Zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov 371/2019 účinný od 01.01.2020

Platnosť od: 18.11.2019
Účinnosť od: 01.01.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolné orgány, Ochrana spotrebiteľa, Živnostenské podnikanie, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 371/2019 s účinnosťou od 01.01.2020

Legislatívny proces k zákonu 371/2019

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje

a)
základné požiadavky na detské ihrisko,
b)
základné povinnosti pri sprístupňovaní detského ihriska verejnosti,
c)
kontrolu detského ihriska,
d)
oprávnenie na výkon kontroly detského ihriska,
e)
dohľad Slovenskej obchodnej inšpekcie1) (ďalej len „orgán dohľadu“) nad bezpečnosťou detských ihrísk, ...
f)
sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na detské ihrisko s obmedzeným prístupom, ktoré je určené výlučne na domáce ...

§ 2
Základné ustanovenia
(1)

Detským ihriskom je priestor, v ktorom je umiestnené aspoň jedno zariadenie detského ihriska a je prístupný ...

(2)

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
zariadením detského ihriska zariadenie alebo konštrukcia vrátane dielcov a konštrukčných prvkov, s ktorým, ...
b)
iným príslušenstvom detského ihriska iná vec ako zariadenie detského ihriska, ktorá je určená na to, ...
c)
minimálnym priestorom detského ihriska kompaktný priestor pre hru detí tvorený súhrnom minimálnych priestorov ...
d)
minimálnym priestorom zariadenia detského ihriska súhrn priestoru, ktorý môže obsiahnuť telo používateľa ...
e)
povrchom tlmiacim náraz podklad, ktorý má vlastnosť, ktorá zabezpečuje rozptýlenie kinetickej energie ...
f)
sprístupňovaním detského ihriska verejnosti umožnenie užívania detského ihriska užívateľom detského ...
g)
uvedením detského ihriska do prevádzky prvé sprístupnenie detského ihriska verejnosti,
h)
prevádzkou detského ihriska sprístupňovanie detského ihriska verejnosti v určenom období kalendárneho ...
i)
obmedzením prístupu verejnosti prekážka, bez prekonania ktorej užívateľ detského ihriska nemôže riadne ...
j)
bezpečným detským ihriskom detské ihrisko, ktoré spĺňa požiadavky podľa tohto zákona a ktoré nepredstavuje ...
k)
neprimeraným nebezpečenstvom riziko ohrozenia zdravia užívateľa detského ihriska, ktoré pri užívaní ...
§ 3
Základné požiadavky na bezpečnosť detského ihriska
(1)

Detské ihrisko v prevádzke musí byť bezpečné.

(2)

Ak každé zariadenie detského ihriska umiestnené na detskom ihrisku spĺňa minimálne požiadavky podľa ...

(3)

Skutočnosť, že zariadenie detského ihriska nepredstavuje neprimerané nebezpečenstvo je možné preukázať ...

(4)

Na detské ihrisko možno umiestniť len zariadenie detského ihriska, ktoré spĺňa všeobecné požiadavky ...

(5)

Na detské ihrisko nemožno umiestniť hračku na rozvíjanie pohybovej aktivity dieťaťa4) s cieľom plnenia ...

(6)

Zariadenie detského ihriska sa umiestni na detské ihrisko podľa pokynov výrobcu5) zariadenia detského ...

(7)

Na zariadenie detského ihriska sa umiestni oznam s upozornením na riziká, ktoré nemožno odstrániť pri ...

(8)

Minimálny priestor zariadenia detského ihriska sa nesmie prekrývať s minimálnym priestorom iného zariadenia ...

(9)

Časť povrchu, na ktorú môže používateľ zariadenia detského ihriska spadnúť po páde z vyvýšenej časti ...

(10)

Povrch tlmiaci náraz sa umiestňuje na detské ihrisko podľa pokynov výrobcu5) povrchu tlmiaceho náraz. ...

(11)

Podklad, ktorý spĺňa minimálne požiadavky podľa technickej normy,7) sa považuje za povrch tlmiaci náraz ...

§ 4
Základné povinnosti vlastníka detského ihriska
(1)

Vlastník detského ihriska je povinný

a)
uviesť do prevádzky len detské ihrisko, na ktoré bol vydaný inšpekčný certifikát podľa § 8 ods. 3,
b)
zabezpečiť splnenie základných požiadaviek na bezpečnosť detského ihriska podľa § 3,
c)
vykonať alebo zabezpečiť vykonanie kontroly detského ihriska podľa § 9,
d)
obmedziť prístup verejnosti do minimálneho priestoru detského ihriska na nevyhnutný čas, ak detské ihrisko ...
e)
bezodkladne odstrániť zariadenie detského ihriska alebo iné príslušenstvo detského ihriska alebo obmedziť ...
f)
obmedziť prístup verejnosti do minimálneho priestoru zariadenia detského ihriska alebo k inému príslušenstvu ...
g)
mimo obdobia kalendárneho roka, v ktorom sa detské ihrisko sprístupňuje verejnosti, obmedziť prístup ...
h)
označiť detské ihrisko podľa § 5,
i)
viesť a sprístupňovať evidenciu úrazov podľa § 6,
j)
oznamovať úrazy podľa § 6 ods. 3,
k)
uchovávať inšpekčný certifikát podľa § 8 ods. 3 a správu o pravidelnej kontrole detského ihriska podľa ...
l)
poskytnúť orgánu dohľadu súčinnosť potrebnú na výkon dohľadu.
(2)

Povinnosť uviesť do prevádzky len detské ihrisko, na ktoré bol vydaný inšpekčný certifikát podľa § 8 ...

(3)

Povinnosti podľa odseku 1 písm. a), c) a k) sa nevzťahujú na vlastníka detského ihriska, ktoré je tvorené ...

(4)

Vlastník detského ihriska nesmie užívateľov detského ihriska nepravdivo informovať o zodpovednosti za ...

(5)

Ak vlastníka detského ihriska nemožno určiť, zodpovedá za plnenie povinností vlastníka detského ihriska ...

§ 5
Označenie detského ihriska
(1)

Detské ihrisko musí mať označenie, ktoré obsahuje

a)
názov detského ihriska,
b)
adresu detského ihriska,
c)
identifikačné údaje vlastníka detského ihriska v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ...
d)
identifikačné údaje prevádzkovateľa v rozsahu podľa písmena c), ak bol poverený plnením povinností vlastníka ...
e)
informáciu o období kalendárneho roka, v ktorom sa detské ihrisko sprístupňuje verejnosti, a prevádzkovom ...
f)
dátum poslednej kontroly detského ihriska podľa § 7,
g)
kontaktné údaje na oznamovanie úrazov podľa § 6 a nedostatkov detského ihriska,
h)
číslo linky tiesňového volania,9)
i)
obmedzenia a iné podmienky užívania detského ihriska, ak sú určené.
(2)

Označenie podľa odseku 1 musí byť dostatočne viditeľné, čitateľné, nezmazateľné a vyhotovené v štátnom ...

§ 6
Evidencia úrazov
(1)

Vlastník detského ihriska je povinný viesť evidenciu úrazov o každom písomne oznámenom úraze, ku ktorému ...

(2)

Ku každému oznámenému úrazu vlastník detského ihriska eviduje

a)
dátum a čas, kedy došlo k úrazu,
b)
vek zraneného,
c)
označenie zariadenia detského ihriska alebo iného miesta v priestore detského ihriska, kde došlo k úrazu, ...
d)
druh úrazu,
e)
opis priebehu vzniku úrazu,
f)
skutočnosť, či si úraz vyžadoval hospitalizáciu zraneného,
g)
opatrenia zamerané na bezpečnosť detského ihriska vykonané po oznámení úrazu.
(3)

Vlastník detského ihriska je povinný oznámiť orgánu dohľadu každý úraz oznámený podľa odseku 1 do troch ...

(4)

Údaje podľa odseku 2 sa ku každému oznámenému úrazu uchovávajú počas troch rokov odo dňa, keď k úrazu ...

(5)

Vlastník detského ihriska je povinný sprístupniť evidenciu úrazov na žiadosť orgánu dohľadu.

§ 7
Kontrola detského ihriska
(1)

Kontrolou detského ihriska sa posudzuje a vyhodnocuje stav detského ihriska, jednotlivých zariadení ...

(2)

Kontrola detského ihriska sa vykonáva na základe obhliadky detského ihriska.

(3)

Kontrolou detského ihriska sa rozumie najmä vstupná kontrola a pravidelná kontrola.

(4)

Vstupnú kontrolu a pravidelnú kontrolu môže vykonávať len osoba oprávnená na výkon kontroly detského ...

§ 8
Vstupná kontrola
(1)

Vstupnou kontrolou sa rozumie kontrola detského ihriska so zameraním najmä na bezpečnosť konštrukčného ...

a)
zriadení detského ihriska alebo
b)
zmene detského ihriska podľa § 4 ods. 2.
(2)

Osobou oprávnenou na výkon vstupnej kontroly je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba akreditovaná ...

(3)

Ak inšpekčný orgán pri vstupnej kontrole zistí, že sú splnené všetky základné požiadavky na bezpečnosť ...

a)
identifikačné údaje inšpekčného orgánu, ktorý vykonal vstupnú kontrolu,
b)
evidenčné číslo inšpekčného certifikátu,
c)
identifikačné údaje detského ihriska v rozsahu podľa § 5 ods. 1 písm. a) až c),
d)
zoznam zariadení detského ihriska umiestnených na detskom ihrisku,
e)
dátum vykonania obhliadky detského ihriska,
f)
záver, že detské ihrisko spĺňa základné požiadavky podľa § 3 a je bezpečné,
g)
dátum a miesto vyhotovenia inšpekčného certifikátu a
h)
podpis a odtlačok pečiatky inšpekčného orgánu, ktorý vstupnú kontrolu vykonal.
(4)

Ak inšpekčný orgán pri vstupnej kontrole zistí, že detské ihrisko nie je bezpečné, inšpekčný certifikát ...

(5)

Ak detské ihrisko je stavbou,16) na ktorú sa vyžaduje kolaudačné rozhodnutie,17) je inšpekčný certifikát ...

Pravidelná kontrola
§ 9
(1)

Pravidelnou kontrolou je kontrola detského ihriska so zameraním najmä na nedostatky vyvolané používaním ...

(2)

Osobou oprávnenou na výkon pravidelnej kontroly je

a)
fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá má oprávnenie na výkon tejto činnosti podľa ...
b)
vlastník kontrolovaného detského ihriska alebo prevádzkovateľ kontrolovaného detského ihriska, ak má ...
§ 10
(1)

Odborná spôsobilosť na výkon pravidelnej kontroly detského ihriska sa preukazuje certifikátom odbornej ...

(2)

Certifikát odbornej spôsobilosti vydáva osoba akreditovaná podľa osobitného predpisu10) ako orgán certifikujúci ...

a)
je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
preukáže aspoň jeden rok odbornej praxe,
c)
preukáže, že absolvovala odborné vzdelávanie,
d)
úspešne absolvuje odbornú skúšku (ďalej len „certifikovaná osoba“).
(3)

Certifikát odbornej spôsobilosti obsahuje

a)
identifikačné údaje orgánu certifikujúceho osoby, ktorý certifikát vydáva,
b)
evidenčné číslo certifikátu odbornej spôsobilosti,
c)
označenie „certifikát odbornej spôsobilosti na výkon pravidelnej kontroly detského ihriska“,
d)
meno, priezvisko, akademický titul a dátum narodenia certifikovanej osoby,
e)
dátum a miesto vydania certifikátu,
f)
dobu platnosti certifikátu,
g)
podpis a odtlačok pečiatky orgánu certifikujúceho osoby, ktorý certifikát vydáva.
(4)

Doba platnosti certifikátu odbornej spôsobilosti je päť rokov od dátumu jeho vydania.

(5)

Zmenu údajov podľa odseku 3 písm. d) oznamuje certifikovaná osoba najneskôr do desiatich pracovných ...

(6)

Platnosť certifikátu odbornej spôsobilosti zaniká

a)
uplynutím doby jeho platnosti,
b)
smrťou certifikovanej osoby alebo vyhlásením certifikovanej osoby za mŕtvu,
c)
obmedzením spôsobilosti certifikovanej osoby na právne úkony,
d)
preukázaním, že certifikát odbornej spôsobilosti bol vydaný na základe nesprávnych alebo nepravdivých ...
(7)

Orgán certifikujúci osoby vedie evidenciu certifikátov odbornej spôsobilosti, ktoré vydal, a ich zmien ...

(8)

Orgán certifikujúci osoby je povinný na svojom webovom sídle zverejňovať a pravidelne aktualizovať zoznam ...

(9)

Orgán dohľadu rozhoduje o uznaní odbornej spôsobilosti na vykonávanie pravidelnej kontroly detského ...

§ 11
(1)

Za odbornú prax podľa § 10 ods. 2 písm. b) sa považuje najmä prax v oblasti navrhovania, zriaďovania, ...

(2)

Odborné vzdelávanie podľa § 10 ods. 2 písm. c) vykonáva orgán certifikujúci osoby alebo osoba ním poverená ...

(3)

Orgán certifikujúci osoby alebo osoba ním poverená podľa odseku 2 sú povinní o absolvovaní odborného ...

(4)

O každom kurze odborného vzdelávania sa vedie záznamová kniha, ktorej náležitosti ustanoví osobitný ...

(5)

Odbornou skúškou podľa § 10 ods. 2 písm. d) orgán certifikujúci osoby overuje teoretické vedomosti a ...

(6)

Orgán certifikujúci osoby je povinný umožniť fyzickej osobe, ktorá splní podmienky podľa § 10 ods. 2 ...

(7)

O priebehu odbornej skúšky sa vyhotovuje písomný záznam, ktorého náležitosti ustanoví osobitný predpis ...

(8)

Certifikovaná osoba je povinná do piatich rokov odo dňa vydania certifikátu odbornej spôsobilosti podľa ...

(9)

Aktualizačné odborné vzdelávanie môže vykonávať len orgán certifikujúci osoby alebo ním poverená osoba ...

(10)

Po absolvovaní aktualizačného odborného vzdelávania vydá orgán certifikujúci osoby podľa odseku 9 certifikovanej ...

(11)

Podrobnosti o obsahu, rozsahu a vykonávaní odborného vzdelávania, aktualizačného odborného vzdelávania, ...

§ 12
(1)

Obhliadku detského ihriska pri pravidelnej kontrole môže vykonávať len certifikovaná osoba s platným ...

(2)

Osoba oprávnená na výkon pravidelnej kontroly podľa § 9 ods. 2 vyhotovuje z pravidelnej kontroly detského ...

a)
identifikačné údaje oprávnenej osoby podľa § 9 ods. 2, ktorá pravidelnú kontrolu vykonala,
b)
evidenčné číslo správy o pravidelnej kontrole,
c)
meno a priezvisko certifikovanej osoby, ktorá vykonala obhliadku detského ihriska, evidenčné číslo certifikátu ...
d)
označenie detského ihriska v rozsahu podľa § 5 ods. 1 písm. a) až c),
e)
dátum vykonania obhliadky detského ihriska,
f)
rozsah vykonania kontroly detského ihriska,
g)
súpis a opis rozmiestnenia zariadení detského ihriska a iného príslušenstva detského ihriska,
h)
zhodnotenie stavu všetkých zariadení detského ihriska, iného príslušenstva detského ihriska a povrchu ...
i)
zoznam nedostatkov detského ihriska, ak boli zistené, a návrh opatrení na ich odstránenie,
j)
záver,
k)
dátum a miesto vyhotovenia správy,
l)
podpis osoby oprávnenej na výkon pravidelnej kontroly podľa § 9 ods. 2, ktorá pravidelnú kontrolu vykonala. ...
(3)

Povinnou prílohou správy podľa odseku 2 sú obrazové záznamy zariadení detského ihriska, iného príslušenstva ...

(4)

Súpis a opis rozmiestnenia zariadení detského ihriska podľa odseku 2 písm. g) je možné nahradiť jednoduchým ...

(5)

Záver podľa odseku 2 písm. j) obsahuje odborné zhodnotenie osoby oprávnenej na výkon pravidelnej kontroly ...

(6)

Osoba oprávnená na výkon pravidelnej kontroly detského ihriska podľa § 9 ods. 2 písm. a) je povinná ...

(7)

Inšpekčný certifikát podľa § 8 ods. 3 nahrádza správu o pravidelnej kontrole podľa odseku 2 s platnosťou ...

§ 13
Spoločné ustanovenia o výkone kontroly detského ihriska
(1)

Osoba oprávnená na výkon kontroly detského ihriska podľa § 8 ods. 2 alebo § 9 ods. 2 je povinná

a)
pri výkone kontroly detského ihriska postupovať s odbornou starostlivosťou,
b)
poskytnúť orgánu dohľadu súčinnosť potrebnú na výkon dohľadu.
(2)

Odbornou starostlivosťou podľa odseku 1 písm. a) sa rozumie odborná úroveň znalostí, schopností a starostlivosti, ...

§ 14
Dohľad

Orgán dohľadu pri výkone dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa tohto zákona postupuje podľa osobitného ...

§ 15
Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto neoprávnene vystupuje ako osoba oprávnená na výkon kontroly detského ...

(2)

Za priestupok podľa odseku 1 uloží orgán dohľadu pokutu od 1 500 eur do 25 000 eur.

(3)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.24)

§ 16
Iné správne delikty a ukladanie pokút
(1)

Orgán dohľadu uloží

a)
pokutu od 200 eur do 50 000 eur
1.
vlastníkovi detského ihriska za porušenie povinnosti podľa § 4 ods. 1 písm. a) až g) alebo ods. 2,
2.
osobe oprávnenej na výkon kontroly detského ihriska podľa § 8 ods. 2 alebo § 9 ods. 2 za porušenie povinnosti ...
b)
pokutu od 100 eur do 30 000 eur
1.
vlastníkovi detského ihriska za porušenie povinnosti podľa § 4 ods. 1 písm. h) až l), ods. 4 alebo § ...
2.
osobe oprávnenej na výkon kontroly detského ihriska podľa § 8 ods. 2 alebo § 9 ods. 2 za porušenie povinnosti ...
3.
orgánu certifikujúcemu osoby za porušenie povinnosti podľa § 10 ods. 2, 7 a 8 alebo § 11 ods. 2 až 7, ...
c)
pokutu v sume 50 eur certifikovanej osobe za porušenie povinnosti podľa § 10 ods. 5.
(2)

Orgán dohľadu uloží pokutu od 3 000 eur do 50 000 eur fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej ...

(3)

Sadzby pokuty podľa odsekov 1 a 2 sa zvyšujú na dvojnásobok, ak subjekt opakovane poruší tú istú povinnosť, ...

(4)

Sadzby pokuty podľa odseku 1 písm. a) za porušenie povinnosti podľa § 4 ods. 1 písm. b) sa znižujú na ...

(5)

Orgán dohľadu neuloží pokutu za porušenie povinnosti podľa § 4 ods. 1 písm. b), ktoré nespôsobuje neprimerané ...

(6)

Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania ...

(7)

Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď orgán dohľadu zistil porušenie povinnosti podľa tohto ...

(8)

Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje správny poriadok.

(9)

Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

(10)

Opakované porušenie povinnosti podľa § 13 ods. 1 písm. a) sa považuje za osobitne závažné porušenie ...

§ 17
Prechodné ustanovenia
(1)

Vlastník detského ihriska uvedeného do prevádzky do 31. decembra 2019 je povinný zabezpečiť splnenie ...

(2)

Rozhodnutie o udelení akreditácie podľa osobitného predpisu10) udelené inšpekčnému orgánu typu A11) ...

§ 18
Záverečné ustanovenia
(1)

Základné požiadavky na detské ihrisko a povinnosti vlastníka detského ihriska podľa tohto zákona sa ...

(2)

Vlastník detského ihriska uvedeného do prevádzky pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona je povinný ...

(3)

Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje správny poriadok, ak § 16 ods. 8 neustanovuje inak.

(4)

Požiadavky ustanovené v § 3 ods. 4 sa neuplatnia na výrobky, ktoré boli vyrobené alebo uvedené na trh ...

(5)

Tento zákon bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických predpisov.28) ...

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., ...

V prílohe č. 2 Viazané živnosti skupine č. 214 – Ostatné sa dopĺňa poradové číslo 95, ktoré znie:

„95. Pravidelná kontrola detského ihriska certifikát odbornej spôsobilosti § 10 ods. 2 zákona č. 371/2019 ...

Čl. III

Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene ...

§ 2 sa dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m) dodržiavanie povinností pri uvedení detského ihriska do prevádzky, pri prevádzke a kontrole detského ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9g znie:

„9g) Zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020.

Zuzana Čaputová v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

Poznámky

 • 1)  § 3 ods. 1 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa ...
 • 2)  Napríklad STN EN 1176-1 Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky ...
 • 3)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov.
 • 4)  § 2 písm. d) zákona č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. ...
 • 5)  Čl. 2 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú ...
 • 6)  § 4 ods. 6 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona č. 204/2011 ...
 • 7)  Napríklad STN EN 1176-1 Zariadenia a povrch detských ihrísk. Časť 1: Všeobecné bezpečnostné požiadavky ...
 • 8)  § 9 a 10 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci ...
 • 9)  § 6 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme.
 • 10)  Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 11)  Napríklad STN EN ISO/IEC 17020 Posudzovanie zhody. Požiadavky na činnosť rôznych typov orgánov vykonávajúcich ...
 • 12)  Čl. 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 765/2008 v platnom znení.
 • 13)  Čl. 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 765/2008 v platnom znení.
 • 14)  Čl. 2 ods. 6 nariadenia (ES) č. 765/2008 v platnom znení.
 • 15)  § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších ...
 • 16)  § 43 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 17)  § 76 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 18)  § 81b zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 300/2012 Z. z.
 • 19)  Príloha č. 2 položka č. 95 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení ...
 • 20)  Napríklad STN EN ISO/IEC 17024 Posudzovanie zhody. Všeobecné požiadavky na orgány vykonávajúce certifikáciu ...
 • 21)  § 3 ods. 1 písm. i) zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií ...
 • 22)  § 25 ods. 2 písm. a) zákona č. 422/2015 Z. z. v znení zákona č. 276/2017 Z. z.
 • 23)  Zákon č. 128/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 24)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 25)  § 5 zákona č. 128/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 26)  § 58 ods. 1 písm. c) zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 27)  Napríklad § 58 ods. 2 písm. a) zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 28)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore