Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 373/2010 účinný od 01.01.2014

Platnosť od: 23.09.2010
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Sociálna pomoc, Zamestnanosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUD1DS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 373/2010 účinný od 01.01.2014
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 373/2010 s účinnosťou od 01.01.2014 na základe 417/2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 12 písm. e) sa vypúšťajú slová „vypracúvaní a“.

2.

V § 12 písmeno g) znie:

„g)
realizovať projekty a programy podľa § 45, § 53c, § 53d a § 54,“.

3.

V § 13 ods. 1 písm. n) sa vypúšťajú slová „schvaľovať a“.

4.

V § 13 ods. 1 písm. o) sa vypúšťajú slová „vypracúvať a“.

5.

V § 13 ods. 1 písmeno p) znie:

„p)
spolupracovať s partnerstvom pri realizácii projektov alebo programov podľa § 10 ods. 2,“.

6.

V § 13 ods. 1 sa vypúšťa písmeno ab).

Doterajšie písmená ac) až ai) sa označujú ako písmená ab) až ah).

7.

V § 18 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „vrátane projektov a programov podľa § 54 ods. 2 písm. c) ...

8.

§ 27 vrátane nadpisu znie:

„§ 27 Zrušenie oprávnenia na činnosť sprostredkovateľa alebo pozastavenie činnosti sprostredkovateľa Pri ...

9.

V § 45 ods. 2 sa vypúšťa slovo „regionálne,“.

10.

V § 45 ods. 3 sa slová „Regionálne, národné,“ nahrádzajú slovom „Národné“.

11.

V § 46 ods. 3 prvá veta znie: „Ústredie a úrad môžu zabezpečiť vzdelávanie a prípravu pre trh práce ...

12.

V § 47 sa vypúšťa odsek 6.

13.

V § 49a ods. 10 písm. j) sa za slová „zapracovania, že“ vkladajú slová „nasledujúci deň“.

14.

§ 49a sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

„(13) Ak si poskytovateľ zapracovania nesplní záväzok podľa odseku 10 písm. j), novú dohodu podľa odseku ...

15.

V § 50 ods. 1, § 50a ods. 5, § 50c ods. 2 a § 50i ods. 1 sa vypúšťajú slová „§ 51a,“.

16.

Za § 50i sa vkladá § 50j, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 50j Príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 54 až 58 znejú:

„54) Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami. 55) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. ...

17.

V § 51 ods. 4 prvej vete sa za slovo „vykonáva“ vkladajú slová „najmenej 3 mesiace a“.

18.

§ 51a sa vypúšťa.

19.

V § 53 odsek 3 znie:

„(3) Príspevok na dochádzku sa poskytuje v sume preukázaných cestovných výdavkov, najviac v sume 135 ...

20.

V § 53c odsek 2 znie:

„(2) Podpora začleňovania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trh práce sa uskutočňuje formou ...

21.

§ 54 vrátane nadpisu znie:

„§ 54 Pilotné projekty Za aktívne opatrenia na trhu práce sa považujú aj pilotné projekty na overovanie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 59a sa vypúšťa.

22.

V § 56 ods. 1 sa slová „občana so zdravotným postihnutím“ nahrádzajú slovami „uchádzača o zamestnanie, ...

23.

V § 56 ods. 4 a § 56a ods. 3 sa za slovami „§ 50c“ vypúšťa čiarka a slová „§ 51a“.

24.

V § 56a ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Príspevok sa poskytuje na občana so zdravotným postihnutím, ...

25.

V § 56a odsek 2 znie:

„(2) Mesačná výška príspevku je a) 0,72-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca, ...

26.

§ 57 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Príspevok sa opätovne poskytne najskôr po uplynutí troch rokov odo dňa nasledujúceho po uplynutí ...

27.

V § 63 ods. 1 písm. d) sa bodkočiarka nahrádza čiarkou a za slová „vedie občanov so zdravotným postihnutím“ ...

28.

§ 64 vrátane nadpisu znie:

„§ 64 Zadávanie zákaziek na účely plnenia povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím (1) Povinnosť ...

29.

§ 64a sa vypúšťa.

30.

V § 65a sa za slovami „§ 64“ vypúšťa čiarka a slová „§ 64a“.

31.

V § 65b sa vypúšťajú slová „§ 51a,“ a slová „§ 64a,“.

32.

V § 69 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako písmená e) až g).

33.

Za § 72m sa vkladajú § 72n až 72r, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 72n O príspevok podľa § 50j z dôvodu riešenia následkov mimoriadnej situácie vyhlásenej podľa osobitného ...

Čl. III

Zákon č. 49/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene ...

V čl. III druhá veta znie: „Ustanovenia § 50e až 50h v čl. I strácajú účinnosť 31. decembra 2010 a ustanovenie ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem § 72o v tridsiatom treťom bode v čl. I a článku ...

Ivan Gašparovič v. r.Richard Sulík v. r.Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore