Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
10.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov 371/2013 účinný od 01.01.2014


Platnosť od: 19.11.2013
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov 371/2013 účinný od 01.01.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 371/2013 s účinnosťou od 01.01.2014

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení zákona č. 127/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 ...

1.

V § 2a ods. 1 sa za slovo „majetku“ vkladá čiarka a slová „práva na nakladanie s vecami osobnej ...

2.

V § 3 ods. 3 sa slová „stráženie a dozor nad obvineným“ nahrádzajú slovami „stráženie ...

3.

§ 4 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:

„Orgán zabezpečujúci výkon väzby § 4 Stráženie, dozor, dohľad a zaobchádzanie s obvinenými ...

4.

V § 6 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak obvinený nemá žiadny doklad, ktorým môže ...

5.

V § 6 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Na overenie podoby tváre a správnosti údajov zapísaných v doklade totožnosti predloženom ...

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a) § 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení ...

6.

V § 6 odsek 4 znie:

„(4) Obvinený musí byť pri prijímaní do väzby poučený o právach a povinnostiach podľa tohto ...

7.

V § 6 ods. 5 sa slovo „lekárskej“ nahrádza slovom „zdravotnej“ a slovo „zdravotným“ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

„5) Napríklad zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním ...

8.

V § 6 ods. 6 sa za slovom „látky6)“ vypúšťa čiarka a slová „ktoré sú vymedzené vo všeobecnej ...

9.

V § 7 ods. 2 písm. d) a ods. 4 sa za slová „Trestného zákona“ vkladajú slová „alebo ktorí ...

10.

V § 7 ods. 2 písm. e) sa vypúšťajú slová „a obvinení, ktorí neboli predtým odsúdení na ...

11.

V § 7 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) osoby, ktoré sú vo väzbe na základe medzinárodného zatýkacieho rozkazu, európskeho zatýkacieho ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a) Napríklad zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení zákona č. 344/2012 ...

12.

V § 7 ods. 3 písm. c) sa za slovo „ústavu“ vkladajú slová „alebo ním určený príslušník ...

13.

V § 7 odsek 7 znie:

„(7) V odôvodnených prípadoch možno pri umiestňovaní postupovať odlišne od zásad uvedených ...

14.

V § 9 ods. 1 druhej vete sa za slová „len po predchádzajúcom súhlase“ vkladá slovo „príslušného“. ...

15.

V § 9 ods. 5, § 20 ods. 2, § 30 ods. 2 písm. i) a § 61 ods. 4 sa pred slovo „väzby“ vkladá ...

16.

§ 9 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Predvedenie obvineného v ústave sa môže uskutočniť len v čase a rozsahu nenarúšajúcom ...

17.

V § 12 ods. 1 sa za slovo „obvinených“ vkladajú slová „alebo odsúdených“.

18.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

„8)
§ 20 zákona č. 355/2007 Z. z.“.

19.

V § 14 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Obmenu vlastného odevu, bielizne a obuvi možno ...

20.

V § 14 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Obvinený môže používať vlastnú spodnú bielizeň a ponožky v určenom množstve aj vtedy, ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

21.

V § 14 ods. 4 sa na konci vypúšťa bodka a pripájajú sa tieto slová: „donáškou do ústavu ...

22.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9 znie:

„9) Napríklad zákon č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. ...

23.

V § 16 ods. 2 sa slová „môže zo svojho rozpočtu poskytnúť nenávratný“ nahrádzajú slovami ...

24.

V § 16 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 7.

25.

V § 16 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 6.

26.

V § 16 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.

27.

V § 16 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Ak obvinený nemá peňažné prostriedky a predchádzajúci kalendárny mesiac nenakupoval v ...

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.

28.

V § 16 ods. 6 sa za slová „dvakrát v“ vkladá slovo „kalendárnom“.

29.

Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 16a Vychádzka Obvinený má právo zúčastniť sa denne na vychádzke v určenom otvorenom priestore ...

30.

§ 17 vrátane nadpisu znie:

„§ 17 Veci osobnej potreby (1) Obvinený môže mať pri sebe v cele hodinky, fotografie, vlastné ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 11a až 11c znejú:

„11a) § 7 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 11b) Napríklad ...

31.

V § 18 ods. 2 a § 19 ods. 2 sa pred slovo „orgánu“ vkladá slovo „príslušného“.

32.

V § 18 odsek 3 znie:

„(3) Rozhovor medzi obvineným a obhajcom, advokátom alebo inou osobou, ktorá ho zastupuje v inej ...

33.

V § 19 odsek 1 znie:

„(1) Obvinený má právo prijať návštevu najmenej raz za kalendárny mesiac v trvaní najmenej ...

34.

V § 20 ods. 1 prvej vete sa slovo „korešpondenciu“ nahrádza slovami „písomné správy v listinnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:

„12a)
§ 27 zákona č. 324/2011 Z. z.“.

35.

V § 20 ods. 4 písmeno d) znie:

„d) medzi obvineným a štátnymi orgánmi Slovenskej republiky, ktoré sú príslušné na prejednanie ...

36.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

„13)
§ 5 ods. 5 zákona č. 324/2011 Z. z.“.

37.

§ 20 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:

„(8) Ak korešpondencia obsahuje nepovolenú vec, postupuje sa primerane podľa § 17 ods. 4. (9) Okrem ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a)
§ 3 ods. 4 zákona č. 324/2011 Z. z.“.

38.

Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý znie:

„§ 20a (1) Písomnou správou v listinnej podobe sa rozumie a) oznámenie v písomnej forme, ktoré ...

39.

§ 21 až 23 vrátane nadpisov znejú:

„§ 21 Používanie telefónu (1) Obvinený má právo najmenej dvakrát za kalendárny mesiac telefonovať ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 sa vypúšťa.

Poznámky pod čiarou k odkazom 13b, 13c, 14, 15 a 15a znejú:

„13b) § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.§ 2 ods. 2 zákona ...

40.

V § 24 ods. 1 sa slová „dôchodkovú dávku podľa osobitných predpisov15) (ďalej len „dôchodok“)“ ...

41.

V § 24 ods. 3 sa nad slovo „predpisu“ umiestňuje odkaz 16.

42.

V § 24 odsek 4 znie:

„(4) Ak organizačná zložka Sociálnej poisťovne, Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia a príslušný ...

43.

V § 25 ods. 1 prvá veta znie:

„Obvinený má právo na nákup potravín, vecí osobnej potreby a iných vecí v predajni zriadenej ...

44.

V § 25 ods. 2 sa slovo „drogériovým“ nahrádza slovom „drogistickým“.

45.

V § 25 odsek 3 znie:

„(3) V predajni zriadenej v ústave nemožno predávať predmety, ktoré možno zneužiť na zmarenie ...

46.

Nadpis § 26 znie: „Vzdelávanie, záujmová činnosť, športová činnosť a iné činnosti“.

47.

V § 26 ods. 1 a 2 sa slovo „aktivitách“ nahrádza slovom „činnostiach“.

48.

V § 26 ods. 4 sa za slovom „väzby“ vypúšťa čiarka a slová „najmä v kolúznej väzbe,“. ...

49.

V § 26 odsek 5 znie:

„(5) Obvinenému možno prostredníctvom poštového podniku povoliť prijatie balíka obsahujúceho ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

„17a) § 2 písm. f) a g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách ...

50.

§ 26 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Na písomnú žiadosť obvineného možno obvinenému umožniť pracovné činnosti v ústave, ...

51.

V § 27 odsek 1 znie:

„(1) Obvinený môže na vlastné náklady používať v cele vlastný rádioprijímač a televízny ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18 sa vypúšťa.

52.

V § 27 ods. 3 sa nad slovom „podnikom“ odkaz „19)“ nahrádza odkazom „11a)“.

53.

§ 28 vrátane nadpisu znie:

„§ 28 Poskytovanie psychologických a sociálnych služieb (1) Ústav poskytne obvinenému psychologické ...

54.

V § 29 ods. 2 sa slová „ním určeným príslušníkom zboru“ nahrádzajú slovami „s príslušníkom ...

55.

V § 30 ods. 1 písm. d) sa slovo „lekárskej“ nahrádza slovom „zdravotnej“.

56.

V § 30 ods. 1 sa za písmeno l) vkladá nové písmeno m), ktoré znie:

„m)
bez zbytočného odkladu oznámiť ústavu zmenu zdravotnej poisťovne,19a)“.

Doterajšie písmená m) a n) sa označujú ako písmená n) a o).

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

„19a) Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. ...

57.

V § 30 ods. 1 písmeno o) znie:

„o) nosiť preukaz obvineného, keď sa nachádza mimo cely, a stratu preukazu ihneď hlásiť príslušníkovi ...

58.

V § 30 sa odsek 1 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

„p) bez zbytočného odkladu osobne alebo iným vhodným spôsobom oznámiť príslušníkovi zboru ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19b znie:

„19b) § 3 písm. j), § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia ...

59.

V § 30 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) tetovať seba alebo iného, alebo sa nechať tetovať, nosiť piercing, zhotovovať piercing sebe ...

60.

V § 30 ods. 2 písm. j) sa slová „okrem prípadu jeho použitia podľa § 21 ods. 2“ nahrádzajú ...

61.

V § 30 sa odsek 2 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

„l)
zneužívať a poškodzovať preukaz obvineného.“.

62.

V § 31 odsek 3 znie:

„(3) Ústavný poriadok je k dispozícii v oddiele so štandardným režimom v každej cele. V oddiele ...

63.

V § 32 ods. 2 sa za slová „§ 175“ vkladá čiarka a slová „§ 176“.

64.

V § 32 odseky 5 a 6 znejú:

„(5) Z pracovnej odmeny obvineného ústav vykonáva a odvádza zrážky podľa osobitných predpisov;22) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 21a a 21b sa vypúšťajú.

Poznámky k odkazom 22 a 22a znejú:

„22) Napríklad Občiansky súdny poriadok, Zákonník práce, zákon č. 461/2003 Z. z. v znení ...

65.

V § 32 ods. 8 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „okrem platenia ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22b znie:

„22b) Napríklad § 293 až 296 Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 519/1991 Z. z.“. ...

66.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22c znie:

„22c) Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh ...

67.

V § 35 odsek 2 znie:

„(2) O umiestnení do režimu, v ktorom bude obvinený vykonávať väzbu, rozhodne riaditeľ ústavu ...

68.

V § 37 ods. 3 uvádzacia veta znie: „V oddiele so zmierneným režimom nemôžu byť umiestnení ...

69.

V § 37 ods. 3 písmeno b) znie:

„b) ktorí sú stíhaní pre trestné činy uvedené v § 47 ods. 2 Trestného zákona, alebo ktorí ...

70.

V § 37 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) u ktorých tak rozhodne riaditeľ ústavu z dôvodu ochrany bezpečnosti obvineného alebo inej ...

71.

Piaty oddiel vrátane nadpisu znie:

„PIATY ODDIEL DISCIPLINÁRNA ZODPOVEDNOSŤ § 38 Disciplinárne odmeny (1) Za dlhodobé vzorné plnenie ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 24 až 25a znejú:

„24) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších ...

72.

V § 44 ods. 1 sa slovo „aktivít“ nahrádza slovom „činností“.

73.

V § 44 ods. 3 sa za slovo „duchovnej“ vkladajú slová „a pastoračnej“.

74.

V § 44 odseky 4 a 5 znejú:

„(4) Duchovnú a pastoračnú službu poskytuje osoba poverená duchovnou a pastoračnou službou ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 28a a 28b znejú:

„28a) Napríklad čl. 7 ods. 1 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovnej službe ...

75.

§ 44 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Pri skupinových formách poskytovania duchovnej a pastoračnej služby sa dodržiavajú zásady ...

76.

V § 46 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Počas návštevy určený príslušník zboru informuje ...

77.

V § 46 odseky 4 a 5 znejú:

„(4) Mladistvému nemožno uložiť disciplinárny trest umiestnenia do samoväzby. Disciplinárny ...

78.

Poznámka pod čiarou k odkazu 29 znie:

„29) Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení ...

79.

§ 46 sa dopĺňa odsekmi 7 až 10, ktoré znejú:

„(7) Po prijatí mladistvého do väzby rozhodne riaditeľ ústavu o ustanovení opatrovníka mladistvému ...

80.

V § 48 ods. 3 sa slová „§ 38 ods. 3 písm. b) a d)“ nahrádzajú slovami „§ 40 ods. 3 písm. ...

81.

§ 48 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ak bol obvinenej žene opätovne uložený disciplinárny trest celodenného umiestnenia do cely ...

82.

V § 50 ods. 1 sa slová „po prijatí“ nahrádzajú slovami „pri prijímaní“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 30 znie:

„30) § 2 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

83.

V § 50 ods. 5 sa nad slovom „predpisu“ odkaz „33)“ nahrádza odkazom „19a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 33 sa vypúšťa.

84.

§ 51 vrátane nadpisu znie:

„§ 51 Všeobecná zodpovednosť obvineného Obvinený zodpovedá za škodu spôsobenú zavineným ...

85.

Poznámka pod čiarou k odkazu 38 znie:

„38)
§ 555 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku.“.

86.

V § 54 ods. 3 písmeno a) znie:

„a)
do dovŕšenia 18 rokov jeho veku,“.

87.

V § 55 ods. 1 uvádzacej vete sa slová „stráženie, dopravu, pátranie alebo predvedenie“ nahrádzajú ...

88.

V § 55 ods. 1 písm. a) sa slovo „lekárskemu“ nahrádza slovom „zdravotnému“.

89.

V § 55 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Obvinený je povinný uhradiť zvýšené trovy výkonu väzby vynaložené ústavom alebo Policajným ...

90.

V § 56 ods. 1 písmená a) a e) znejú:

„a) od obvineného, ktorý bol vyhostený alebo vydaný do cudziny, alebo cudzinca, ktorý sa nezdržiava ...

91.

V § 56 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ústav alebo generálne riaditeľstvo vyradí z evidencie pohľadávku, ktorá je nevymožiteľná. ...

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.

Poznámka pod čiarou k odkazu 39 znie:

„39) § 71 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších ...

92.

V § 56 ods. 6 až 8 sa za slovo „ústavu“ vkladajú slová „alebo generálneho riaditeľstva“. ...

93.

§ 56 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Preplatky obvineného na jednotlivých druhoch trov alebo škode na majetku štátu sa použijú ...

94.

V § 57 ods. 3 sa slová „§ 23 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 23 ods. 6“.

95.

V § 58 odsek 3 znie:

„(3) Riaditeľ ústavu alebo ním určený príslušník zboru pri úmrtí podľa odseku 1 vyrozumie ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 40a a 41 znejú:

„40a) § 116 Občianskeho zákonníka. 41) Napríklad § 41 zákona č. 576/2004 Z. z., § 48 zákona ...

96.

Za siedmu hlavu sa vkladá nová ôsma hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:

„ÔSMA HLAVA KONANIE VO VECIACH SÚVISIACICH S VÝKONOM VÄZBY § 60a (1) Ústav alebo generálne ...

Doterajšia ôsma hlava sa označuje ako deviata hlava.

Poznámky pod čiarou k odkazom 19, 21, 43a až 43c znejú:

„19) Zákon č. 324/2011 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z. 21) Zákon č. 663/2007 Z. z. ...

97.

§ 61 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Tam, kde sa v tomto zákone hovorí o obvinenom, ktorý je v kolúznej väzbe, rozumie sa ním ...

98.

V § 62 ods. 1 uvádzacej vete sa za slovo „systémom“ vkladajú slová „kompenzačnú miestnosť ...

99.

V § 62 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) sa vykonáva disciplinárny trest celodenného umiestnenia do cely disciplinárneho trestu podľa ...

100.

§ 63 vrátane nadpisu znie:

„§ 63 Osobné údaje o obvinenom a odoberanie identifikačných znakov (1) Zbor na účely zabezpečenia ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 45 znie:

„45)
§ 21b zákona č. 4/2001 Z. z. v znení zákona č. 372/20013 Z. z.“.

101.

V § 64 ods. 1 sa nad slovo „rozhodnutia“ umiestňuje odkaz 45a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 45a znie:

„45a) Napríklad § 15 až 17 zákona č. 154/2010 Z. z. v znení zákona č. 344/2012 Z. z., § 14 ...

102.

§ 65 sa vrátane nadpisu vypúšťa.

Poznámky pod čiarou k odkazom 46 až 51 sa vypúšťajú.

103.

V § 66 písmeno f) znie:

„f) disciplinárnych odmenách, disciplinárnych trestoch a rozsahu disciplinárnej právomoci,“. ...

104.

V § 66 písm. l) sa za slovo „odmeny“ vkladá čiarka a slová „nemocenských dávok, úrazových ...

105.

§ 66 sa dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

„p)
konaní vo veciach súvisiacich s výkonom väzby.“.

106.

Za § 68 sa vkladá § 68a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 68a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014 (1) Disciplinárne konanie, ...

Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore