Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov 373/2021 účinný od 01.11.2021

Platnosť od: 20.10.2021
Účinnosť od: 01.11.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bezpečnosť a obrana štátu, Informácie a informačný systém, Orgány ochrany práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov 373/2021 účinný od 01.11.2021
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 373/2021 s účinnosťou od 01.11.2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa dopĺňa zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

§ 3 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Tento zákon sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov zosnulých osôb, ku spracovaniu ktorých ...

2.

V § 78 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Ustanovenie prvej a druhej vety sa nevzťahuje na spracúvanie ...

Čl. II

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon ...

1.

V § 9 ods. 1 druhá veta znie: „Ak dotknutá osoba nežije, taký súhlas môže poskytnúť jej blízka osoba;13) ...

2.

V § 9 ods. 2 tretia veta znie: „Ak dotknutá osoba nežije, taký súhlas môže poskytnúť jej blízka osoba;13) ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2021.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore