladajú slová „podporu podľa odseku 1 písm. c),“ a za slová „až ...

42.

V § 17 ods. 1 písmená a) a b) znejú:

„a) finančného nástroja,53) pri ktorého vykonávaní sú poskytované finančné prostriedky návratnou formou ...

43.

V § 17 odsek 3 znie:

„(3) Podmienkou na získanie investičnej pomoci vo forme podľa odseku 1 písm. d) a e) je schválenie a) investičnej ...

44.

V § 17 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Za investičné náklady investičnej pomoci sa považujú najmä a) náklady investície na obstaranie ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

45.

V § 18 ods. 1 písm. a) sa slová „písm. a) až“ nahrádzajú slovami „písm. c) a“.

46.

V § 18 odsek 2 znie:

„(2) Investičnú pomoc podľa § 17 ods. 1 písm. d) a e) pre integračný podnik na vytvorenie pracovných ...

47.

V § 19 ods. 2 písmená a) a b) znejú:

„a) finančného nástroja, pri ktorého vykonávaní sú poskytované finančné prostriedky návratnou formou ...

48.

V § 19 ods. 3 a 4 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.

49.

V § 22 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Pomoc na podporu dopytu sa realizuje formou odkúpenia servisnej poukážky od registrovaného sociálneho ...

50.

V § 22 ods. 5 písm. a) a b) sa vypúšťajú slová „a to vo vzťahu ku konkrétnej službe podľa odseku 1,“. ...

51.

V § 22 ods. 5 sa vypúšťa písmeno c).

52.

V § 23 ods. 4 sa slová „štátne orgány“ nahrádzajú slovami „ministerstvo práce, úrady práce, sociálnych ...

53.

V § 23 ods. 5 sa slová „ktorej je určená“ nahrádzajú slovami „ktorá ju môže použiť“.

54.

V § 23 ods. 7 sa vypúšťa posledná veta.

55.

V § 23 ods. 8 sa vypúšťajú slová „alebo ktorých pravosť sa nepodarilo overiť“.

56.

V § 23 odsek 9 znie:

„(9) Všeobecne záväzný právny predpis vydaný ministerstvom práce ustanoví a) technické parametre, grafickú ...

57.

§ 23 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:

„(10) Ministerstvo práce sústreďuje príjmy a realizuje výdavky súvisiace s predajom, odkúpením a spätným ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 64a znie:

„64a) Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

58.

V § 24 odsek 1 znie:

„(1) Registrovaný sociálny podnik, ktorému bola poskytnutá podpora podľa § 17 ods. 1 písm. c) až g) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 65 a 65a znejú:

„65) § 53f a 53g zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 65a) Napríklad § 27 ods. 2 písm. ...

59.

V § 24 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 12 sa označujú ako odseky 2 až 11.

60.

V § 24 sa odsek 5 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:

„c) dodávanie tovaru alebo poskytovanie služby 1. poskytovateľovi sociálnej služby8) alebo 2. zahraničnej ...

61.

V § 24 ods. 6 úvodnej vete sa za slovo „osobou“ vkladajú slová „a nie je registrovaným sociálnym podnikom“. ...

62.

V § 24 sa odsek 6 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:

„c) odoberanie tovaru alebo služieb od 1. poskytovateľa sociálnej služby8) alebo 2. zahraničnej osoby ...

63.

§ 24 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Sociálny podnik bývania, ktorému bola poskytnutá podpora vo forme podľa § 17 ods. 1 písm. d) alebo ...

64.

V § 25 ods. 1 písm. h) sa odkaz „65)“ nahrádza odkazom „70a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 70a znie:

„70a) Napríklad § 53f a 53g zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 27 ods. 2 písm. b) ...

65.

V § 25 sa odsek 1 dopĺňa písmenami k) a l), ktoré znejú:

„k) je správcom informačného systému sociálnej ekonomiky, l) vypracúva a realizuje národné projekty ...

66.

§ 25 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vypracúva a realizuje národné projekty v oblasti sociálnej ...

67.

V § 26 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Žiadosť o priznanie strešnej organizácie sektora sociálnej ekonomiky a žiadosť o priznanie najvyššej ...

Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 5 až 10.

68.

V § 26 ods. 7 písm. b) a c) a ods. 9 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.

69.

V § 27 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
telefónne číslo a adresa elektronickej pošty.“.

70.

V § 27 ods. 3 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 4“.

71.

V § 27 ods. 4 sa za slovo „okrem“ vkladajú slová „dátumu narodenia a“.

72.

Za § 27 sa vkladajú § 27a a 27b, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„§ 27a Informačný systém sociálnej ekonomiky (1) Informačný systém sociálnej ekonomiky je informačný ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 73 a 74 znejú:

„73) § 2 ods. 4 zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a ...

73.

V § 28 ods. 4 sa slovo „uloží“ nahrádza slovami „môže uložiť“.

74.

Za § 30 sa dopĺňa § 31, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 31 Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2020 (1) U registrovaného sociálneho podniku, ...

Čl. II

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 23a ods. 1 písm. u) sa za slová „na účel zamestnania“ vkladajú slová „spolu so všetkými náležitosťami ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 28aa znie:

„28aa) § 32 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

2.

V § 23b ods. 6 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak ide o zamestnávanie štátneho ...

3.

V § 50k ods. 1 sa slová „najviac 20 %“ nahrádzajú slovami „najviac 40 %“.

4.

V § 50k ods. 2 sa slová „najviac 50 %“ nahrádzajú slovami „najviac 60 %“.

5.

V § 50k ods. 4 sa slová „60 dní“ nahrádzajú slovami „120 dní“.

6.

Nadpis § 53f znie: „Umiestňovací príspevok integračnému podniku“.

7.

V § 53f ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „mesačne“ vkladá slovo „umiestňovací“.

8.

V § 53f ods. 1 písmená a) a b) znejú:

„a) ktorý skončí dohodou pracovný pomer najneskôr do dvoch rokov od vzniku tohto pracovného pomeru so ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 59b, 59c a 59d znejú:

„59b) § 2 ods. 5 a § 12 ods. 3 písm. a) až c) zákona č. 112/2018 Z. z. v znení zákona č. 374/2019 Z. ...

9.

V § 53f ods. 2 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „odo dňa skončenia pracovného pomeru v ...

10.

V § 53f odsek 3 znie:

„(3) Mesačná výška príspevku na jedného zamestnanca je a) v prvom až treťom mesiaci poskytovania príspevku ...

11.

V § 53f ods. 5 písm. b) sa slovo „ani“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „ani chránenou ...

12.

V § 53f ods. 5 písm. c) sa vypúšťa slovo „maximálnu“.

13.

V § 53g vrátane nadpisu sa slová „kompenzačný príspevok“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „vyrovnávací ...

14.

V poznámke pod čiarou k odkazu 59e sa slová „písm. b) a c)“ nahrádzajú slovami „písm. d) až f)“.

15.

V § 53g ods. 3 písm. a) a c) sa vypúšťajú slová „nasledujúcim po kalendárnom mesiaci“.

16.

V § 53g ods. 3 písm. b) sa slová „výške 60 %“ nahrádzajú slovami „výške 75 %“.

17.

V § 53g ods. 4 úvodnej vete sa slovo „Výška“ nahrádza slovami „Ročná výška“.

18.

V § 53g ods. 4 písm. b) sa slová „každých ďalších troch rokov“ nahrádzajú slovami „každého ďalšieho ...

19.

V § 53g ods. 5 sa na konci prvej vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „počínajúc ...

20.

V § 53g ods. 7 sa slová „najneskôr do 30 dní“ nahrádzajú slovami „najneskôr do 60 dní“.

21.

V § 54 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 4, ktoré znejú:

„(2) Za aktívne opatrenia na trhu práce sa považujú aj projekty a programy na zlepšenie postavenia fyzických ...

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 5 až 7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 59j znie:

„59j) § 2 ods. 5 a 6 zákona č. 112/2018 Z. z. v znení zákona č. 374/2019 Z. z.“.

22.

V § 54 ods. 5 až 7 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 2“.

23.

§ 67 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:

„(16) Ústredie poskytuje Národnému inšpektorátu práce a inšpektorátom práce elektronicky z informačného ...

24.

V § 70 ods. 6 sa za slová „§ 53d,“ vkladajú slová „§ 54,“.

25.

V § 72af ods. 4 sa za slová „aj priznané postavenie chránenej“ vkladá slovo „dielne“.

26.

Za § 72aj sa vkladá § 72ak, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 72ak Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020 Pri poskytovaní príspevkov podľa ...

Čl. III

Zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných ...

1.

V § 3 písm. b) sa slová „z finančného nástroja“ nahrádzajú slovami „pri vykonávaní finančného nástroja“ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a) Čl. 37 ods. 7 až 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ...

2.

V § 3 písm. d) sa vypúšťa slovo „návratnej“.

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

„7) § 28 a 31a zákona č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020 okrem čl. I bodov 20 a 23, § 23 ods. 11 v bode 57 a bodov ...

Zuzana Čaputová v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore