Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71191
Dôvodové správy: 2421
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
09.08.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov 372/2019 účinný od 01.01.2020


Platnosť od: 18.11.2019
Účinnosť od: 01.01.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Jedy, narkotiká, toxikománia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov 372/2019 účinný od 01.01.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 372/2019 s účinnosťou od 01.01.2020

Legislatívny proces k zákonu 372/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 260/1999 ...

1.

V § 2 odseky 5 a 6 znejú:

„(5) Spracovanie na účely tohto zákona je a) zužitkovanie konopy na získanie vlákna alebo semien, b) separovanie ...

2.

§ 2 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Spracovateľská organizácia je držiteľ povolenia na spracovanie podľa § 9 ods. 1 písm. k) alebo ...

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1ea sa dopĺňa citáciou: „§ 14a zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...

4.

§ 8 ods. 3 sa písmeno h) dopĺňa piatym bodom a šiestym bodom, ktoré znejú:

„5. spracovateľskej organizácie na spracovanie [§ 9 ods. 1 písm. k)] alebo na výrobu [§ 9 ods. 1 písm. ...

5.

V § 8 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Na spracovanie odrôd konopy siatej uvedené v osobitnom predpise,4) ktoré boli pestované podľa § ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) Čl. 9 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 639/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa ...

6.

V § 9 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.

7.

§ 15 vrátane nadpisu znie:

„§ 15 Pestovanie koky a konopy (1) Pestovanie koky na území Slovenskej republiky je zakázané. (2) Ministerstvo ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 5a znejú:

„5) Čl. 4 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra ...

8.

V § 16 odsek 2 znie:

„(2) Mak siaty možno pestovať bez povolenia na ploche menšej ako 100 m2 len na potravinársky účel. Po ...

9.

V § 16 odsek 4 znie:

„(4) Držiteľ povolenia na pestovanie maku siateho je povinný odovzdať spracovateľskej organizácii makovú ...

10.

V § 31 ods. 4 úvodná veta znie:

„(4) Ak sa inventarizáciou zistila strata omamnej látky alebo psychotropnej látky, výsledky inventarizácie ...

11.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a) § 9 až § 11 zákona č. 280/2017 Z. z.“.

12.

V § 34 písmeno e) znie:

„e)
kontrolný ústav,“.

13.

V § 35 sa vypúšťa písmeno j).

14.

V § 36c písm. a) druhom bode sa vypúšťa slovo „zmluvnej“.

15.

Za § 42b sa vkladá nový § 42ba, ktorý vrátane nadpisu znie:

„42ba Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2020 (1) Povolenia vydané podľa zákona v ...

16.

V prílohe č. 1 I. skupine omamných látok sa za riadok „Ocfentanyl, chemicky N-(2-fluórfenyl)-2-metoxy-N-[1-(2-fenyletyl)-piperidín-4-yl]acetamid“ ...

„Orto-fluórfentanyl, chemicky N-(2-fluórfenyl)-N-[1-(2-fenyletyl)-4-piperidinyl]-propánamid Para-fluór-butyrylfentanyl, ...

17.

V prílohe č. 1 I. skupine omamných látok sa v riadku „Živica z rastlín rodu Cannabis (konopa)“ na konci ...

18.

V prílohe č. 1 I. skupine psychotropných látok sa za riadok „ADB-CHMINACA, chemicky N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobután-2-yl)-1-(cyklohexylmetyl)-1H-indazol-3-karboxamid“ ...

„ADB-FUBINACA, chemicky N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobután-2-yl)-1-(4-fluórbenzyl)-1H-indazol-3-karboxamid“. ...

19.

V prílohe č. 1 I. skupine psychotropných látok sa za riadok „2 C-I, chemicky 2,5-dimetoxy-4-jódfenetylamín“ ...

„4–CEC, 4-chlóretkatinón, chemicky 1-(4-chlórfenyl)-2-(etylamín)-1-propanón monohydrochlorid 3-CMC, ...

20.

V prílohe č. 1 I. skupine psychotropných látok sa za riadok „2,5-Dimetoxy-4-etylamfetamín, DOET, chemicky ...

„DOI, chemicky 2,5-dimetoxy-4-jódamfetamín“.

21.

V prílohe č. 1 I. skupine psychotropných látok sa za riadok „Etylón, MDEC, betak-MDEA, chemicky (RS)-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(etylamino)propán-1-ón“ ...

„4F-MBMB-BINACA, 4F-MBMB-BINACA, chemicky metyl 2-(1-(4-fluórbutyl)-1H-indazol-3-karboxamido)-3,3-dimetylbutanoát“. ...

22.

V prílohe č. 1 I. skupine psychotropných látok sa za riadok „5F-APINICA, 5F-AKB48, chemicky N-(adamantán-1-yl)-1-(5-fluórpent-1-yl)-1H-indazol-3-karboxamid“ ...

„5F-kumyl-PeGACLON, chemicky 5-(5-fluórpentyl)-2-(2-fenylpropán-2-yl)-2,5-dihydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-ón 5F-MDMB ...

23.

V prílohe č. 1 I. skupine psychotropných látok sa za riadok „5-F-PB-22, chemicky chinolín-8-yl 1-(5-fluórpentyl)-1H-indol-3-karboxylát“ ...

„FUB-AMB, MMB-FUBINACA, AMB-FUBINACA, chemicky metyl-(2S)-2-[[1-[(4-fluórfenyl)metyl]indazol-3-karbonyl]amino]-3-metylbutanoát“. ...

24.

V prílohe č. 1 I. skupine psychotropných látok sa za riadok „JWH-398, chemicky 1-pentyl-3-(4-chlór-1-naftoyl)indol“ ...

„Kumyl-CH-MeGACLON, chemicky 5-(cyklohexylmetyl)-2-(2-fenylpropán-2-yl)-2,5-dihydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-ón Kumyl ...

25.

V prílohe č. 1 I. skupine psychotropných látok sa za riadok „Metylón, bk-MDMA, chemicky (+-)-2-metylamino-1-(3, ...

„MMB – FUBICA (AMB-FUBICA metylester, chemicky N-[[1-[(4-fluórfenyl)metyl]-1H-indol-3-y1]karbony]-L-valín“. ...

26.

V prílohe č. 1 I. skupine psychotropných látok sa za riadok „N-Etyl MDA, chemicky N-etyl-1-(3,4-metyléndioxyfenyl)propán-2-amín“ ...

„N-etylnorpentylón, efylón, chemicky 1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(etylamino)pentán-1-ón“.

27.

V prílohe č. 1 II. skupine omamných látok sa za slovami „Stereoizoméry omamných látok uvedených v tejto ...

28.

Doterajší text prílohy č. 3 sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:

„2. Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2019/369 z 13. decembra 2018, ktorou sa mení príloha k rámcovému ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

Zuzana Čaputová v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore