Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
15.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 374/2013 účinný od 01.01.2014


Platnosť od: 19.11.2013
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kultúra

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 374/2013 účinný od 01.01.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 374/2013 s účinnosťou od 01.01.2014

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

Nad § 1 sa vkladá nadpis prvej časti, ktorý znie:

„PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA“.

2.

V § 2 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

„g) poskytuje osobám finančné prostriedky na podporu audiovizuálneho priemyslu v Slovenskej republike,“. Doterajšie ...

3.

Nad § 3 sa vkladá nadpis druhej časti, ktorý znie:

„DRUHÁ ČASŤ
ORGÁNY FONDU“.

Súčasne sa vypúšťa nadpis § 3.“.

4.

V § 4 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) schvaľuje zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov ...

5.

V § 4 ods. 2 písm. f) sa slovo „ministerstvu“ nahrádza slovami „Ministerstvu kultúry Slovenskej ...

6.

V § 4 ods. 2 písm. h) sa za slovo „žiadosti“ a za slovo „žiadosťou“ vkladajú slová „o ...

7.

V § 8 ods. 4 sa slová „§ 4 písm. h) a t)“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 2 písm. h) a t)“ ...

8.

V § 16 ods. 2 sa slová „finančné prostriedky“ nahrádzajú slovami „podporu audiovizuálnej ...

9.

V § 16 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Kancelária kontroluje správnosť a úplnosť žiadostí o registráciu filmového projektu ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

10.

V § 17 ods. 1 sa za slovo „žiadostí“ vkladajú slová „o podporu audiovizuálnej kultúry“. ...

11.

V § 17 ods. 3 sa slová „prostriedky z fondu“ nahrádzajú slovami „prostriedky na podporu audiovizuálnej ...

12.

V § 17 ods. 6 úvodnej vete sa slová „finančné prostriedky z fondu“ nahrádzajú slovami „podporu ...

13.

Nad § 18 sa vkladá nadpis tretej časti, ktorý znie:

„TRETIA ČASŤ
PODPORA AUDIOVIZUÁLNEJ KULTÚRY“.

14.

Nadpis § 18 znie:

„§18
Poskytovanie finančných prostriedkov na podporu audiovizuálnej kultúry“.

15.

V § 18 ods. 1 úvodnej vete sa slovo „tvorby“ nahrádza slovom „kultúry“.

16.

V § 18 ods. 2 a 3 sa za slovo „prostriedky“ vkladajú slová „na podporu audiovizuálnej kultúry“. ...

17.

V § 18 ods. 6 sa za slovo „fondu“ vkladajú slová „na podporu audiovizuálnej kultúry“.

18.

V § 18 ods. 10 sa slová „poskytnutie finančných prostriedkov“ nahrádzajú slovami „podporu ...

19.

V § 18 odsek 11 znie:

„(11) O poskytnutí finančných prostriedkov fondu na podporu audiovizuálnej kultúry rozhodne riaditeľ ...

V poznámke pod čiarou k odkazu 17 sa citácia „Čl. 87 až 89 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva ...

20.

V § 18 ods. 12 sa slová „svojej internetovej stránke“ nahrádzajú slovami „svojom webovom ...

21.

V § 18 ods. 13 sa za slovo „žiadateľovi“ vkladajú slová „o podporu audiovizuálnej kultúry“. ...

22.

Nadpis § 19 znie:

㤠19
Žiadatelia o podporu audiovizuálnej kultúry“.

23.

V § 19 odsek 1 znie:

„(1) Žiadateľom o podporu audiovizuálnej kultúry môže byť fyzická osoba plne spôsobilá na ...

24.

V § 19 ods. 3 úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „o podporu audiovizuálnej kultúry“. ...

25.

V § 19 ods. 3 písm. c) sa slová „so štátnym rozpočtom alebo s fondom“ nahrádzajú slovami ...

26.

V § 19 ods. 4 sa za slovo „Žiadateľom“ vkladajú slová „o podporu audiovizuálnej kultúry“. ...

27.

Nadpis § 20 znie:

㤠20
Predkladanie žiadostí o podporu audiovizuálnej kultúry“.

28.

V § 20 odsek 1 znie:

„(1) Finančné prostriedky fondu možno poskytnúť na základe žiadosti o podporu audiovizuálnej ...

29.

V § 20 ods. 2 úvodnej vete sa za slovo „žiadosti“ vkladajú slová „o podporu audiovizuálnej ...

30.

V § 20 ods. 2 písmeno f) znie:

„f) doklad o zriadení platobného účtu27a) žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky,27b) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 27a a 27b znejú:

„27a) § 2 ods. 9 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

31.

V § 20 ods. 2 písm. h) sa slová „administratívnej úhrady“ nahrádzajú slovami „administratívneho ...

32.

V § 20 ods. 2 písm. j) sa slová „vzťahy so štátnym rozpočtom“ nahrádzajú slovami „finančné ...

33.

V § 20 ods. 2 písm. n) sa na konci pripájajú tieto slová: „o podporu audiovizuálnej kultúry“. ...

34.

V § 20 ods. 3 a 4 sa za slovo „žiadateľ“ vkladajú slová „o podporu audiovizuálnej kultúry“. ...

35.

V § 20 ods. 5 sa za slovo „Žiadosti“ a za slovo „žiadostí“ vkladajú slová „o podporu ...

36.

V § 20 ods. 6 sa za slovo „žiadateľom“ vkladajú slová „o podporu audiovizuálnej kultúry“. ...

37.

V § 20 ods. 7 sa za slovo „žiadateľ“ vkladajú slová „o podporu audiovizuálnej kultúry“. ...

38.

V § 20 ods. 8 prvej vete sa za slovo „žiadosti“ vkladajú slová „o podporu audiovizuálnej ...

39.

V § 20 ods. 9 sa za slovo „žiadosť“ a za slovo „žiadateľa“ vkladajú slová „o podporu ...

40.

V § 20 ods. 10 sa za slovo „žiadosť“ a za slovo „žiadateľovi“ vkladajú slová „o podporu ...

41.

V § 20 ods. 11 sa za slovo „žiadosti“ a za slovo „žiadosť“ vkladajú slová „o podporu ...

42.

§ 21 vrátane nadpisu znie:

„§ 21 Administratívny poplatok za spracovanie žiadosti o podporu audiovizuálnej kultúry (1) Za ...

43.

Nadpis § 22 znie:

„§ 22 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu audiovizuálnej kultúry“. ...

44.

V § 22 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „o podporu audiovizuálnej kultúry“.

45.

V § 22 ods. 2 sa za slovo „Zmluvou“ vkladajú slová „podľa odseku 1“, za slovo „žiadateľovi“ ...

46.

V § 22 ods. 3 úvodnej vete sa za slovo „Zmluva“ vkladajú slová „podľa odseku 1“.

47.

V § 22 ods. 4 sa slová „žiadateľovi návrh zmluvy“ nahrádzajú slovami „žiadateľovi o podporu ...

48.

V § 22 ods. 5 prvej vete sa za slovo „žiadateľ“ vkladajú slová „o podporu audiovizuálnej ...

49.

V § 22 odsek 6 znie:

„(6) Uzavretím zmluvy podľa odseku 1 sa žiadateľ o podporu audiovizuálnej kultúry stáva prijímateľom ...

50.

V § 22 ods. 7 a 8 úvodnej vete sa za slová „prijímateľ finančných prostriedkov“ vkladajú ...

51.

V § 22 ods. 8 písmeno b) znie:

„b) informáciu o naplnení predpokladov, ktoré žiadateľ o podporu audiovizuálnej kultúry uviedol ...

52.

Za § 22 sa vkladá štvrtá časť, ktorá vrátane nadpisu znie:

„ŠTVRTÁ ČASŤ PODPORA AUDIOVIZUÁLNEHO PRIEMYSLU § 22a Poskytovanie finančných prostriedkov ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:

„29a) § 67 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých ...

53.

Nad § 23 sa vkladá nadpis piatej časti, ktorý znie:

„PIATA ČASŤ
FINANCOVANIE A HOSPODÁRENIE FONDU“.

Súčasne sa vypúšťa nadpis § 23.

54.

V § 23 ods. 1 písm. b) sa slovo „príspevok“ nahrádza slovom „príspevky“.

55.

V § 23 ods. 1 písmeno f) znie:

„f)
administratívne poplatky vyberané podľa § 21 a 22d,“.

56.

V § 23 odsek 2 znie:

„(2) Finančné prostriedky fondu sa vedú na platobných účtoch27a) v banke alebo pobočke zahraničnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 30 sa vypúšťa.

57.

V § 23 ods. 7 písm. a) sa slová „podľa § 2 písm. b) až f)“ nahrádzajú slovami „podľa ...

58.

§ 29 vrátane nadpisu znie:

„§ 29 Príspevky zo štátneho rozpočtu (1) Zo štátneho rozpočtu sa v rámci schválených limitov ...

59.

Nad § 32 sa vkladá nadpis šiestej časti, ktorý znie:

„ŠIESTA ČASŤ
KOPRODUKČNÝ ŠTATÚT“.

Súčasne sa vypúšťa nadpis § 32.

60.

Nad § 33 sa vkladá nadpis siedmej časti, ktorý znie:

„SIEDMA ČASŤ
SPOLOČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA“.

Súčasne sa vypúšťa nadpis § 33.

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach sa mení takto: ...

V § 7 sa suma „10 000 Kčs“ nahrádza sumou „332 eur“.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení zákona ...

V § 5 ods. 2 sa suma „50 000 Kčs“ nahrádza sumou „1 660 eur“ a suma „100 000 Kčs“ sa ...

Čl. IV

Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 ...

1.

V § 6 sa odsek 3 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:

„q) vykonáva ďalšie činnosti, ktoré jej určí zriaďovateľ v rozsahu svojej pôsobnosti v zriaďovacej ...

2.

§ 18 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Na historický knižničný dokument a historický knižničný fond, ako aj významný slovacikálny ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 15a, 15b a 15c znejú:

„15a) § 151a až 151m Občianskeho zákonníka. 15b) § 57 ods. 1 písm. d) a § 114 zákona Národnej ...

3.

V § 23 ods. 1 písm. a) sa suma „20 000 Sk“ nahrádza sumou „664 eur“.

4.

V § 23 ods. 1 písm. b) sa suma „50 000 Sk“ nahrádza sumou „1 660 eur“.

5.

V § 23 ods. 1 písm. c) sa suma „1 500 000 Sk“ nahrádza sumou „49 791 eur“.

Čl. V

Zákon č. 416/2002 Z. z. o navrátení nezákonne vyvezených kultúrnych predmetov v znení zákona ...

V § 16 ods. 1 úvodnej vete sa suma „500 000 Sk“ nahrádza sumou „16 596 eur“.

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore