Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70997
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
30.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na zabezpečenie hospodárenia Slovenskej republiky v roku 1995 a o zmene a doplnení niektorých zákonov 374/1994 účinný od 01.01.2012


Platnosť od: 31.12.1994
Účinnosť od: 01.01.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Štátne orgány, Bankovníctvo a peňažníctvo, Dôchodkové zabezpečenie, Zdravotné poistenie, Štátna hospodárska politika, Všeobecné súdnictvo, Konkurz a reštrukturalizácia, Priestupkové konanie, Spotrebné dane, Kultúra, Správa a privatizácia národného majetku, Prokuratúra, Sociálna pomoc, Štátne fondy, Daň z nehnuteľnosti, Úrady práce

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST13 JUD8 DS5 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 374/1994 s účinnosťou od 01.01.2012 na základe 563/2009

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o niektorých opatreniach na zabezpečenie hospodárenia Slovenskej republiky v roku 1995 a o zmene a doplnení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

NIEKTORÉ OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA V ROKU 1995

§ 1

Výnos pokút a odvodov uložených za porušenie cenových predpisov, nevráteného majetkového prospechu získaného ...

§ 2

Štátna prémia poskytovaná stavebnému sporiteľovi z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu1) ...

§ 3
(1)

Do prijatia zákona o štátnom rozpočte na rok 1995 štát platí v roku 1995 poistné na zdravotné poistenie2) ...

(2)

Štát platí v roku 1995 poistné z kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ...

a)
nemocenské poistenie4) vo výške 4,8 % z 10 % minimálnej mzdy,
b)
dôchodkové zabezpečenie5) vo výške 27,5 % z 80 % minimálnej mzdy.

TRETIA ČASŤ

PRECHODNÉ USTANOVENIA

§ 5
Ministerstvá, do ktorých pôsobnosti patrí riadenie ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ...
a)

za prvý štvrťrok 1995 do 20. apríla,

b)

za druhý štvrťrok 1995 do 20. júla,

c)

za tretí štvrťrok 1995 do 20. októbra,

d)

za štvrtý štvrťrok 1995 do 28. decembra.

§ 6

Nedoplatky daní podľa osobitných predpisov platných do 1. januára 19938) sú príjmom štátneho rozpočtu. ...

§ 7

Príjmom štátneho rozpočtu je poistné za rok 1993 na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie a dôchodkové ...

§ 8

Príspevok na osobné potreby pracovníka za rok 1994 sa poskytne podľa doterajších predpisov.

Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona Národnej ...

V § 38 ods. 2 sa číslo „15“ nahrádza číslom „25“.

Čl. IX

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných ...

Za § 29 sa vkladá nový § 29a, ktorý znie:

„§ 29a (1) Ústavným činiteľom Slovenskej republiky uvedeným v § 1 patrí v roku 1995 plat vo výške určenej ...

Čl. XI

Zákon Slovenskej národnej rady č. 420/1991 Zb. o platových pomeroch sudcov a justičných čakateľov v ...

Za § 19 sa vkladá nový § 19a, ktorý znie:

„§ 19a (1) Sudcom uvedeným v § 1 patrí v roku 1995 plat vo výške určenej v roku 1994 podľa § 4 a 19. (2) V ...

Čl. XII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch ...

1.

Názov tretej časti znie:

„TRETIA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA.“.

2.

Za § 7 sa vkladá nový § 7a, ktorý znie:

㤠7a

V roku 1995 sa pri úprave platov starostov podľa § 3 druhej vety nepostupuje.“.

Čl. XIII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. o Fonde zamestnanosti Slovenskej republiky ...

1.

V § 10 ods. 4 sa slovo „dotácia“ nahrádza slovami „návratná finančná výpomoc“.

2.

V § 11 sa vypúšťa písmeno h). Doterajší text sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie: ...

„(2) Príjmom fondu môže byť aj dotácia zo štátneho rozpočtu v rozsahu ustanovenom zákonom o štátnom ...

3.

§ 12 sa dopĺňa písmenom e), ktoré vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 7a) znie:

„e)
výdavkov podľa osobitných predpisov.7a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a) znie:

„7a) Napr. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní ...

Čl. XX

Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., ...

1.

§ 23 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Časť výnosu z predaja kupónov môže byť príjmom štátneho rozpočtu, ak tak ustanoví zákon o štátnom ...

2.

V § 28 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

3.

V § 28 ods. 3 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:

„k)
na úhradu nákladov spojených s podporou privatizácie,“.

Doterajšie písmeno k) sa označuje ako písmeno l).

Čl. XXV

1.

Ustanovenie čl. II bod 3 sa použije aj na konania začaté a neukončené pred dňom nadobudnutia účinnosti ...

2.

Ustanovenia čl. III sa použijú aj na konania začaté pred dňom účinnosti tohto zákona, ak súd nerozhodol ...

3.

Majetkovú ujmu za rok 1994, na ktorú má banka právo podľa čl. VI, uplatní banka najneskôr do 31. januára ...

5.

Ustanovenia § 42 zákona č. 222/1992 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sa použijú ...

6.

Ustanovenia § 3 písm. a) a b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 153/1993 Z. z. o Štátnom ...

7.

Správna rada Sociálnej poisťovne môže v roku 1995 rozhodnúť o použití základného fondu nemocenského ...

Čl. XXVI

Zrušujú sa:

1.

§ 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z.z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky ...

2.

§ 17 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. o Fonde zamestnanosti Slovenskej ...

3.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/1993 Z. z. o podmienkach oslobodenia daňových subjektov ...

Čl. XXVII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1995 okrem čl. XV bod 14 a čl. XVI bod 15, ktoré nadobúdajú ...

Michal Kováč v. r.Ivan Gašparovič v. r.Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky

  • 1)  § 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení.
  • 2)  § 12 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní ...
  • 3)  Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 53/1992 Zb. o minimálnej mzde v znení ...
  • 4)  § 15 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni.
  • 5)  § 15 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z.
  • 6)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z.
  • 7)  § 51 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z.
  • 8)  Napr. zákon č. 76/1952 Zb. o dani zo mzdy v znení neskorších predpisov, zákon č. 36/1965 Zb. o dani ...
  • 9)  § 34 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní ...
  • 10)  § 25 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1993 Z. z. o Fonde zamestnanosti Slovenskej ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore