Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70789
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
02.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 371/2014 účinný od 01.10.2020


Platnosť od: 20.12.2014
Účinnosť od: 01.10.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Dane z príjmu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST10 JUD DS12 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 371/2014 účinný od 01.10.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 371/2014 s účinnosťou od 01.10.2020 na základe 390/2019

Legislatívny proces k zákonu 390/2019
Legislatívny proces k zákonu 371/2014

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

Základné ustanovenia

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje

a)
postup vybraných inštitúcií a iných osôb podľa odseku 3 písm. b) až d) pri riešení krízových situácií ...
b)
vypracúvanie a schvaľovanie plánov riešenia krízových situácií na finančnom trhu v Slovenskej republike ...
c)
zriadenie, pôsobnosť, činnosť a opatrenia rady pri riešení krízových situácií na finančnom trhu v Slovenskej ...
d)
zriadenie a fungovanie Národného fondu pre riešenie krízových situácií (ďalej len "národný fond") a ...
(2)

Cieľom tohto zákona je

a)
zabezpečenie nepretržitého vykonávania kritických funkcií vybranej inštitúcie a iných osôb podľa odseku ...
b)
zabránenie významným nepriaznivým vplyvom na finančnú stabilitu Slovenskej republiky najmä zabránením ...
c)
ochrana verejných financií minimalizáciou závislosti od mimoriadnej verejnej finančnej podpory,
d)
ochrana vkladateľov, ktorých vklady podliehajú ochrane podľa osobitného predpisu,1) a klientov obchodníkov ...
e)
ochrana finančných prostriedkov a ďalšieho majetku iných klientov ako klientov uvedených v písmene d). ...
(3)

Tento zákon sa vzťahuje na

a)
vybranú inštitúciu, ktorou je banka3) alebo obchodník s cennými papiermi4) so základným imaním podľa ...
b)
finančnú inštitúciu6) so sídlom v Slovenskej republike, ktorá je dcérskou spoločnosťou vybranej inštitúcie ...
c)
finančnú holdingovú spoločnosť,8) zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť9) a holdingovú spoločnosť ...
d)
materskú finančnú holdingovú spoločnosť,11) materskú finančnú holdingovú spoločnosť v Európskej únii,12) ...
e)
pobočku vybranej inštitúcie tretej krajiny.
(4)

Ustanovenia tretej časti až trinástej časti tohto zákona sa primerane vzťahujú aj na osoby podľa odseku ...

§ 2
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
krízovou situáciou situácia, keď sú splnené podmienky na začatie rezolučného konania podľa § 34 ods. ...
b)
riešením krízovej situácie (rezolúcia) uloženie opatrenia alebo uloženie dodatočného opatrenia v záujme ...
c)
riešením krízovej situácie na úrovni skupiny
1.
koordinácia uloženia opatrení na riešenie krízových situácií a výkonu právomocí riešiť krízové situácie ...
2.
uloženie opatrenia na riešenie krízových situácií na úrovni materskej spoločnosti alebo vybranej inštitúcie, ...
d)
cezhraničnou skupinou skupina, ktorú tvoria materská spoločnosť a dcérske spoločnosti, ktoré sú usadené ...
e)
materskou spoločnosťou spoločnosť podľa osobitného predpisu,15)
f)
materskou spoločnosťou v Európskej únii materská vybraná inštitúcia v Európskej únii,15a) materská finančná ...
g)
materskou spoločnosťou tretej krajiny materská spoločnosť, materská finančná holdingová spoločnosť alebo ...
h)
dcérskou spoločnosťou spoločnosť podľa osobitného predpisu,16)
i)
dcérskou spoločnosťou v Európskej únii dcérska spoločnosť, ktorá je usadená v členskom štáte a ktorá ...
j)
rezolučným orgánom iného členského štátu orgán iného členského štátu, ktorý uplatňuje postupy, opatrenia ...
k)
rezolučným orgánom na úrovni skupiny rezolučný orgán v členskom štáte, v ktorom sa nachádza orgán dohľadu ...
l)
rezolučným orgánom tretej krajiny orgán tretej krajiny, ktorý uplatňuje postupy, opatrenia a vykonáva ...
m)
orgánom dohľadu na úrovni skupiny orgán konsolidovaného dohľadu podľa osobitného predpisu,16a)
n)
nástrojmi vlastníctva akcie a iné nástroje vlastníctva a podiely na nich,
o)
mechanizmom financovania systém, ktorý sa skladá z národného fondu, mechanizmov financovania iných členských ...
p)
inými nástrojmi vlastníctva
1.
cenné papiere a majetkové hodnoty, s ktorými sú spojené obdobné vlastnícke práva ako s akciami,
2.
finančné nástroje podľa osobitného predpisu,17) s ktorými je spojené právo na nadobudnutie akcií, cenných ...
q)
rámcom Európskej únie pre štátnu pomoc rámec ustanovený medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika ...
r)
miestom usadenia štát, v ktorom bolo vybranej inštitúcii udelené príslušné povolenie, alebo štát, v ...
s)
príslušným kapitálovým nástrojom nástroj dodatočného kapitálu Tier 1 alebo nástroj kapitálu Tier 2 podľa ...
t)
prevodom majetku prevod akcií alebo iných nástrojov vlastníctva vydaných vybranou inštitúciou alebo ...
u)
využitím preklenovacej inštitúcie prevod akcií alebo iných nástrojov vlastníctva vydaných vybranou inštitúciou ...
v)
oddelením aktív prevod aktív vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, na správcu aktív ...
w)
kapitalizáciou odpísanie dlhu a konverzia dlhu vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, ...
x)
kritickou funkciou vybranej inštitúcie činnosť, služba alebo operácia, ktorej prerušenie by aspoň v ...
y)
oprávneným záväzkom záväzok alebo kapitálový nástroj, ktorý nie je kvalifikovaný ako nástroj vlastného ...
z)
skupinou materská spoločnosť a jej dcérske spoločnosti,
aa)
nadobúdateľom osoba, na ktorú sa prevádzajú akcie alebo iné nástroje vlastníctva, dlhové nástroje, aktíva, ...
ab)
pobočkou vybranej inštitúcie tretej krajiny pobočka zahraničnej banky19d) alebo pobočka zahraničného ...
ac)
osobou v skupine právnická osoba, ktorá je súčasťou skupiny,
ad)
vybranou inštitúciou tretej krajiny zahraničná banka19d) alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi19e) ...
ae)
mimoriadnou verejnou finančnou podporou štátna pomoc podľa osobitného predpisu19f) alebo akákoľvek iná ...
af)
hlavnými oblasťami obchodnej činnosti oblasti obchodnej činnosti, v rámci ktorých vykonávané služby ...
ag)
zabezpečeným záväzkom záväzok zabezpečený záložným právom,19g) zádržným právom, zabezpečovacím prevodom ...
ah)
predpokladanou stratou Fondu ochrany vkladov rozdiel medzi predpokladaným úhrnom náhrad za nedostupné ...
ai)
dlhovými nástrojmi dlhopisy19h) a iné formy prevoditeľného dlhu, ako aj nástroje, ktorými sa vytvára ...
aj)
mikropodnikmi, malými a strednými podnikmi mikropodniky, malé a stredné podniky vymedzené s ohľadom ...

DRUHÁ ČASŤ

RADA

§ 3
Zriadenie rady
(1)

Zriaďuje sa rada ako právnická osoba, ktorá v oblasti verejnej správy ako rezolučný orgán rieši krízové ...

(2)

Vykonávanie úloh potrebných na odborné a organizačné zabezpečovanie výkonu pôsobnosti a právomocí rady ...

§ 4
Zloženie rady
(1)

Rada má desať členov. Štyria členovia sú vedúci zamestnanci Národnej banky Slovenska, pričom aspoň jeden ...

(2)

Členom rady nemôže byť osoba, ktorá priamo rozhoduje o postupe pri výkone dohľadu22) Národnej banky ...

(3)

Predsedom rady je štátny tajomník ministerstva.

(4)

Pri výkone pôsobnosti člena rady, ktorý je súčasne členom Bankovej rady Národnej banky Slovenska, nie ...

(5)

Za člena rady môže byť vymenovaná a takú funkciu môže zastávať len dôveryhodná osoba s náležitou odbornou ...

(6)

Členovi rady nepatrí za výkon funkcie v rade odmena ani nárok na úhradu iných výdavkov od rady.

(7)

Člen rady je povinný vykonávať svoju funkciu s náležitou odbornou starostlivosťou v súlade s týmto zákonom ...

(8)

Funkcia člena rady zaniká

a)
dňom účinnosti odvolania z rady,
b)
dňom zániku funkcie, s ktorou je spojená funkcia člena rady alebo na základe ktorej bolo vykonané vymenovanie ...
c)
dňom
1.
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o nesplnení predpokladov na vznik oprávnenia na oboznamovanie ...
2.
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa zrušuje platnosť osvedčenia na oboznamovanie sa s ...
3.
dňom uplynutia šiestich kalendárnych mesiacov od ukončenia platnosti osvedčenia na oboznamovanie sa ...
d)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu o uznaní viny z trestného činu majetkovej povahy, ...
e)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
§ 5
Pôsobnosť rady
(1)

Rada

a)
spolupracuje s ministerstvom na príprave návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti riešenia ...
b)
vydáva metodické usmernenia a odporúčania,
c)
vykonáva dohľad na mieste,
d)
vykonáva dohľad na diaľku,
e)
koná a rozhoduje v rezolučnom konaní podľa tohto zákona, a ak je to účelné na dosiahnutie cieľov podľa ...
f)
spolupracuje a vymieňa si informácie v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom s príslušnými ...
g)
zabezpečuje plnenie úloh v oblasti riešenia krízových situácií, ktoré jej vyplývajú z právne záväzných ...
h)
schvaľuje štatút rady a rokovací poriadok rady,
i)
preberá v spolupráci s ministerstvom a Národnou bankou Slovenska usmernenia a odporúčania Európskeho ...
j)
vypracováva a schvaľuje plány na riešenie krízových situácií, hodnotí riešiteľnosť krízových situácií ...
k)
vykonáva ďalšiu pôsobnosť a úlohy, ak tak ustanovuje tento zákon alebo osobitné predpisy.25)
(2)

Rada vykonáva svoju činnosť nestranne a nezávisle od štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných ...

(3)

Na výkon dohľadu rady vrátane konania rady podľa odseku 1 písm. c) až d) sa vzťahuje osobitný predpis.26) ...

(4)

Pri prijímaní svojich rozhodnutí je rada povinná zohľadniť možné dôsledky svojho rozhodnutia v ostatných ...

(5)

Rada upraví v štatúte rady ďalšie podrobnosti týkajúce sa vymedzenia pôsobnosti a právomocí rady.

(6)

Rozhodnutie rezolučného orgánu iného členského štátu prijaté po dohode s radou je záväzné aj pre osoby, ...

(7)

Pri riešení krízových situácií je potrebné dodržiavať rámec Európskej únie pre štátnu pomoc.

§ 6
Predseda rady
(1)

Predseda rady vykonáva činnosť štatutárneho orgánu rady vrátane riadenia činnosti rady a podpisovania ...

(2)

Predseda alebo iná osoba, ktorá vykonáva oprávnenia predsedu rady nesmie súčasne vykonávať oprávnenia ...

§ 6a
Podpredseda rady
(1)

Na návrh predsedu rady zvolí rada podpredsedu z členov rady.

(2)

Podpredsedom rady nemôže byť člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska, do ktorého riadiacej pôsobnosti ...

(3)

V čase neprítomnosti predsedu rady, alebo ak predsedovi rady zanikla funkcia a ešte nie je vymenovaný ...

§ 6b
Výkonný člen rady
(1)

Na zabezpečenie plnenia úloh podľa § 5 ods. 1 písm. c), d), f), j) a k) rada určí niektorého zo svojich ...

(2)

Na účely plnenia úloh podľa odseku 1 do právomoci výkonného člena rady patrí vydávanie rozhodnutí o

a)
prijatí náhradných opatrení vybranou inštitúciou podľa § 25 ods. 4,
b)
výške minimálnej požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky vybranej inštitúcie podľa § 31 ods. ...
c)
povinnosti vypočítavať a sústavne dodržiavať minimálnu požiadavku na vlastné zdroje a oprávnené záväzky ...
d)
tom, že dcérska spoločnosť nemusí dodržiavať minimálnu požiadavku na vlastné zdroje a oprávnené záväzky ...
e)
rozsahu, v akom môže vybraná inštitúcia splniť minimálnu požiadavku na konsolidovanej úrovni alebo individuálnej ...
f)
uložení opatrenia na nápravu alebo pokuty podľa § 98,
g)
námietke zaujatosti podanej proti určenému zamestnancovi vykonávajúcemu úlohy v prvostupňovom konaní ...
h)
ďalších veciach zverených radou do pôsobnosti výkonného člena rady.
(3)

Do právomoci výkonného člena rady okrem odseku 2 patrí aj vydávanie poverení pre

a)
určeného zamestnanca alebo prizvanú osobu27) na výkon dohľadu podľa tohto zákona,
b)
určeného zamestnanca na plnenie ďalších úloh zverených radou do pôsobnosti výkonného člena rady.
(4)

Výkonným členom rady nemôže byť člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska, do ktorého riadiacej pôsobnosti ...

(5)

Ak má výkonný člen rady rozhodovať vo veci, v ktorej je vylúčený z konania podľa osobitného predpisu,28) ...

(6)

Pri neprítomnosti výkonného člena rady, alebo ak výkonnému členovi rady zanikla funkcia a ešte nebol ...

§ 6c
Rokovanie a rozhodovanie rady v pléne
(1)

Rada v pléne rozhoduje o veciach patriacich do pôsobnosti rady okrem vecí, ktoré patria do pôsobnosti ...

(2)

Rada rozhoduje hlasovaním v pléne. Plénum tvoria členovia rady.

(3)

Rada je uznášaniaschopná rozhodovať v pléne, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov rady. Rada prijíma ...

(4)

Ak rada rozhoduje vo veci, v ktorej je niektorý člen rady vylúčený z konania podľa tohto zákona alebo ...

(5)

Hlasovacie právo pri rozhodovaní rady v pléne nemá člen Bankovej rady Národnej banky Slovenska, do ktorého ...

(6)

O hlasovaní rady sa vyhotovuje zápisnica, v ktorej sa uvedie hlasovanie jednotlivých členov rady. Člen ...

(7)

Rada môže hlasovať v pléne aj prostredníctvom elektronických prostriedkov komunikácie.

(8)

Člen rady nemôže splnomocniť iného člena rady, aby ho zastupoval na rokovaní a hlasovaní rady.

(9)

Rada upraví v rokovacom poriadku rady ďalšie podrobnosti týkajúce sa priebehu rokovania a rozhodovania ...

(10)

Rokovanie rady je neverejné. Na rokovaní rady sa okrem jej členov môžu zúčastniť osoby uvedené v rokovacom ...

§ 6d
Konanie a rozhodovanie rady
(1)

Na konanie vo veciach zverených rade týmto zákonom, v ktorom sa rozhoduje o právach alebo povinnostiach ...

(2)

V konaní podľa odseku 1 má rada rovnaké postavenie, právomoci a povinnosti ako Národná banka Slovenska ...

(3)

Konanie a rozhodovanie rady je neverejné; tým nie je dotknuté zverejňovanie výrokov právoplatných a ...

(4)

Rozhodnutie rady musí obsahovať rovnaké náležitosti ako rozhodnutie Národnej banky Slovenska28c) v konaní ...

(5)

Prvostupňové rozhodnutia podľa § 6b ods. 2 podpisuje výkonný člen rady. Druhostupňové rozhodnutia rady ...

§ 6e
Orgán príslušný na rozhodovanie
(1)

Na konanie a rozhodovanie rady v prvom stupni vo veciach, ktoré patria do pôsobnosti výkonného člena ...

(2)

V konaní podľa odseku 1 má výkonný člen rady rovnaké postavenie, právomoci a povinnosti ako útvar dohľadu ...

(3)

Výkonný člen rady vykoná dokazovanie a iné úkony v konaní podľa odseku 1 buď sám, alebo prostredníctvom ...

(4)

Na konanie a rozhodovanie rady vo veciach, ktoré nepatria do pôsobnosti výkonného člena rady podľa § ...

a)
námietke zaujatosti podanej proti niektorému členovi rady alebo proti určenému zamestnancovi vykonávajúcemu ...
b)
vymenovaní alebo odvolaní osobitného správcu podľa § 12,
c)
začatí rezolučného konania podľa § 39,
d)
majetku, záväzkoch, právach a povinnostiach účastníkov v rámci rezolučného konania vrátane rozhodnutia ...
e)
odpísaní a konverzii kapitálových nástrojov podľa § 70 ods. 1 písm. a),
f)
vymenovaní a odvolaní nezávislej osoby na ocenenie podľa § 51 alebo § 77,
g)
financovaní riešenia krízových situácií podľa dvanástej časti,
h)
priznaní náhrad vyplývajúcich z ocenenia rozdielneho zaobchádzania,
i)
iných veciach, ktoré patria do pôsobnosti rady.
(5)

V konaní a rozhodovaní rady podľa odseku 4 má rada rovnaké postavenie, právomoci a povinnosti ako útvar ...

(6)

Ak výkonný člen rady v rozpore so zákonom nezačal konanie alebo v konaní nepokračuje, alebo ak sa vyskytnú ...

(7)

Účastník konania má právo podať rozklad proti prvostupňovému rozhodnutiu rady vo veciach zverených do ...

(8)

Rozklad proti prvostupňovému rozhodnutiu sa podáva rade do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia tohto ...

(9)

Na konanie a rozhodovanie v druhom stupni o rozklade proti prvostupňovému rozhodnutiu je príslušná rada ...

(10)

V konaní a rozhodovaní podľa odseku 9 má rada rovnaké postavenie, právomoci a povinnosti ako Banková ...

(11)

Proti rozhodnutiu rady o rozklade nemožno ďalej podať rozklad.

(12)

Proti rozhodnutiu rady vo veciach, ktoré neboli zverené do pôsobnosti výkonného člena rady, nemožno ...

(13)

Proti rozhodnutiu rady vo veciach, ktoré neboli zverené do pôsobnosti výkonného člena rady, možno podať ...

(14)

Správnu žalobu podľa osobitného predpisu28f) možno na príslušný súd podať aj proti rozhodnutiu rady ...

(15)

Poučenie o možnosti podať správnu žalobu podľa osobitného predpisu28f) je obsahom rozhodnutia rady v ...

§ 6f
Ochrana práv tretích osôb

Rozhodnutie súdu podľa § 6e ods. 13, ktorým sa zruší alebo zmení rozhodnutie rady, nemá z dôvodu ochrany ...

§ 6g
Výkon rozhodnutí rady

Ak účastník konania nesplní v určenej lehote dobrovoľne povinnosť uloženú vykonateľným rozhodnutím rady, ...

§ 6h
Protest prokurátora

O proteste prokurátora28i) proti rozhodnutiu rady rozhoduje rada v pléne.

§ 6i
Námietka zaujatosti

Na rozhodovanie o námietke zaujatosti podľa tohto zákona sa nevzťahuje lehota ustanovená podľa osobitného ...

§ 7
Súčinnosť pri výkone pôsobnosti rady
(1)

Národná banka Slovenska, štátne orgány, orgány územnej samosprávy a iné orgány verejnej moci, Notárska ...

(2)

Právnické osoby a fyzické osoby, na ktoré sa nevzťahuje odsek 1 a ktoré majú doklady alebo informácie ...

(3)

Rada v rámci výkonu svojej pôsobnosti je oprávnená sprístupniť a poskytovať informácie účastníkom Európskeho ...

(4)

Podrobnosti o poskytovaní súčinnosti podľa odsekov 1 až 3 možno upraviť písomnou dohodou o vzájomnej ...

(5)

Vybraná inštitúcia, členovia jej orgánov, jej zamestnanci a ďalšie osoby, ktorých činnosť súvisí s vybranou ...

(6)

Vybraná inštitúcia je povinná na účely výkonu pôsobnosti rady bezplatne a včas vypracúvať a predkladať ...

(7)

Opatrenie, ktoré vydá Národná banka Slovenska po prerokovaní s ministerstvom a ktoré sa vyhlasuje v ...

§ 8
Povinnosť mlčanlivosti
(1)

Členovia rady, prizvané osoby, zamestnanci organizačného útvaru Národnej banky Slovenska podľa § 3 ods. ...

a)
riadny a efektívny výkon činnosti rady,
b)
záujmy Slovenskej republiky alebo iného členského štátu v oblasti finančnej, hospodárskej alebo menovej ...
c)
obchodné tajomstvo a bankové tajomstvo,
d)
dohľad a konanie vykonávané radou a Národnou bankou Slovenska,
e)
rezolučné konanie.
(2)

Povinnosť podľa odseku 1 trvá aj po skončení členstva v rade alebo pracovného pomeru. Rada môže z dôvodov ...

(3)

Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 1 sa rovnako vzťahuje aj na

a)
zamestnancov ministerstva,
b)
osobitného správcu podľa § 12,
c)
iné osoby, ktoré sa oboznámili s informáciami v súvislosti s výkonom právomoci rady,
d)
audítorov, účtovníkov, právnych a odborných poradcov, znalcov a ostatných odborníkov, ktorí sa o skutočnostiach ...
e)
zamestnancov Fondu ochrany vkladov a zamestnancov Garančného fondu investícií,
f)
zamestnancov Národnej banky Slovenska a zamestnancov ďalších orgánov verejnej správy zapojených do procesu ...
g)
zamestnancov preklenovacej inštitúcie podľa § 55 a zamestnancov správcu aktív,
h)
potenciálnych nadobúdateľov, ktorí boli oslovení radou, a to bez ohľadu na to, či sa toto oslovenie ...
i)
ďalšie osoby, ktoré poskytujú alebo poskytli služby priamo alebo nepriamo, pravidelne alebo príležitostne ...
j)
členov štatutárneho orgánu, dozornej rady, vedúcich zamestnancov a zamestnancov osôb uvedených v písmenách ...
(4)

Orgány, osoby a inštitúcie uvedené v odseku 3 písm. a), e) až g) sú povinné zabezpečiť ochranu služobného ...

(5)

Pred sprístupnením informácií, najmä údajov z plánov riešenia krízových situácií, plánov riešenia krízových ...

(6)

Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje, ak rada a osoby podľa odsekov 3 a 4 poskytnú informácie ...

a)
v súhrnnej podobe spôsobom, pri ktorom nie je možné identifikovať, o ktorú konkrétnu inštitúciu či osobu ...
b)
s predchádzajúcim súhlasom osoby, ktorá tieto informácie poskytla.
(7)

Rada posúdi možné účinky zverejnenia informácií na verejný záujem, ak ide o finančnú, menovú alebo hospodársku ...

(8)

Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje ani poskytnutie informácií medzi orgánom dohľadu26) ...

a)
na príslušný rezolučný orgán tretej krajiny sa vzťahujú požiadavky mlčanlivosti obdobné tým, ktoré ustanovuje ...
b)
poskytnutie informácií je nevyhnutné na výkon právomocí príslušného rezolučného orgánu tretej krajiny ...
(9)

Informácie, ktoré rada získa od príslušných rezolučných orgánov iných členských štátov, môže poskytnúť ...

§ 9
Právomoci rady v rezolučnom konaní
(1)

Rada môže v rezolučnom konaní

a)
vykonávať všetky rozhodovacie právomoci, akcionárske práva, práva iných vlastníkov alebo práva štatutárneho ...
b)
prevádzať akcie alebo iné nástroje vlastníctva vydané vybranou inštitúciou,
c)
previesť na tretiu osobu s jej súhlasom práva, aktíva alebo záväzky vybranej inštitúcie,
d)
znížiť, prípadne odpustiť istinu alebo splatný zostatok oprávnených záväzkov vybranej inštitúcie,
e)
vykonať konverziu oprávnených záväzkov vybranej inštitúcie na kmeňové akcie alebo iné nástroje vlastníctva ...
f)
zrušiť dlhový nástroj vydaný vybranou inštitúciou, ako aj nástroj, ktorý poskytuje právo nadobudnúť ...
g)
znížiť menovitú hodnotu akcií alebo iných nástrojov vlastníctva vybranej inštitúcie a zrušiť45) akcie ...
h)
uložiť vybranej inštitúcii alebo príslušnej materskej spoločnosti vybranej inštitúcie povinnosť vydať ...
i)
zmeniť alebo upraviť splatnosť dlhových nástrojov, ako aj nástrojov, ktoré poskytujú právo nadobudnúť ...
j)
vykonať opatrenia na to, aby zo zmlúv o derivátoch nevyplývali vybranej inštitúcii ďalšie záväzky alebo ...
k)
odvolať alebo vymenovať štatutárny orgán, dozornú radu a vedúcich zamestnancov vybranej inštitúcie,
l)
vyžadovať od Národnej banky Slovenska, aby posúdila nadobudnutie kvalifikovanej účasti v určenej kratšej ...
m)
požadovať od akejkoľvek osoby, aby poskytla informácie, ktoré rada vyžaduje na rozhodnutie o opatrení ...
(2)

Na radu sa pri výkone jej právomocí v rezolučnom konaní nevzťahuje požiadavka získať povolenie alebo ...

(3)

Pri výkone právomoci odpísania alebo konverzie kapitálových nástrojov podľa ôsmej časti tohto zákona ...

§ 10
Vylúčenie účinkov niektorých zmluvných ustanovení v rezolučnom konaní
(1)

Opatrenie na predchádzanie krízovej situácie a opatrenie riadenia krízovej situácie nemožno v rámci ...

a)
dcérskou spoločnosťou, ak je plnenie záväzkov zabezpečené materskou spoločnosťou alebo inou osobou v ...
b)
inou osobou v skupine, ak táto zmluva obsahuje ustanovenia o okamžitej splatnosti celého dlhu.
(2)

Opatrením na predchádzanie krízovej situácie sa rozumie výkon právomocí s cieľom priamo odstrániť nedostatky ...

(3)

Ak začalo rezolučné konanie v tretej krajine alebo ak také konanie rada rozhodnutím uzná ako rezolučné ...

(4)

Za podmienky riadneho plnenia hlavných zmluvných záväzkov vrátane úhrad platieb, dodávok plnení a poskytovania ...

a)
ukončiť, pozastaviť, zmeniť zmluvu alebo započítať práva, ani ak ide o zmluvné vzťahy dcérskej spoločnosti, ...
b)
nadobudnúť držbu, vlastnícke právo k majetku vybranej inštitúcie alebo realizovať práva vyplývajúce ...
c)
iným spôsobom meniť zmluvné práva vo vzťahu k vybranej inštitúcii alebo inej osobe v skupine, ak zmluva ...
(5)

Ustanovenia odsekov 1, 3, 6 a 7 nie sú prekážkou pre výkon práv uvedených v odseku 4, ak sa práva vykonávajú ...

(6)

Obmedzenie alebo pozastavenie práv podľa § 14 až 17 sa nepovažuje za neplnenie zmluvných povinností ...

(7)

Na ustanovenia odsekov 1 až 5 sa vzťahuje osobitný predpis.52)

§ 11
Výkon právomocí rady v rezolučnom konaní
(1)

Začatím rezolučného konania sa pozastavuje výkon

a)
právomocí štatutárneho orgánu a dozornej rady vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, ...
b)
hlasovacích práv akcionárov a vlastníkov iných nástrojov vlastníctva.
(2)

Právomoci podľa odseku 1 písm. a) môže vykonávať rada priamo alebo prostredníctvom osobitného správcu ...

§ 12
Osobitný správca
(1)

Rada na účely výkonu jej právomocí v rezolučnom konaní, ako aj mimo rezolučného konania, najmä v rámci ...

(2)

Rada pri vymenovaní osobitného správcu vymedzí najmä

a)
rozsah právomocí, ktoré prechádzajú na osobitného správcu v dôsledku pozastavenia výkonu funkcií štatutárneho ...
b)
úkony osobitného správcu, ktoré podliehajú predchádzajúcemu súhlasu rady.
(3)

Rada uzatvorí s osobitným správcom zmluvu o výkone činnosti osobitného správcu, ktorá podrobnejšie vymedzí ...

(4)

Osobitný správca je povinný vykonávať všetky úkony potrebné na riešenie krízových situácií na účel výkonu ...

(5)

Rada môže osobitného správcu kedykoľvek a z akýchkoľvek dôvodov odvolať.

(6)

Osvedčením o vymenovaní osobitného správcu a osôb vykonávajúcich zahraničné opatrenie porovnateľné s ...

(7)

Osobitným správcom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Osobitný správca, ak je ním fyzická ...

a)
je zamestnancom Národnej banky Slovenska, členom rady alebo ktorá bola zamestnancom Národnej banky Slovenska ...
b)
bola právoplatne odsúdená za trestný čin spáchaný pri výkone riadiacej funkcie alebo za úmyselný trestný ...
c)
kedykoľvek v období posledných troch rokov vykonávala vo vybranej inštitúcii, nad ktorou bola zavedená ...
d)
má k vybranej inštitúcii, v ktorej vykonáva činnosť osobitného správcu podľa odseku 4, osobitný vzťah ...
e)
je dlžníkom alebo veriteľom vybranej inštitúcie, v ktorej vykonáva činnosť osobitného správcu podľa ...
f)
je zamestnancom osobitného správcu, prostredníctvom ktorého sa výkon činnosti podľa odseku 4 vykonáva, ...
g)
je členom štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu inej vybranej inštitúcie alebo vedúcim alebo zástupcom ...
h)
kedykoľvek v období posledného roka poskytovala vybranej inštitúcii, nad ktorou bola zavedená nútená ...
(8)

Osobitným správcom, ak je ním právnická osoba, môže byť len právnická osoba, ktorá je zriadená na spoločný ...

(9)

Vymenovanie, zmena a skončenie činnosti osobitného správcu sa zapisujú do obchodného registra. Návrh ...

(10)

Do obchodného registra sa zapisuje

a)
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné číslo osobitného správcu, ak ide o fyzickú osobu,
b)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo osobitného správcu, ak ide o právnickú osobu.
(11)

Osobitný správca môže navrhnúť, aby výkon jeho činnosti podľa odseku 4 bol zapísaný v obchodnom registri ...

(12)

Osobitný správca je povinný vypracovať pre radu, ktorá ho vymenovala, správu o hospodárskej a finančnej ...

(13)

Osobitný správca sa vymenúva na jeden rok. Toto obdobie je možné vo výnimočných prípadoch predĺžiť, ...

(14)

Ak rada plánuje vymenovať osobitného správcu pre vybranú inštitúciu na úrovni skupiny, zváži, či je ...

(15)

Výkon funkcie osobitného správcu sa skončí

a)
uplynutím doby, na ktorú bol vymenovaný, alebo
b)
dňom jeho odvolania z funkcie.
(16)

Náklady spojené s výkonom funkcie osobitného správcu vrátane odmien správcu uhrádza vybraná inštitúcia, ...

(17)

Valné zhromaždenie vybranej inštitúcie môže dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných akcionárov rozhodnúť ...

§ 13
Doplnkové právomoci rady
(1)

Rada môže v rámci svojich doplnkových právomocí aj

a)
previesť bez záväzkov alebo vecných bremien aktíva, práva a záväzky okrem ochranných opatrení podľa ...
b)
zrušiť predkupné práva na nadobúdanie akcií alebo iných nástrojov vlastníctva,
c)
vyžadovať od Národnej banky Slovenska alebo burzy cenných papierov, aby ukončila alebo pozastavila prijímanie ...
d)
vyžadovať, aby mal nadobúdateľ na účely práv alebo povinností postavenie vybranej inštitúcie, a to vrátane ...
e)
vyžadovať od vybranej inštitúcie a nadobúdateľa poskytnutie informácií a súčinnosti,
f)
meniť alebo zrušiť akékoľvek zmluvné podmienky, ktorej zmluvnou stranou je vybraná inštitúcia alebo ...
(2)

Rada vykonáva právomoci podľa odseku 1 len v miere nevyhnutnej na dosiahnutie cieľov podľa § 1 ods. ...

(3)

Rada je oprávnená na účely zachovania nepretržitej činnosti zveriť nadobúdateľovi riadenie obchodných ...

a)
z hľadiska zachovania zmluvných vzťahov vstup nadobúdateľa do práv a záväzkov vybranej inštitúcie,
b)
právne nástupníctvo nadobúdateľa namiesto vybranej inštitúcie v konaniach týkajúcich sa finančných nástrojov, ...
(4)

Právomoc podľa odseku 1 písm. d) a odseku 3 písm. b) sa nevzťahuje na

a)
práva zamestnancov vybranej inštitúcie v prípade ukončenia pracovného pomeru,
b)
práva zmluvnej strany vykonávať práva zo zmluvy vrátane práva ukončiť zmluvu v súlade s podmienkami ...
§ 14
Právomoc rady odložiť plnenie niektorých záväzkov
(1)

Rada je oprávnená rozhodnúť o odklade splatnosti a úhrady alebo iného plnenia záväzku vybranej inštitúcie ...

(2)

Uplynutím doby pozastavenia podľa odseku 1 sa obnovuje splatnosť záväzku.

(3)

Počas odloženej alebo pozastavenej splatnosti záväzku vybranej inštitúcie podľa odseku 1 je pozastavená ...

(4)

Ustanovenie odseku 1 neplatí na

a)
chránené vklady podľa osobitného predpisu,1)
b)
vklady podľa osobitného predpisu,1)
c)
platby a iné plnenia voči prevádzkovateľom platobných systémov a systémov zúčtovania a vyrovnania obchodov ...
d)
oprávnené pohľadávky vyplývajúce z náhrad za nedostupný klientsky majetok podľa osobitného predpisu.2) ...
(5)

Rada pri výkone svojich právomocí zohľadňuje riadne fungovanie finančného trhu.

§ 15
Právomoc rady obmedziť výkon zabezpečovacích práv
(1)

Rada je oprávnená obmedziť záložných veriteľov vybranej inštitúcie pri výkone záložných práv vo vzťahu ...

(2)

Obmedzenie podľa odseku 1 sa nevzťahuje na prevádzkovateľov platobných systémov a systémov zúčtovania ...

(3)

Rada dbá, aby obmedzenia boli uplatňované rovnako voči všetkým členom skupiny, voči ktorým sa obmedzenie ...

§ 16
Právomoci rady vo vzťahu k aktívam, právam, záväzkom, akciám a iným nástrojom vlastníctva umiestneným ...
(1)

Rada je oprávnená pri nakladaní s aktívami, ktoré sa nachádzajú v tretej krajine, právami, záväzkami, ...

a)
osobitnému správcovi vybranej inštitúcie alebo osobe, ktorá ju ovláda alebo kontroluje, ako aj nadobúdateľovi ...
b)
osobitnému správcovi vybranej inštitúcie alebo osobe, ktorá ju ovláda alebo kontroluje vykonávať držbu ...
(2)

Účelne vynaložené výdavky nadobúdateľa v súvislosti s úkonmi podľa odseku 1 sa uhrádzajú podľa § 52 ...

(3)

Rada môže upustiť od úkonov podľa odseku 1, ak je vysoko nepravdepodobné, že sa stanú účinnými vo vzťahu ...

§ 17
Právomoc rady dočasne pozastaviť právo ukončiť zmluvu
(1)

Rada je oprávnená obmedziť práva osôb, ktoré sú zmluvnou stranou vybranej inštitúcie, ak by výkon práv ...

(2)

Rovnaké právo ako podľa odseku 1 má rada aj pre zmluvné vzťahy dcérskej spoločnosti vybranej inštitúcie, ...

a)
ak záväzky z takýchto zmlúv sú zabezpečené vybranou inštitúciou,
b)
ak sú práva ukončiť zmluvu podmienené výlučne finančným stavom alebo platobnou neschopnosťou vybranej ...
c)
pri výkone právomoci prevodu v súlade s § 9 ods. 1 písm. c) vo vzťahu k vybranej inštitúcii
1.
pri všetkých aktívach alebo záväzkoch dcérskej spoločnosti, ktoré sa previedli alebo môžu byť prevedené ...
2.
ak rada poskytne zabezpečenie alebo inú primeranú ochranu plnenia záväzkov.
(3)

Obmedzenia podľa odsekov 1 a 2 platia od okamihu uverejnenia oznámenia o pozastavení do polnoci pracovného ...

(4)

Obmedzenia podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na prevádzkovateľov platobných systémov a systémov zúčtovania ...

(5)

Ukončenie zmlúv sa môže vykonať pred uplynutím lehoty podľa odseku 3, ak rada písomne potvrdí, že práva ...

a)
prevodu na nadobúdateľa,
b)
odpísania alebo konverzie pri kapitalizácii podľa § 58 ods. 1 písm. a).
(6)

Ak rada pozastaví výkon práv podľa odsekov 1 a 2 a nedôjde k postupu podľa odseku 5, tieto práva môžu ...

a)
boli práva a záväzky prevedené na inú osobu, druhá zmluvná strana je oprávnená ukončiť zmluvu len ak ...
b)
nedošlo k prevodu práv a záväzkov a rada nevykonala kapitalizáciu podľa § 58 ods. 1 písm. a); druhá ...
(7)

Rada alebo Národná banka Slovenska je oprávnená vyžadovať od vybranej inštitúcie alebo osôb podľa § ...

§ 18
Súčinnosť v rezolučnom konaní
(1)

Rada je oprávnená vyžadovať od vybranej inštitúcie a od osôb v skupine, ktorej súčasťou je vybraná inštitúcia, ...

(2)

Osoba so sídlom v Slovenskej republike patriaca do skupiny vybranej inštitúcie je povinná poskytnúť ...

(3)

Súčinnosťou nie je poskytovanie finančných prostriedkov.

(4)

Poskytovanie súčinnosti sa riadi podmienkami, ktoré platili pred vstupom vybranej inštitúcie do rezolučného ...

§ 19
Právomoc rady vyžadovať súčinnosť príslušných orgánov iných členských štátov
(1)

Na účely prevodu akcií alebo iných nástrojov vlastníctva, aktív, práv alebo záväzkov v inom členskom ...

(2)

Právny úkon akcionára, veriteľa alebo inej osoby týkajúci sa akcií, iných nástrojov vlastníctva aktív, ...

(3)

Ak rada vykonáva právomoc odpísania alebo konverzie, a to aj vo vzťahu k príslušným kapitálovým nástrojom ...

a)
nástroje alebo záväzky, ktoré sa riadia právnym poriadkom iného členského štátu,
b)
záväzky voči veriteľom z iného členského štátu.
(4)

Rada je povinná poskytnúť príslušnému rezolučnému orgánu iného členského štátu potrebnú súčinnosť pre ...

(5)

Veritelia dotknutí výkonom právomoci odpísania alebo konverzie podľa odseku 3 sú povinní strpieť výkon ...

§ 20
Medzinárodná spolupráca pri riešení krízových situácií
(1)

Rezolučný orgán iného členského štátu môže na území Slovenskej republiky vykonávať pôsobnosť v oblasti ...

(2)

Vykonanie dohľadu na mieste na území Slovenskej republiky je príslušný rezolučný orgán povinný vopred ...

(3)

Rada môže na území Slovenskej republiky vykonávať pôsobnosť v oblasti riešenia krízových situácií vo ...

(4)

Opatrenia rady pri vykonávaní pôsobnosti vo vzťahu k pobočke vybranej inštitúcie tretej krajiny musia ...

(5)

Rada môže vykonávať právomoci a rozhodnúť o uložení opatrenia vo vzťahu k pobočke vybranej inštitúcie ...

a)
pobočka vybranej inštitúcie tretej krajiny už viac nespĺňa alebo pravdepodobne nebude spĺňať podmienky ...
b)
vybraná inštitúcia z tretej krajiny nespláca alebo sa javí, že v blízkej dobe prestane splácať splatné ...
c)
príslušný orgán tretej krajiny začal alebo oznámil rade, že v blízkej dobe začne rezolučné konanie alebo ...
(6)

Rada je účastníkom Jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií.63) Rada môže byť členom medzinárodných ...

§ 20a
Dohody s tretími krajinami
(1)

Slovenská republika môže uzatvoriť dvojstrannú dohodu s treťou krajinou vo veciach spolupráce rady s ...

a)
má materská spoločnosť z tretej krajiny dcérsku spoločnosť alebo významnú pobočku zriadenú na území ...
b)
materská spoločnosť so sídlom v Slovenskej republike, ktorá má dcérsku spoločnosť alebo významnú pobočku ...
c)
vybraná inštitúcia so sídlom v Slovenskej republike, ktorá má materskú spoločnosť, dcérsku spoločnosť ...
(2)

Dohoda podľa odseku 1 sa uplatňuje len, ak nie je platná dohoda s príslušnou treťou krajinou vo veciach ...

(3)

Rada vyvinie úsilie na uzatvorenie nezáväznej dohody o spolupráci v súlade s rámcovou dohodou o spolupráci ...

a)
sídli materská spoločnosť alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. c) a d) a jej dcérska spoločnosť je zriadená ...
b)
sídli vybraná inštitúcia, ktorá má zriadenú pobočku na území Slovenskej republiky a aspoň v jednom inom ...
c)
je zriadená aspoň jedna dcérska spoločnosť materskej spoločnosti alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. ...
d)
je zriadená aspoň jedna pobočka vybranej inštitúcie so sídlom v Slovenskej republike, ktorá má zriadenú ...
(4)

Dohoda podľa odseku 3 sa uplatňuje len, ak nie je platná dohoda podľa odseku 2 alebo ak predmetom dohody ...

a)
výmenu informácií potrebných na prípravu plánov riešenia krízových situácií, vykonávanie právomocí a ...
b)
konzultáciu a spoluprácu pri vypracúvaní plánov riešenia krízových situácií vrátane zásad pre výkon ...
c)
včasné upozornenie alebo konzultáciu o spolupráci pred vykonaním každého významného úkonu v rámci rezolučného ...
d)
koordináciu zverejňovania pri spoločných úkonoch v rámci rezolučného konania alebo
e)
výmenu informácií a spoluprácu podľa písmen a) až d), ak je to potrebné aj prostredníctvom ustanovenia ...
(5)

Rada informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o každej dohode uzavretej podľa ...

TRETIA ČASŤ

PLÁNY RIEŠENIA KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ A MINIMÁLNA POŽIADAVKA NA VLASTNÉ ZDROJE A OPRÁVNENÉ ZÁVÄZKY

§ 21
Plány riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie
(1)

Rada po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska a s rezolučným orgánom iného členského štátu, v ktorom ...

(2)

V pláne riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie rada upraví svoj postup vo vzťahu k vybranej ...

(3)

Náležitosťami plánu riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie sú najmä:

a)
zhrnutie kľúčových prvkov plánu riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie,
b)
zhrnutie všetkých podstatných zmien vo vybranej inštitúcii, ku ktorým došlo od posledného predloženia ...
c)
opis spôsobu právneho a ekonomického oddelenia kritických funkcií a hlavných oblastí obchodnej činnosti ...
d)
odhad doby na realizáciu jednotlivých častí plánu riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie,
e)
podrobné posúdenie riešiteľnosti krízovej situácie vybranej inštitúcie vykonané v súlade s odsekom 5 ...
f)
opis všetkých opatrení na riešenie alebo odstránenie prekážok brániacich riešiteľnosti krízovej situácie ...
g)
určenie postupov ocenenia a spôsobu predaja podniku, časti podniku alebo aktív vybranej inštitúcie, ...
h)
spôsob zabezpečenia aktuálnosti a dostupnosti informácií vyžadovaných podľa tohto paragrafu,
i)
spôsob financovania riešenia krízovej situácie vybranej inštitúcie bez poskytnutia
1.
mimoriadnej verejnej finančnej podpory okrem použitia financovania podľa dvanástej časti tohto zákona, ...
2.
krátkodobého úveru Národnej banky Slovenska na dočasnú podporu likvidity,65)
3.
inej finančnej pomoci Národnej banky Slovenska na odstránenie dočasného nedostatku likvidity zabezpečenej ...
j)
podrobný opis rôznych stratégií riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie, ktoré by sa mohli uplatniť ...
k)
opis kritických vzájomných prepojení,
l)
opis možností zachovania prístupu k systémom platobných služieb a službám zúčtovania a vyrovnania obchodov ...
m)
analýza vplyvu plánu riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie na zamestnancov vybranej inštitúcie ...
n)
plán komunikácie s médiami a verejnosťou,
o)
minimálna požiadavka na vlastné zdroje a oprávnené záväzky požadované podľa § 31 a lehota na splnenie ...
p)
minimálna požiadavka na vlastné zdroje a zmluvné nástroje kapitalizácie podľa § 31 a lehota na splnenie ...
q)
opis základných činností a systémov potrebných na zachovanie nepretržitého fungovania prevádzkových ...
r)
stanovisko vybranej inštitúcie k zhrnutiu kľúčových prvkov plánu riešenia krízových situácií vybranej ...
(4)

Rada zašle vybranej inštitúcii zhrnutie kľúčových prvkov plánu riešenia krízovej situácie vybranej inštitúcie. ...

(5)

Pri vypracovávaní plánu riešenia krízovej situácie vybranej inštitúcie rada identifikuje prekážky riešenia ...

(6)

Pri vypracovávaní plánu riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie rada prihliada na všetky relevantné ...

(7)

Plán riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie neobsahuje opatrenia spočívajúce v poskytnutí podpory ...

(8)

Plán riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie obsahuje analýzu postupu vybranej inštitúcie na ...

(9)

Rada raz ročne preskúmava aktuálnosť plánu riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie, a ak je ...

(10)

Národná banka Slovenska a vybraná inštitúcia sú povinné oznámiť rade každú podstatnú zmenu organizačnej ...

(11)

Rada môže uložiť povinnosť vybranej inštitúcii viesť záznamy o všetkých finančných zmluvách, ktorých ...

(12)

Na účely odseku 11 sa finančnou zmluvou rozumie

a)
zmluva o cenných papieroch vrátane
1.
zmluvy o kúpe, predaji alebo pôžičke cenného papiera, skupiny alebo indexu cenných papierov,
2.
opcie na cenný papier alebo skupinu alebo index cenných papierov,
3.
repo transakcie alebo obrátenej repo transakcie na akýkoľvek takýto cenný papier, skupinu alebo index, ...
b)
zmluva o komoditách vrátane
1.
zmluvy o kúpe, predaji alebo požičaní komodity alebo skupiny alebo indexu komodít s vysporiadaním v ...
2.
opcie na komoditu alebo skupinu alebo index komodít,
3.
repo transakcie alebo obrátenej repo transakcie na akúkoľvek takúto komoditu, skupinu alebo index,
c)
futures a forwardy na kúpu, predaj alebo prevod komodity alebo majetku akéhokoľvek iného druhu, služby, ...
d)
swap vrátane
1.
swapu a opcie týkajúcej sa úrokových sadzieb spotovej alebo inej dohody o devízových transakciách, menovej ...
2.
swapu celkového výnosu, swapu úverového rozpätia alebo úverového swapu,
3.
akejkoľvek dohody alebo transakcie, ktorá je podobná dohode uvedenej v prvom bode alebo druhom bode, ...
e)
zmluva o pôžičke medzi vybranými inštitúciami, ak splatnosť takejto pôžičky nepresahuje tri mesiace,
f)
rámcová dohoda pre ktorúkoľvek zmluvu alebo dohodu uvedenú v písmenách a) až e).
§ 22
Informácie na účely plánov riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie
(1)

Vybraná inštitúcia je povinná poskytnúť rade súčinnosť a všetky informácie, ktoré si rada vyžiada na ...

(2)

Na účely odseku 1 môže rada požadovať najmä

a)
podrobný opis organizačnej štruktúry vybranej inštitúcie vrátane zoznamu všetkých právnických osôb, ...
b)
informáciu o výške podielu na základnom imaní a podielu na hlasovacích a iných právach každej právnickej ...
c)
identifikáciu priradenia najdôležitejších operácií vybranej inštitúcie a hlavných oblastí obchodnej ...
d)
podrobný opis záväzkov vybranej inštitúcie voči všetkým právnickým osobám, pričom sa uvedie rozdelenie ...
e)
podrobnosti o tých záväzkoch vybranej inštitúcie, ktoré sú oprávnenými záväzkami,
f)
identifikáciu postupov potrebných na určenie toho, komu vybraná inštitúcia poskytla zábezpeku, v koho ...
g)
opis podsúvahových expozícií vybranej inštitúcie voči právnickým osobám vrátane ich priradenia k najdôležitejším ...
h)
informácie o podstatných zabezpečovacích obchodoch vybranej inštitúcie vrátane ich priradenia k príslušnej ...
i)
identifikáciu hlavných alebo najdôležitejších zmluvných strán vybranej inštitúcie, ako aj analýzu vplyvu ...
j)
informáciu o každom systéme, v ktorom vybraná inštitúcia vykonáva z hľadiska počtu alebo hodnoty významný ...
k)
informáciu o platobnom systéme alebo systéme zúčtovania a vyrovnania obchodov, ktorého je vybraná inštitúcia ...
l)
podrobný súpis a opis kľúčových riadiacich informačných systémov, systémov pre riadenie rizík, účtovných ...
m)
identifikáciu vlastníkov systémov uvedených v písmene l), dohôd o službách s nimi spojených a všetkých ...
n)
identifikáciu a priradenie jednotlivých právnických osôb v rámci skupiny a ich vzájomných prepojení ...
1.
spoloční alebo zdieľaní zamestnanci,
2.
spoločné alebo zdieľané zariadenia a systémy,
3.
mechanizmy dohody v oblasti kapitálu, financovania alebo likvidity,
4.
existujúce alebo možné úverové expozície,
5.
dohody o spoločnom zabezpečení, dohody o spoločných zábezpekách, ustanovenia o okamžitej splatnosti ...
6.
dohody o prevodoch rizika, dohody o vzájomnom poskytnutí pôžičky (back-to-back) a dohody o úrovni služieb, ...
o)
informácie o príslušnom orgáne dohľadu a príslušnom rezolučnom orgáne každej osoby v skupine,
p)
informácie o členovi riadiaceho orgánu zodpovednom za poskytovanie informácií potrebných na prípravu ...
q)
opis mechanizmov, ktoré má vybraná inštitúcia zavedené na zabezpečenie toho, aby pri riešení krízových ...
r)
informácie o všetkých dohodách uzatvorených vybranými inštitúciami a právnickými osobami v skupine s ...
s)
opis možných finančných zdrojov na podporu riešenia krízových situácií,
t)
informácie o zaťažení aktív, likvidných aktívach, činnostiach súvisiacich s podsúvahovými položkami, ...
§ 23
Predkladanie plánov riešenia krízových situácií
(1)

Rada predloží plán riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie a jeho zmeny Národnej banke Slovenska ...

(2)

Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny, predloží plán riešenia krízových situácií na úrovni ...

§ 24
Posúdenie riešiteľnosti krízových situácií vybranej inštitúcie
(1)

Rada po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska a s príslušným rezolučným orgánom v štáte sídla významnej ...

a)
mimoriadnej verejnej finančnej podpory okrem použitia financovania podľa dvanástej časti tohto zákona, ...
b)
krátkodobého úveru Národnej banky Slovenska na dočasnú podporu likvidity,65)
c)
inej finančnej pomoci Národnej banky Slovenska na odstránenie dočasného nedostatku likvidity zabezpečenej ...
(2)

Krízová situácia vo vybranej inštitúcii sa považuje za riešiteľnú vtedy, ak by podaním návrhu rady na ...

(3)

Posúdenie riešiteľnosti možnej krízovej situácie vybranej inštitúcie rada uskutoční v rámci prípravy ...

(4)

Ak rada zistí, že krízová situácia vo vybranej inštitúcii nie je riešiteľná, oznámi to bezodkladne Európskemu ...

(5)

Rada pri posudzovaní riešiteľnosti krízovej situácie vybranej inštitúcie primerane zohľadňuje najmä ...

§ 25
Právomoci riešiť alebo odstrániť prekážky brániace riešiteľnosti krízovej situácie vybranej inštitúcie ...
(1)

Ak rada po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska na základe posúdenia riešiteľnosti krízovej situácie ...

(2)

Ak rada zistí skutočnosti podľa odseku 1, pozastaví vypracovanie plánu riešenia krízových situácií vybranej ...

(3)

Vybraná inštitúcia navrhne rade do štyroch mesiacov od doručenia oznámenia podľa odseku 1 opatrenia, ...

(4)

Ak rada po prerokovaní posúdi opatrenia podľa odseku 3 ako nedostatočné pre účinné riešenie alebo odstránenie ...

(5)

Vybraná inštitúcia do jedného mesiaca od doručenia rozhodnutia podľa odseku 4 o náhradných opatreniach ...

(6)

Rada je oprávnená uložiť vybranej inštitúcii najmä tieto náhradné opatrenia:

a)
požadovať, aby vybraná inštitúcia prehodnotila alebo vytvorila mechanizmy financovania v rámci skupiny, ...
b)
požadovať, aby vybraná inštitúcia obmedzila svoju maximálnu individuálnu expozíciu alebo súhrnnú expozíciu, ...
c)
uložiť povinnosť jednorazovo alebo pravidelne poskytnúť rade dodatočné informácie potrebné na účely ...
d)
požadovať, aby vybraná inštitúcia predala určité aktíva,
e)
požadovať, aby vybraná inštitúcia obmedzila alebo ukončila určité činnosti, ktoré vykonáva, alebo nezačala ...
f)
obmedziť alebo zabrániť rozvoju nových alebo existujúcich oblastí obchodnej činnosti alebo poskytovaniu ...
g)
požadovať zmeny právnych štruktúr alebo prevádzkových štruktúr vybranej inštitúcie alebo ktorejkoľvek ...
h)
požadovať, aby vybraná inštitúcia alebo jej materská spoločnosť zriadila materskú finančnú holdingovú ...
i)
požadovať, aby vybraná inštitúcia prijala oprávnené záväzky s cieľom splniť požiadavky podľa § 31,
j)
požadovať, aby vybraná inštitúcia prijala opatrenia na splnenie minimálnej požiadavky na vlastné zdroje ...
k)
požadovať, ak je vybraná inštitúcia dcérskou spoločnosťou holdingovej spoločnosti so zmiešanou činnosťou, ...
(7)

Rada pred rozhodnutím o náhradných opatreniach posúdi po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska možný ...

(8)

Rada môže uložiť vybranej inštitúcii povinnosť znížiť svoju expozíciu nástrojov, ktoré podliehajú kapitalizácii, ...

§ 26
Plán riešenia krízových situácií na úrovni skupiny
(1)

Plán riešenia krízových situácií na úrovni skupiny upravuje riešenie krízových situácií skupiny ako ...

(2)

Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny, vypracuje plán riešenia krízových situácií na úrovni ...

(3)

Plán riešenia krízových situácií na úrovni skupiny obsahuje postup na riešenie krízových situácií

a)
materskej spoločnosti v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike,
b)
dcérskej spoločnosti so sídlom v Európskej únii,
c)
osoby podľa § 1 ods. 3 písm. c) a d),
d)
dcérskej spoločnosti osoby podľa písmena a) so sídlom mimo Európskej únie okrem postupu uvedeného v ...
(4)

V pláne riešenia krízových situácií na úrovni skupiny sa

a)
uvedú opatrenia na riešenie krízových situácií, ktoré sa prijmú vo vzťahu k osobám v skupine pre všetky ...
1.
opatrenia na riešenie krízových situácií vo vzťahu k osobám podľa odseku 3,
2.
koordinované opatrenia na riešenie krízových situácií vo vzťahu k dcérskym spoločnostiam so sídlom v ...
b)
uvedie rozsah, v akom by sa mohli koordinovane použiť opatrenia riešenia krízových situácií a uplatniť ...
c)
identifikujú mechanizmy spolupráce a koordinácie s príslušnými rezolučnými orgánmi tretích krajín a ...
d)
identifikujú opatrenia vrátane právneho a ekonomického oddelenia konkrétnych funkcií alebo oblastí obchodnej ...
e)
určia akékoľvek ďalšie opatrenia neuvedené v tomto zákone, ktoré rada ako rezolučný orgán na úrovni ...
f)
identifikujú možnosti financovania riešenia krízových situácií skupiny, a v prípade, ak je potrebné, ...
(5)

Plán riešenia krízových situácií na úrovni skupiny nesmie obsahovať opatrenia spočívajúce v poskytnutí ...

a)
mimoriadnej verejnej finančnej podpory s výnimkou použitia financovania podľa dvanástej časti tohto ...
b)
krátkodobého úveru Národnou bankou Slovenska na dočasnú podporu likvidity,65)
c)
inej finančnej pomoci Národnej banky Slovenska na odstránenie dočasného nedostatku likvidity zabezpečenej ...
(6)

Súčasne s vypracovaním a aktualizáciou plánu riešenia krízovej situácie na úrovni skupiny rada posúdi ...

(7)

Plán riešenia krízových situácií na úrovni skupiny nesmie mať neprimerané dôsledky pre žiaden členský ...

§ 27
Požiadavky a postupy vzťahujúce sa na plány riešenia krízových situácií na úrovni skupiny
(1)

Materská spoločnosť v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike je povinná predložiť rade všetky ...

(2)

Informácie podľa odseku 1 rada postúpi

a)
Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) v rozsahu potrebnom na vykonávanie jeho ...
b)
príslušnému rezolučnému orgánu v štáte sídla dcérskej spoločnosti v rozsahu dôležitom pre túto dcérsku ...
c)
príslušnému rezolučnému orgánu v štáte sídla významnej pobočky v rozsahu relevantnom pre túto významnú ...
d)
členom príslušného kolégia orgánov dohľadu v rozsahu dôležitom pre dcérske spoločnosti a významné pobočky, ...
e)
príslušným rezolučným orgánom v štáte sídla osoby podľa § 1 ods. 3 písm. c) a d).
(3)

Ak sa informácie podľa odseku 1 týkajú dcérskych spoločností so sídlom v tretích krajinách, rada môže ...

(4)

Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny, predloží plán riešenia krízových situácií na úrovni ...

(5)

Rada vyvinie spoločne s príslušnými rezolučnými orgánmi, ktoré vykonávajú pôsobnosť nad dcérskymi spoločnosťami, ...

(6)

Ak v lehote podľa odseku 5 ktorýkoľvek z orgánov podľa odseku 5 požiada Európsky orgán dohľadu (Európsky ...

(7)

Ak sa v lehote podľa odseku 5 nepodarí rade dosiahnuť spoločné rozhodnutie všetkých orgánov podľa odseku ...

(8)

Ak rada vykonáva právomoc nad dcérskou spoločnosťou, ustanovenie odseku 5 sa na ňu vzťahuje rovnako. ...

(9)

Ak rade pri dosahovaní alebo po dosiahnutí spoločného rozhodnutia podľa odseku 5 alebo odseku 7 oznámi ...

(10)

Ak otázka týkajúca sa plánu riešenia krízových situácií na úrovni skupiny zasahuje do fiškálnej zodpovednosti ...

§ 28
Posúdenie riešiteľnosti krízových situácií na úrovni skupiny
(1)

Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny, rada spolu s príslušnými rezolučnými orgánmi dcérskych ...

a)
mimoriadnej verejnej finančnej podpory okrem použitia financovania podľa dvanástej časti tohto zákona, ...
b)
krátkodobého úveru Národnej banky Slovenska na dočasnú podporu likvidity,65)
c)
inej finančnej pomoci Národnej banky Slovenska na odstránenie dočasného nedostatku likvidity zabezpečenej ...
(2)

Krízová situácia skupiny sa považuje za riešiteľnú vtedy, ak zrušením osôb v skupine likvidáciou alebo ...

(3)

Posúdenie riešiteľnosti možnej krízovej situácie skupiny rada uskutočňuje v rámci prípravy plánu riešenia ...

(4)

Ak rada zistí, že krízová situácia skupiny nie je riešiteľná, oznámi to bezodkladne Európskemu orgánu ...

(5)

Rada pri posudzovaní riešiteľnosti krízovej situácie skupiny zohľadňuje najmä tieto skutočnosti:

a)
rozsah, v ktorom osoba v skupine dokáže priradiť hlavné oblasti obchodnej činnosti a najdôležitejšie ...
b)
rozsah, v ktorom sú právne a podnikové štruktúry zladené s hlavnými oblasťami obchodnej činnosti a najdôležitejšími ...
c)
rozsah, v ktorom sú zavedené mechanizmy, ktoré zaručujú, aby osoba v skupine mala k dispozícii zamestnancov, ...
d)
rozsah, v ktorom možno pri riešení krízových situácií osoby v skupine plne vynucovať dohody o službách ...
e)
rozsah, v ktorom je riadiaca štruktúra osoby v skupine primeraná na riadenie a zabezpečenie zhody s ...
f)
rozsah, v ktorom má osoba v skupine pri oddelení kritických funkcií alebo hlavných oblastí obchodnej ...
g)
rozsah, v ktorom sú zavedené núdzové plány a opatrenia na zabezpečenie kontinuity prístupu k platobným ...
h)
primeranosť riadiacich informačných systémov na zabezpečenie toho, aby príslušné rezolučné orgány dokázali ...
i)
schopnosť riadiacich informačných systémov poskytovať informácie dôležité na účinné riešenie krízových ...
j)
rozsah, v ktorom osoba v skupine vyskúšala svoje riadiace informačné systémy na základe scenárov stresových ...
k)
rozsah, v ktorom osoba v skupine dokáže zabezpečiť kontinuitu svojich riadiacich informačných systémov, ...
l)
rozsah, v ktorom osoba v skupine vypracovala vhodné postupy na zabezpečenie toho, aby poskytovala príslušným ...
m)
rozsah, v ktorom sa tieto záruky poskytujú za trhových podmienok, a rozsah, v ktorom sú systémy riadenia ...
n)
rozsah, v ktorom sa tieto dohody vykonávajú za trhových podmienok, a rozsah, v ktorom sú systémy riadenia ...
o)
rozsah, v ktorom používanie záruk podľa písmena m) alebo dohôd podľa písmena n) prispieva k šíreniu ...
p)
rozsah, v ktorom právna štruktúra skupiny bráni uplatňovaniu opatrení na riešenie krízových situácií ...
q)
objem a typ oprávnených záväzkov osoby v skupine,
r)
rozsah, v ktorom by riešenie krízových situácií osôb v skupine, ktoré sú vybranými inštitúciami alebo ...
s)
existenciu a dostatočnosť dohôd o úrovni služieb,
t)
či rezolučné orgány tretích krajín majú opatrenia na riešenie krízových situácií, ktoré sú potrebné ...
u)
realizovateľnosť opatrení na riešenie krízových situácií takým spôsobom, ktorý spĺňa ciele tohto zákona, ...
v)
rozsah, v ktorom štruktúra skupiny umožňuje rade, aby vyriešila krízovú situáciu celej skupiny alebo ...
w)
mechanizmy a prostriedky, ktorými by sa pri skupinách, ktorých dcérske spoločnosti majú sídlo v iných ...
x)
do akej miery je dôveryhodné používanie opatrení na riešenie krízových situácií spôsobom, ktorý spĺňa ...
y)
rozsah, v ktorom možno primerane hodnotiť vplyv riešenia krízových situácií osôb v skupine na finančný ...
z)
rozsah, v ktorom by riešenie krízových situácií osôb v skupine mohlo mať významný priamy alebo nepriamy ...
aa)
rozsah, v ktorom by sa šírenie krízovej situácie v rámci skupiny do iných vybraných inštitúcií alebo ...
ab)
rozsah, v ktorom by riešenie krízových situácií osôb v skupine mohlo mať významný vplyv na fungovanie ...
(6)

Posúdenie riešiteľnosti krízových situácií na úrovni skupiny sa vykoná v rámci kolégia pre riešenie ...

§ 29
Právomoci riešiť alebo odstrániť prekážky brániace riešiteľnosti krízovej situácie na úrovni skupiny
(1)

Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny, rada spolu s príslušnými rezolučnými orgánmi dcérskych ...

(2)

Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny, rada v spolupráci s Národnou bankou Slovenska a Európskym ...

(3)

Ak rade doručí príslušný rezolučný orgán správu podľa odseku 2, rada ju bezodkladne doručí príslušnej ...

(4)

Materská spoločnosť v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike môže do štyroch mesiacov od doručenia ...

(5)

Rada oznámi náhradné opatrenia navrhnuté materskou spoločnosťou v Európskej únii so sídlom v Slovenskej ...

(6)

Rada po prerokovaní s príslušným rezolučným orgánom v štáte sídla významnej pobočky v rozsahu, v akom ...

(7)

Rozhodnutie podľa odseku 6 sa rada snaží dosiahnuť do štyroch mesiacov odo dňa, keď materská spoločnosť ...

(8)

Ak v lehote podľa odseku 7 ktorýkoľvek z rezolučných orgánov požiada Európsky orgán dohľadu (Európsky ...

(9)

Ak rada vykonáva pôsobnosť nad dcérskou spoločnosťou, snaží sa o dosiahnutie spoločného rozhodnutia ...

§ 30
Ustanovenia o proporcionalite pri riešení krízových situácií
(1)

Rada po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska môže aj bez návrhu s ohľadom na možný vplyv zlyhania ...

(2)

Rada informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o tom, či využila postup podľa ...

§ 31
Minimálna požiadavka na vlastné zdroje a oprávnené záväzky
(1)

Vybraná inštitúcia je povinná sústavne vypočítavať a dodržiavať minimálnu požiadavku na vlastné zdroje ...

(2)

Oprávnené záväzky na účely podľa odseku 1 musia spĺňať tieto podmienky:

a)
nástroj je vydaný a v plnej miere splatený,
b)
nejde o záväzok voči vybranej inštitúcii samotnej ani o záväzok, ktorého splnenie zabezpečuje vybraná ...
c)
kúpa nástroja nebola priamo alebo nepriamo financovaná vybranou inštitúciou,
d)
záväzok má zostávajúcu splatnosť najmenej jeden rok, ak oprávnený zo záväzku má právo na predčasné splnenie ...
e)
záväzok nevyplýva z derivátu,
f)
záväzok nevyplýva z vkladu, ktorý má prednostné poradie v rámci konkurzného konania podľa osobitného ...
(3)

Ak sa záväzok spravuje právnym poriadkom tretej krajiny, vybraná inštitúcia je na požiadanie rady povinná ...

(4)

Výšku minimálnej požiadavky podľa odseku 1 určí rada po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska, pričom ...

a)
potrebu zaistiť, aby sa situácia vybranej inštitúcie mohla vyriešiť použitím opatrení riešenia krízových ...
b)
potrebu zaistiť, aby vybraná inštitúcia mala dostatok oprávnených záväzkov na to, aby pri kapitalizácii ...
c)
potrebu zaistiť, ak plán riešenia krízových situácií vybranej inštitúcie predpokladá, že určité triedy ...
d)
veľkosť, obchodný model, model financovania a rizikový profil inštitúcie,
e)
rozsah, v ktorom by Fond ochrany vkladov alebo Garančný fond investícií mohol prispieť k financovaniu ...
f)
rozsah, v ktorom by zlyhanie vybranej inštitúcie malo nepriaznivý vplyv na finančnú stabilitu vrátane ...
(5)

Vybraná inštitúcia je povinná plniť minimálne požiadavky na individuálnej úrovni. Rada môže po prerokovaní ...

(6)

Materská spoločnosť v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike má povinnosť plniť aj minimálnu ...

(7)

Rada vyvinie spoločne s príslušnými rezolučnými orgánmi iných členských štátov, ktoré vykonávajú pôsobnosť ...

(8)

Ak v lehote podľa odseku 7 ktorýkoľvek z orgánov podľa odseku 7 požiada Európsky orgán dohľadu (Európsky ...

(9)

Rada pri určovaní výšky minimálnej požiadavky dcérskej spoločnosti zohľadní skutočnosti podľa odseku ...

(10)

Ak rezolučný orgán na úrovni skupiny požiada Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) ...

(11)

Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny, spoločne s príslušnými rezolučnými orgánmi, ktoré vykonávajú ...

(12)

Rada môže v lehote podľa odseku 11 požiadať o pomoc pri dosiahnutí rozhodnutia o určení výšky minimálnej ...

(13)

Rada môže rozhodnúť, že dcérska spoločnosť nemusí dodržiavať minimálnu požiadavku na individuálnej úrovni ...

a)
dcérska spoločnosť aj jej materská spoločnosť podliehajú dohľadu Národnej banky Slovenska,
b)
dcérska spoločnosť je zahrnutá do dohľadu na konsolidovanom základe vybranej inštitúcie, ktorá je materskou ...
c)
vybraná inštitúcia skupiny na najvyššej úrovni v členskom štáte dcérskej spoločnosti na subkonsolidovanom ...
d)
neexistuje podstatná praktická alebo právna prekážka na vykonanie urýchleného prevodu vlastných zdrojov ...
e)
materská spoločnosť preukáže Národnej banke Slovenska, že poskytuje dostatočnú záruku o obozretnom riadení ...
f)
postupy materskej spoločnosti v oblasti hodnotenia, merania a kontroly rizika sa vzťahujú aj na dcérsku ...
g)
materská spoločnosť má v držbe viac ako 50 % hlasovacích práv spojených s podielmi na kapitáli dcérskej ...
h)
Národná banka Slovenska rozhodla, že dcérska spoločnosť nemusí plniť kapitálovú požiadavku na individuálnej ...
(14)

Rada môže určiť, že vybraná inštitúcia môže čiastočne alebo úplne splniť minimálnu požiadavku na konsolidovanej ...

(15)

Vybraná inštitúcia je povinná preukázať rade, že opatrenie zmluvnej kapitalizácie spĺňa tieto podmienky: ...

a)
obsahuje dojednanie, podľa ktorého, ak rada rozhodne o kapitalizácii, toto opatrenie sa v požadovanom ...
b)
obsahuje dojednanie o podriadenosti, na základe ktorého má v prípade konkurzného konania postavenie ...
(16)

Rada v spolupráci s Národnou bankou Slovenska overuje, či vybraná inštitúcia dodržiava minimálnu požiadavku. ...

(17)

Rada v spolupráci s Národnou bankou Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) ...

(18)

Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny, môže v plnom rozsahu udeliť materskej spoločnosti výnimku ...

a)
materská spoločnosť spĺňa minimálnu požiadavku na konsolidovanej úrovni podľa odseku 6,
b)
Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu na úrovni skupiny v plnom rozsahu udelila materskej spoločnosti ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

REZOLUČNÉ KONANIE

§ 32
(1)

Rezolučné konanie sa uskutočňuje vo verejnom záujme a v primeranom rozsahu.

(2)

Na účely tohto zákona sa rezolučné konanie uskutočňuje vo verejnom záujme, ak je nevyhnutné na dosiahnutie ...

(3)

O priznaní náhrady podľa § 78b rozhoduje rada.

§ 33
Základné pravidlá rezolučného konania
(1)

Pri rezolučnom konaní sa postupuje podľa týchto pravidiel:

a)
akcionári a vlastníci iných nástrojov vlastníctva vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, ...
b)
veritelia vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, znášajú nepriaznivé dôsledky krízovej ...
c)
štatutárny orgán, dozorná rada a vedúci zamestnanci vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa ...
d)
štatutárny orgán, dozorná rada a vedúci zamestnanci vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa ...
e)
s veriteľmi tej istej kategórie sa zaobchádza rovnakým spôsobom,
f)
veriteľ by nemal utrpieť vyššie straty, ako by utrpel v rámci konkurzného konania podľa osobitného predpisu62) ...
g)
ochrana krytých vkladov podľa osobitného predpisu1) a ochrana klientskeho majetku podľa osobitného predpisu2) ...
h)
opatrenia na riešenie krízovej situácie sa prijmú v súlade s ochrannými opatreniami podľa § 76 až 83, ...
i)
ak je vybraná inštitúcia osobou v skupine, používajú sa také opatrenia, aby neboli dotknuté ciele podľa ...
(2)

Vybraná inštitúcia, na ktorú bolo uplatnené opatrenie predaja majetku podniku alebo jeho častí, opatrenie ...

(3)

O uplatňovaní opatrení v rámci rezolučného konania rada informuje zástupcov zamestnancov a konzultuje ...

(4)

Rada uplatňuje opatrenia v rámci rezolučného konania v súlade s Obchodným zákonníkom upravujúcim zastúpenie ...

§ 34
Podmienky rezolučného konania
(1)

Rada posúdi, či sú splnené podmienky na začatie rezolučného konania. Posudzuje, či

a)
vybraná inštitúcia zlyháva alebo sa javí, že v blízkej dobe zlyhá,
b)
existuje verejný záujem a
c)
pri zohľadnení všetkých dôležitých okolností nemôžu byť prijaté akékoľvek alternatívne opatrenia súkromného ...
(2)

Vybraná inštitúcia zlyháva alebo je zjavné, že v blízkej budúcnosti zlyhá, ak je splnená aspoň jedna ...

a)
sú splnené podmienky alebo existujú okolnosti, ktoré by umožňovali v blízkej budúcnosti vydať rozhodnutie ...
b)
aktíva vybranej inštitúcie sú nižšie ako jej záväzky alebo existujú okolnosti, ktoré nasvedčujú tomu, ...
c)
vybraná inštitúcia nie je schopná uhrádzať svoje záväzky v čase splatnosti alebo existujú okolnosti, ...
d)
vybranej inštitúcii má byť poskytnutá mimoriadna verejná finančná podpora s výnimkou prípadov, keď s ...
1.
štátna záruka na zaručenie krátkodobého úveru na dočasnú podporu likvidity, ktoré poskytujú centrálne ...
2.
štátna záruka na novoemitované záväzky alebo
3.
doplnenie vlastných zdrojov alebo nákup kapitálových nástrojov za ceny a za podmienok, ktorými sa vybraná ...
(3)

V každom z prípadov uvedených v odseku 2 písm. d) sa opatrenia obmedzia na solventné vybrané inštitúcie ...

(4)

Národná banka Slovenska bezodkladne po tom, ako dospela k záveru, že je splnená niektorá z podmienok ...

(5)

Splnenie podmienok podľa odseku 2 o tom, že vybraná inštitúcia zlyháva alebo sa javí, že v blízkej budúcnosti ...

(6)

Predstavenstvo vybranej inštitúcie je povinné bezodkladne po tom, ako sa dozvedelo a s odbornou starostlivosťou ...

§ 35
Účastníci rezolučného konania
(1)

Účastníkom rezolučného konania je vybraná inštitúcia, ktorej sa rezolučné konanie týka.

(2)

Rada môže aj z vlastného podnetu rozhodnúť, že priberie do rezolučného konania ako účastníka inú osobu, ...

§ 36
Zastúpenie
(1)

Účastník rezolučného konania sa môže dať zastúpiť na základe plnomocenstva iba advokátom.

(2)

Ak má rezolučné konanie viac účastníkov, títo si môžu zvoliť spoločného advokáta.

§ 37
Postup pred začatím rezolučného konania
(1)

Ak sa má začať rezolučné konanie bez návrhu, rada pred vydaním rozhodnutia o začatí rezolučného konania ...

(2)

Ak to rada považuje za potrebné, vyžiada si pred vydaním rozhodnutia o začatí rezolučného konania stanovisko ...

§ 38
Začatie rezolučného konania
(1)

Rezolučné konanie možno začať na návrh alebo bez návrhu, ak sú splnené podmienky podľa § 34 ods. 1 alebo ...

(2)

Návrh na začatie rezolučného konania môže podať

a)
Národná banka Slovenska,
b)
vybraná inštitúcia prostredníctvom Národnej banky Slovenska.
(3)

Návrh sa podáva písomne a musí obsahovať dôvody na začatie rezolučného konania, sledovaný cieľ rezolučného ...

(4)

Ak sa začína rezolučné konanie na návrh, Národná banka Slovenska v návrhu zároveň uvedie, či sú splnené ...

(5)

Ak rada zistí, že podmienky podľa § 34 ods. 1 alebo podľa § 48 nie sú splnené, návrh na začatie rezolučného ...

(6)

Rada je povinná bezodkladne oznámiť Národnej banke Slovenska podanie každého návrhu podľa odseku 5 druhej ...

(7)

Vybraná inštitúcia zostaví priebežnú účtovnú závierku v úplnej štruktúre podľa osobitného predpisu,71c) ...

§ 39
Rozhodnutie o začatí rezolučného konania
(1)

Rezolučné konanie sa začína rozhodnutím rady o začatí rezolučného konania.

(2)

Rozhodnutie sa vyhotovuje písomne, obsahuje výrok o začatí rezolučného konania, odôvodnenie s uvedením ...

(3)

Rozhodnutie o začatí rezolučného konania treba doručiť do vlastných rúk. Rozhodnutie o začatí rezolučného ...

(4)

Doručením je rozhodnutie o začatí rezolučného konania právoplatné a vykonateľné. Proti rozhodnutiu nie ...

§ 40
Účinky začatia rezolučného konania
(1)

Začatím rezolučného konania sa prerušujú súdne konania a iné konania podľa osobitných predpisov, ktoré ...

(2)

Začatie rezolučného konania voči vybranej inštitúcii bráni začatiu konkurzného konania na majetok vybranej ...

(3)

V konaní prerušenom podľa odseku 1 možno pokračovať na návrh rady. Rada v konaní koná v mene a na účet ...

(4)

Právne úkony, ktoré so začatím rezolučného konania voči vybranej inštitúcii spájajú osobitne dojednané ...

(5)

Oprávnenie vybranej inštitúcie nakladať s majetkom, uzatvárať zmluvy alebo inak konať je obmedzené v ...

(6)

Rada môže upraviť právo odporovať úkonom vybranej inštitúcie v rovnakom rozsahu, ako by ich mohol uplatniť ...

(7)

Rada môže rozhodnúť o zmene splatnosti záväzkov a pohľadávok a o ich rozsahu. Splatnosť záväzkov a pohľadávok ...

(8)

Zmluva o zlúčení, zmluva o splynutí alebo zmluva o rozdelení vybranej inštitúcie podlieha súhlasu rady. ...

(9)

Na základe žiadosti akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje ...

(10)

Počas rezolučného konania sa neuplatňujú ustanovenia o

a)
povinnosti oceňovania hodnoty nepeňažného vkladu,74)
b)
povinnosti zvolať valné zhromaždenie,75)
c)
väčšinách a iných pravidlách potrebných na prijatie rozhodnutia o zvýšení základného imania,76)
d)
lehote a náležitostiach oznámenia alebo pozvánky na valné zhromaždenie, ktoré má rozhodovať o zvýšení ...
e)
práve na prednostné upisovanie akcií,78)
f)
potrebných väčšinách a iných pravidlách potrebných na prijatie rozhodnutia o znížení základného imania,79) ...
g)
pravidlách pre vzatie akcií z obehu,80)
h)
pravidlách pre ochranu veriteľov pri znížení základného imania,81)
i)
podmienke pre platnosť a účinnosť zmeny stanov,81a)
j)
nemožnosti postúpenia pohľadávky bez dohody s dlžníkom,81b)
k)
písomnej výzve a lehote omeškania, ktorá musí byť dodržaná, aby vybraná inštitúcia mohla postúpiť svoje ...
(11)

Rada môže rozhodnúť o vylúčení niektorých účinkov podľa odsekov 1 až 10.

(12)

Ustanovenie odseku 10 sa vzťahuje primerane aj na výkon právomoci odpísania a konverzie kapitálových ...

§ 41
Rozhodnutie o uložení opatrenia
(1)

Rada rozhodne o uložení opatrenia na riešenie krízovej situácie vybranej inštitúcii rozhodnutím o uložení ...

(2)

Pri rozhodovaní podľa odseku 1 postupuje rada samostatne, nestranne a nezávisle, nie je viazaná návrhmi ...

(3)

Rozhodnutie podľa odseku 1 sa vyhotovuje písomne, obsahuje výrok o uložení opatrenia, odôvodnenie s ...

(4)

Rozhodnutie o uložení opatrenia podľa odseku 1 sa doručí zástupcom vybranej inštitúcie do vlastných ...

(5)

Doručením je rozhodnutie podľa odseku 1 vykonateľné.

(6)

Rada pri rozhodovaní hodnotí dôkazy podľa voľnej úvahy, a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy ...

§ 42

Rada na účely výkonu jej právomocí v rezolučnom konaní vrátane výkonu rozhodnutí o uložení opatrení ...

§ 43
Zánik postavenia účastníka v rezolučnom konaní
(1)

Postavenie účastníka v rezolučnom konaní zaniká vykonaním práv alebo splnením povinností určených v ...

(2)

Osoba, ktorá o sebe tvrdí, že má byť účastníkom v rezolučnom konaní, môže správnou žalobou podľa osobitného ...

§ 44
Prerušenie rezolučného konania

Rada je oprávnená prerušiť rezolučné konanie. Rezolučné konanie je prerušené až do vydania rozhodnutia, ...

§ 45
Zastavenie rezolučného konania
(1)

Rada na návrh alebo aj bez návrhu rezolučné konanie zastaví, ak odpadnú dôvody, pre ktoré sa rezolučné ...

(2)

Rozhodnutím rady o zastavení rezolučného konania sa rezolučné konanie zastavuje a zanikajú účinky spojené ...

(3)

Rezolučné konanie sa zastavuje aj na základe rozhodnutia súdu, ktorým zrušil rozhodnutie o začatí rezolučného ...

§ 46
Skončenie rezolučného konania
(1)

Rada rozhodne o skončení rezolučného konania po splnení účelu rezolučného konania rozhodnutím o skončení ...

(2)

V rozhodnutí o skončení konania môže určiť, ktoré účinky spojené so začatím rezolučného konania zanikajú. ...

§ 47
Spoločné ustanovenie
(1)

Rada oznámi vydanie rozhodnutí v rezolučnom konaní

a)
príslušným orgánom dohľadu nad pobočkami vybranej inštitúcie,
b)
Národnej banke Slovenska,
c)
Fondu ochrany vkladov,
d)
Garančnému fondu investícií,
e)
príslušným rezolučným orgánom na úrovni skupiny, ak je to potrebné,
f)
ministerstvu,
g)
Bezpečnostnej rade Slovenskej republiky,
h)
príslušným orgánom dohľadu na konsolidovanom základe,
i)
Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo),
j)
Európskemu výboru pre systémové riziká,
k)
Európskej komisii,
l)
Európskej centrálnej banke,
m)
Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy,
n)
Európskemu orgánu dohľadu pre poisťovníctvo,
o)
prevádzkovateľom platobných systémov a systémov zúčtovania a vyrovnania obchodov, ktorých je vybraná ...
p)
Agentúre pre riadenie dlhu a likvidity a Štátnej pokladnici,
q)
majiteľom akcií, iných nástrojov vlastníctva a dlhových nástrojov vydaných vybranou inštitúciou, ktoré ...
r)
majiteľom akcií, iných nástrojov vlastníctva a dlhových nástrojov vydaných vybranou inštitúciou, ktoré ...
(2)

Minister financií Slovenskej republiky bezodkladne informuje vládu Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) ...

PIATA ČASŤ

OSOBITNÉ USTANOVENIA NA RIEŠENIE KRÍZOVEJ SITUÁCIE FINANČNEJ INŠTITÚCIE, HOLDINGOVEJ SPOLOČNOSTI A SKUPINY <span class="shorten">...</span>

§ 48
Podmienky na riešenie krízových situácií finančnej inštitúcie a holdingovej spoločnosti
(1)

Rada prijme opatrenia na riešenie krízovej situácie vo vzťahu k finančnej inštitúcii podľa § 1 ods. ...

(2)

Rada prijme opatrenia na riešenie krízovej situácie vo vzťahu k osobám podľa § 1 ods. 3 písm. c) a d), ...

(3)

Ak sú vybrané inštitúcie, ktoré sú dcérskymi spoločnosťami holdingovej spoločnosti so zmiešanou činnosťou, ...

(4)

Rada môže, po zohľadnení ustanovenia odseku 3, prijať opatrenia na riešenie krízovej situácie voči osobe ...

a)
jedna dcérska spoločnosť alebo viaceré dcérske spoločnosti, ktoré sú vybranými inštitúciami, spĺňajú ...
b)
konkurzné právo členského štátu vyžaduje, aby sa ku skupine pristupovalo ako k celku a opatrenie na ...
(5)

Pri posudzovaní, či sú splnené podmienky podľa § 34 ods. 1 vzhľadom na jednu dcérsku spoločnosť alebo ...

§ 48a
Všeobecné zásady rozhodovania s možným vplyvom na viac ako jeden členský štát
(1)

Rada pri výkone svojich právomocí podľa tohto zákona, ktoré môžu mať vplyv na viac ako jeden členský ...

a)
efektívne rozhodovanie a udržanie čo najnižších nákladov na riešenie krízových situácií pri prijímaní ...
b)
prijímanie rozhodnutí a opatrení včas a s primeranou naliehavosťou,
c)
vzájomná spolupráca s príslušnými rezolučnými orgánmi, Národnou bankou Slovenska a príslušnými orgánmi ...
d)
primerané zohľadnenie záujmov členského štátu, v ktorom má sídlo materská spoločnosť v Európskej únii, ...
e)
primerané zohľadnenie záujmov každého členského štátu, v ktorom má sídlo dcérska spoločnosť, najmä vplyvu ...
f)
primerané zohľadnenie záujmov každého členského štátu, v ktorom sa nachádza významná pobočka, najmä ...
g)
vyvažovanie záujmov dotknutých členských štátov v záujme predchádzania nespravodlivého poškodenia alebo ...
h)
postup v rezolučnom konaní v súlade s plánmi riešenia krízových situácií podľa § 21; to neplatí, ak ...
i)
transparentnosť rezolučného konania vždy, keď je pravdepodobné, že navrhované rozhodnutie bude mať vplyv ...
j)
koordinácia a spolupráca na účely zníženia celkových nákladov riešenia krízových situácií.
(2)

Ak sa vyžaduje prerokovanie s príslušným orgánom pred prijatím rozhodnutia podľa tohto zákona, jeho ...

a)
materskú spoločnosť v Európskej únii, dcérsku spoločnosť alebo pobočku vybranej inštitúcie z tretej ...
b)
stabilitu členského štátu, v ktorom má sídlo materská spoločnosť v Európskej únii, dcérska spoločnosť ...
§ 49
Riešenie krízových situácií dcérskej spoločnosti na úrovni skupiny
(1)

Rada bezodkladne oznámi rezolučnému orgánu na úrovni skupiny, orgánu dohľadu na úrovni skupiny a členom ...

(2)

Ak rade v lehote podľa odseku 1 rezolučný orgán na úrovni skupiny oznámi, že v dôsledku navrhnutých ...

(3)

Ak rada nesúhlasí s programom riešenia krízovej situácie na úrovni skupiny, ktorý navrhol orgán pre ...

(4)

Ak rada postupuje podľa odseku 3 a prijme samostatné opatrenia na riešenie krízovej situácie alebo iné ...

(5)

Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny, po prijatí oznámenia príslušného rezolučného orgánu ...

(6)

Ak rada podľa odseku 5 vyhodnotí, že v dôsledku navrhnutých opatrení na riešenie krízovej situácie alebo ...

(7)

Ak rada podľa odseku 5 vyhodnotí, že v dôsledku navrhnutých opatrení na riešenie krízovej situácie alebo ...

(8)

Ak sa rade nepodarí dosiahnuť spoločné rozhodnutie o programe riešenia krízových situácií na úrovni ...

(9)

Program riešenia krízových situácií na úrovni skupiny musí

a)
vychádzať z plánov riešenia krízových situácií podľa § 21; to neplatí, ak príslušné rezolučné orgány ...
b)
určiť opatrenia na riešenie krízových situácií materskej spoločnosti v Európskej únii so sídlom v Slovenskej ...
c)
určiť spôsob koordinácie opatrení podľa písmena b),
d)
obsahovať plán financovania v súlade s plánom riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, ktorý zohľadní ...
§ 50
Riešenie krízových situácií na úrovni skupiny
(1)

Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny a zistí, že materská spoločnosť v Európskej únii so ...

a)
je pravdepodobné, že prijatie opatrení na riešenie krízových situácií alebo iných opatrení len na úrovni ...
b)
prijatie opatrení na riešenie krízových situácií alebo iných opatrení len na úrovni materskej spoločnosti ...
c)
jedna alebo viaceré dcérske spoločnosti spĺňajú podmienky na začatie rezolučného konania podľa oznámenia ...
d)
prijatie opatrenia na riešenie krízových situácií alebo iného opatrenia na úrovni skupiny bude pre dcérske ...
(2)

Rada vyvinie spolu s príslušnými rezolučnými orgánmi, na ktoré sa vzťahuje program riešenia krízových ...

(3)

Ak rada oznámi, že nebude postupovať podľa programu riešenia krízových situácií na úrovni skupiny, po ...

a)
plány riešenia krízových situácií podľa § 21; to neplatí, ak príslušné rezolučné orgány usúdia podľa ...
b)
zachovanie finančnej stability v dotknutých členských štátoch.
(4)

Ak rade rezolučný orgán na úrovni skupiny oznámi, že bude postupovať podľa programu riešenia krízových ...

(5)

Ak rada nesúhlasí s programom riešenia krízovej situácie na úrovni skupiny, ktorý navrhol orgán pre ...

(6)

Ak rada postupuje podľa odseku 5 a prijme iné samostatné opatrenia na riešenie krízovej situácie alebo ...

ŠIESTA ČASŤ

OCEŇOVANIE AKTÍV, PRÁV A ZÁVÄZKOV

§ 51
Oceňovanie na účely riešenia krízových situácií
(1)

Rada pred rozhodnutím o uložení opatrení na riešenie krízových situácií alebo pred uplatnením právomoci ...

(2)

Ocenenie vykonáva osoba nezávislá od orgánov verejnej moci a rady, ako aj od vybraných inštitúcií alebo ...

(3)

Ocenenie vykonáva osoba určená radou. Rada uzatvorí s osobou podľa prvej vety zmluvu o ocenení, ktorá ...

(4)

Vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ktorá spĺňa podmienky podľa § 34 ods. ...

(5)

Účelom oceňovania je

a)
zistiť, či sú splnené podmienky na odpísanie alebo konverziu kapitálových nástrojov,
b)
zistiť, či sú splnené podmienky na uloženie opatrení na riešenie krízových situácií a zabezpečiť informácie ...
c)
podložiť rozhodnutie o rozsahu zrušenia alebo zriedenia akcií alebo iných nástrojov vlastníctva, ako ...
d)
podložiť rozhodnutie o rozsahu odpísania alebo konverzie oprávnených záväzkov, ak sa ukladá opatrenie ...
e)
podložiť rozhodnutie o aktívach, právach, záväzkoch alebo akciách, alebo iných nástrojoch vlastníctva, ...
f)
podložiť rozhodnutie o aktívach, právach, záväzkoch alebo akciách alebo iných nástrojoch vlastníctva, ...
g)
zabezpečiť, aby sa straty vo vzťahu k aktívam vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. ...
(6)

Rada zabezpečí vykonanie oceňovania podľa odseku 1 v súlade s rámcom Európskej únie pre štátnu pomoc. ...

(7)

Rada a ňou určená osoba pri vykonávaní úloh v súvislosti s oceňovaním postupuje s náležitou starostlivosťou ...

(8)

Pri ocenení sa neprihliada na to, že by sa vybranej inštitúcii alebo osobe podľa § 1 ods. 3 písm. b) ...

(9)

Pri oceňovaní sa zohľadňujú skutočnosti, že pri uložení opatrenia na riešenie krízových situácií

a)
môže rada od vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) vymáhať všetky oprávnené ...
b)
môžu byť v prospech národného fondu účtované úroky alebo poplatky v súvislosti s akýmikoľvek úvermi ...
(10)

Vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) pri oceňovaní predloží

a)
priebežnú účtovnú závierku podľa osobitných predpisov,84) ktorá zohľadní ocenenie a bude vypracovaná ...
b)
analýzu a odhad účtovnej hodnoty aktív,
c)
zoznam neuhradených súvahových a podsúvahových záväzkov vykázaných v knihách a záznamoch o príslušných ...
(11)

Ak je to potrebné, môžu sa informácie podľa odseku 5 písm. b) doplniť analýzou a odhadom trhovej hodnoty ...

(12)

Ocenenie obsahuje rozdelenie veriteľov na triedy na základe úrovní ich priority a odhad zaobchádzania, ...

(13)

Ak nemožno zabezpečiť informácie podľa odsekov 10 a 12 alebo ak rada nemôže zabezpečiť vykonanie ocenenia ...

(14)

Predbežné ocenenie určí hodnotu aktív, práv a záväzkov, a ak je to za daných okolností možné, určí požiadavky ...

(15)

Ocenenie, ktoré nespĺňa všetky požiadavky podľa odsekov 10 a 12, alebo ak nie je vykonané osobou podľa ...

a)
zabezpečiť, aby sa straty vo vzťahu k aktívam vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. ...
b)
podložiť rozhodnutie pripísať nároky veriteľov alebo zvýšiť výšku vyplatenej protihodnoty v súlade s ...
(16)

Ak odhad čistej hodnoty aktív vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) na základe ...

a)
zvýšiť hodnotu nárokov veriteľov alebo vlastníkov príslušných kapitálových nástrojov, ktoré sa odpísali ...
b)
nariadiť preklenovacej inštitúcii alebo správcovi aktív, aby v súvislosti s aktívami, právami a záväzkami ...
(17)

Ocenenie je podkladom rozhodnutia rady

a)
o uložení opatrení na riešenie krízových situácií vrátane prevzatia kontroly nad zlyhávajúcou vybranou ...
b)
pre výkon právomocí odpísania kapitálových nástrojov alebo konverzie kapitálových nástrojov.

SIEDMA ČASŤ

OPATRENIA NA RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ

§ 52
Všeobecné zásady, ktorými sa riadia opatrenia na riešenie krízových situácií
(1)

Medzi opatrenia na riešenie krízových situácií patrí

a)
prevod majetku,
b)
využitie preklenovacej inštitúcie,
c)
oddelenie aktív,
d)
kapitalizácia.
(2)

Rada môže rozhodnúť o uložení opatrenia oddelenia aktív len spolu s iným opatrením na riešenie krízových ...

(3)

Okrem situácie podľa odseku 2 môže rada rozhodnúť o uložení opatrení na riešenie krízových situácií ...

(4)

Ak sa na prevod časti aktív, práv alebo záväzkov vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. ...

(5)

Zrušenie vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) sa vykoná s ohľadom na povinnosť ...

(6)

Rada môže od vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ktorej krízová situácia ...

a)
započítaním voči akejkoľvek protihodnote, ktorú nadobúdateľ vyplatil vybranej inštitúcii alebo osobe ...
b)
ako prednostný veriteľ od vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) alebo
c)
ako prednostný veriteľ z akýchkoľvek výnosov vytvorených prostredníctvom ukončenia prevádzky preklenovacej ...
(7)

Oprávnené výdavky rady podľa odseku 6, ktoré sú splatné skôr, ako rada môže použiť spôsob ich vymáhania ...

(8)

Ak sa rada rozhodne uplatniť na vybranú inštitúciu alebo osobu podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) opatrenie ...

Opatrenie prevodu majetku

§ 53
Opatrenie prevodu majetku
(1)

Rada môže rozhodnúť o uložení opatrenia prevodu majetku, predmetom ktorého je prevod na nadobúdateľa, ...

a)
akcie alebo iné nástroje vlastníctva vydané vybranou inštitúciou, ktorej krízová situácia sa rieši, ...
b)
všetky alebo niektoré aktíva, práva alebo záväzky vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši. ...
(2)

Na prevod podľa odseku 1 sa nevyžaduje súhlas akcionárov vybranej inštitúcie alebo iných osôb, ktorých ...

(3)

Rada postupuje pri prevode s prihliadnutím na obvyklé plnenia v obchodnom styku, najmä v súlade s ocenením ...

(4)

Ak § 52 ods. 6 neustanovuje inak, poskytne nadobúdateľ za aktíva, záväzky, akcie a iné nástroje vlastníctva ...

a)
akcionárov a držiteľov iných nástrojov vlastníctva, ak sa opatrenie prevodu majetku uskutočnilo prevodom ...
b)
vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ak sa opatrenie prevodu majetku uskutočnilo ...
(5)

Rada môže pri uložení opatrenia prevodu majetku vykonať prevod akcií alebo iných nástrojov vlastníctva ...

(6)

Rada môže so súhlasom nadobúdateľa rozhodnúť o spätnom prevode majetku. Vybraná inštitúcia alebo pôvodní ...

(7)

V čase prevodu musí byť nadobúdateľ oprávnený na výkon činností podľa osobitných predpisov,87) ktoré ...

(8)

Ak prevod akcií alebo iných nástrojov vlastníctva vyžaduje predchádzajúci súhlas na nadobudnutie alebo ...

(9)

Ak rada uložila opatrenie prevodu majetku, a o žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku ...

a)
prevod akcií alebo iných nástrojov vlastníctva je účinný,
b)
v rámci lehoty na rozhodnutie o žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 8 sa hlasovacie ...
c)
v rámci lehoty na rozhodnutie o žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 8 sa neuplatňujú ...
(10)

Právoplatným rozhodnutím, ktorým sa udeľuje predchádzajúci súhlas na nadobudnutie kvalifikovanej účasti ...

(11)

Ak sa právoplatným rozhodnutím zamieta žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na nadobudnutie kvalifikovanej ...

a)
ostávajú v platnosti hlasovacie práva spojené s akciami alebo inými nástrojmi vlastníctva podľa odseku ...
b)
môže rada vyžadovať, aby nadobúdateľ spätne previedol akcie alebo iné nástroje vlastníctva počas lehoty ...
c)
ak sa neuskutoční prevod podľa písmena b) z dôvodov na strane nadobúdateľa akcií alebo iných nástrojov ...
(12)

Prevody vykonané na základe rozhodnutia o uložení opatrenia prevodu majetku podliehajú ochranným opatreniam ...

(13)

Nadobúdateľ majetku vykonáva práva vybranej inštitúcie vyplývajúce z členstva v platobných systémoch ...

a)
nemá rating od ratingovej agentúry alebo uvedený rating primerane nezodpovedá ratingovému stupňu, ktorý ...
b)
nespĺňa kritériá členstva alebo účasti v týchto systémoch počas lehoty určenej radou, ktorá nesmie byť ...
(14)

Akcionári vybranej inštitúcie alebo veritelia vybranej inštitúcie a iné osoby, ktorých aktíva, práva ...

§ 54
(1)

Rada ponúkne na predaj aktíva, práva a záväzky alebo akcie alebo iné nástroje vlastníctva vybranej inštitúcie ...

(2)

Rada pri ponuke podľa odseku 1 dbá najmä na

a)
transparentnosť zverejnených informácií o aktívach, právach, záväzkoch, akciách alebo iných nástrojoch ...
b)
okolnosti konkrétneho prípadu so zreteľom na potrebu zachovania finančnej stability,
c)
nediskriminačný prístup ku všetkým potenciálnym nadobúdateľom, pričom nesmie poskytnúť žiadnemu z potenciálnych ...
d)
predchádzanie konfliktu záujmov medzi zúčastnenými osobami (radou, vybranou inštitúciou, potenciálnymi ...
e)
efektívne a rýchle uloženie opatrenia prevodu majetku,
f)
maximalizáciu predajnej ceny aktív, práv, záväzkov, akcií alebo iných nástrojov vlastníctva vybranej ...
(3)

Ustanovením odseku 2 nie je dotknuté právo rady rokovať s prípadným nadobúdateľom pri dodržaní pravidla ...

(4)

Vybraná inštitúcia môže oddialiť povinnosť zverejniť uvedenie na trh v súlade a za podmienok ustanovených ...

(5)

Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak existujú skutočnosti, ktoré by bránili naplneniu niektorého z ...

a)
existuje závažné ohrozenie finančnej stability spôsobené zlyhaním alebo pravdepodobným zlyhaním vybranej ...
b)
ponuka na predaj by narušila účinnosť opatrenia prevodu majetku pri riešení tohto ohrozenia.
§ 55
Opatrenie využitia preklenovacej inštitúcie
(1)

Rada môže na účel zachovania kritických funkcií vybranej inštitúcie alebo viacerých vybraných inštitúcií ...

a)
akcií alebo iných nástrojov vlastníctva vydaných jednou alebo viacerými vybranými inštitúciami,
b)
všetkých alebo niektorých aktív, práv alebo záväzkov jednej alebo viacerých vybraných inštitúcií.
(2)

Na prevod podľa odseku 1 sa nevyžaduje súhlas akcionárov vybranej inštitúcie alebo inej osoby, ktorá ...

(3)

Celková hodnota záväzkov prevedených na preklenovaciu inštitúciu nesmie presiahnuť celkovú hodnotu prevedených ...

(4)

Opatrenie kapitalizácie podľa § 58 ods. 1 písm. b) uplatní rada tak, aby neobmedzila alebo neohrozila ...

(5)

Ak § 52 ods. 6 neustanovuje inak, poskytne preklenovacia inštitúcia za aktíva, práva, záväzky, akcie ...

a)
akcionárov alebo držiteľov iných nástrojov vlastníctva, ak sa opatrenie využitia preklenovacej inštitúcie ...
b)
vybranej inštitúcie alebo osobe podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d), ak sa opatrenie využitia preklenovacej ...
(6)

Rada môže pri uložení opatrenia využitia preklenovacej inštitúcie vykonať prevod akcií alebo iných nástrojov ...

(7)

Rada môže rozhodnúť o prevode aktív, práv, záväzkov, akcií alebo iných nástrojov vlastníctva z preklenovacej ...

a)
vybranú inštitúciu alebo pôvodných vlastníkov pri splnení podmienok podľa odsekov 8 a 9, pričom vybraná ...
b)
tretiu osobu.
(8)

Rada môže previesť akcie alebo iné nástroje vlastníctva alebo aktíva, práva alebo záväzky späť z preklenovacej ...

a)
možnosť spätného prevodu konkrétnych akcií alebo iných nástrojov vlastníctva alebo aktív, práv alebo ...
b)
konkrétne akcie alebo iné nástroje vlastníctva alebo aktíva, práva alebo záväzky nepatria do tried akcií ...
(9)

Rada môže vykonať spätný prevod bez časového obmedzenia, pričom prevod musí spĺňať všetky dodatočné ...

(10)

Preklenovacia inštitúcia je oprávnená poskytovať služby vybranej inštitúcie v rozsahu aktív, práv alebo ...

(11)

Výkon iných činností preklenovacej inštitúcie v rozsahu aktív, práv alebo záväzkov, ktoré preberá od ...

(12)

Preklenovacia inštitúcia vykonáva práva vybranej inštitúcie vyplývajúce z členstva v platobných systémoch ...

(13)

Preklenovacia inštitúcia je oprávnená vykonávať práva podľa odseku 12, aj ak

a)
nemá rating od ratingovej agentúry alebo uvedený rating primerane nezodpovedá ratingovému stupňu, ktorý ...
b)
nespĺňa kritériá členstva alebo účasti v týchto systémoch počas lehoty určenej radou, ktorá nesmie byť ...
§ 56
Prevádzka preklenovacej inštitúcie
(1)

Preklenovacia inštitúcia je akciová spoločnosť,91) ktorá

a)
je kontrolovaná radou a ňou vydané akcie sú čiastočne alebo úplne v správe alebo vlastníctve rady alebo ...
b)
bola založená na účely prijatia a držby časti alebo všetkých akcií alebo iných nástrojov vlastníctva ...
(2)

Súčasťou žiadosti preklenovacej inštitúcie o udelenie bankového povolenia a povolenia na poskytovanie ...

a)
so zakladateľskou listinou alebo zakladateľskou zmluvou92) a stanovami preklenovacej inštitúcie,
b)
s členmi štatutárneho orgánu a dozornej rady preklenovacej inštitúcie a rozsahom ich zodpovednosti,
c)
so zásadami odmeňovania členov štatutárneho orgánu a dozornej rady preklenovacej inštitúcie,
d)
so stratégiou a rizikovým profilom preklenovacej inštitúcie,
e)
so zmenami skutočností podľa písmen a) až d).
(3)

V rozsahu potrebnom na pokračovanie poskytovania služieb a výkon činností vybranej inštitúcie, ktoré ...

(4)

Rada zabezpečí, že činnosť preklenovacej inštitúcie je v súlade s rámcom Európskej únie pre štátnu pomoc. ...

(5)

Štatutárny orgán preklenovacej inštitúcie zabezpečí vykonávanie kritických funkcií vybranej inštitúcie, ...

(6)

Rada rozhodne, že preklenovacia inštitúcia prestane plniť účel preklenovacej inštitúcie, ak

a)
prestane spĺňať podmienky podľa odseku 1,
b)
sa zlúči alebo splynie s inou osobou,
c)
vykoná predaj väčšiny alebo všetkých svojich aktív, práv alebo záväzkov tretej strane,
d)
uplynie lehota podľa odseku 8 alebo odseku 9,
e)
zanikli alebo boli vysporiadané aktíva a záväzky preklenovacej inštitúcie.
(7)

Predaj preklenovacej inštitúcie alebo jej aktív, práv alebo záväzkov sa uskutoční za obvyklých obchodných ...

(8)

Ak nenastane žiadny z prípadov uvedených v odseku 6 písm. a) až c) a e), rada ukončí prevádzku preklenovacej ...

(9)

Rada môže lehotu uvedenú v odseku 8 predĺžiť o jeden rok aj opakovane, ak také predĺženie

a)
slúži na splnenie podmienok podľa odseku 6 písm. a), b), c) alebo písm. e) alebo
b)
je potrebné na zaistenie nepretržitého poskytovania služieb vybranej inštitúcie.
(10)

Rada rozhodnutie o predĺžení lehoty podľa odseku 9 zdôvodní a uvedie podrobné posúdenie situácie preklenovacej ...

(11)

Pri ukončení prevádzky podľa odseku 6 písm. c) alebo písm. d) sa preklenovacia inštitúcia zruší likvidáciou. ...

(12)

Ak rada nevymáha oprávnené výdavky podľa § 52 ods. 6, plynú výnosy dosiahnuté v dôsledku ukončenia prevádzky ...

(13)

Ak sa opatrenie preklenovacej inštitúcie využije na prevod aktív a záväzkov viac ako jednej vybranej ...

(14)

Členovia štatutárneho orgánu preklenovacej inštitúcie zodpovedajú veriteľom a akcionárom vybranej inštitúcie, ...

(15)

Na preklenovaciu inštitúciu pri nadobudnutí vecí, práv alebo iných majetkových hodnôt od vybranej inštitúcie, ...

§ 57
Opatrenie oddelenia aktív
(1)

Rada môže rozhodnúť o uložení opatrenia oddelenia aktív, práv alebo záväzkov vybranej inštitúcie alebo ...

(2)

Na prevod podľa odseku 1 sa nevyžaduje súhlas akcionárov vybranej inštitúcie alebo inej osoby, ktorá ...

(3)

Správcom aktív je právnická osoba, ktorá

a)
je kontrolovaná radou a je čiastočne alebo úplne vo vlastníctve rady alebo iného orgánu verejnej moci ...
b)
bola založená na účely prijatia a držby časti alebo všetkých aktív, práv a záväzkov jednej alebo viacerých ...
(4)

Správca aktív spravuje aktíva, ktoré boli naňho prevedené s cieľom maximalizácie ich hodnoty na účel ...

(5)

Rada vo vzťahu k správcovi aktív

a)
schvaľuje zakladateľskú listinu alebo zakladateľskú zmluvu,
b)
schvaľuje členov štatutárneho orgánu a dozornej rady správcu aktív a určuje rozsah ich zodpovednosti, ...
c)
schvaľuje zásady odmeňovania členov štatutárneho orgánu a dozornej rady správcu aktív,
d)
schvaľuje stratégiu a rizikový profil správcu aktív.
(6)

Rada môže previesť aktíva, práva alebo záväzky na základe odseku 1, len ak sú splnené tieto podmienky: ...

a)
situácia na príslušnom trhu je pre tieto aktíva taká, že ich speňaženie v konkurznom konaní by mohlo ...
b)
prevod je potrebný na zabezpečenie riadneho fungovania vybranej inštitúcie alebo preklenovacej inštitúcie ...
c)
prevod je potrebný na maximalizáciu výnosov z predaja alebo riadnej likvidácie.
(7)

Pri uložení opatrenia oddelenia aktív rada určí protihodnotu, za akú sa aktíva, práva alebo záväzky ...

(8)

Ak § 52 ods. 6 neustanovuje inak, protihodnota, ktorú zaplatí správca aktív za aktíva, práva alebo záväzky ...

(9)

Ak sa uložilo opatrenie využitia preklenovacej inštitúcie, správca aktív môže aktíva, práva alebo záväzky ...

(10)

Rada môže previesť aktíva, práva alebo záväzky z vybranej inštitúcie alebo preklenovacej inštitúcie ...

(11)

Rada môže rozhodnúť o prevode aktív, práv alebo záväzkov zo správcu aktív späť na vybranú inštitúciu, ...

(12)

Rada môže rozhodnúť o prevode aktív, práv alebo záväzkov zo správcu aktív späť na vybranú inštitúciu, ...

a)
možnosť spätného prevodu konkrétnych aktív, práv alebo záväzkov je výslovne uvedená v rozhodnutí rady ...
b)
konkrétne aktíva, práva alebo záväzky nepatria do tried aktív, práv alebo záväzkov bližšie určených ...
(13)

Rada môže vykonať spätný prevod bez časového obmedzenia, pričom prevod musí spĺňať všetky dodatočné ...

(14)

Členovia štatutárneho orgánu správcu aktív zodpovedajú veriteľom a akcionárom vybranej inštitúcie, ktorej ...

(15)

Na správcu aktív pri nadobudnutí vecí, práv alebo iných majetkových hodnôt od vybranej inštitúcie, ktorej ...

§ 58
Kapitalizácia
(1)

Rada môže rozhodnúť o uložení opatrenia kapitalizácie na účely

a)
doplnenia vlastných zdrojov vybranej inštitúcie, ak možno dôvodne predpokladať obnovu plnenia osobitných ...
b)
konverzie záväzkov vybranej inštitúcie na vlastné imanie alebo zníženia sumy istiny záväzkov alebo dlhových ...
(2)

Postup podľa odseku 1 písm. a) sa použije, ak je odôvodnený predpoklad, že uložením opatrení na riešenie ...

(3)

Rada pri uložení opatrenia kapitalizácie zachová právnu formu vybranej inštitúcie okrem prípadov, keď ...

§ 59
Rozsah kapitalizácie
(1)

Kapitalizácia sa vzťahuje na všetky druhy záväzkov okrem záväzkov podľa tohto odseku a odseku 2. Bez ...

a)
kryté vklady podľa osobitného predpisu,1)
b)
zabezpečené záväzky vrátane krytých dlhopisov95) a záväzkov zo zaisťovacích derivátových nástrojov, ...
c)
záväzky z držby peňažných prostriedkov klientov alebo iných aktív vrátane aktív alebo finančných prostriedkov, ...
d)
záväzky z fiduciárneho vzťahu, kde vybraná inštitúcia je fiduciárom a klient nadobúdateľom za predpokladu, ...
e)
záväzky voči vybraným inštitúciám okrem vybraných inštitúcií, ktoré sú súčasťou tej istej skupiny, s ...
f)
záväzky so zostávajúcou lehotou splatnosti menej ako sedem dní voči platobným systémom podľa osobitného ...
g)
záväzky ku ktorejkoľvek z týchto osôb:
1.
zamestnancovi vo vzťahu k splatnej mzde alebo inému pracovnoprávnemu nároku voči zamestnávateľovi okrem ...
2.
komerčnému veriteľovi alebo obchodnému veriteľovi z dôvodu poskytovania tovaru alebo služieb kritických ...
3.
daňovému úradu, Sociálnej poisťovni alebo zdravotným poisťovniam,
4.
Fondu ochrany vkladov alebo Garančnému fondu investícií.
(2)

Rada môže vylúčiť niektoré oprávnené záväzky z odpísania alebo konverzie, ak

a)
opatrenie kapitalizácie nie je možné vykonať v primeranom čase,
b)
je to nevyhnutné a primerané na dosiahnutie kontinuity vykonávania kritických funkcií a hlavných obchodných ...
c)
je to nevyhnutné a primerané na zabránenie šírenia krízy, najmä ak ide o chránené vklady podľa osobitného ...
d)
uloženie opatrenia kapitalizácie na tieto záväzky by viedlo k takému poklesu hodnôt, že straty znášané ...
(3)

Pri vylúčení niektorých záväzkov podľa odseku 2 môže rada zvýšiť rozsah odpísania alebo konverzie uplatnený ...

(4)

Pri úplnom alebo čiastočnom vylúčení niektorých oprávnených záväzkov podľa odseku 2 môže rada rozhodnúť ...

a)
pokrytia všetkých strát, ktoré neboli absorbované oprávnenými záväzkami a obnovu čistej hodnoty aktívna ...
b)
kúpy akcií alebo iných nástrojov vlastníctva alebo kapitálových nástrojov s cieľom doplniť kapitál podľa ...
(5)

Príspevok z národného fondu sa môže poskytnúť vybranej inštitúcii, ak

a)
sa akcionári a držitelia iných nástrojov vlastníctva, držitelia príslušných kapitálových nástrojov a ...
b)
príspevok nepresahuje 5 % celkových pasív vrátane vlastných zdrojov, ocenených v čase prijatia opatrenia ...
(6)

Príspevok podľa odseku 4 sa môže financovať

a)
sumou, ktorá je k dispozícii prostredníctvom ročných príspevkov vybraných inštitúcií podľa § 88 ods. ...
b)
sumou, ktorú možno získať v lehote troch rokov prostredníctvom mimoriadnych príspevkov podľa § 88 ods. ...
c)
sumami získanými zo zdrojov podľa § 93 ods. 5, ak sumy uvedené v písmenách a) a b) nie sú dostatočné. ...
(7)

Rada môže v čase ohrozenia finančnej stability získať dodatočné finančné prostriedky zo zdrojov financovania ...

a)
ak bol dosiahnutý 5-percentný limit uvedený v odseku 5 písm. b),
b)
po úplnom odpísaní alebo úplnej konverzii všetkých nezabezpečených záväzkov bez prioritného postavenia ...
(8)

V čase ohrozenia finančnej stability, ak sú splnené podmienky podľa odseku 7, môže sa poskytnúť príspevok ...

(9)

Príspevok podľa odseku 4 okrem jeho poskytnutia podľa odseku 5 písm. a) sa môže poskytnúť aj za podmienky, ...

a)
príspevok na absorpciu straty a doplnenie vlastného imania uvedený v odseku 5 písm. a) sa rovná sume ...
b)
je v národnom fonde k dispozícii suma získaná z ročných príspevkov podľa § 88 ods. 1 písm. a), ktorá ...
c)
aktíva vybranej inštitúcie na konsolidovanom základe nepresahujú 900 miliárd eur.
(10)

Rada pri postupe podľa odseku 2 zohľadní

a)
zásadu, podľa ktorej by straty mali znášať najprv akcionári a po nich veritelia podľa poradia prednosti, ...
b)
úroveň kapacity na absorpciu strát, ktorá ostane, ak by sa vylúčil záväzok alebo trieda záväzkov,
c)
potrebu udržiavať primerané zdroje v národnom fonde.
(11)

Pri postupe podľa odseku 2 sa môže záväzok úplne vylúčiť z odpísania alebo sa môže vylúčiť z odpísania ...

§ 60
Výška kapitalizácie
(1)

Rada v súlade s ocenením podľa § 51 pri kapitalizácii určí celkovú sumu

a)
odpisovaných oprávnených záväzkov tak, aby čistá hodnota aktív bola rovná nule,
b)
konvertovaných oprávnených záväzkov na akcie alebo iný druh kapitálových nástrojov tak, aby sa obnovilo ...
(2)

Suma oprávnených záväzkov určená na odpísanie a konverziu sa určí s ohľadom na potrebu obnovy plnenia ...

(3)

Ak objem odpísaného kapitálu prevyšuje požadovanú sumu, rada je oprávnená rozhodnúť o pripísaní kapitálu ...

(4)

Na účely odsekov 1 až 3 si rada obstará úplné a aktuálne informácie o aktívach a záväzkoch vybranej ...

§ 61
Postavenie akcionárov pri kapitalizácii, odpise alebo konverzii kapitálových nástrojov
(1)

Rada vo vzťahu k akcionárom alebo držiteľom iných nástrojov vlastníctva môže rozhodnúť o

a)
zrušení alebo prevode akcií alebo iných nástrojov vlastníctva v prospech veriteľov,
b)
zriedení existujúcich akcií alebo iných nástrojov vlastníctva, ak je čistá hodnota vybranej inštitúcie, ...
(2)

Konverzia podľa odseku 1 písm. b) sa vykoná takým konverzným koeficientom, ktorý výrazne zriedi existujúce ...

(3)

Postup podľa odseku 1 platí aj pre akcionárov alebo držiteľov príslušných nástrojov vlastníctva, ktorí ...

(4)

Rada pri rozhodovaní podľa odseku 1 berie do úvahy

a)
ocenenie podľa § 51,
b)
výšku sumy, o ktorú je potrebné znížiť položky vlastného kapitálu Tier 1 a odpísať alebo konvertovať ...
c)
celkovú sumu kapitalizácie určenú podľa § 60.
(5)

Pri kapitalizácii alebo konverzii podľa odsekov 1 až 4 je rada oprávnená určiť kratšiu lehotu na rozhodnutie ...

(6)

Ak sa nedodrží ustanovená lehota podľa odseku 5, platí pre nadobudnutie alebo zvýšenie kvalifikovanej ...

§ 62
Postup pri odpisovaní a konverzii
(1)

Rada v rámci kapitalizácie pri odpisovaní a konverzii okrem § 59 ods. 1 a 2 postupuje takto:

a)
položky vlastného kapitálu Tier 1 sa znížia podľa § 71 ods. 1 písm. a),
b)
suma istiny nástrojov dodatočného kapitálu Tier 1 sa zníži v požadovanom rozsahu alebo do výšky kapacity ...
c)
suma istiny nástrojov kapitálu Tier 2 sa zníži v požadovanom rozsahu alebo do výšky kapacity podľa toho, ...
d)
suma istiny podriadeného dlhu, ktorý nie je dodatočným kapitálom Tier 1 alebo kapitálom Tier 2 v súlade ...
e)
suma istiny alebo splatný zostatok zvyšku oprávnených záväzkov v súlade s poradím nárokov v konkurznom ...
(2)

Pri výkone právomoci odpísania alebo konverzie sa rozdelia straty v celkovej sume podľa § 61 ods. 4 ...

(3)

Pred odpísaním alebo konverziou podľa odseku 1 písm. e) sa konvertuje alebo zníži suma istiny nástrojov ...

a)
suma istiny nástroja sa znižuje alebo
b)
dochádza ku konverzii nástrojov na akcie alebo iné nástroje vlastníctva.
(4)

Ak bola suma istiny nástroja pred kapitalizáciou podľa odseku 1 znížená, ale nie na nulu, v súlade s ...

(5)

Pri posúdení, či sa majú záväzky určitej triedy odpísať alebo konvertovať na vlastné imanie, sa vychádza ...

(6)

Podriadeným dlhom sa na účely tohto zákona rozumejú záväzky spojené so záväzkom podriadenosti podľa ...

§ 63
Deriváty
(1)

Rada je oprávnená odpísať alebo konvertovať záväzky plynúce z derivátových zmlúv pri uzatváraní pozície ...

(2)

Ak obchod s derivátmi je súčasťou dohody o konečnom čistom zúčtovaní, rada alebo nezávislá osoba určia ...

(3)

Rada určí hodnotu záväzkov vyplývajúcich z derivátov na základe

a)
vhodných metodík na určenie hodnoty tried derivátov vrátane transakcií, ktoré podliehajú dohodám o konečnom ...
b)
zásad na určenie relevantného okamihu, v ktorom by sa mala určiť hodnota derivátovej pozície, a
c)
vhodných metodík na porovnanie poklesu hodnôt, ktorý by vzišiel z uzavretia a následnej kapitalizácie ...
§ 64
Miera konverzie dlhu na vlastné imanie
(1)

Rada môže uplatniť rôzny konverzný pomer pre rôzne triedy kapitálových nástrojov a záväzkov pri postupe ...

a)
konverzný pomer má predstavovať primeranú náhradu dotknutému veriteľovi za stratu z odpísania dlhu alebo ...
b)
pri použití rôznych konverzných pomerov konverzný pomer použitý pri záväzkoch, ktoré sa považujú za ...
§ 65
Opatrenia týkajúce sa ozdravenia a reorganizácie sprevádzajúce kapitalizáciu
(1)

Rada súčasne s uložením opatrenia kapitalizácie vybranej inštitúcie podľa § 58 ods. 1 písm. a) zabezpečí ...

(2)

Rada môže vypracovaním a vykonaním plánu reorganizácie obchodnej činnosti podľa § 66 poveriť osobitného ...

§ 66
Plán reorganizácie obchodnej činnosti
(1)

Osobitný správca podľa § 12 ods. 1 alebo štatutárny orgán vybranej inštitúcie vypracuje a predloží plán ...

(2)

Ak sa kapitalizácia podľa § 58 ods. 1 písm. a) uplatňuje na dve a viac osôb v skupine, plán reorganizácie ...

(3)

Rada môže výnimočne predĺžiť lehotu uvedenú v odseku 1 najviac na dva mesiace od uloženia kapitalizácie. ...

(4)

V pláne reorganizácie obchodnej činnosti sa určia opatrenia zamerané na obnovu dlhodobého zdravia vybranej ...

(5)

Plán reorganizácie obchodnej činnosti obsahuje najmenej tieto prvky:

a)
podrobnú identifikáciu faktorov a problémov, ktoré spôsobili zlyhanie vybranej inštitúcie alebo jej ...
b)
opis opatrení zameraných na obnovu dlhodobého zdravia vybranej inštitúcie, ktoré sa majú prijať,
c)
časový harmonogram vykonávania týchto opatrení.
(6)

Opatrenia namierené na obnovu dlhodobej stability vybranej inštitúcie môžu zahŕňať

a)
reorganizáciu činností,
b)
zmeny prevádzkových systémov a infraštruktúry,
c)
upustenie od stratových činností,
d)
úpravu existujúcich činností tak, aby sa stali konkurencieschopnými,
e)
odpredaj aktív alebo oblastí obchodnej činnosti.
(7)

Do jedného mesiaca odo dňa predloženia plánu reorganizácie obchodnej činnosti rada posúdi pravdepodobnosť, ...

(8)

Ak rada nie je toho názoru, že pomocou plánu reorganizácie obchodnej činnosti sa dosiahne dlhodobá stabilita ...

(9)

Osobitný správca podľa § 12 ods. 1 alebo štatutárny orgán vybranej inštitúcie do dvoch týždňov od prijatia ...

(10)

Osobitný správca podľa § 12 ods. 1 alebo štatutárny orgán vybranej inštitúcie vykoná opatrenia schváleného ...

(11)

Ak je rada po prerokovaní s Národnou bankou Slovenska toho názoru, že je potrebná zmena plánu reorganizácie ...

§ 67
Účinky kapitalizácie
(1)

Rozhodnutie rady podľa § 9 ods. 1 písm. d) až h) a § 70 ods. 1 je pre veriteľov a akcionárov vybranej ...

(2)

Rada je oprávnená na všetky súvisiace úkony podľa osobitných predpisov týkajúce sa výkonu právomocí ...

a)
zápis alebo zmenu údajov v obchodnom registri alebo iných registroch podľa osobitného predpisu,20)
b)
zrušenie kótovania a pozastavenie obchodovania s akciami, inými nástrojmi vlastníctva alebo dlhovými ...
c)
kótovanie alebo prijatie na obchodovanie nových akcií alebo iných nástrojov vlastníctva,
d)
opätovné kótovanie a opätovné prijatie na obchodovanie dlhových nástrojov, ktoré boli predmetom odpísania, ...
(3)

Na základe rozhodnutia podľa § 9 ods. 1 písm. d), ktorým sa suma istiny alebo splatný zostatok záväzku ...

(4)

Na základe rozhodnutia podľa § 9 ods. 1 písm. d), ktorým sa suma istiny alebo splatný zostatok záväzku ...

§ 68
Odstránenie procesných prekážok pri kapitalizácii
(1)

Rada môže vybranej inštitúcii alebo osobe podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) uložiť povinnosť udržiavať ...

(2)

Rada posúdi, či je primerané uložiť povinnosti podľa odseku 1 vzhľadom na plán riešenia krízovej situácie ...

(3)

Pri konverzii záväzkov vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) na akcie alebo ...

(4)

Ustanoveniami odsekov 1 až 3 nie sú dotknuté iné povinnosti podľa osobitných predpisov.86)

§ 69
Zmluvné uznanie kapitalizácie
(1)

Vybraná inštitúcia je povinná vo svojich záväzkových vzťahoch dohodnúť súhlas veriteľa s tým, že záväzok ...

a)
nie je vylúčený podľa § 59 ods. 1,
b)
nie je chráneným vkladom podľa osobitného predpisu,1)
c)
sa spravuje právnym poriadkom tretej krajiny a
d)
bol uzavretý alebo zmenený po nadobudnutí účinnosti tohto zákona; to neplatí pre takú zmenu záväzku ...
(2)

Rada môže rozhodnúť, že sa nepoužije postup podľa odseku 1, ak je zrejmé, že záväzok môže podliehať ...

(3)

Nesplnenie povinnosti podľa odseku 1 vybranou inštitúciou nie je prekážkou na výkon právomocí rady rozhodnúť ...

ÔSMA ČASŤ

ODPÍSANIE KAPITÁLOVÝCH NÁSTROJOV

§ 70
Podmienky odpísania a konverzie kapitálových nástrojov
(1)

Rada rozhoduje o odpísaní príslušných kapitálových nástrojov alebo ich konverzii do akcií alebo iných ...

a)
nezávisle na rezolučnom konaní alebo na úkonoch v rámci rezolučného konania podľa odseku 3 alebo
b)
v rámci rezolučného konania podľa štvrtej časti tohto zákona najneskôr spolu s rozhodnutím o uložení ...
(2)

Rada pred vydaním rozhodnutia o odpísaní alebo konverzii kapitálových nástrojov vybranej inštitúcie ...

(3)

Rada je povinná bezodkladne vydať rozhodnutie o odpísaní alebo konverzii príslušných kapitálových nástrojov ...

a)
sú splnené podmienky podľa § 34 alebo § 48 a zároveň § 52 ods. 8 pred vykonaním úkonu alebo vydaním ...
b)
Národná banka Slovenska doručila rade stanovisko, že odpísanie alebo konverzia sú nevyhnutné na zachovanie ...
c)
vyžaduje sa mimoriadna verejná finančná podpora; to neplatí, ak sa poskytuje podpora podľa § 34 ods. ...
(4)

Na účely odseku 3 sa vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) alebo skupina nepovažuje ...

a)
vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) alebo skupina zlyháva alebo sa javí, ...
b)
nie je odôvodený predpoklad, že pri zohľadnení všetkých dôležitých okolností dokáže akékoľvek opatrenie ...
(5)

Vybraná inštitúcia alebo osoba podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) sa považuje za zlyhávajúcu alebo pravdepodobne ...

(6)

Na účely odseku 4 písm. a) sa považuje skupina za zlyhávajúcu alebo pravdepodobne zlyhávajúcu, ak skupina ...

(7)

Rada informuje o rozhodnutí podľa odseku 3 písm. b) Národnú banku Slovenska.

§ 70a
Podmienky odpísania a konverzie kapitálových nástrojov na úrovni skupiny
(1)

Rada vyvinie maximálne úsilie na dosiahnutie spoločného rozhodnutia s príslušnými rezolučnými orgánmi ...

a)
je vybraná inštitúcia dcérskou spoločnosťou a ňou vydané príslušné kapitálové nástroje sú vykazované ...
b)
odpísanie alebo konverzia sú nevyhnutné na zachovanie stability skupiny, ktorej súčasťou je vybraná ...
(2)

Ak sa rade nepodarí dosiahnuť spoločné rozhodnutie podľa odseku 1, rada prijme vlastné rozhodnutie postupom ...

(3)

Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny, rozhodne o odpísaní alebo konverzii príslušných kapitálových ...

a)
je vybraná inštitúcia materskou spoločnosťou a ňou vydané príslušné kapitálové nástroje sú vykazované ...
b)
odpísanie alebo konverzia sú nevyhnutné na zachovanie stability skupiny, ktorej súčasťou je vybraná ...
(4)

Príslušný kapitálový nástroj vydaný dcérskou spoločnosťou nemôže byť podľa odseku 1 odpísaný vo väčšom ...

§ 70b
Oznamovacie povinnosti proti orgánom iných členských štátov
(1)

Rada bezodkladne po tom, ako dospela k záveru, že je splnená niektorá z podmienok podľa § 70 ods. 3 ...

a)
orgánu iného členského štátu, ktorý vykonáva dohľad na konsolidovanom základe nad skupinou, ktorej súčasťou ...
b)
rezolučnému orgánu v inom členskom štáte podľa písmena a), ktorý je podľa práva tohto členského štátu ...
(2)

Ak rada ako rezolučný orgán na úrovni skupiny dospela k záveru, že je splnená podmienka podľa § 70a ...

a)
orgánu iného členského štátu, ktorý vykonáva dohľad na individuálnom základe nad touto zahraničnou vybranou ...
b)
rezolučnému orgánu v inom členskom štáte podľa písmena a), ktorý je podľa práva tohto členského štátu ...
(3)

Rada v oznámení podľa odsekov 1 a 2 uvedie dôvody, na základe ktorých dospela k záveru, že je splnená ...

(4)

Rada pred vydaním rozhodnutia o odpísaní alebo konverzii príslušných kapitálových nástrojov vybranej ...

§ 71
Postup pri odpísaní a konverzii kapitálových nástrojov
(1)

Rada pri odpisovaní alebo konverzii postupuje podľa poradia pohľadávok určeného podľa osobitného predpisu62) ...

a)
najprv sa znížia položky vlastného kapitálu Tier 1 v pomere k strate, v rozsahu ich kapacity, rada postupuje ...
b)
suma istiny nástrojov dodatočného kapitálu Tier 1 sa odpíše alebo konvertuje do položiek vlastného kapitálu ...
c)
suma istiny nástrojov kapitálu Tier 2 sa odpíše alebo konvertuje na nástroje vlastného kapitálu Tier ...
(2)

Odpísaním sa istina príslušného kapitálového nástroja považuje za trvalo zníženú, okrem postupu podľa ...

(3)

Zánik záväzkov podľa odseku 2 nebráni postupu podľa odseku 4.

(4)

Na účely konverzie príslušných kapitálových nástrojov podľa odseku 1 písm. b) alebo písm. c) môže rada ...

a)
nástroje vlastného kapitálu Tier 1 vybranej inštitúcie alebo osoby podľa § 1 ods. 3 písm. b) až d) alebo ...
b)
vydanie nástrojov vlastného kapitálu Tier 1 má prednosť pred vydaním akcií alebo iných nástrojov vlastníctva ...
c)
prevod nástrojov vlastného kapitálu Tier 1 sa uskutoční bezodkladne po konverzii,
d)
konverzný pomer na určenie počtu nástrojov tvoriacich položky vlastného kapitálu Tier 1, ktoré sa vydajú ...

DESIATA ČASŤ

OCHRANNÉ OPATRENIA

§ 76
Zaobchádzanie s akcionármi a veriteľmi pri čiastočnom prevode a kapitalizácii
(1)

Ak na základe rozhodnutia rady došlo len k čiastočnému prevodu aktív, práv a záväzkov, akcionári a tí ...

(2)

Akcionári a veritelia, ktorých pohľadávky boli odpísané alebo konvertované na vlastné imanie na základe ...

§ 77
Ocenenie rozdielneho zaobchádzania
(1)

Rada určí nezávislú osobu na ocenenie dopadov rozdielneho zaobchádzania s akcionármi a veriteľmi vybranej ...

(2)

Ocenenie rozdielneho zaobchádzania zahŕňa

a)
posúdenie zaobchádzania, ktoré by sa vzťahovalo na akcionárov a veriteľov vybranej inštitúcie a osoby ...
b)
vyhodnotenie skutočného priebehu a posúdenie postavenia a spôsobu zaobchádzania s akcionármi a veriteľmi ...
c)
vyhodnotenie rozdielov podľa písmen a) a b).
(3)

Na účely oceňovania podľa odseku 2 písm. a)

a)
sa predpokladá že vybraná inštitúcia alebo osoba v skupine v rezolučnom konaní, ktorej sa rozhodnutie ...
b)
sa neprihliada na účinky prijatého rozhodnutia v rezolučnom konaní,
c)
sa neprihliada na poskytnutie mimoriadnej verejnej finančnej podpory vybranej inštitúcii alebo osobe ...
§ 78
Ochranné opatrenia týkajúce sa akcionárov a veriteľov

Akcionári a veritelia, ktorí znášajú stratu v dôsledku rozhodnutia o odpísaní a konverzii kapitálových ...

§ 78a
Výzva na podanie prihlášky na vyplatenie náhrad z ocenenia rozdielneho zaobchádzania
(1)

Ak rozhodnutie rady o odpísaní a konverzii kapitálových nástrojov alebo rozhodnutie o uložení opatrenia ...

(2)

Lehota na podanie prihlášky na vyplatenie náhrad uplynie posledným dňom šiesteho mesiaca od právoplatnosti ...

(3)

Uplynutím lehoty podľa odseku 2 právo na vyplatenie náhrad podľa § 76 a 78 vyplývajúcich z ocenenia ...

§ 78b
Rozhodnutie o priznaní náhrad vyplývajúcich z ocenenia rozdielneho zaobchádzania
(1)

O priznaní náhrad vyplývajúcich z ocenenia rozdielneho zaobchádzania vlastníkom nástrojov vlastníctva ...

(2)

Podkladom pre rozhodnutie podľa odseku 1 je ocenenie rozdielneho zaobchádzania podľa § 77.

(3)

Vo výrokovej časti rozhodnutia rada uvedie najmä výšku náhrad vyplývajúcich z rozdielneho zaobchádzania, ...

§ 79
Ochranné opatrenia pre zmluvné strany pri čiastočných prevodoch
(1)

Na základe rozhodnutia rady o prevode časti aktív, práv alebo záväzkov vybranej inštitúcie v rezolučnom ...

(2)

Rozhodnutím rady nie sú dotknuté práva

a)
zo zaisťovacích dohôd, v rámci ktorých má osoba zaistenie v podobe skutočného alebo podmieneného podielu ...
b)
z dohôd o finančnej zábezpeke s prevodom vlastníckeho práva, v rámci ktorých je poskytnutá zábezpeka ...
c)
z dohôd o vzájomnom započítaní, na základe ktorých je možné navzájom si započítať dva alebo viac nárokov ...
d)
z dohôd o čistom zúčtovaní,
e)
z krytých dlhopisov,99)
f)
z dohôd o financovaní vrátane sekuritizácie a nástrojov, ktoré sa používajú na účely hedžingu, ktoré ...
(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 platia bez ohľadu na právny dôvod vzniku zmluvy alebo záväzku, povahu alebo ...

§ 80
Ochrana dohôd o finančnej zábezpeke, vzájomnom započítaní a konečnom zúčtovaní
(1)

Rada prostredníctvom použitia doplnkových právomocí podľa § 13 chráni práva a povinnosti vyplývajúce ...

(2)

Rada je oprávnená na účely dostupnosti krytých vkladov

a)
previesť kryté vklady1) a chránený klientsky majetok,2) ktoré sú súčasťou dohôd podľa odseku 1, bez ...
b)
previesť, zmeniť alebo ukončiť dohody týkajúce sa aktív, práv alebo záväzkov bez prevodu krytých vkladov1) ...
§ 81
Ochrana zabezpečovacích dohôd
(1)

Nakladanie so záväzkami, ktorých plnenie je zabezpečené, alebo so záväzkami, ktorých zabezpečenie sa ...

a)
samostatne previesť aktíva zabezpečujúce záväzky bez prevodu zabezpečovaných záväzkov,
b)
previesť zabezpečený záväzok bez prevodu výnosu z poskytnutého zabezpečenia,
c)
previesť výnos z poskytnutého zabezpečenia bez prevodu zabezpečovaného záväzku,
d)
zmeniť alebo ukončiť poskytnuté zabezpečenie, ak by viedlo k zrušeniu poskytnutého zabezpečenia.
(2)

Rada je oprávnená na účely dostupnosti krytých vkladov1)

a)
previesť samostatne kryté vklady,1) ktoré sú súčasťou akejkoľvek dohody podľa odseku 1, bez prevodu ...
b)
previesť, zmeniť alebo ukončiť dohody týkajúce sa aktív, práv alebo záväzkov bez prevodu krytých vkladov.1) ...
§ 82
Ochrana dohôd o štruktúrovanom financovaní a krytých dlhopisov
(1)

Ak stranou dohody o štruktúrovanom financovaní alebo dohody podľa § 79 ods. 2 písm. d) až f) je vybraná ...

a)
previesť samostatne len časť aktív, práv alebo záväzkov tvoriacich predmet alebo súčasť dohody,
b)
ukončiť alebo zmeniť práva týkajúce sa aktív, iných práv alebo záväzkov, ktoré sú predmetom dohody.
(2)

Ak stranou dohody o štruktúrovanom financovaní je vybraná inštitúcia v rezolučnom konaní, rada je oprávnená ...

a)
previesť samostatne kryté vklady,1) a to bez prevodu iných aktív, práv alebo záväzkov v súvislosti so ...
b)
previesť, meniť alebo ukončiť dohody týkajúce sa aktív, práv alebo záväzkov bez prevodu krytých vkladov.1) ...
§ 83
Ochrana systémov obchodovania, zúčtovania a vyrovnania

Rozhodnutie rady, ktorým sa prevádza časť aktív, práv alebo záväzkov alebo sa vykonávajú doplnkové právomoci ...

JEDENÁSTA ČASŤ

KOLÉGIÁ

§ 84
Kolégiá pre riešenie krízových situácií
(1)

Ak je rada rezolučným orgánom na úrovni skupiny, zriadi kolégium pre riešenie krízových situácií na ...

(2)

Kolégium podľa odseku 1 sa vytvorí na výkon týchto úloh:

a)
výmena informácií pre vypracovanie plánov riešenia krízových situácií na úrovni skupiny,
b)
výkon preventívnych právomocí vo vzťahu k skupinám a pre riešenie krízových situácií na úrovni skupiny, ...
c)
vypracovanie plánov riešenia krízových situácií podľa § 26 a 27 a posúdenie riešiteľnosti krízovej situácie ...
d)
výkon právomocí s cieľom riešiť alebo odstrániť prekážky riešiteľnosti krízovej situácie na úrovni skupiny ...
e)
rozhodnutie a dosiahnutie dohody o potrebe zaviesť program riešenia krízových situácií na úrovni skupiny ...
f)
koordinovanie zverejňovania stratégií, programov riešenia krízových situácií na úrovni skupiny a používania ...
g)
prerokovanie iných otázok týkajúcich sa cezhraničného riešenia krízových situácií na úrovni skupiny.
(3)

Kolégium podľa odseku 1 tvoria zástupcovia rezolučných orgánov, ktorí vzájomne spolupracujú a sú oprávnení ...

a)
rady,
b)
rezolučného orgánu členského štátu, v ktorom je zriadená dcérska spoločnosť podliehajúca dohľadu na ...
c)
rezolučného orgánu členského štátu, v ktorom sídli materská spoločnosť jednej alebo viacerých vybraných ...
d)
rezolučných orgánov, do pôsobnosti ktorých patria významné pobočky,
e)
orgánu vykonávajúceho dohľad na konsolidovanom základe a príslušných orgánov dohľadu členských štátov, ...
f)
príslušných ministerstiev, ak nimi nie sú rezolučné orgány, ktoré sú členmi kolégia pre riešenie krízových ...
g)
orgánu, ktorý je zodpovedný za systém ochrany vkladov členského štátu a za systém ochrany klientskeho ...
h)
rezolučných orgánov tretích krajín, ak materská spoločnosť v Európskej únii alebo vybraná inštitúcia ...
i)
Európskeho orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), ktorí nemajú hlasovacie právo v kolégiu. ...
(4)

Rada nie je povinná zriaďovať kolégium podľa odseku 1, ak iné skupiny alebo kolégiá vykonávajú tie isté ...

(5)

Rada predsedá kolégiu podľa odseku 1 a postupuje takto:

a)
po porade s ostatnými členmi kolégia podľa odseku 1 písomne určí opatrenia a postupy na fungovanie kolégia, ...
b)
koordinuje všetky činnosti kolégia podľa odseku 1,
c)
zvoláva všetky zasadnutia,
d)
vopred informuje všetkých členov kolégia podľa odseku 1 o jeho organizovaní, o hlavných bodoch rokovania ...
e)
rozhoduje o pozvaní členov kolégia podľa odseku 1 a pozorovateľov, zohľadňujúc možný vplyv na finančnú ...
(6)

Ak je rada členom kolégia pre riešenie krízových situácií zriadeného príslušným rezolučným orgánom iného ...

§ 85
Európske kolégiá pre riešenie krízových situácií
(1)

Ak má vybraná inštitúcia tretej krajiny alebo materská spoločnosť tretej krajiny dcérske spoločnosti ...

(2)

Ak je rada členom európskeho kolégia, vyvinie maximálne úsilie na dosiahnutie spoločného rozhodnutia ...

a)
má dcérske spoločnosti usadené v dvoch alebo viacerých členských štátoch alebo pobočky, ktoré sa považujú ...
b)
má aktíva, práva alebo záväzky, ktoré sa nachádzajú v dvoch alebo viacerých členských štátoch alebo ...
(3)

Postup podľa odseku 2 sa uplatňuje, len ak nie je platná dohoda podľa § 20a ods. 2 alebo ak predmetom ...

(4)

Rada môže v rezolučnom konaní na účely tohto paragrafu

a)
riešiť krízovú situáciu vo vzťahu k
1.
aktívam vybranej inštitúcie alebo materskej spoločnosti tretej krajiny, ktoré sa nachádzajú na území ...
2.
právam alebo záväzkom vybranej inštitúcie tretej krajiny, ktoré sú zaúčtované pobočkou vybranej inštitúcie ...
b)
dokončiť alebo vyžadovať dokončenie prevodu akcií alebo iných nástrojov vlastníctva dcérskej spoločnosti ...
c)
vykonávať právomoci podľa § 14, 15 a 17 v súvislosti s právami ktorejkoľvek zmluvnej strany spoločného ...
d)
umožniť nevymožiteľnosť akéhokoľvek zmluvného práva ukončiť, zrušiť alebo predčasne plniť zmluvy alebo ...
(5)

Rada môže vykonávať právomoci v rezolučnom konaní a rozhodnúť o uložení opatrenia vo vzťahu k materskej ...

(6)

Ak sa rade nepodarí dosiahnuť spoločné rozhodnutie podľa odseku 2 s rezolučnými orgánmi zúčastnenými ...

(7)

Rada môže po konzultácii s ostatnými rezolučnými orgánmi, ak je zriadené európske kolégium, odmietnuť ...

a)
by malo nepriaznivý vplyv na finančnú stabilitu v Slovenskej republike, alebo ak zastáva názor, že toto ...
b)
je nevyhnutné uložiť nezávislé opatrenie na riešenie krízových situácií vo vzťahu k pobočke vybranej ...
c)
by sa podľa neho veriteľom a vkladateľom, ktorí sa nachádzajú alebo sú príslušní na výplatu v Slovenskej ...
d)
by jeho uznanie alebo výkon malo pre Slovenskú republiku závažné fiškálne dôsledky alebo účinky takého ...
(8)

Európskemu kolégiu predsedá na účely dohľadu na konsolidovanom základe rezolučný orgán členského štátu, ...

(9)

Na základe vzájomnej dohody rady a príslušných rezolučných orgánov iných členských štátov sa európske ...

§ 86
Výmena informácií
(1)

Rada, iné príslušné rezolučné orgány, Národná banka Slovenska a príslušné orgány dohľadu členských štátov ...

(2)

Ak na základe žiadosti poskytol rezolučný orgán tretej krajiny informácie, rada požiada tento orgán ...

(3)

Príslušné rezolučné orgány si vymieňajú informácie s ministerstvom, ak sa týkajú rozhodnutia alebo veci, ...

(4)

Rada, príslušné rezolučné orgány, príslušné orgány dohľadu, ministerstvo a príslušné ministerstvá si ...

a)
orgány z tretích krajín spĺňajú požiadavky a štandardy týkajúce sa služobného tajomstva,
b)
informácie sú nevyhnutné na to, aby príslušné orgány z tretích krajín vykonávali svoje funkcie zamerané ...
(5)

Ak dôverné informácie pochádzajú z iného členského štátu, rada, príslušné rezolučné orgány, Národná ...

DVANÁSTA ČASŤ

FINANCOVANIE RIEŠENIA KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ

§ 87
Národný fond
(1)

Vybrané inštitúcie sú povinné zúčastňovať sa na riešení krízových situácií uhrádzaním príspevkov na ...

(2)

Na sústreďovanie príspevkov podľa odseku 1 a na ich používanie na účely riešenia krízových situácií ...

(3)

Národný fond nie je právnickou osobou a prostriedky národného fondu netvoria súčasť prostriedkov štátneho ...

(4)

Za národný fond sa pre radu vedie samostatné účtovníctvo a zostavuje samostatná účtovná závierka, súvaha, ...

§ 88
Druhy príspevkov
(1)

Vybrané inštitúcie sú povinné uhrádzať do národného fondu tieto príspevky:

a)
ročný príspevok,
b)
mimoriadny príspevok.
(2)

Ročný príspevok je pravidelne sa opakujúci príspevok vybranej inštitúcie a uhrádza sa

a)
v eurách,
b)
neodvolateľným platobným záväzkom podľa § 89 ods. 3.
(3)

Mimoriadny príspevok je príspevok vybranej inštitúcie, ktorý slúži na doplnenie zdrojov národného fondu ...

§ 89
Výška príspevkov
(1)

Výšku ročného príspevku na príslušný rok určuje rada po prerokovaní s ministerstvom a Fondom ochrany ...

(2)

Ročný príspevok pre každú vybranú inštitúciu sa vypočíta ako pomer záväzkov vybranej inštitúcie znížených ...

(3)

Rada môže určiť, že ročný príspevok môže byť čiastočne uhradený neodvolateľným platobným záväzkom vybranej ...

(4)

Výšku ročného príspevku určuje rada podľa odseku 1 tak, aby v prechodnom období do 31. decembra 2024 ...

(5)

Ak sa po uplynutí prechodného obdobia zníži hodnota prostriedkov národného fondu pod cieľovú úroveň, ...

(6)

Ak po dosiahnutí cieľovej úrovne klesne hodnota prostriedkov národného fondu viac ako o jednu tretinu ...

(7)

Rada môže vo výnimočných situáciách, najmä ak prostriedky národného fondu nepostačujú na doplnenie zdrojov ...

(8)

Ak sa mimoriadny príspevok určuje pred určením výšky ročného príspevku, výška mimoriadneho príspevku ...

(9)

Rada môže vybranú inštitúciu úplne alebo čiastočne oslobodiť od povinnosti platiť mimoriadny príspevok ...

(10)

Po skončení doby oslobodenia podľa odseku 9 je vybraná inštitúcia povinná doplatiť mimoriadny príspevok ...

(11)

Na postup pri rozhodovaní a rozhodnutie rady o príspevku sa nevzťahuje osobitný predpis o konaní vo ...

(12)

Rozhodnutie rady o príspevku musí obsahovať výšku určeného príspevku, lehotu splatnosti príspevku a ...

(13)

Rozhodnutie rady o určení príspevku nadobúda právoplatnosť dňom doručenia tohto rozhodnutia príslušnej ...

(14)

Doručené rozhodnutie rady o určení príspevku je vykonateľné, len čo uplynie lehota splatnosti určeného ...

(15)

Exekučným titulom a podkladom na vykonanie exekúcie je právoplatné a vykonateľné rozhodnutie rady o ...

(16)

Rada kedykoľvek aj bez návrhu opraví chyby v písaní, počítaní a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení ...

§ 90
Splatnosť príspevkov
(1)

Ročný príspevok je vybraná inštitúcia povinná uhradiť do národného fondu do 30. apríla príslušného kalendárneho ...

(2)

Mimoriadny príspevok je vybraná inštitúcia povinná uhradiť do národného fondu v lehote určenej rozhodnutím ...

(3)

Vybraná inštitúcia, ktorá neuhradí príspevok riadne a včas do národného fondu, je povinná z dlžnej sumy ...

(4)

Ustanovením odseku 3 nie je dotknutá zodpovednosť vybranej inštitúcie podľa osobitných predpisov.104) ...

§ 91
Prostriedky národného fondu
(1)

Prostriedky národného fondu tvoria

a)
prostriedky na riešenie krízovej situácie vo vybraných inštitúciách prevedené do národného fondu z jednotného ...
b)
príspevky podľa § 88 ods. 2 písm. a) a ods. 3 (ďalej len „peňažné príspevky“),
c)
príspevky podľa § 88 ods. 2 písm. b),
d)
úrok z omeškania podľa § 90 ods. 3,
e)
príjmy z úrokov z použitia prostriedkov podľa § 92 ods. 4 písm. g),
f)
úvery poskytnuté pre národný fond od vybraných inštitúcií, finančných inštitúcií alebo tretích osôb, ...
g)
úvery poskytnuté pre národný fond od mechanizmov financovania iných členských štátov, ak sú splnené ...
h)
ďalšie príjmy podľa osobitných predpisov.105aa)
(2)

Prostriedky národného fondu podľa odseku 1 sú uložené na osobitných účtoch v Národnej banke Slovenska ...

(3)

Ak sú splnené podmienky podľa § 97 ods. 1 a podmienky ustanovené osobitným predpisom,105) môžu byť zdrojom ...

(4)

Rada môže uzatvoriť zmluvy o úvere určenom pre národný fond podľa odseku 1 písm. f), ak výška prostriedkov ...

(5)

Rada môže požiadať o poskytnutie úveru určeného pre národný fond aj mechanizmy financovania iných členských ...

(6)

Úrokovú sadzbu, dobu splatnosti a ostatné podmienky zmluvy o úvere, na základe ktorej budú poskytnuté ...

(7)

Nesplatený úver poskytnutý mechanizmu financovania iného členského štátu možno započítať do cieľovej ...

(8)

Ak prostriedky poskytnuté podľa odseku 3 sú vyššie ako predpokladané straty Fondu ochrany vkladov, ktoré ...

(9)

Za úvery poskytnuté národnému fondu môže štát poskytnúť štátnu záruku podľa osobitného predpisu.105b) ...

§ 92
Správa a použitie prostriedkov národného fondu
(1)

O správe a použití prostriedkov národného fondu rozhoduje rada.

(2)

Správu prostriedkov národného fondu pre radu podľa osobitného zákona105c) zabezpečuje Fond ochrany vkladov ...

a)
zabezpečovať a vymáhať uhrádzanie peňažných príspevkov do národného fondu vrátane ich príslušenstva,
b)
vyhotovovať výkazy nedoplatkov vybraných inštitúcií,
c)
zabezpečovať výkon rozhodnutí, ktoré sa týkajú prostriedkov národného fondu alebo ich príslušenstva, ...
d)
nakladať s prostriedkami národného fondu vrátane vykonávania prevodov prostriedkov národného fondu do ...
(3)

Za národný fond sa pre radu vedie evidencia, vykonáva sa oceňovanie pohľadávok a oceňovanie zábezpek ...

(4)

Prostriedky národného fondu môžu byť použité len v rozsahu potrebnom na financovanie účinného riešenia ...

a)
ručenie za záväzky klientov vybranej inštitúcie, ktorej krízová situácia sa rieši, voči tejto vybranej ...
b)
poskytnutie úveru vybranej inštitúcii, jej dcérskym spoločnostiam, preklenovacej inštitúcii alebo správcom ...
c)
bezodplatné alebo nenávratné poskytnutie peňažných prostriedkov preklenovacej inštitúcii a správcovi ...
d)
vyplatenie náhrady akcionárom alebo veriteľom podľa desiatej časti tohto zákona,
e)
poskytnutie peňažných prostriedkov vybranej inštitúcii namiesto odpísania dlhu alebo konverzie záväzkov ...
f)
dobrovoľné poskytovanie úverov mechanizmom financovania iných členských štátov, pričom výška peňažných ...
g)
splátky úverov, úrokov z úverov a iných nákladov spojených s úvermi prijatými národným fondom,
h)
akékoľvek kombinácie využitia prostriedkov národného fondu podľa písmen a) až g).
(5)

Prostriedky národného fondu môžu byť použité aj na poskytnutie úveru nadobúdateľovi pri uložení opatrenia ...

(6)

Rada je oprávnená uzatvoriť zmluvy o úvere aj vtedy, ak o to požiada mechanizmus financovania iného ...

(7)

Prostriedky národného fondu môžu byť použité aj podľa § 95 a podľa § 91 ods. 8 a na úhradu ďalších výdavkov ...

(8)

Prostriedky národného fondu nie je možné použiť priamo na absorbovanie strát vybranej inštitúcie a iných ...

§ 93
(1)

Prevod prostriedkov národného fondu do jednotného fondu na riešenie krízových situácií sa vykoná v súlade ...

(2)

Vláda zastúpená ministerstvom je oprávnená uzavrieť s Jednotnou radou pre riešenie krízových situácií102ab) ...

§ 94
Práva a povinnosti rady v súvislosti s národným fondom

Rada môže žiadať od vybranej inštitúcie na plnenie svojich funkcií informácie a podklady priamo súvisiace ...

§ 95
Využitie prostriedkov národného fondu pri riešení krízovej situácie na úrovni skupiny
(1)

Ak rezolučný orgán na úrovni skupiny, ktorej súčasťou je vybraná inštitúcia, rozhodne o riešení krízovej ...

(2)

Rada na žiadosť rezolučného orgánu na úrovni skupiny spolupracuje pri vypracovaní plánu financovania ...

§ 96
Plán financovania
(1)

Plánom financovania rozumieme plán, ktorý zostaví rezolučný orgán na úrovni skupiny v súlade s postupmi ...

(2)

Nevyhnutnou súčasťou plánu financovania sú tieto náležitosti:

a)
ocenenie v súlade s § 51,
b)
výška straty, ktorú každá vybraná inštitúcia v rámci skupiny vykáže v okamihu uloženia opatrení na riešenie ...
c)
výška straty za každú vybranú inštitúciu skupiny, ktorú by utrpeli jednotlivé triedy akcionárov a veriteľov, ...
d)
každý príspevok, ktorý by sa vyžadoval od Fondu ochrany vkladov podľa osobitného predpisu1) alebo Garančného ...
e)
celkový príspevok všetkých mechanizmov financovania vrátanie vymedzenia účelu a podoby príspevku,
f)
základ na výpočet sumy, ktorá sa od každého mechanizmu financovania členských štátov, v ktorých sa vybraná ...
g)
suma, ktorá sa od mechanizmu financovania členského štátu, v ktorom sa nachádzajú vybrané inštitúcie ...
h)
suma úveru, ktorú mechanizmy financovania členských štátov na úrovni skupiny zmluvne zabezpečia podľa ...
i)
časový plán použitia prostriedkov mechanizmov financovania členských štátov vrátane možnosti jeho predĺženia. ...
(3)

Ak sa v pláne financovania nedohodlo inak, základom pre rozdelenie celkového príspevku mechanizmu financovania ...

a)
podiel rizikovo vážených aktív skupiny, ktoré majú v držbe jednotlivé vybrané inštitúcie v skupine,
b)
podiel aktív skupiny, ktoré majú v držbe jednotlivé vybrané inštitúcie v skupine,
c)
podiel strát, ktoré vznikli jednotlivým vybraným inštitúciám v skupine a zároveň viedli k potrebe riešenia ...
d)
podiel peňažných prostriedkov, ktoré budú pravdepodobne potrebné na vyriešenie krízovej situácie na ...
e)
súlad so zásadami určenými v pláne riešenia krízovej situácie na úrovni skupiny podľa § 26 ods. 4 písm. ...
(4)

Ak sa v pláne financovania nedohodlo inak, základom na rozdelenie akýchkoľvek príjmov a výnosov z použitia ...

§ 97
Princípy použitia peňažných prostriedkov Fondu ochrany vkladov
(1)

Rada použije peňažné prostriedky Fondu ochrany vkladov v súlade s osobitným predpisom1) na riešenie ...

a)
opatrenia kapitalizácie v sume odpísaných krytých vkladov, ak by boli kryté vklady zahrnuté do opatrenia ...
b)
iného opatrenia ako opatrenia kapitalizácie v sume strát vkladateľov krytých vkladov, ak by boli kryté ...
(2)

Pri uložení opatrenia kapitalizácie rada nemôže použiť peňažné prostriedky Fondu ochrany vkladov na ...

(3)

Ak sa na základe ocenenia podľa § 77 určilo, že peňažné prostriedky Fondu ochrany vkladov poskytnuté ...

(4)

Rada zabezpečí, aby určenie sumy peňažných prostriedkov podľa § 96 ods. 2 písm. d) v súlade s odsekom ...

(5)

Peňažné prostriedky Fondu ochrany vkladov podľa odseku 1 sa poskytnú v eurách.

TRINÁSTA ČASŤ

SANKCIE

§ 98
(1)

Ak rada zistí nedostatky v činnosti vybranej inštitúcie spočívajúce v nedodržiavaní podmienok určených ...

a)
vybranej inštitúcii predkladať osobitné výkazy, hlásenia a správy,
b)
vybranej inštitúcii skončiť nepovolenú činnosť,
c)
povinnosť zverejniť verejné vyhlásenie, v ktorom sa uvedie zodpovedná fyzická osoba, vybraná inštitúcia, ...
d)
dočasný zákaz vykonávať riadiace funkcie vybranej inštitúcie ktorémukoľvek členovi štatutárneho orgánu, ...
e)
pokutu vybranej inštitúcii od 3 300 eur do 332 000 eur a pri opakovanom alebo závažnom nedostatku až ...
f)
pokutu do výšky dvojnásobku sumy výnosu vyplývajúceho z porušenia, ak tento výnos možno určiť,
g)
opravu účtovnej alebo inej evidencie podľa rady alebo audítora,
h)
uverejnenie opravy neúplnej, nesprávnej alebo nepravdivej informácie, ktorú vybraná inštitúcia uverejnila ...
i)
zúčtovanie strát z hospodárenia so základným imaním po zúčtovaní strát s nerozdeleným ziskom z minulých ...
j)
vybranej inštitúcii prijať opatrenia na zlepšenie riadenia rizík,
k)
vybranej inštitúcii znížiť významné riziká, ktoré podstupuje pri výkone svojich činností,
l)
vybranej inštitúcii udržiavať stanovený rozsah aktív v určenej výške,
m)
vybranej inštitúcii obmedziť alebo pozastaviť výkon niektorej činnosti alebo služby alebo výkon niektorého ...
(2)

Ak rada zistí nedostatky podľa odseku 1, môže navrhnúť Národnej banke Slovenska, aby odobrala vybranej ...

(3)

Rada môže uložiť členovi štatutárneho orgánu, členovi dozornej rady vybranej inštitúcie, vedúcemu pobočky ...

(4)

Pokutu a opatrenia na nápravu podľa odsekov 1 až 3 možno ukladať súbežne a opakovane. Pokuty sú príjmom ...

(5)

Pokutu alebo opatrenia na nápravu podľa odsekov 1 a 2 možno uložiť do dvoch rokov od zistenia nedostatkov, ...

(6)

Rada je oprávnená aj mimo konania o uložení opatrenia na nápravu alebo pokuty uložiť vybranej inštitúcii ...

(7)

Informácie o výroku opatrení na nápravu a pokutách podľa odsekov 1 až 3, proti ktorým už nie je prípustný ...

a)
fyzickú osobu a zverejnenie osobných údajov je neprimerané,
b)
odôvodnené riziko ohrozenia stability finančných trhov alebo prebiehajúceho vyšetrovania podľa osobitného ...
c)
odôvodnené riziko spôsobenia neprimeranej škody banke alebo fyzickej osobe.
(8)

Rada oznamuje Európskemu orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) sankcie, ktoré uložila, na ...

(9)

Rada je povinná zachovať anonymitu zamestnanca, vedúceho zamestnanca, člena štatutárneho orgánu alebo ...

(10)

Právoplatne uloženú pokutu spravuje Úrad vládneho auditu;109a) na tento účel rada zašle Úradu vládneho ...

ŠTRNÁSTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 99
Spoločné ustanovenia
(1)

Na konanie rady podľa tohto zákona a osobitného predpisu26) sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom ...

(2)

Na zodpovednosť za škody spôsobené radou pri výkone verejnej moci vo veciach zverených rade podľa tohto ...

§ 99a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)

Konania podľa tohto zákona začaté pred 1. januárom 2016 sa dokončia podľa tohto zákona. Právne účinky ...

(2)

Ustanovenia § 4 až 8 o členoch rady v znení účinnom od 1. januára 2016 sa od 1. januára 2016 vzťahujú ...

(3)

Opravný prostriedok111) proti rozhodnutiu rady vo veciach, ktoré neboli zverené do pôsobnosti výkonného ...

(4)

Do 30. júna 2016 sa na prvostupňové rozhodnutia rady vo veciach, ktoré neboli zverené výkonnému členovi ...

(5)

Do 30. júna 2016 je zákonnosť právoplatných rozhodnutí rady vydaných podľa tohto zákona okrem rozhodnutia ...

(6)

Od 1. júla 2016 je zákonnosť rozhodnutí rady preskúmateľná podľa Správneho súdneho poriadku.

§ 100

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 2 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: "Fond vykonáva činnosti spojené so správou peňažných prostriedkov ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

V § 13 sa odsek 4 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) financovanie riešenia krízovej situácie podľa osobitného zákona1a) do výšky maximálne 50 % z požiadavky ...

3.

V § 13 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Ak sa prostriedky fondu znížia o viac ako jednu tretinu z požiadavky na hodnotu vlastných finančných ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

4.

Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý znie:

„§ 13a Ak výška poskytnutých prostriedkov podľa § 13 ods. 4 písm. g) prevyšuje hodnotu finančných prostriedkov ...

5.

V § 17 ods. 1 písm. j) sa slovo "riadnych" nahrádza slovom "ročných".

6.

V § 17 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

„n) zabezpečovať výkon správy ročných príspevkov a mimoriadnych príspevkov do národného fondu a zabezpečovať ...

7.

§ 17 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Členovia rady, ktorí v rade zastupujú banky, sú vylúčení z činnosti a rozhodovania rady a nezúčastňujú ...

8.

§ 19 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Prezídium zabezpečuje vykonávanie úloh Fondu podľa tohto zákona a osobitného zákona1a) súvisiacich ...

9.

V § 21 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Členovia dozornej rady, ktorí v rade zastupujú banky, sú vylúčení z činnosti a rozhodovania dozornej ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

10.

V § 21 odsek 4 znie:

„(4) Členovia dozornej rady sú oprávnení získavať informácie a oboznamovať sa so všetkými informáciami, ...

11.

V § 21a sa za slovo "orgánov" vkladajú slová "vrátane činností týkajúcich sa národného fondu".

12.

§ 22b sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Zástupcovia bánk v orgánoch fondu nie sú oprávnení oboznamovať sa a disponovať s informáciami nadobudnutými ...

13.

V § 28 sa slová "ktorá má na túto činnosť osobitné povolenie udelené ministerstvom financií19)" nahrádzajú ...

14.

Doterajší text v prílohe sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:

„2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ...

Čl. III

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 ...

1.

V § 23 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) vypracovaní, uskutočňovaní a aktualizácii ozdravného plánu banky (ďalej len "ozdravný plán").“. ...

2.

V § 23 sa vypúšťa odsek 10.

3.

V § 27 ods. 3 sa nad slovom "predpisu" odkaz "26g)" nahrádza odkazom "26ga)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 26ga znie:

„26ga)
§ 19a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.

4.

Za § 33n sa vkladajú § 33o až 33z, ktoré znejú:

„§ 33o (1) Banka, ktorá nepodlieha dohľadu na konsolidovanom základe, banka, ktorá podlieha dohľadu ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 30zw až 30zzb znejú:

„30zw) Čl. 6 ods. 4 nariadenia Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna ...

5.

V § 38 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Národnej banke Slovenska na účely vedenia a používania registra podľa odsekov 1 až 6 sú orgány ...

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.

Poznámka pod čiarou k odkazu 37aba znie:

„37aba) Napríklad § 27 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, § 60 až 60b zákona č. 455/1991 ...

6.

V § 47 ods. 15 písm. m) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "spoločné ...

7.

V § 50 sa odsek 1 dopĺňa písmenami t) až za), ktoré znejú:

„t) uložiť banke povinnosť uskutočniť opatrenie uvedené v ozdravnom pláne banky tak, aby došlo k náprave ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 46a znie:

„46a)
§ 51 zákona č. 371/2014 Z. z.“.

8.

V § 50 ods. 3 písmeno b) znie:

„b) predloženie analýzy nedostatkov v činnosti banky a záväzného plánu vrátane časového harmonogramu ...

9.

V § 50 ods. 12 sa na konci pripája táto veta: "Národná banka Slovenska je oprávnená uložiť opatrenia ...

10.

§ 50 sa dopĺňa odsekmi 18 až 20, ktoré znejú:

„(18) Národná banka Slovenska je oprávnená uložiť povinnosť podľa odseku 1 písm. d) aj vtedy, ak sa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 48f znie:

„48f)
§ 53 zákona č. 371/2014 Z. z.“.

11.

Za § 50a sa vkladá § 50b, ktorý znie:

„§ 50b (1) Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom ...

12.

V § 53 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).

13.

V § 53 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).

14.

V § 53 odsek 2 znie:

„(2) Nútená správa je reorganizačné opatrenie, ktoré môže mať vplyv na existujúce práva tretích osôb.“. ...

15.

V § 53 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: "Národná banka Slovenska zavedie nútenú správu podľa ...

16.

V § 54 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: "Národná banka Slovenska môže pre tú istú banku vymenovať ...

17.

V § 54 ods. 3 sa vypúšťa čiarka a slová "zástupcom správcu môže byť len fyzická osoba".

18.

V § 54 ods. 4 písm. a) sa za slová "Národnej banky Slovenska" vkladajú slová "alebo členom rezolučnej ...

19.

V § 54 ods. 5 sa vypúšťa posledná veta.

20.

V § 54 ods. 6 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: "alebo spolupracovať so štatutárnym orgánom ...

21.

V § 55 ods. 1 prvej vete sa za slová "orgánov banky" vkladajú slová "okrem valného zhromaždenia" a vypúšťa ...

22.

V § 55 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.

23.

V § 55 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.

24.

V § 55 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 5 a 6.

25.

V § 55 ods. 5 sa za slová "Národnej banky Slovenska" vkladajú slová "a rezolučnej rady".

26.

§ 55 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa neuplatnia, ak kompetencie správcu podľa § 54 ods. 6 spočívajú v ...

27.

V § 56 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: "Národná banka Slovenska môže od správcu požadovať, ...

28.

V § 58 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: "To neplatí, ak kompetencie správcu podľa § 54 ods. 6 spočívajú ...

29.

Poznámka pod čiarou k odkazu 54 znie:

„54) § 5b zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

30.

V § 60 ods. 2 písm. b) sa za slovo "správcu," vkladajú slová "zástupcu správcu".

31.

V § 62 ods. 1 písm. c) sa za slovo "správy" vkladá bodkočiarka a slová "to neplatí, ak podľa posúdenia ...

32.

Za § 62 sa vkladá § 62a, ktorý znie:

„§ 62a (1) Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom ...

33.

Poznámka pod čiarou k odkazu 57 znie:

„57) § 6, 7 a § 12 ods. 4, 5 a 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení ...

34.

V § 89 ods. 4 sa za slová "Národnú banku Slovenska," vkladajú slová "rezolučnú radu".

35.

V § 91 ods. 3 sa za slová "ods. 2," vkladajú slová "rezolučnej rade na účely vykonávania jej pôsobnosti ...

36.

Za § 92b sa vkladá § 92c, ktorý znie:

„§ 92c Ministerstvo je na účely výkonu jeho pôsobnosti a plnenia jeho úloh podľa tohto zákona a osobitných ...

37.

V § 93 ods. 2 sa za slová "osobitného predpisu8)" vkladajú slová "a rezolučnej rady pri plnení úloh ...

38.

Príloha sa dopĺňa bodom 15, ktorý znie:

„15. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ...

Čl. IV

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

Za § 53e sa vkladá § 53f, ktorý znie:

„§ 53f Ustanovenia § 53b ods. 1 až 5 sa nepoužijú, ak obmedzenie vymáhania dohôd o finančnej zábezpeke ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 47i znie:

„47i) Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

Za § 71de sa vkladajú § 71df až 71dl, ktoré znejú:

„§ 71df (1) Obchodník s cennými papiermi je povinný v stanovách rozdeliť a upraviť právomoci a zodpovednosť ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 56ba až 56bg znejú:

„56ba) § 3 ods. 1 zákona č. 371/2014 Z. z. 56bb) § § 2 zákona č. 371/2014 Z. z. 56bc) Čl. 31 písm. ...

3.

§ 77 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Ministerstvo je na účely výkonu jeho pôsobnosti a plnenia jeho úloh podľa tohto zákona a osobitného ...

4.

V § 110 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) rezolučnej rade na účely plnenia jej pôsobnosti podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.47i)“. ...

5.

§ 118l sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ustanovenia tohto zákona týkajúce sa ponúk na prevzatie sa nevzťahujú na obchodné spoločnosti, ...

6.

§ 135 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:

„(14) Rozhodnutie príslušného orgánu dohľadu na konsolidovanom základe iného členského štátu vydané ...

7.

V § 144 sa odsek 1 dopĺňa písmenami r) až y), ktoré znejú:

„r) uložiť obchodníkovi s cennými papiermi povinnosť uskutočniť opatrenie uvedené v ozdravnom pláne ...

8.

V § 144 sa odsek 8 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) predloženie analýzy nedostatkov v činnosti obchodníka s cennými papiermi a záväzného plánu vrátane ...

9.

§ 144 sa dopĺňa odsekmi 29 až 31, ktoré znejú:

„(29) Národná banka Slovenska je oprávnená uložiť opatrenia podľa odseku 1 písm. r) až y), aj ak obchodník ...

10.

Za § 144 sa vkladá § 144a, ktorý znie:

„§ 144a (1) Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom ...

11.

Príloha sa dopĺňa bodom 27, ktorý znie:

„27. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ...

Čl. V

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., ...

1.

V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) z odpisu záväzkov na základe rozhodnutia Rady pre riešenie krízových situácií podľa osobitného predpisu.73a)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 73a znie:

„73a) § 39 až 46 zákona č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a ...

2.

V § 19 ods. 2 sa písmeno h) dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:

„6. to vyplýva z rozhodnutia Rady pre riešenie krízových situácií podľa osobitného predpisu,73a)“. ...

3.

V § 20 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) nepremlčaným pohľadávkam voči osobám v rezolučnom konaní podľa osobitného predpisu96a) (odsek 21).“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 96a znie:

„96a)
§ 1 ods. 3 zákona č. 371/2014 Z. z.“.

4.

§ 20 sa dopĺňa odsekom 21, ktorý znie:

„(21) Tvorba opravných položiek k pohľadávkam voči osobám v rezolučnom konaní podľa osobitného predpisu96a) ...

5.

V § 21 sa odsek 2 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

„o) peňažné príspevky platené na zabezpečenie účinného uplatňovania opatrení na riešenie krízových situácií ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 105a znie:

„105a)
§ 87 až 89 zákona č. 371/2014 Z. z.“.

Čl. VI

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 16 ods. 1 sa slová "Ak súd počas konkurzného konania začne" nahrádzajú slovami "Ak sa počas konkurzného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

„8a) Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

§ 16 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Do vydania uznesenia o vyhlásení konkurzu súd preruší konkurzné konanie na návrh dlžníka alebo ...

3.

V § 32 ods. 11 nad slovom "predpisu" sa odkaz 8a nahrádza odkazom 8b.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8b znie:

„8b) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách ...

4.

V § 47 ods. 2 sa za slovo "neprerušuje" vkladajú slová "konanie o riešení krízovej situácie na finančnom ...

5.

Za § 180 sa vkladá § 180a, ktorý znie:

„§ 180a Ak je úpadcom banka alebo pobočka zahraničnej banky, chránené vklady podľa osobitného predpisu32a) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:

„32a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení ...

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

Andrej Kiska v. r.Peter Pellegrini v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 371/2014 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ z 15. mája 2014, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2399, ktorou sa mení smernica 2014/59/EÚ, pokiaľ ide ...

Poznámky

 • 1)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 2)  § 80 až 98 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení ...
 • 3)  § 2 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 4)  § 54 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 5)  § 54 ods. 11 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 659/2007 Z. z.
 • 6)  § 5 písm. ab) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 213/2014 Z. z.
 • 7)  Čl. 6 až 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych ...
 • 8)  § 33a písm. k) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 213/2014 Z. z.
 • 9)  § 33a písm. s) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 213/2014 Z. z.
 • 10)  § 33a písm. l) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 213/2014 Z. z.
 • 11)  § 33a písm. n) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 213/2014 Z. z.
 • 12)  § 33a písm. p) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 213/2014 Z. z.
 • 13)  § 33a písm. t) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 213/2014 Z. z.
 • 14)  § 33a písm. u) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 213/2014 Z. z.
 • 15)  § 22 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Čl. 4 ods. 1 bod 15 ...
 • 15a)  Čl. 4 ods. 1 bod 29 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
 • 16)  § 22 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 561/2004 Z. z. Čl. 4 ods. 1 bod 16 nariadenia ...
 • 16a)  Čl. 4 ods. 1 bod 41 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
 • 17)  § 5 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Čl. 4 ods. 1 bod 50 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 ...
 • 18)  Čl. 107 až 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012).
 • 19)  Čl. 52 ods. 1 a čl. 63 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
 • 19a)  Čl. 28 ods. 1 až 4, čl. 29 ods. 1 až 5, čl. 31 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení. ...
 • 19b)  Čl. 52 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
 • 19c)  Čl. 63 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
 • 19d)  § 2 ods. 7 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 213/2014 Z. z.
 • 19e)  § 54 ods. 4 zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 19f)  Čl. 107 až 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012).§ 2 zákona č. 276/2009 ...
 • 19g)  Tretia časť zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 19h)  § 1 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.
 • 19i)  Čl. 2 ods. 1 prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií ...
 • 20)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších ...
 • 21)  § 6 ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. ...
 • 22)  § 5 ods. 2 časť prvej vety za bodkočiarkou zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a ...
 • 22a)  § 6 a 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. ...
 • 22b)  § 26 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z.
 • 22ba)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 22bb)  § 34a ods. 1 a 2 a § 34b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších ...
 • 22c)  § 9 ods. 3 Zákonníka práce v znení zákona č. 257/2001 Z. z.
 • 22d)  § 26 ods. 2 zákona č. 215/2004 Z. z.
 • 22e)  § 29 zákona č. 215/2004 Z. z.
 • 22f)  § 28 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z.
 • 23)  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom ...
 • 23a)  § 176 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 24)  Čl. 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 v platnom znení.
 • 25)  Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 v platnom ...
 • 26)  Zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 26a)  § 68 ods. 4 písm. d) Obchodného zákonníka.
 • 27)  § 11 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 28)  § 14 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 28a)  Napríklad čl. 70 ods. 2 a 71 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 806/2014.
 • 28b)  § 12 až 34 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 28c)  § 27 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 28d)  § 5 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 28e)  § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 28f)  § 177 až 193 Správneho súdneho poriadku.
 • 28g)  Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých ...
 • 28h)  § 38 až 40 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...
 • 28i)  § 22 až 24 a 27 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 102/2010 Z. z.
 • 28j)  § 14 ods. 6 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 29)  § 2, 3, 29 a § 39 ods. 1 a § 73a až 73k zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a ...
 • 30)  § 34 zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení ...
 • 31)  § 2 ods. 2 zákona č. 540/2007 Z. z.
 • 32)  § 2 ods. 3 zákona č. 540/2007 Z. z.
 • 33)  § 99 až 111 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 34)  § 2 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.
 • 35)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...
 • 36)  Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 37)  § 17 ods. 3 a 4 zákona č. 747/2004 Z. z.
 • 38)  Napríklad nariadenie (EÚ) č. 1092/2010, nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 v platnom znení.
 • 39)  § 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 40)  Napríklad zákon č. 540/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 41)  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon ...
 • 42)  Napríklad § 11 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 43)  § 91 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 44)  § 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Čl. 37 ...
 • 45)  § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z.
 • 46)  § 28 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 70 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších ...
 • 47)  § 120 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 48)  Napríklad zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 49)  § 33p ods. 7 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 371/2014 Z. z.
 • 50)  § 65a ods. 1 písm. a) až h) zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 437/2015 Z. z.
 • 51)  § 54 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 52)  Čl. 9 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre ...
 • 55)  § 7 ods. 14 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 56)  § 35 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 57)  § 14, 15 a 27 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
 • 58)  § 5b zákona č. 530/2003 Z. z. v znení zákona č. 136/2010 Z. z.
 • 59)  Zákon č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 59a)  § 180a zákona č. 7/2005 Z. z. v znení zákona č. 371/2014 Z. z.
 • 60)  § 132p zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 132/2013 Z. z.§ 2 ods. 3 zákona č. 492/2009 Z. z. ...
 • 60a)  Čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových ...
 • 61)  Čl. 81 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 v platnom znení.
 • 62)  Zákon č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 63)  Nariadenie (EÚ) č. 806/2014.
 • 63a)  Čl. 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
 • 64)  § 6 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 65)  § 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 66)  Nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 v platnom znení.
 • 67)  § 7 ods. 17 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 213/2014 Z. z.
 • 68)  Čl. 25 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 v platnom znení.
 • 70)  Čl. 113 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
 • 71)  Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 71a)  Čl. 7 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
 • 71aa)  § 50 až 65a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 135 až 158 zákona č. 566/2001 Z. ...
 • 71b)  Čl. 32 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 v platnom znení.
 • 71c)  § 18 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 198/2007 Z. z.
 • 72)  Zákon č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 73)  § 67 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 659/2007 Z. z.
 • 74)  § 59b Obchodného zákonníka v znení zákona č. 657/2007 Z. z.
 • 75)  § 193 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.
 • 76)  § 202 Obchodného zákonníka.
 • 77)  § 184 ods. 3 a 4, § 202 a 212 Obchodného zákonníka.
 • 78)  § 204a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 79)  § 211 ods. 1 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 80)  § 213 ods. 4 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.
 • 81)  § 215 ods. 3 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z.
 • 81a)  § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 81b)  § 525 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 • 81c)  § 92 ods. 8 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 82)  § 3 až 8 zákona č. 200/2011 Z. z.
 • 83)  § 179 Správneho súdneho poriadku.
 • 83a)  § 47 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov.
 • 84)  § 6 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z.
 • 85)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných ...
 • 85a)  § 4 ods. 3 zákona č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení ...
 • 86)  Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 87)  Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 88)  § 28 ods. 1, 5 a 6 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 70 zákona č. 566/2001 Z. ...
 • 89)  Čl. 17 ods. 1, 5 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 o zneužívaní trhu (nariadenie ...
 • 90)  Napríklad § 154 až 220a Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. v ...
 • 91)  § 154 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 92)  § 162 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 93)  § 7 a 28 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 54 a 70 zákona č. 566/2001 Z. z. v ...
 • 93a)  § 50 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 144 až 146a zákona č. 566/2001 Z. z. v ...
 • 93b)  Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej ...
 • 94)  Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 95)  § 67 až 80 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Nariadenie (EÚ) č. 575/2013.
 • 95a)  § 4 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 95b)  § 70 až 82 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 95ba)  Zákon č. 492/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 95bb)  Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 95c)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 604/2014 zo 4. marca 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho ...
 • 96)  § 28 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 96a)  § 95 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 97)  § 23 ods. 1, § 33o a 33p zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 99)  § 89 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní.
 • 100)  § 180 zákona č. 7/2005 Z. z.
 • 101)  § 107a zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 51 zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona ...
 • 102)  Zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 89 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších ...
 • 102a)  Napríklad delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/63 z 21. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho ...
 • 102aa)  Čl. 2 nariadenia (EÚ) č. 806/2014.
 • 102ab)  Čl. 42 až 48 nariadenia (EÚ) č. 806/2014.
 • 102ac)  Čl. 70 nariadenia (EÚ) č. 806/2014.
 • 102b)  Napríklad § 248 písm. d) zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov, ...
 • 103)  Čl. 13 ods. 4 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/63 z 21. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica ...
 • 104)  Napríklad § 50 až 65 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 105)  Čl. 67 nariadenia (EÚ) č. 806/2014.
 • 105a)  § 13 ods. 4 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení neskorších ...
 • 105aa)  Napríklad § 66 až 179 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších ...
 • 105ab)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, § ...
 • 105b)  Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 219/2002 Z. z. ...
 • 105c)  § 2 ods. 1 druhá veta zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení zákona č. ...
 • 105d)  Napríklad § 21 ods. 2, § 24 prvá veta, § 26 ods. 5, § 251 ods. 1 a 4 Občianskeho súdneho poriadku v ...
 • 106)  § 21 ods. 2, § 24 prvá veta a § 26 ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.§ ...
 • 106a)  Napríklad § 43 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ...
 • 106b)  Dohoda o prevode a mutualizácii príspevkov do jednotného fondu na riešenie krízových situácií (oznámenie ...
 • 107)  § 19 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 108)  § 10 ods. 5 zákona č. 747/2004 Z. z.
 • 109)  Napríklad Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
 • 109a)  § 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.§ ...
 • 110)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 111)  § 250l až 250s Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.
 • 112)  § 244 až 246d Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.
 • 113)  § 28 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z.
 • 114)  § 244, § 246 ods. 2 písm. b) a § 247 až 250k Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov. ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore