Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71191
Dôvodové správy: 2421
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
10.08.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 369/2018 účinný od 01.10.2019 do 31.12.2019


Platnosť od: 20.12.2018
Účinnosť od: 01.10.2019
Účinnosť do: 31.12.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Daň z pridanej hodnoty

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 369/2018 účinný od 01.10.2019 do 31.12.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 369/2018 s účinnosťou od 01.10.2019

Legislatívny proces k zákonu 369/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. ...

1.

V § 4 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu ...

2.

V § 4 ods. 4 prvej vete sa vypúšťajú slová „podľa všeobecného predpisu4)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa.

3.

V § 4 odsek 7 znie:

„(7) Na účely tohto zákona sa obratom rozumie hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb v tuzemsku ...

4.

§ 4c sa vypúšťa.

5.

V § 8 ods. 3 sa slová „alebo vytvorení tohto tovaru“ nahrádzajú slovami „tohto tovaru alebo ...

6.

V § 8 sa vypúšťa odsek 7.

7.

Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 9a Dodanie tovaru a služby pri použití poukazu (1) Na účely tohto zákona je a) poukazom ...

8.

V § 10 ods. 1 a § 22 ods. 7 sa nad slovom „zložku“ vypúšťa odkaz „4)“.

9.

V § 11 ods. 1 a 3 sa vypúšťa posledná veta.

10.

V § 16 odseky 14 a 15 znejú:

„(14) Miestom dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového vysielania a televízneho ...

11.

V § 16 sa za odsek 15 vkladá nový odsek 16, ktorý znie:

„(16) Dodávateľ služieb uvedených v odseku 14, ktorý má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania ...

Doterajšie odseky 16 až 19 sa označujú ako odseky 17 až 20.

12.

V § 16 ods. 17 sa slová „odseku 17“ nahrádzajú slovami „odseku 18“.

13.

V § 16 ods. 18 sa slová „odseku 16“ nahrádzajú slovami „odseku 17“.

14.

V § 16 sa za odsek 19 vkladá nový odsek 20, ktorý znie:

„(20) Za elektronickú službu podľa odseku 14 sa nepovažuje komunikácia prostredníctvom elektronickej ...

Doterajší odsek 20 sa označuje ako odsek 21.

15.

V § 22 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Ak platiteľ odpočítal daň pomerne alebo vykonal ...

16.

V § 22 ods. 9 písm. h) sa za slová „štatutárny orgán“ vkladá čiarka a slová „alebo spoločník“ ...

17.

§ 22 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Základom dane pri dodaní tovaru alebo dodaní služby pri použití viacúčelového poukazu ...

18.

V § 38 odsek 1 znie:

„(1) Oslobodené od dane je dodanie stavby alebo časti stavby vrátane stavebného pozemku,19) na ...

19.

V § 38 ods. 2 druhej vete sa za slovo „stavbou“ vkladajú slová „alebo časťou stavby“ a ...

20.

V § 38 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem nájmu bytu, rodinného domu a nájmu ...

21.

§ 38 sa dopĺňa odsekmi 7 až 9, ktoré znejú:

„(7) Ak platiteľ dodáva časť stavby, ktorou je jednotlivý byt, jednotlivý apartmán alebo jednotlivý ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

„19a) § 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov ...

22.

V § 47 ods. 13 sa za slová „Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky“ vkladajú slová ...

24.

V § 50 ods. 2 sa slová „sú výnosy (príjmy) bez dane z“ nahrádzajú slovami „je hodnota bez ...

25.

V § 54 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak platiteľ nadobudne investičný majetok formou ...

26.

V § 54a ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak platiteľ nadobudne investičný majetok uvedený ...

27.

V § 54c a § 68d ods. 6 sa slová „§ 54 alebo § 54a“ nahrádzajú slovami „§ 54, § 54a alebo ...

28.

Za § 54c sa vkladá § 54d, ktorý znie:

„§ 54d (1) Platiteľ, ktorý odpočítal časť dane podľa § 49 ods. 5 prvej vety pri hnuteľnom ...

29.

V § 55f ods. 1 sa slová „elektronického portálu Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky“ ...

30.

V § 55g ods. 1 sa slová „Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Finančné ...

31.

V § 55g ods. 2, § 68d ods. 16 a 17, § 69 ods. 15, § 69aa ods. 6 a 7 a § 70 ods. 7 sa slová „Finančné ...

32.

V § 59 ods. 3 písm. a) sa suma „175 eur“ nahrádza sumou „100 eur“.

33.

V § 59 ods. 3 písm. d) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo ...

34.

V § 59 odsek 4 znie:

„(4) Vrátenie dane sa uplatňuje u a) platiteľa, ktorý tovar predal, b) osoby, ktorú platiteľ ...

35.

V § 59 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Dohoda podľa odseku 4 písm. c) obsahuje najmä a) spôsob potvrdzovania vývozu tovaru colným ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

36.

V § 60 ods. 2 sa slová „až 5“ nahrádzajú slovami „a 6“.

37.

§ 60 sa dopĺňa odsekmi 5 až 9, ktoré znejú:

„(5) Ak sa vrátenie dane uplatňuje u poverenej osoby podľa § 59 ods. 4 písm. c), táto osoba ...

38.

V § 62 ods. 1 druhá veta znie: „Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej ...

39.

V § 68 písm. a) až d) sa na konci pripájajú tieto slová: „písm. a)“.

40.

V § 68a ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „a nie je identifikovaná pre daň v tuzemsku ani ...

41.

V § 68a ods. 2 druhej vete sa slová „nie je identifikovaná pre daň v rámci“ nahrádzajú slovami ...

42.

V § 68d ods. 16 a 17, § 69 ods. 15, § 69aa ods. 6 a 7 a § 70 ods. 7 sa vypúšťajú slová „Slovenskej ...

43.

V § 68c ods. 1 sa za slová „sa použije“ vkladajú slová „osobitný predpis,33) ak“ a na ...

44.

V § 69 ods. 12 písm. c) sa slová „ods. 1“ nahrádzajú slovami „ods. 8“.

45.

V § 69 ods. 12 písm. f) a g) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem dodania tovarov, pri ktorom ...

46.

V § 70 ods. 2 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) a e), ktoré znejú:

„d) dodaní služby s miestom dodania v treťom štáte, dodaní služby s miestom dodania podľa ...

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno f).

47.

V § 72 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) dodaní služby uvedenej v § 16 ods. 14 s miestom dodania v inom členskom štáte právnickej ...

48.

V § 72 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Zahraničná osoba z tretieho štátu je povinná vyhotoviť faktúru podľa tohto zákona pri ...

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.

49.

V § 74 ods. 1 písm. j) sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.

50.

V § 78 ods. 9 druhej vete sa za slová „daň vráti“ vkladajú slová „vo výške zistenej daňovým ...

51.

V § 78a ods. 12 sa slová „Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami ...

52.

V § 80 ods. 9 sa slová „internetovej stránke Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky“ nahrádzajú ...

53.

V § 81 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Platiteľovi vzniká daňová povinnosť najviac ...

54.

V § 81 ods. 7 sa vypúšťajú slová „podľa § 50“ a slová „podľa § 54“.

55.

Za § 85kf sa vkladá § 85kg, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 85kg Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019 (1) Do obratu podľa § ...

56.

V prílohe č. 1 sa za slová „alebo vlastné náklady investičného majetku“ vkladajú slová ...

57.

V prílohe č. 6 sa vypúšťajú prvý, tretí a piaty bod.

Druhý bod sa označuje ako prvý bod, štvrtý bod sa označuje ako druhý bod a body 6 až 15 sa označujú ...

58.

Príloha č. 6 sa dopĺňa bodmi 13 až 15, ktoré znejú:

„13. Smernica Rady (EÚ) 2016/1065 z 27. júna 2016, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem čl. I bodov 7 a 17, ktoré nadobúdajú účinnosť ...

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore