Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
18.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 372/2018 účinný od 01.01.2019 do 31.12.2019


Platnosť od: 21.12.2018
Účinnosť od: 01.01.2019
Účinnosť do: 31.12.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Kontrolný systém, Štátna hospodárska politika

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 372/2018 účinný od 01.01.2019 do 31.12.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 372/2018 s účinnosťou od 01.01.2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a ...

2.

V § 2 písm. g) sa na konci pripájajú tieto slová:

„alebo ministerstvo financií a Úrad vládneho auditu, ak hodnotia kvalitu vykonávania finančnej ...

3.

V § 2 písm. h) sa za slovami „vnútorný audit“ slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci ...

4.

V § 2 písm. i) sa slová „vykonanie administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na ...

5.

V poznámke pod čiarou k odkazu 6 sa citácia „zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych ...

6.

§ 2 sa dopĺňa písmenom s), ktoré znie:

„s) hodnotením kvality vykonávania finančnej kontroly a auditu overovanie dodržiavania ustanovení ...

7.

V § 3 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:

„k) rozhoduje v konaní o porušení finančnej disciplíny a ukladá a vymáha sankcie podľa § ...

Doterajšie písmeno k) sa označuje ako písmeno l).

8.

V § 4 ods. 4 písmená b) a c) znejú:

„b) rozhoduje v konaní o porušení finančnej disciplíny pri nakladaní s finančnými prostriedkami ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 8a a 8b znejú:

„8a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, ...

9.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

„11) Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. ...

10.

V § 5 ods. 1 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

„i) zavedenie a dodržiavanie pravidiel a postupov na účely zamedzenia a predchádzania korupcii,“. ...

Doterajšie písmená i) až k) sa označujú ako písmená j) až l).

11.

V § 5 ods. 1 písm. l) sa na konci pripájajú tieto slová:

„a splnenie opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich ...

12.

V poznámke pod čiarou k odkazu 13 sa citácia „zákon č. 400/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov“ ...

13.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:

„14) Napríklad zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších ...

14.

V § 6 ods. 3 písmeno h) znie:

„h)
predchádzanie podvodom, nezrovnalostiam a korupcii,“.

15.

V § 6 ods. 3 písmeno j) znie:

„j) overovanie splnenia prijatých opatrení k nedostatkom zisteným administratívnou finančnou ...

16.

V poznámke pod čiarou k odkazu 16 sa citácia „§ 7 zákona č. 346/2005 Z. z. v znení neskorších ...

17.

V § 7 odsek 3 znie:

„(3) Osoby podľa odseku 2 vykonávajúce základnú finančnú kontrolu potvrdzujú na doklade súvisiacom ...

18.

V poznámke pod čiarou k odkazu 17 sa na konci pripája táto citácia:

„Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

19.

V § 9 ods. 2 písm. d) sa nad slovom „predpisom“ odkaz 18 nahrádza odkazom 18a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

„18a) Čl. 4 a čl. 23 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013, čl. 83 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 v platnom ...

20.

V § 10 ods. 2 písmeno i) znie:

„i) overovať a hodnotiť úroveň ochrany majetku, úroveň ochrany informácií a úroveň predchádzania ...

21.

V § 10 ods. 2 písmeno k) znie:

„k) overovať splnenie prijatých opatrení k nedostatkom zisteným vnútorným auditom alebo vládnym ...

22.

Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 10a Hodnotenie kvality vykonávania finančnej kontroly a auditu (1) Ministerstvo financií hodnotí ...

23.

§ 11 vrátane nadpisu znie:

„§ 11 Výbor pre vnútorný audit a vládny audit (1) Zriaďuje sa Výbor pre vnútorný audit a ...

24.

V § 12 odsek 5 znie:

„(5) Ministerstvo financií vedie zoznam vnútorných audítorov a zoznam vládnych audítorov, ktoré ...

25.

V § 13 ods. 6 sa slovo „šiestich“ nahrádza slovom „troch“.

26.

V § 14 odseky 2 až 4 znejú:

„(2) Vnútorný audítor a vládny audítor sú povinní absolvovať odborné vzdelávanie, ktoré ...

27.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:

„21) Napríklad § 55 ods. 1 písm. i), § 101 a 102 zákona č. 55/2017 Z. z.“.

28.

V § 14 ods. 7 sa slová „ministerstvo financií“ nahrádzajú slovom „výbor“.

29.

V nadpise § 15 sa za slovo „Odvolanie“ vkladajú slová „a zánik výkonu funkcie“.

30.

V § 15 odseky 1 až 4 znejú:

„(1) Výbor na základe overenia splnenia podmienok odborného vzdelávania zasiela návrh na odvolanie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:

„22) Napríklad § 55 a 59 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, § 35 a 189 zákona ...

31.

V § 15 ods. 5 a 6 prvej vete sa slová „posúdení dôvodov odvolania podľa odseku 3 alebo odseku ...

32.

§ 15 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Výkon funkcie vnútorného audítora alebo vládneho audítora zaniká a) odvolaním, b) právoplatným ...

33.

V § 16 ods. 1 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová:

„a vládneho auditu“.

34.

V § 18 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová:

„a ich zmeny do desiatich pracovných dní odo dňa ich schválenia“.

35.

V § 18 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová:

„a dokumentácie preukazujúcej prípravu, tvorbu a zmenu plánov vnútorného auditu“.

36.

V § 19 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

„Ak je výkon vládneho auditu zabezpečený viacerými oprávnenými osobami, poverenie na výkon ...

37.

V poznámke pod čiarou k odkazu 23 sa citácia „§ 6 ods. 1 písm. g), h) a j) zákona č. 583/2004 ...

38.

V § 19 ods. 4 sa slovo „opatrenia“ nahrádza slovom „odporúčania“.

39.

V § 20 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta a tretia veta, ktoré znejú:

„Ak je z podnetu oprávnenej osoby potrebné vykonať administratívnu finančnú kontrolu opätovne, ...

40.

V § 20 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová:

„a vyhotovovať si ich kópie a nakladať s nimi“.

41.

V § 20 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) vyžadovať od povinnej osoby predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu ...

42.

V § 20 sa odsek 2 dopĺňa písmenami d) až f), ktoré znejú:

„d) vyžadovať od povinnej osoby splnenie prijatých opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou, e) vyžadovať ...

43.

V poznámke pod čiarou k odkazu 26 sa citácia „Občiansky súdny poriadok v znení neskorších ...

44.

V § 20 ods. 4 písmená b) a c) znejú:

„b) oboznámiť povinnú osobu s návrhom čiastkovej správy alebo s návrhom správy jeho doručením, ...

45.

V § 20 ods. 4 písm. e) sa za slovo „sa“ vkladajú slová „v prípadoch hodných osobitného ...

46.

V § 20 ods. 5 písm. a) sa za slovo „termín“ vkladá slovo „začatia“.

47.

V § 20 ods. 5 písm. b) sa slovo „oprávnením“ nahrádza slovom „poverením“.

48.

V § 20 ods. 6 sa slová „uplynutím troch dní od ich neúspešného doručenia povinnej osobe“ ...

49.

V § 20 odseky 7 a 8 znejú:

„(7) Pri výkone auditu sa skutočnosti zistené počas auditu prerokujú s povinnou osobou pred doručením ...

50.

V § 21 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým ...

51.

V § 21 ods. 3 písm. a) sa za slovo „orgánmi“ vkladajú slová „a povinnou osobou“.

52.

V § 21 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová:

„a umožniť oprávnenej osobe alebo prizvanej osobe vyhotovovať si kópie týchto podkladov“.

53.

V § 21 ods. 3 písmená e) a f) znejú:

„e) predložiť oprávnenej osobe v určenej lehote písomný zoznam prijatých opatrení, f) prepracovať ...

54.

V § 21 sa odsek 3 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:

„g) splniť prijaté opatrenia v lehote určenej oprávnenou osobou, h) predložiť na výzvu oprávnenej ...

55.

V § 21 odseky 5 a 6 znejú:

„(5) Pri výkone auditu je povinná osoba oprávnená dostaviť sa na prerokovanie skutočností zistených ...

56.

V § 22 ods. 1 druhá veta znie:

„Ak sa vykonáva administratívna finančná kontrola aj finančná kontrola na mieste tej istej finančnej ...

57.

V § 22 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová:

„alebo v časti administratívnej finančnej kontroly, finančnej kontroly na mieste alebo auditu“. ...

58.

V § 22 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „vládny“ a „vládneho“.

59.

V § 22 ods. 3 písm. e) sa za slovo „porušené“ vkladá čiarka a vypúšťajú sa slová „alebo ...

60.

V § 22 ods. 3 písm. f) sa slovo „príloh“ nahrádza slovom „podkladov“.

61.

V § 22 ods. 3 písmená h) a i) znejú:

„h) lehotu na podanie námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie ...

62.

V § 22 sa odsek 3 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j)
lehotu na splnenie prijatých opatrení.“.

63.

V § 22 ods. 4 písmená b) až e) znejú:

„b) informáciu o tom, či povinná osoba podala námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, ...

64.

V § 22 ods. 5 sa slová „návrhu čiastkovej správy a návrhu správy“ nahrádzajú slovami „skutočností ...

65.

V § 22 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto vety:

„Ak sú administratívna finančná kontrola, finančná kontrola na mieste a audit zastavené z dôvodov ...

66.

V § 24 odseky 1 až 3 znejú:

„(1) Na účasť na administratívnej finančnej kontrole, finančnej kontrole na mieste alebo audite ...

67.

V poznámke pod čiarou k odkazu 27 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa táto citácia: ...

„zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých ...

68.

V § 26 sa slová „Zamestnanec oprávnenej osoby a prizvaná osoba“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú ...

69.

V § 28 ods. 3 sa slová „vyššieho čerpania verejných financií uvedenej v správe alebo v čiastkovej ...

70.

V § 28 ods. 4 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:

„to neplatí, ak sa ukladá pokuta za porušenie povinnosti uvedenej v § 5 ods. 1 písm. h) podľa ...

71.

V § 28 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Za porušenie povinnosti uvedenej v § 5 ods. 1 písm. h) je auditujúci orgán oprávnený uložiť ...

Doterajšie odseky 5 až 14 sa označujú ako odseky 6 až 15.

Poznámka pod čiarou k odkazu 30 znie:

„30) Napríklad čl. 143 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 v platnom znení, čl. 31 delegovaného nariadenia ...

72.

V § 28 ods. 8 a 15 sa za číslo „3“ vkladajú slová „a 5“.

73.

V § 28 ods. 9, 11 a 13 sa číslo „7“ nahrádza číslom „8“.

74.

V § 28 ods. 10 sa číslo „5“ nahrádza číslom „6“.

75.

V § 28 ods. 11 sa slová „jedného roka“ nahrádzajú slovami „troch rokov“.

76.

V § 28 ods. 14 sa číslo „14“ nahrádza číslom „15“.

77.

Za § 30 sa vkladá § 30a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 30a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019 (1) Vládnemu audítorovi ...

Čl. II

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...

3.

Poznámky pod čiarou k odkazom 24ab a 24ac znejú:

„24ab) § 4, § 31 a 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení ...

5.

V § 21 ods. 2 prvá veta znie:

„Príspevková organizácia je právnická osoba štátu, obce alebo vyššieho územného celku, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:

„25) § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Opatrenie Ministerstva ...

6.

V § 21 odsek 12 znie:

„(12) Zriaďovateľ príspevkovej organizácie je povinný ju zrušiť k 31. decembru roka, v ktorom ...

7.

V § 31 ods. 9 sa vypúšťa druhá až štvrtá veta.

Poznámky pod čiarou k odkazom 46 a 46a sa vypúšťajú.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona ...

1.

V § 14a odsek 1 znie:

„(1) Ministerstvo financií a Úrad vládneho auditu vykonávajú vládny audit dodržiavania ustanovení ...

2.

V § 14a sa vypúšťajú odseky 2 a 3.

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23bb sa vypúšťa.

3.

V § 14a ods. 2 sa slová „správy finančnej kontroly“ nahrádzajú slovami „Úrad vládneho ...

4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23c znie:

„23c) § 20 až 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení ...

Čl. IV

Zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:

„23) § 20 až 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení ...

2.

V § 20 sa vypúšťajú odseky 2 a 3.

Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 2 až 7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24 sa vypúšťa.

3.

V § 20 ods. 4 sa číslo „4“ nahrádza číslom „2“.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem čl. II prvého, druhého, štvrtého a ôsmeho ...

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore