Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z. 37/2009 účinný od 01.04.2009

Platnosť od: 17.02.2009
Účinnosť od: 01.04.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Školstvo a vzdelávanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD88DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z. 37/2009 účinný od 01.04.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 37/2009 s účinnosťou od 01.04.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. o výchove ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 13 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) V súlade s právom detí a žiakov patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám ...

Doterajšie odseky 2 až 8 sa označujú ako odseky 3 až 9.

2.

V § 13 ods. 4 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.

3.

V § 110 ods. 5 sa slová „§ 13 ods. 3 až 8“ nahrádzajú slovami „§ 13 ods. 4 až 9“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2009.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore