Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71799
Dôvodové správy: 2541
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
23.01.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 368/2018 účinný od 01.10.2019


Platnosť od: 20.12.2018
Účinnosť od: 01.10.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Daňové právo, Obchod a podnikanie, Sociálne poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 368/2018 účinný od 01.10.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 368/2018 s účinnosťou od 01.10.2019

Legislatívny proces k zákonu 368/2018

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

K predpisu 368/2018, dátum vydania: 20.12.2018

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa predkladá ako iniciatívny materiál.

Návrh zákona v čl. I sa predkladá nadväzne na programové vyhlásenie vlády SR, v ktorom sa vláda s cieľom eliminovať krátenie prijatých tržieb, zaviazala novelou zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice zabezpečiť rozšírenie priameho elektronického prepojenia registračných pokladníc.

Navrhuje sa, aby podnikatelia boli povinní na účely evidencie prijatých tržieb používať registračnú pokladnicu, tzv. pokladnicu e-kasa klient, ktorá bude prepojená so systémami finančnej správy, tzv. systém e-kasa.

Systém e-kasa predstavuje bezpečný, vysokopriepustný systém evidencie tržieb a pokladničných dokladov v reálnom čase, ktorý umožní integráciu on-line pokladníc, ako aj virtuálnych registračných pokladníc na centrálnu databázu finančnej správy, zasielanie údajov v reálnom čase, ako aj v off-line režime.

Systém e-kasa bude pre podnikateľov znamenať zníženie administratívnej záťaže pri obstarávaní hardveru, zníženie nákladov pri prevádzke, kontinuálny prechod medzi účtovnými dňami, export dát na zjednodušenie podávania kontrolného výkazu na účely DPH, dostupnosť dát počas archivácie. Zákazníkom systém umožní overenie pravosti pokladničných dokladov v reálnom čase.

Systém e-kasa okrem toho umožní finančnej správe vykonávať prehľad a triedenie získaných dát a ich využitie za účelom kontroly dodržiavania ustanovení tohto zákona, ako aj na účely daňovej kontroly.

V článku II sa nadväzne na novelu zákona o dani z príjmov v čl. III navrhuje, aby sa pri vykonaní ročného zúčtovania dane z príjmov v roku 2019 zohľadnilo aj oslobodenie od dane z príjmov vzťahujúce sa na navrhované nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancom od zamestnávateľa po 31. decembri 2017, t. j. v roku 2018.

Návrhom zákona sa v článku III mení zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Návrh zákona upravuje oslobodenie peňažného a nepeňažného plnenia prijatého z dôvodu udelenia čestného štátneho titulu „zaslúžilý majster športu“ športovému reprezentantovi a odmeny športovému reprezentantovi za dosiahnutý výsledok na významnej súťaži, ktorou je olympiáda alebo paraolympiáda, oslobodenie nepeňažného benefitu pre zamestnanca v podobe poskytnutého ubytovania zamestnávateľom za podmienky, že oslobodenie bude maximálne do výšky 60 eur mesačne na kmeňového zamestnanca u firiem s viaczmennou prevádzkou a prechod bánk na nový účtovný štandard IFRS9.

2

Návrhom zákona sa v čl. IV dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a v článku V sa mení zákon č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V uvedených zákonoch ide o legislatívno-technické spresnenia ustanovení nadväzne na zmeny v iných právnych predpisoch.

Vzhľadom na to, že návrh zákona v čl. I je technickým predpisom, podlieha notifikačnému procesu podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9.

septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (kodifikované znenie) (Ú. v. L 241, 17.9.2015). Vnútrokomunitárne pripomienkové konanie bolo ukončené 3. septembra 2018 bez pripomienok.

Návrh zákona v jednotlivých článkoch je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, inými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie. Tento súlad je spracovaný formou doložky zlučiteľnosti.

Návrh zákona v čl. I má vplyv na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie a informatizáciu spoločnosti (vplyvy bližšie uvedené v analýze vplyvov) a návrh zákona v čl. II a III má vplyv na rozpočet verejnej správy (vplyvy bližšie uvedené v analýze vplyvov).

Návrh zákona v jednotlivých článkoch nemá sociálne vplyvy, nemá vplyv na životné prostredie a ani na služby verejnej správy pre občana.

Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje od 1. januára 2019.

3

Doložka vybraných vplyvov

1.Základné údaje

Názov materiálu

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Materiál nelegislatívnej povahy

Materiál legislatívnej povahy

Charakter predkladaného materiálu

Transpozícia práva EÚ

V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:

Termín začiatku a ukončenia PPK

28. 05. 2018 – 08. 06. 2018

Predpokladaný termín predloženia na MPK*

júl 2018

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*

Najneskôr do 20. 09. 2018

2.Definícia problému

Uveďte základné problémy, na ktoré navrhovaná regulácia reaguje

Návrh zákona sa vypracováva nadväzne na programové vyhlásenie vlády SR, v ktorom sa vláda s cieľom eliminovať krátenie prijatých tržieb, zaviazala novelou zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice zabezpečiť rozšírenie priameho elektronického prepojenia registračných pokladníc.

3.Ciele a výsledný stav

Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou dosiahnuť).

Cieľom návrhu zákona v čl. I je zavedenie mechanizmu on-line prepojenia registračných pokladníc na centrálnu databázu finančnej správy.

Systém e-kasa, je bezpečný, vysoko priepustný systém evidencie pokladničných dokladov, neplatných dokladov, vkladu a výberu hotovosti v reálnom čase, ktorý umožní integráciu on-line registračných pokladníc ako aj virtuálnych registračných pokladníc (ďalej len „pokladnica e-kasa klient“) na centrálnu databázu finančnej správy.

Systém e-kasa umožní podnikateľom prostredníctvom osobnej internetovej zóny podnikateľa dostupnej na webovom sídle finančnej správy zabezpečiť správu pokladníc e-kasa klient a vytváranie prehľadov o prijatých tržbách evidovaných v centrálnej databáze finančnej správy.

Systém e-kasa okrem toho umožní finančnej správe vykonávať prehľad a triedenie získaných dát a ich využitie za účelom kontroly dodržiavania ustanovení tohto zákona, ako aj na účely daňovej kontroly.

Systém e-kasa umožní verejnosti overiť pravosť pokladničných dokladov v reálnom čase a v prípade, ak sa kupujúci identifikuje.

Zavedenie on-line prepojenia so systémom finančnej správy prispeje k eliminácii podvodov pri vydávaní pokladničných dokladov, k zvýšeniu efektivity a transparentnosti daňových kontrol, čím významne obmedzí možnosti vzniku daňových únikov, k ochrane spotrebiteľa pred nespoľahlivými podnikateľmi umožnením overenia pravosti pokladničného dokladu,

4

zvýšeniu miery integrácie informačných systémov finančnej správy s cieľom automatizácie kontrolných procesov evidencie pokladničných dokladov.

V článku II sa nadväzne na novelu zákona o dani z príjmov v čl. III navrhuje, aby sa pri vykonaní ročného zúčtovania dane z príjmov v roku 2019 zohľadnilo aj oslobodenie od dane z príjmov vzťahujúce sa na navrhované nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancom od zamestnávateľa po 31. decembri 2017, t. j. v roku 2018.

V čl. III, ktorým sa mení zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. sa upravuje oslobodenie peňažného a nepeňažného plnenia prijatého z dôvodu udelenia čestného štátneho titulu „zaslúžilý majster športu“ športovému reprezentantovi a odmeny športovému reprezentantovi za dosiahnutý výsledok na významnej súťaži, ktorou je olympiáda alebo paraolympiáda, oslobodenie nepeňažného benefitu pre zamestnanca v podobe poskytnutého ubytovania zamestnávateľom za podmienky, že oslobodenie bude maximálne do výšky 60 eur mesačne na kmeňového zamestnanca u firiem s viaczmennou prevádzkou a prechod bánk na nový účtovný štandard IFRS9.

V čl. IV a V sa riešia len legislatívno-technické spresnenia nadväzne na zmeny vyplývajúce z iných právnych predpisov.

4.Dotknuté subjekty

Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:

Čl. I - Finančná správa, výrobcovia, dovozcovia a distribútori registračných pokladníc, a podnikatelia, ktorí sú povinní evidovať prijaté tržby v registračnej pokladnici.

Čl. II zamestnanci

Čl. III Fyzické osoby – športovci, zamestnanci, banky, VS.

Čl. IV a V – žiadne.

5.Alternatívne riešenia

Aké alternatívne riešenia boli posudzované? - žiadne

Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované a posudzované. - Žiadne

6.Vykonávacie predpisy

Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?

Áno

x Nie

Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:

7.Transpozícia práva EÚ

Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu s odôvodnením.

8.Preskúmanie účelnosti**

Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.

Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.

* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.

** nepovinné

5

9.Vplyvy navrhovaného materiálu

Vplyvy na rozpočet verejnej správy

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy

Áno

Nie

Čiastočne

Vplyvy na podnikateľské prostredie

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

z toho vplyvy na MSP

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Sociálne vplyvy

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na životné prostredie

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na informatizáciu

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho

vplyvy služieb verejnej správy na občana

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

10.Poznámky

11.Kontakt na spracovateľa

Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov

MF SR – 59583474,

petronela.mastihubova@mfsr.sk

 

MF SR – 59583474,

lenka.hajsterova@mfsr.ak

 

12.Zdroje

Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky, príp. analýz vplyvov vychádzali.

- Finančná správa

- EUROSTAT -

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

 

 

explained/index.php/Digital_economy_and_society_statistics_-

 

 

_enterprises#Data_sources_and_availability

 

- Register FR SR

- Predpoklad na základe porovnania ponúk 3 najväčších mobilných operátorov

13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK

Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania:

K doložke vybraných vplyvov

Komisia žiada predkladateľa dopracovať časť „12. Zdroje“ doložky vybraných vplyvov.

MF SR: Zdroje boli dopracované

K analýze vplyvov na podnikateľské prostredie

6

Komisia žiada predkladateľa v časti 3.3.2 vo vymenovaní a kalkulácii nepriamych nákladov vziať do úvahy i náklady na školenia a čas potrebný na oboznámenie podnikateľov a príslušných pracovníkov s navrhovanými zmenami.

MF SR: Pokiaľ ide o školenia podnikateľov zo strany FS alebo zamestnancov FS – v súčasnosti len prebieha tvorba školiaceho plánu, t. j. ešte nie je rozhodnuté, či budú potrebné školenia alebo sa budú na web stránke zverejňovať, napr. videonávrhy.

Pokiaľ ide o komerčné školenia podnikateľov, nedá sa vopred odhadnúť počet podnikateľov, ktorí o školenie prejavia záujem.

Komisia žiada predkladateľa v časti 3.3.2 v rámci administratívnych nákladov vziať do úvahy i rozsah údajov zasielaných do systému e-kasa podľa navrhovaného § 8a.

MF SR: Odosielanie údajov do systému e-kasa sa bude vykonávať automaticky, bez zásahu podnikateľa. Podnikateľ len zabezpečiť, aby príslušný SW odosielal zákonom ustanovené údaje. MF SR zastáva názor, že v takomto prípade administratívne náklady nevzniknú.

Komisia žiada predkladateľa v časti 3.3.2 vysvetliť položky tabuľky „Porovnanie ročných prevádzkových nákladov“ a uviesť spôsob výpočtu posledného riadka.

MF SR: Vysvetlenie položiek bolo doplnené.

Komisia žiada predkladateľa v časti 3.3.4 vyplniť „Súhrnnú tabuľku nákladov regulácie“ na základe údajov z časti 3.3.2. V prípade, že nie je možné náklady vopred vyčísliť (administratívne náklady), použiť expertný odhad.

MF SR: Tabuľka bola s prihliadnutím na údaje, ktoré sú k dispozícii, doplnená.

Komisia žiada predkladateľa o vypracovanie a zahrnutie Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie k ostatným podkladom a o bližšie popísanie a vyčíslenie jednotlivých nákladov, ktoré podnikateľom v súvislosti s návrhom vzniknú v príslušných častiach Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie, resp. o popísanie a vyčíslenie zníženia nákladov v prípade, že takéto návrh prináša a súčasne žiada o zahrnutie týchto údajov do súhrnnej tabuľky nákladov regulácie, vzhľadom na skutočnosť, že posudzovaný materiál výrazným spôsobom ovplyvní práve podnikateľské prostredie.

MF SR: Tabuľka nákladov regulácie bola doplnená.

III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje

nesúhlasné stanovisko

s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa pripomienok v bode II.

7

Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,

na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu

Tabuľka č. 1

Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)

Vplyvy na rozpočet verejnej správy

2018

2019

2020

2021

Príjmy verejnej správy celkom

1 651 750

41 700 000

111 600 000

119 500 000

v tom: kapitola VPS

1 651 750

41 700 000

111 600 000

119 500 000

z toho:

- vplyv na ŠR

1 651 750

41 700 000

111 600 000

119 500 000

Rozpočtové prostriedky

1 651 750

41 700 000

111 600 000

119 500 000

EÚ zdroje

- vplyv na obce

- vplyv na vyššie územné celky

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

Výdavky verejnej správy celkom

13 296 000

1 399 602

2 073 102

2 073 102

kapitola MF SR

13 296 000

1 399 602

2 073 102

2 073 102

Program 072 – výber daní a cla

0

126 702

126 702

126 702

Podprogram 0EK0D - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu

13 296 000

1 272 900

1 946 400

1 946 400

z toho:

- vplyv na ŠR

13 296 000

1 399 602

2 073 102

2 073 102

Rozpočtové prostriedky

13 296 000

1 399 602

2 073 102

2 073 102

EÚ zdroje

spolufinancovanie

- vplyv na obce

- vplyv na vyššie územné celky

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

Vplyv na počet zamestnancov

0

6

6

6

- vplyv na ŠR

0

6

6

6

- vplyv na obce

- vplyv na vyššie územné celky

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

Vplyv na mzdové výdavky

0

93 600

93 600

93 600

- vplyv na ŠR

0

93 600

93 600

93 600

- vplyv na obce

- vplyv na vyššie územné celky

- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy

Financovanie zabezpečené v rozpočte

13 296 000

1 399 602

2 073 102

2 073 102

v tom: kapitola MF SR

13 296 000

1 399 602

2 073 102

2 073 102

Iné ako rozpočtové zdroje

Rozpočtovo nekrytý vplyv

0

0

0

0

8

2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:

Návrh zákona v čl. I rieši prepojenie evidencie tržieb prostredníctvom pokladnice e-kasa klient so systémom finančnej správy e-kasa.

Plnenie návrhu zákona v plnom rozsahu je podmienené úpravami informačných systémov finančnej správy a zvýšením počtu zamestnancov FR SR o 6 ľudí (z toho 2 colníci). Odhadovaný negatívny vplyv na rozpočet kapitoly MF SR na roky 2018 2021 je v celkovej sume 18 841 806 eur.

Finančné prostriedky v roku 2018 budú zabezpečené v rámci limitov rozpočtu VS na rok 2018 a na roky 2019 až 2021 budú riešené pri tvorbe rozpočtu VS na roky 2019 až 2021.

Z čl. II, ktorý mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v zn. n. p. vyplývajú dopady na príjmy rozpočtu VS nasledovne:

Zdravotné odvody -2,5 mil. eur (rok 2019), -1,3 mil. eur (rok 2020) a -1,3 mil. eur (rok 2021).

Sociálne odvody -2,9 mil. eur (rok 2019), -2,9 mil. eur (rok 2020) a -2,9 mil. eur (rok 2021).

Z čl. III, ktorý mení zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. vyplývajú dopady na príjmy rozpočtu VS nasledovne:

Opatrenia:

1. Oslobodenie peňažného a nepeňažného plnenia prijatého z dôvodu udelenia čestného štátneho titulu „zaslúžilý majster športu“ športovému reprezentantovi a odmeny športovému reprezentantovi za dosiahnutý výsledok na významnej súťaži, ktorou je olympiáda alebo paralympiáda. Vplyv na príjmy ŠR -128 250 € na rok 2018.

2. Oslobodenie nepeňažného benefitu pre zamestnanca v podobe poskytnutého ubytovania zamestnávateľom za podmienky, že oslobodenie bude maximálne do výšky 60 eur mesačne na kmeňového zamestnanca u firiem s viaczmennou prevádzkou. Vplyv na príjmy ŠR -10,3 mil. rok (2019) a -5,1 mil. eur ročne (2020 – 2021).

3. Prechod bánk na nový účtovný štandard IFRS 9. Vplyv na príjmy ŠR +1 780 000 eur na rok 2018.

Úbytok príjmov verejných financií bude v roku 2018 finančne krytý očakávaným zvýšeným výberom ostatných druhov daní.

Legislatívne úpravy v čl. IV a V návrhu zákona nemajú vplyv na rozpočet VS. (Čl. IV zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zn. n. p., čl. V zákon č. 235/2012/ Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach v zn. n. p.)

2.2. Popis a charakteristika návrhu

2.2.1. Popis návrhu:

Akú problematiku návrh rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby poskytovať?

9

Návrh zákona v čl. I rieši prepojenie evidencie tržieb prostredníctvom pokladnice e-kasa klient so systémom finančnej správy e-kasa.

Systém e-kasa predstavuje bezpečný, vysokopriepustný systém evidencie tržieb a pokladničných dokladov v reálnom čase, ktorý umožní integráciu on-line pokladníc, ako aj virtuálnych registračných pokladníc na centrálnu databázu finančnej správy, zasielanie údajov v reálnom čase, ako aj v offline režime.

Realizáciu návrhu bude zabezpečovať Finančné riaditeľstvo SR a zároveň aj výrobcovia, dovozcovia a predajcovia pokladníc, ktorí budú zabezpečovať priamo u podnikateľov implementáciu SW a HW.

S prihliadnutím na úpravu v čl. III zákon o dani z príjmov, podľa ktorého vymeriavacím základom zamestnanca na platenie poistného na sociálne poistenie nie je príjem oslobodený od dane, navrhuje sa v čl. II, aby súčasťou tohto vymeriavacieho základu bolo aj nepeňažné plnenie, ktoré sa od 1. januára 2019 navrhuje oslobodiť od dane z príjmov a je poskytnuté zamestnancovi v roku 2018. Cieľom úpravy je zamedziť „spätnej reparácií“ vymeriavacieho základu, z ktorého zamestnanec a jeho zamestnávateľ platili v roku 2018 poistné na sociálne poistenie a ktorá je základom pre určenie sumy dávok sociálneho poistenia.

V čl. III, ktorým sa mení zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. sa rieši oslobodenie peňažného a nepeňažného plnenia prijatého z dôvodu udelenia čestného štátneho titulu „zaslúžilý majster športu“ športovému reprezentantovi a odmeny športovému reprezentantovi za dosiahnutý výsledok na významnej súťaži, ktorou je olympiáda alebo paralympiáda, oslobodenie nepeňažného benefitu pre zamestnanca v podobe poskytnutého ubytovania zamestnávateľom za podmienky, že oslobodenie bude maximálne do výšky 60 eur mesačne na kmeňového zamestnanca u firiem s viaczmennou prevádzkou a prechod bánk na nový účtovný štandard IFRS 9.

V čl. IV a V sa riešia len legislatívno-technické spresnenia nadväzne na zmeny vyplývajúce z iných právnych predpisov.

2.2.2. Charakteristika návrhu:

zmena sadzby

zmena v nároku

nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)

kombinovaný návrh

iné

2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:

Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.

Tabuľka č. 2

Odhadované objemy

Objem aktivít

r

r + 1

r + 2

r + 3

10

Indikátor ABC

Indikátor KLM

Indikátor XYZ

2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie

Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.

Pozitívny vplyv na rozpočet

K návrhu zákona v čl. I

•Povinný prechod zo súčasných ERP na E-kasu bude plošný pre všetky podnikateľské subjekty, ktoré registrujú tržby prostredníctvom ERP, od 1.7.2019. Podľa aktuálneho návrhu budú údaje o transakciách posielané online na úložisko Finančnej správy a zároveň budú ukladané v chránenom dátovom úložisku online registračnej pokladnice.

•Výnosy z celoplošného zavedenia E-kasy v roku 2019 odhadujeme na 57,4 mil. eur. a 120,9 mil. eur v roku 2020. Predpokladáme, že v prvom roku zavedenia bude najmä preventívny efekt. Následne sa môže prejaviť aj vplyv efektívnejších kontrol zameraných na evidenciu tržieb, ktorý v odhade nie je zohľadnený.

•Odhad vychádza z predpokladu, že zavedenie E-kasy zníži daňovú medzeru na DPH v sektoroch Ubytovania a služieb reštaurácií, v sektore maloobchodu a v sektore služieb o 15%. Postupný nábeh povinnosti zavedenia e-kasy v dvoch etapách je zohľadnený v odhade. Suma daňovej medzery v spomínaných sektoroch za rok 2014 dosahuje výšku 491 mil. eur1. Doteraz prijímané opatrenia na znižovanie daňových únikov boli zamerané najmä na potláčanie neoprávneného čerpania nadmerných odpočtov (s výnimkou bločkovej lotérie). Preto je predpoklad, že cielené opatrenie na zvýšenie reportovania tržieb a zníženie manipulácie s registračnými pokladňami zníži daňovú medzeru vo vybraných sektoroch viac ako bol priemerný pokles medzery od roku 2012 (priemerný ročný pokles celkovej daňovej medzery v rokoch 2012 2016 bol vo výške 8,7%). Samotné opatrenie však nie je dostatočné na úplné pokrytie nereportovania tržieb. Ďalšie zvyšovanie efektivity výberu DPH v uvedených sektoroch bude závisieť od úspešnosti kontrol, ktorá by mala rásť vďaka analytickejšiemu výberu kontrol, na základe údajov z e-kasy.

•Neevidovanie tržieb alebo úprava tržieb pred uložením údajov do fiškálnej pamäte patria medzi najrozšírenejšie v rámci sektora maloobchodu, reštaurácii a hotelov a služieb. Na základe analýzy zadržaných elektronických registračných pokladní Finančná správa identifikovala prípady, kedy dochádzalo k úprave tržieb prostredníctvom obchádzania fiškálneho modulu. Priemerná hodnota krátenia tržieb za rok na zadržaných pokladniach (27 kusov) bola vo výške 190 tis. Eur.

1 V sektore ubytovania a služieb reštaurácií a v sektore služieb bola vo výške takmer 70% z potenciálnej hodnoty DPH.

11

Akruálny vplyv

mil. eur

2019

2020

2021

DPH

38

81

86

DPPO

19

40

43

Spolu

57.4

120.9

128.8

Hotovostný vplyv

mil. eur

2019

2020

2021

DPH

36

81

85

DPPO

0

38

40

Spolu

36.5

118.9

124.9

K návrhu zákona v čl. III

Z čl. III, ktorým sa mení zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. vyplýva pozitívny vplyv v roku 2018 v sume 1 780 000 eur z titulu prechodu bánk na nový účtovný štandard IFRS 9.

Negatívny vplyv na rozpočet

K návrhu zákona v čl. I

Plnenie návrhu zákona v čl. I je v plnom rozsahu podmienené úpravami informačných systémov finančnej správy a zvýšením počtu zamestnancov FR SR o 6 ľudí (z toho 2 colníci). Odhadovaný negatívny dopad na rozpočet kapitoly Ministerstva financií SR na roky 2018 až 2021 je v celkovej sume 18 841 806 eur, z toho: na úpravu informačných systémov (IS FS, portál FS a systém e-kasa) v sume 18 461 700 eur a na osobné výdavky pre 6 zamestnancov v sume 380 106 eur.

K návrhu zákona v čl. II

Z čl. II, ktorý mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v zn. n. p. vyplývajú negatívne dopady na príjmy rozpočtu VS nasledovne:

Zdravotné odvody -2,5 mil. eur (rok 2019), -1,3 mil eur (rok 2020) a -1,3 mil. eur (rok 2021).

Sociálne odvody -2,9 mil. eur (rok 2019), -2,9 mil eur (rok 2020) a -2,9 mil. eur (rok 2021).

K návrhu zákona v čl. III

Z čl. III, ktorým mení zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. vyplýva negatívny vplyv na rozpočet VS v časti príjmovej v roku 2018 v sume -128 250 eur, v roku 2019 v sume - 10,3 mil. eur a v rokoch 2020 až 2021 v sume -5,1 mil. eur na každý rok.

Úbytok príjmov verejných financií bude v roku 2018 finančne krytý očakávaným zvýšeným výberom ostatných druhov daní.

Hotovostný vplyv sa nedá vyčísliť.

12

Akruálny vplyv

mil. eur

2018

2019

2020 2021

DzP

0

-10,3

-5,1 -5,1

Zdravotné odvody

0

- 2,5

-1,3 - 1,3

Sociálne odvody 0 - 2,9 -2,9 -2,9

13

1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie Tabuľka č. 3

Vplyv na rozpočet verejnej správy

poznámka

Príjmy (v eurách)

2018

2019

2020

2021

Daňové príjmy (100)1

- 128 250

0

0

0

DPFO (111)

- 128 250

0

0

0

Nedaňové príjmy (200)1

Granty a transfery (300)1

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)

Oslobodenie peňažného a nepeňažného plnenia prijatého z dôvodu udelenia čestného štátneho titulu „zaslúžilý majster športu“ športovému reprezentantovi a odmeny športovému reprezentantovi za dosiahnutý výsledok na významnej súťaži, ktorou je olympiáda alebo paralympiáda.

Dopad na príjmy verejnej správy celkom

- 128 250

0

0

0

Vplyv na rozpočet verejnej správy

Príjmy (v eurách)

2018

2019

2020

2021

poznámka

Daňové príjmy (100)1

0

57 400 000

120 900 000

128 800 000

Výnosy z postupného, celoplošného zavedenia e-kasy.

Nedaňové príjmy (200)1

Granty a transfery (300)1

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)

Dopad na príjmy verejnej správy celkom

0

57 400 000

120 900 000

128 800 000

14

Vplyv na rozpočet verejnej správy

poznámka

Príjmy (v eurách)

2018

2019

2020

2021

Daňové príjmy (100)1

0

- 10 300 000

- 5 100 000

- 5 100 000

DPFO (111)

0

- 10 300 000

- 5 100 000

- 5 100 000

Poistné (150)1

0

- 5 400 000

- 4 200 000

- 4 200 000

Granty a transfery (300)1

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)

Oslobodenie nepeňažného benefitu pre zamestnanca v podobe poskytnutého ubytovania zamestnávateľom za podmienky, že oslobodenie bude maximálne do výšky 60 eur mesačne na kmeňového zamestnanca u firiem s viaczmennou prevádzkou.

Dopad na príjmy verejnej správy celkom

0

- 15 700 000

- 9 300 000

- 9 300 000

Vplyv na rozpočet verejnej správy

poznámka

Príjmy (v eurách)

2018

2019

2020

2021

Daňové príjmy (100)1

1 780 000

0

0

0

DPFO (111)

1 780 000

0

0

0

Nedaňové príjmy (200)1

Granty a transfery (300)1

Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)

Prechod bánk na nový účtovný štandard IFRS 9.

Dopad na príjmy verejnej správy celkom

1 780 000

0

0

0

15

Tabuľka č. 4

Ministerstvo financií SR

Vplyv na rozpočet verejnej správy

Výdavky (v eurách)

2018

2019

2020

2021

poznámka

Bežné výdavky (600)

0

1 399 602

2 073 102

2 073 102

Výdavky z postupného, celoplošného zavedenia e-kasy.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

0

93 600

93 600

93 600

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

33 102

33 102

33 102

Tovary a služby (630)2

0

1 272 900

1 946 400

1 946 400

MF SR - úrad, RP 635 Rutinná a štandardná údržba, 0EK0D Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo financií SR

0

81 000

81 000

81 000

FR SR, RP 635 Rutinná a štandardná údržba, 0EK0D Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo financií SR

0

1 191 900

1 865 400

1 865 400

Bežné transfery (640)2

Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2

Kapitálové výdavky (700)

13 296 000

0

0

0

Obstarávanie kapitálových aktív (710)2

13 296 000

0

0

0

MF SR - úrad, RP 718 Rekonštrukcia a modernizácia, 0EK0D Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo financií SR

540 000

0

0

0

FR SR, RP 711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív, 0EK0D Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo financií SR

4 800 000

0

0

0

FR SR, RP 713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, 0EK0D Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo financií SR

6 000 000

0

0

0

FR SR, RP 718 Rekonštrukcia a modernizácia, 0EK0D Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo financií SR

1 956 000

0

0

0

Kapitálové transfery (720)2

Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)

Dopad na výdavky verejnej správy celkom

13 296 000

1 399 602

2 073 102

2 073 102

2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

16

Poznámka:

Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.

Tabuľka č. 5

Vplyv na rozpočet verejnej správy

Zamestnanosť

2018

2019

2020

2021

poznámka

Počet zamestnancov celkom

0

6

6

6

Vplyv z postupného, celoplošného zavedenia e-kasy.

z toho vplyv na ŠR

0

6

6

6

štátna služba

0

4

4

4

colníci

0

2

2

2

Priemerný mzdový výdavok (v eurách)

0

1 300

1 300

1 300

z toho vplyv na ŠR

0

1 300

1 300

1 300

štátna služba

0

1 300

1 300

1 300

colníci

0

1 300

1 300

1 300

Osobné výdavky celkom (v eurách)

0

126 702

126 702

126 702

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

0

93 600

93 600

93 600

z toho vplyv na ŠR

0

93 600

93 600

93 600

štátna služba

0

62 400

62 400

62 400

colníci

0

31 200

31 200

31 200

Poistné a príspevok do poisťovní (620)

0

33 102

33 102

33 102

z toho vplyv na ŠR

0

33 102

33 102

33 102

štátna služba

0

21 808

21 808

21 808

colníci

0

11 294

11 294

11 294

Poznámky:

Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).

Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.

Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.

17

Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie

(vrátane testu MSP)

Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:

iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)

iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)

na všetky kategórie podnikov

3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty

- z toho MSP

Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.

Aký je ich počet?

Návrh v čl. I. sa bude vzťahovať na všetky podnikateľské subjekty, na ktoré sa v zmysle zákona č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov vzťahuje povinnosť evidovať prijaté tržby pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb taxatívne ustanovených v prílohe č. 1 k cit. zákonu v registračnej pokladnici alebo vo virtuálnej pokladnici a na podnikateľské subjekty, ktoré vyrábajú, predávajú alebo distribuujú pokladnice.

Pokiaľ ide o počet podnikateľských subjektov, návrh zákona sa bude dotýkať cca 123 000 podnikateľov, ktorí používajú klasické elektronické registračné pokladnice a môže sa dotýkať aj cca 23 000 podnikateľov, ktorí používajú virtuálne registračné pokladnice, a to z dôvodu, že by sa rozhodli vymeniť virtuálnu registračnú pokladnicu za on-line registračnú pokladnicu.

Zároveň sa návrh zákona bude dotýkať aj výrobcov, dovozcov a distribútorov elektronických registračných pokladníc, ktorých je cca 20.

V čl. II sa navrhuje, aby súčasťou vymeriavacieho základu bolo aj nepeňažné plnenie, ktoré sa od 1. januára 2019 navrhuje oslobodiť od dane z príjmov a je poskytnuté zamestnancovi v roku 2018. Cieľom úpravy je zamedziť „spätnej reparácií“ vymeriavacieho základu, z ktorého zamestnanec a jeho zamestnávateľ platili v roku 2018 poistné na sociálne poistenie a ktorá je základom pre určenie sumy dávok sociálneho poistenia.

Návrh v čl. III sa zavádza oslobodenie nepeňažného príjmu zamestnanca s uzatvorenou pracovnou zmluvou do výšky 60 eur za ubytovanie poskytnuté zamestnávateľom. Uvedené opatrenie podporuje v období nedostatku pracovnej sily jej mobilitu. Z uvedeného vyplýva, že ide o podnikateľov, ktorí zamestnávajú osoby, ktorým zároveň poskytujú ubytovanie.

Návrh v čl. IV a V nemá vplyv na podnikateľské prostredie.

3.2 Vyhodnotenie konzultácií

- z toho MSP

Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.

Ako dlho trvali konzultácie?

Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.

18

Na konzultácie boli prizvaní:

Nadväzne na Jednotnú metodiku na posudzovanie vplyvov, ministerstvo financií dňa 16. 04. 2018 zahájilo konzultácie k pripravovanej novele zákona č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Na konzultácie boli prizvaní:

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr

Združenie podnikateľov Slovenska

Asociácia výrobcov, dovozcov a predajcov elektronických registračných pokladníc

Slovenský živnostenský zväz

Zväz hotelov a reštaurácií SR

Zväz cestovného ruchu SR

Slovenská asociácia petrolejárskeho priemyslu a obchodu

KLUB500

ELCOM, spol. s r. o.

VAROS TRADE s.r.o.

AXIS distribution, s.r.o.

BEFARE

NRSYS, s.r.o.

Slovak Business Agency

Oznam o konzultáciách bol uverejnený aj na webe MF SR, v časti aktualizácie.

Priebeh konzultácií:

V úvode konzultácií Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF SR) informovalo o zámere vyplývajúcom z programového vyhlásenia vlády a akčného plánu boja proti daňovým podvodom, ktorým je on-line prepojenie registračných pokladníc so systémami finančnej správy (FS). MF SR uviedlo, že plní úlohu gestora tejto novely a zabezpečuje legislatívny proces, pričom technické náležitosti a vecnú stránku zabezpečuje Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (FR SR). Návrh zákona je momentálne v štádiu rozpracovanosti a pre verejnosť bude prístupný v rámci medzirezortného pripomienkového konania (MPK) ku koncu mája 2018.

GR sekcie boja proti podvodom a analýzy rizík Ing. Hanniker oboznámil podnikateľov, že úpravou zákona budú pokladnice komunikovať on-line so systémami FS. On-line prepojenie registračných pokladníc bude prebiehať v dvoch etapách, a to 1. etapa od 1.4.2019 pre sektor HORECA (hotelové a reštauračné služby) a čerpacie stanice, 2. etapa od 1.7.2019 pre všetky ostatné podnikateľské subjekty. Dôvodom zavedenia on-line prepojenia registračných pokladníc so systémami FS je pomerne veľký výpadok na DPH (200 mil. eur ročne) v segmente hotovostných platieb. FS je inšpirovaná zahraničím, najmä Chorvátskom (HR) a Českou republikou (ČR), pričom technické požiadavky prispôsobené potrebám SR, a teda tie sú odlišné od chorvátskeho aj českého riešenia.

K predmetnej téme sa podnikateľské subjekty vyjadrili nasledovne:

19

Slovenská asociácia registračných pokladníc namietla výsledky fungovania EET tak v ČR ako aj v HR na základe rôznych novinárskych článkov, ktoré fungovanie takýchto pokladníc spochybňujú.

GR sekcie boja proti podvodom a analýzy rizík Ing. Hanniker uviedol, že na základe údajov OECD má HR ako druhé z členských štátov EÚ najnižšiu medzeru na DPH.

Spoločnosť ELCOM s. r. o. uviedla, že Česká republika, Slovinsko, Chorvátsko majú zavedený systém, ktorý nie je veľmi funkčný. Momentálne sa zavádzajú nové systémy napr. v Rumunsku a Poľsku. Ak SR záujem zaviesť dobré registračné pokladnice, spoločnosť ELCOM s. r. o. neodporúča brať si za vzor chorvátsky a český model. Všetky systémy, ktoré sú napojené do siete musia byť odolné voči zneužitiu. Vzhľadom na uvedené odporúčanie, spoločnosť ELCOM s. r. o. poskytla MF SR a FR SR vypracovanú „Koncepciu registrácie maloobchodných transakcií pre Slovenskú republiku.“

Spoločnosť AXIS distribution s .r. o. uviedla, že vzhľadom na dátumy, ktoré boli oznámené v súvislosti s on-line prepojením pokladníc s FS, teda účinnosť zákona k 1.1.2019, 1. etapa od 1.4.2019 pre sektor HORECA (hotelové a reštauračné služby) a čerpacie stanice, 2. etapa od 1.7.2019 všetky ostatné podnikateľské subjekty, je potrebné zobrať do úvahy zverejnenie technickej špecifikácie 6 - 9 mesiacov pred termínom zavedenia, v prípade potreby certifikácie pri hardvérovom riešení, je potrebné zobrať do úvahy ďalšie mesiace pre proces certifikácie 3-6 mesiacov.

Pri softvérovom riešení (HR/CZ), môže dochádzať k neobmedzenej tlači originálu pokladničného dokladu na strane predávajúceho, kde 1x je DPH odvedené, ale zákazníci si odpočítajú mnohokrát viac DPH, podľa počtu vytlačených originálov. Tento proces je nebezpečný aj pre majiteľov prevádzok, vzhľadom k tomu, že môže dochádzať k tlačeniu daňových dokladov zamestnancom pri zadaní tlače počtu kópií v prospech pokladníkov, ktorí tieto pokladničné doklady ďalej predávajú, tak ako to je bežné dnes, napr. na benzínových staniciach, ale aj inde. Tento nový softvérový spôsob bude veľká príležitosť pre pokladníkov si privyrobiť, nehovoriac, že pokladničný doklad si môžu uložiť a neskôr v prípade potreby vytlačiť aj so všetkými bezpečnostnými prvkami zo servera FS.

Pokiaľ by sa zaviedlo nevytvárať zabezpečený elektronický žurnál, bolo by možné ho podľa potreby znova generovať a týmto dosiahnuť optimalizáciu dane z príjmov. Týmto spôsobom by nebola reálne možná kontrola pravosti pokladničných dokladov medzi predávajúcim a kupujúcim pri daňových kontrolách.

Spoločnosť AXIS distribution s. r. o. navrhlo MF SR a FR SR podporu a pomoc pri zavádzaní e-kasy.

Slovenská asociácia registračných pokladníc uviedla, že k úspešnému dosiahnutiu cieľa je podstatný termín schválenia zákona. Taktiež vzniesla námietku voči termínom zavedenia on-line prepojenia, z dôvodu, že nie sú prístupné technické požiadavky. Namietala, aby sa vývoj SW a HW na základe technických požiadaviek zverejnených v júni vykonával bez toho, aby bol zákon schválený. Takýmto spôsobom sú podnikateľské subjekty vystavené

20

riziku, že budú vyvíjať systém na základe technických požiadaviek, ktoré môžu byť po schválení novely zákona úplne iné, alebo novela zákona nemusí byť schválená vôbec.

Ďalej Slovenská asociácia registračných pokladníc poukázala na to, že pri zmene softvéru a zavedení on-line prepojenia nebude možné zabezpečiť dôkazový materiál proti takým subjektom, ktorí DPH krátili. Odporúča úplne zakázať softvérové pokladnice, nakoľko pri fungovaní pokladníc v HR alebo v ČR nie je možné dôkazový materiál získať. Aj keď sa odhalia podvody na DPH, je potrebné tieto podvody subjektu aj dokázať, čo pri softvérových pokladniciach nebude možné. Je potrebné mať hardvérové pokladne, ktoré dokážu zbierať informácie, ktoré vo fiskálnej pamäti vedia ukladať dáta, ktoré sa neskôr môžu pri kontrole použiť ako dôkazový materiál. Ak nebudú registračné pokladnice vybavené hardvérom a samostatnou pamäťou, bude on-linezácia neúspešná.

GR sekcie boja proti podvodom a analýzy rizík Ing. Hanniker k námietke termínov uviedol informácie, že ak si od januára niekto založí spoločnosť, FR SR mu chce dať možnosť, aby už mohol mať e-kasu k dispozícii. Takýto podnikateľ si bude môcť ešte do konca marca vybrať či chce používať klasickú ERP alebo e-kasu. Čo sa týka technického riešenia dnes sa nejaké testujú na internej báze. Podnikatelia budú mať viac ako pol roka na prípravu, nakoľko technické riešenie bude pre nich dostupné v júni 2018.

MF SR uviedlo, že pri maximálnom skrátení lehôt a zachovaní postupov v legislatívnom procese je možné predložiť novelu zákona do parlamentu najskôr v septembri. Schválená teda bude približne v novembri - decembri zverejnením v zbierke zákonov. Účinnosť zákona sa plánuje od januára 2019.

Spoločnosť BEFARE 1 s. r. o. odporúča naďalej používať v zariadeniach fiškálnu pamäť, ktorá zabezpečí evidenciu a zapisovanie finančných transakcií, používať záznam a archiváciu kontrolného žurnálu z dôvodu, že kontrolný systém, ktorý by využíval evidenciu uloženú len na serveri FS, otvorí priestor na protiargumentáciu nepoctivých podnikateľov, ktorí budú argumentovať, že doklad sa nenachádza v ich systéme, nakoľko zlyhalo pripojenie. V prípade záznamu a archivácie kontrolného žurnálu sa jedná o jediný nástroj kontrolných orgánov v prípade kontroly priamo u podnikateľa, že daný doklad bol vystavený aj keď nebol on-line odoslaný.

Spoločnosť BEFARE 1 s .r. o. taktiež odporúča, aby sa naďalej evidovali zariadenia jedinečným číslom (DKP), ktoré vydávajú pokladničné doklady z dôvodu, že pri kontrolnej činnosti orgánmi, ako je daňový úrad a colný úrad pri rozdieloch v obratoch sa nebude možné spoľahnúť len na pokladničné doklady zaregistrované on-line. Všetky doklady označené ako neplatný doklad, ktoré predávajúci podnikateľský subjekt následne nahrať do systému sa takto môže stratiť. Pri používaní akéhokoľvek zariadenia nebude možné dokázať, že to bolo práve toto zariadenie, ktoré zlyhalo lebo podnikateľský subjekt môže používať nespočetné množstvo zariadení. Taktiež sa otvára priestor výmeny zariadení, ktoré by dokázali tlačiť pokladničné doklady, ale neposielali by údaje on-line.

Spoločnosť BEFARE 1 s. r. o. taktiež trvá na tom, že činnosť servisných organizácií (SO) má svoj význam. Nakoľko činnosť SO bola doteraz regulovaná zákonom, mala zodpovednosť za to, že zariadenie je v poriadku. Každé počítačové zariadenie potrebuje servisnú činnosť, ak sa podnikateľské subjekty sťažovali, že musia platiť servisným organizáciám tak novelou zákona sa nič nemení. Veľa podnikateľských subjektov bude

21

naďalej potrebovať zapojiť zariadenie, odstrániť zlyhanie komunikácie a ďalšie iné chyby, ktoré vznikajú väčšinou chybou obsluhy.

Evidencia zariadení aj pomocou plomby je dobrým riešením, jej prilepovanie v rámci uvedenia do prevádzky a jej kontrola počas platnosti zariadenia je dôležitou súčasťou nezameniteľnosti zariadenia a taktiež aj ochranou pred neodborným zásahom do daného zariadenia.

Nadväzne na argumenty spoločnosti BEFARE 1 s. r. o. zástupca FR SR oznámil, že boli vykonané rôzne stretnutia za účelom poučiť sa z chýb, ktoré boli napr. pri VRP. SR sa on-linezácii, nevyhne nakoľko ide o prirodzený vývoj a nový trend. Podnikateľ bude odosielať na server FS údaje, za ktoré ručí. Ďalšími krokmi bude budovanie analytiky, zmyslu cielenej kontroly, neplytvať človeko-hodinami a na diskusiu ostáva, akým smerom sa vo vzťahu k právnym veciam bude uberať dôkazné bremeno.

Slovenská asociácia petrolejárskeho priemyslu a obchodu SAPPO zástupcovia SAPPO upozornili na krátkosť času, ktorá vyplýva z načrtnutého načasovania legislatívneho procesu zástupcami MF SR, s ohľadom na prípadné potreby úprav softvérov či hardvérov pokladníc na čerpacích staniciach, a to celé v kontexte skutočností, že návrh technického riešenia alebo znenie samotného legislatívneho návrhu im ešte nie je známy. Taktiež sa zástupcovia SAPPO zaujímali o dôvody z akých práve čerpacie stanice boli vybrané do prvej vlny, ktorá podľa informácie z FR SR byť spustená od 1.4.2019.Taktiež upozornili na možné problémy a škody, ktoré môže nedostatok času na prípravu systémov spôsobiť. V tomto smere členovia SAPPO poukázali na potrebu implementácie funkčného systému umožňujúceho nepretržitú prevádzku bez vád a zároveň zástupcovia SAPPO ponúkli možnosť súčinnosti pri testovaní nových on-line systémov v prípravnej fáze s cieľom zabezpečiť bezproblémovú implementáciu.

FR SR uviedlo informácie, že najväčší podiel čerpacích staníc na SR je mimo medzinárodných sietí a navyše veľký počet zákazníkov obchoduje s pokladničnými dokladmi vydanými čerpacími stanicami.

GR sekcie boja proti podvodom a analýzy rizík Ing. Hanniker uvítal iniciatívu súčinnosti pri testovaní nových on-line systémov.

P. riaditeľka asociácie petrolejárskeho priemyslu Slovenská asociácia petrolejárskeho priemyslu zastrešuje 70 % čerpacích staníc v SR. Aký je dôvod aby sa tieto zmeny dotkli hneď takého veľkého množstva zákazníkov. Nie je jasné technické riešenie, vychádzame len z diskusie. Čo sa stane ak on-line prepojenie nebude fungovať? Znefunkčnia sa čerpacie stanice? minulý rok boli vysvetľovať MF SR fungovanie registračných pokladníc v Maďarsku. Ako majú čerpacie stanice stihnúť technické zabezpečenie, keďže im stále nie sú známe technické požiadavky? Čerpacie stanice potrebujú na takéto zmeny cca 12 mesiacov, nakoľko majú zahraničné materské spoločnosti a musia dodržiavať vnútorné postupy a schvaľovacie procesy.

22

FR SR uviedlo, že dnes prebiehajú testovacie procesy s veľkými spoločnosťami ako Lidl a Kaufland, a teda je predpoklad že ak bude všetko fungovať, systém zvládne nápor ďalšieho napojenia.

Slovak Business Agency k predloženej téme položilo nasledovné otázky:

•Koľko možností používania registračnej pokladnice bude možné po novele zákona používať?

•Je tu stále možnosť použitia virtuálnej pokladnice alebo elektronickej registračnej pokladnice bez nutnosti prepojenia so systémami finančnej správy?

•Pre ktoré podnikateľské subjekty poskytujúce „vybrané služby“ sa navrhuje zaviesť povinnosť používať registračnú pokladnicu prepojenú so systémami finančnej správy?

FR SR na otázky uviedlo odpoveď, že v budúcom roku bude možné používať VRP a pokladnicu e-kasa on-line pripojenú na server FS. E-kasy nebudú vybavené fiskálnym modulom. Fiskálnym modulom bude server FS. Klasické ERP novelou zákona zaniknú. Podnikateľ sa bude môcť rozhodnúť do čoho investuje, či do staršieho alebo novšieho systému. Bezplatná služba na účely evidencie tržieb vo VRP sa rušiť neplánuje.

Slovenská asociácia registračných pokladníc podotkla, že pokiaľ sa zrušia fiskálne pamäte z pokladníc bude obtiažne porušovanie zákona podnikateľským subjektom dokázať.

FR SR vedomosť o tom, že sa dejú podvody na VRP, a to aj napriek tomu, že podnikatelia vedia, že on-line pripojení na portál FS. Žiadny systém nezaručí to, že podnikateľ nespraví nejaký podvod, ale tento nový navrhovaný systém zaručí, že sa to FS dozvie. Zrušenie fiskálnych pamätí je súčasťou pripravovanej novely. Nový systém zabezpečí potrebné údaje o tom, kto sa ako správa a na základe toho budú vedieť zakročiť, nakoľko v súčasnosti FR SR koná len na základe podozrenia.

Spoločnosť ELCOM s. r. o. uviedla informáciu, že pokladnice s fiskálnou pamäťou pri ich zavádzaní v SR boli zastaralé, pochádzajú z roku 1970 z Talianska. Momentálne je toto riešenie 50 rokov staré, preto sa nemôžeme diviť, že pri dnešnom technologickom vývoji dochádza k podvodom.

Taktiež poznamenala, že dnes existujú také pamäte, do ktorých sa zapisuje celý žurnál údajov, ktoré sa dajú kedykoľvek dohľadať a odkontrolovať s údajmi, ktoré boli na FS odoslané. Dokonca je možné takúto kontrolu vykonať aj na diaľku. Updaty sa robia on-line – funguje to tak aj v Maďarsku.

Slovak Business Agency ešte položilo otázku, či MF SR disponuje podkladmi pre vyčíslenie zníženia administratívnej záťaže a nákladov pri prevádzke a čo bude konkrétne táto zmena predstavovať pre vybrané podnikateľské subjekty?

FR SR a MF SR – ide napr. o tieto prínosy pre podnikateľov:

•nebude nutné vykonávať povinné servisné prehliadky – znížia sa náklady na servis,

•nebude sa používať kniha pokladnice,

23

•môže sa používať všetok dostupný hardvér, nastavenie softvéru nebude predpísané zákonom

GR sekcie boja proti podvodom a analýzy rizík Ing. Hanniker uviedol informáciu, že minister financií rozmýšľa o benefite pre všetkých, ktorí sa budú pripájať. Nakoľko uvedený benefit ešte nie je odsúhlasený, nebol konkrétnejšie špecifikovaný.

Spoločnosť BEFARE 1 s. r. o. poukázala na riziko výpadku internetu. Ako sa dá podnikateľovi dokázať, že v určitom čase neevidoval tržby v dôsledku výpadku internetu? Spoločnosť BEFARE 1 s. r. o. záujem, aby sa používanie knihy elektronickej registračnej pokladnice zachovalo a tvrdí, že kniha pokladnice svoje opodstatnenie z nasledovných dôvodov:

•Na prvej strane je jasne definované zariadenie s výrobným číslom zviazané s konkrétnym podnikateľským subjektom

•V časti „Záznamy daňového úradu“ je pridelené jedinečné číslo zariadenia čo zabezpečuje nezameniteľnosť daného zariadenia s vydávanými bločkami.

•V časti „Záznamy podnikateľa“ je zákonom dané zapisovanie každého prerušenia prevádzky zariadenia

• „V časti Záznamy servisnej organizácie“ vieme nájsť napr. poškodenie plomby, výmenu fiškálnych pamätí a ďalších servisných úkonov nehovoriac o tom, že servisné organizácie si vo vlastnom záujme sledujú, či tam nedochádza nekalej činnosti.

MF SR uzavrelo konzultácie s tým, že návrh zákona je v prípravnej fáze a navrhuje sa počkať na materiál, ktorý bude pre verejnosť dostupný v MPK koncom mája 2018. MF SR prisľúbilo, že zúčastneným podnikateľským subjektom bude v dostatočnom časovom predstihu zaslaný internetový odkaz na MPK, v rámci ktorého môžu zasielať svoje pripomienky. Zároveň MF SR poďakovalo zástupcom FR SR a podnikateľským subjektom za účasť, konštruktívnu diskusiu a podnetné informácie.

GR sekcie boja proti podvodom a analýzy rizík Ing. Hanniker v závere uviedol, že nie je v jeho kompetencii rozhodovať o termínoch, ale vníma krátkosť času pre prípravu podnikateľov nadväzne na navrhované zmeny a bude tento problém reprodukovať kompetentným. Taktiež prisľúbil podnikateľským subjektom poskytnutie technických požiadaviek bezodkladne po ich skompletizovaní.

Podnikateľské subjekty podporili on-linenizáciu, ktorá zabezpečí spoľahlivé, bezpečné a odkontrolovateľné odosielanie údajov na FS, s dôrazom na uchovávanie údajov aj v pokladnici e-kasa za účelom efektívnej kontroly.

Zástupca SO navrhol zamyslieť nad tým, že pre mnohých je činnosť servisnej organizácie jediný dlhoročný príjem. Pokiaľ nebudú mať oporu v zákone, bude to mať vplyv na zvýšenie nezamestnanosti.

Konzultácie boli ukončené dňa 11. 05. 2018

24

K čl. II až V sa konzultácie neuskutočnili.

3.3 Náklady regulácie

- z toho MSP

3.3.1 Priame finančné náklady

Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.

Uvedeným návrhom nedochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov.

3.3.2 Nepriame finančné náklady

Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.

Čl. I - Náklady na zmenu pokladníc

•Povinný prechod zo súčasných elektronických registračných pokladníc (ERP) na on-line registračnú pokladnicu bude v dvoch krokoch. Od 1. apríla 2019 bude povinné používanie pokladnice e-kasa klient pre novovzniknuté podnikateľské subjekty. Podnikatelia, ktorí používajú elektronické registračné pokladnice budú môcť používať on-line registračnú pokladnicu najskôr od 1. apríla 2019 a najneskôr sú povinní takúto pokladnicu začať používať od 1. júla 2019.

•Jednorazové investičné náklady na zavedenie e-kasy pre podnikateľské subjekty odhadujeme na 28,0 mil. eur. Predpokladáme, že 80% pokladníc na trhu bude možné upraviť pomocou doplnkového hardvéru a aktualizácie softvéru2. Celkový náklad úpravy pokladnice, vrátane zavedenia chráneného dátového úložiska, odhadujeme na 80 eur. Zvyšných 20% bude potrebné vymeniť za novú pokladnicu s priemernou cenou 280 eur za pokladnicu.

Náklady na zmenu pokladní vo všetkých sektoroch

jednotková cena (eur)

počet pokladníc

náklady (mil. eur)

Úprava pokladne (80% pokladní na trhu)

80

186 710

14.9

Nákup novej pokladne (20% pokladní)

280

46 678

13.1

2Odhad výrobcov a predajcov elektronických registračných pokladní v rámci medzirezortného pripomienkového konania predpokladá, že až 90% pokladní je možné upraviť, aby spĺňali požiadavky pre on-line komunikáciu.

25

Spolu náklady zavedenia

-

233 388

28.0

•Celkové prevádzkové náklady podnikateľských subjektov by mohli klesnúť približne o 10,3 mil. eur. Operatívne náklady podnikateľských subjektov na údržbu pokladníc by mohli klesnúť v priemere o 56 eur na pokladňu, čo by pri počte 233 tis. pokladníc znamenalo úsporu 13,1 mil. eur ročne.

•Zavedenie e-kasy si vyžiada dodatočné náklady v prevádzkach, ktoré ešte v súčasnosti nemajú internetové pripojenie. Bude sa týkať najmä menších prevádzok. Podľa údajov Eurostatu3 92% spoločností s počtom zamestnancov viac ako 10 zriadený širokopásmový internet, v prípade domácností pripojenie na internet 81%. Odhad nákladov na internetové pripojenie vychádza z konzervatívnejšieho predpokladu, týkajúceho sa domácností. Z počtu 123 tisíc podnikateľských subjektov s registračnou pokladnicou4 sa predpokladajú dodatočné náklady na internet v prípade 19% podnikateľských subjektov. Pri priemernej cene internetového pripojenia 10 eur mesačne5 sú náklady 2,8 mil. eur.

Porovnanie ročných prevádzkových nákladov

súčasnosť

e-kasa

Bežné náklady na činnosť ERP

56.3

120

servisná prehliadka (štandard ročne)

50

0

defiskalizácia (pri životnosti 8 rokov)

6.3

0

internetové pripojenie

0

120

Počet pokladníc

233 388

-

Počet podnikateľských subjektov

-

23 377

Spolu (mil. eur)

13.1

2.8

•Ďalším pozitívnym efektom po celoplošnom zavedení e-kasy z pohľadu verejnej správy je dostupnosť údajov pre lepšie odhady vývoja spotrebiteľských cien a tržieb

Predkladaný návrh nezvyšuje náklady súvisiace so zamestnávaním.

V čl. II sa navrhuje, aby súčasťou vymeriavacieho základu bolo aj nepeňažné plnenie, ktoré sa od 1. januára 2019 navrhuje oslobodiť od dane z príjmov a je poskytnuté zamestnancovi v roku 2018. Cieľom úpravy je zamedziť „spätnej reparácií“ vymeriavacieho základu, z ktorého zamestnanec a jeho zamestnávateľ platili v roku 2018 poistné na sociálne poistenie a ktorá je základom pre určenie sumy dávok sociálneho poistenia.

Návrh v čl. III zavádza oslobodenie nepeňažného príjmu zamestnanca s uzatvorenou pracovnou zmluvou do výšky 60 eur za ubytovanie poskytnuté zamestnávateľom. Uvedené opatrenie podporuje v období nedostatku pracovnej sily jej mobilitu.

3

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Digital_economy_and_society_statistics_-

 

 

_enterprises#Data_sources_and_availability

 

4 Podľa registra ERP je 233 tisíc aktívnych ERP, ktoré vlastní 123 tisíc podnikateľských subjektov

5 Predpoklad na základe porovnania ponúk 3 najväčších mobilných operátorov

26

Návrh v čl. II až V nemá vplyv na podnikateľské prostredie.

3.3.3 Administratívne náklady

Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.

K čl. I

Predložené návrhy majú vplyv na zvýšenie administratívnej záťaže.

Ide o:

1.požiadanie pridelenia príslušných kódov na uvedenie pokladnice e-kasa klient do prevádzky,

2.zaslanie dátovej správy v prípade výnimky pri evidencii tržieb v pokladnici e-kasa klient,

3.preukázanie technických príčin, na základe ktorých sa podnikateľ nemôže pripojiť na internet a ich každoročné opätovné preukazovanie,

4.predkladanie údajov z neodoslanej dátovej správy v listinnej alebo elektronickej podobe.

Uvedené vplyvy však s prihliadnutím na to, že uvedené úkony sa budú vykonávať elektronicky, budú vznikať len výnimočne, t. j. nebudú sa týkať podnikateľov celoplošne.

Náklady nie je možné vopred vyčísliť.

V návrhu možno vyzdvihnúť propodnikateľské opatrenia, a to

1.nepoužívanie knihy pokladnice,

2.nie je povinnosť zmluvne si zabezpečiť servisnú organizáciu, t. j. odstránenie nákladov na povinný servis registračných pokladníc,

3.možnosť využívať všetok dostupný hardvér,

4.možnosť používať aj súčasné registračné pokladnice za predpokladu ich prispôsobenia na nové technické požiadavky,

5.nastavenie softvéru na technické požiadavky zákona je zo strany podnikateľov ľubovoľné, t. j. softvérové riešenie nie je zákonom predpísané,

6.požiadanie o pridelenie kódu a pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient elektronickou formou, čo znamená operatívnejšie a efektívnejšie pridelenie kódu,

7.zníženie nákladov pri prevádzke,

8.export dát na zjednodušenie podávania kontrolného výkazu na účely DPH,

9.dostupnosť dát počas archivácie.

Zákazníkom systém umožní overenie pravosti pokladničných dokladov v reálnom čase.

V čl. II sa navrhuje, aby súčasťou vymeriavacieho základu bolo aj nepeňažné plnenie, ktoré sa od 1. januára 2019 navrhuje oslobodiť od dane z príjmov a je poskytnuté zamestnancovi v roku 2018. Cieľom úpravy je zamedziť „spätnej reparácií“ vymeriavacieho základu, z ktorého zamestnanec a jeho zamestnávateľ platili v roku 2018 poistné na sociálne poistenie a ktorá je základom pre určenie sumy dávok sociálneho poistenia.

27

Návrh v čl. III zavádza oslobodenie nepeňažného príjmu zamestnanca s uzatvorenou pracovnou zmluvou do výšky 60 eur za ubytovanie poskytnuté zamestnávateľom. Uvedené opatrenie podporuje v období nedostatku pracovnej sily jej mobilitu.

Návrh v čl. II až V nemá vplyv na podnikateľské prostredie.

3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie

K čl. I

Náklady na 1 podnikateľa

(v eurách)

Náklady na celé podnikateľské prostredie (v mil. eur)

Priame finančné náklady

0

0

Nepriame finančné náklady

Kúpa novej ERP

Update SW

Internetové pripojenie

280

80

120 (rok)

13,1

14,9

2,8

Administratívne náklady

0

0

Celkové náklady regulácie

480

30,8

3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu

- z toho MSP

Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.

Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.

Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?

Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?

Zmena prechodu z používania elektronickej registračnej pokladnice na pokladnicu e-kasa klient sa vzťahuje rovnako na všetkých podnikateľov, ktorí v súčasnosti používajú elektronickú registračnú pokladnicu, a preto bude mať rovnaký vplyv na všetky tieto dotknuté subjekty bezrozdielne.

Rovnako povinnosti ustanovené pre výrobcov, dovozcov alebo distribútorov pokladníc sa vzťahujú na všetkých bezrozdielne.

V čl. II sa navrhuje, aby súčasťou vymeriavacieho základu bolo aj nepeňažné plnenie, ktoré sa od 1. januára 2019 navrhuje oslobodiť od dane z príjmov a je poskytnuté zamestnancovi v roku 2018. Cieľom úpravy je zamedziť „spätnej reparácií“ vymeriavacieho základu, z ktorého zamestnanec a jeho zamestnávateľ platili v roku 2018 poistné na sociálne poistenie a ktorá je základom pre určenie sumy dávok sociálneho poistenia.

28

Návrh v čl. III zavádza oslobodenie nepeňažného príjmu zamestnanca s uzatvorenou pracovnou zmluvou do výšky 60 eur za ubytovanie poskytnuté zamestnávateľom. Uvedené opatrenie podporuje v období nedostatku pracovnej sily jej mobilitu. Opatrenie sa dotýka zamestnávateľov, ktorí poskytujú zamestnancom ubytovanie.

Návrh v čl. II až V nemá vplyv na podnikateľské prostredie.

3.5 Inovácie

- z toho MSP

Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.

Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?

Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).

Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?

Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?

Návrh nemá vplyv na inovácie.

29

Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti

Budovanie základných pilierov informatizácie

Obsah

A – nová služba

B – zmena služby

Kód služby

Názov služby

Úroveň elektronizácie služby

(0 až 5)

6.1. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúcich elektronických služieb verejnej správy alebo vytvorenie nových služieb?

(Ak áno, uveďte zmenu služby alebo vytvorenie novej služby, ďalej jej kód, názov a úroveň elektronizácie podľa katalógu eGovernment služieb, ktorý je vedený v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy.)

B

A

A

A

ks_332746

ks_336077

as_57879

as_57880

Poskytovanie virtuálnej registračnej pokladnice

eKasa rozhranie

eKasa – trzby

eKasa - ID dokladu

4

4

Infraštruktúra

A – nový systém

B – zmena systému

Kód systému

Názov systému

6.2. Predpokladá predložený návrh zmenu existujúceho alebo vytvorenie nového informačného systému verejnej správy?

(Ak áno, uveďte zmenu systému alebo vytvorenie nového systému, ďalej jeho kód a názov z centrálneho metainformačného systému verejnej správy.)

B

isvs_7156

Virtuálna registračná pokladnica

Financovanie procesu informatizácie

Rezortná úroveň

Nadrezortná úroveň

A - z prostriedkov EÚ B - z ďalších zdrojov financovania

6.3. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?

(Uveďte príslušnú úroveň financovania a kvantifikáciu finančných výdavkov uveďte v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy.)

X

30

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s právom Európskej únie

1.Navrhovateľ zákona:

Vláda Slovenskej republiky.

2.Názov návrhu zákona:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

3.Predmet návrhu zákona - je upravený v práve Európskej únie:

a) v primárnom práve:

•čl. 16, 114 a 115 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

•čl. 6 a 39 Zmluvy o Európskej únii,

•čl. 8 Charty základných práv Európskej únie.

b) v sekundárnom práve:

•smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou

sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (kodifikované znenie) (Ú. v. L 241, 17.9.2015), gestor: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR,

•nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016), gestor Úrad na ochranu osobných údajov SR.

c)v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie:

•nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.

4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

a)Lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia: bezpredmetné.

b)Proti SR nebolo začaté konanie v rámci „EÚ Pilot“, ani nebol začatý postup EK ako aj nebolo začaté konanie Súdneho dvora proti SR podľa čl. 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

c)Smernica (EÚ) 2015/1535 bola úplne prebratá do zákona č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru.

5.Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:

Úplný.

31

Osobitná časť

K článku I

K bodu 1 (§ 2)

V § 2 sa nadväzne na zavedenie mechanizmu on-line pripojenia registračných pokladníc na centrálnu databázu finančnej správy navrhuje upraviť a doplniť príslušné definície.

Systém e-kasa sa navrhuje ako bezpečný, vysoko priepustný systém evidencie pokladničných dokladov, dokladov označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“, alebo „VÝBER“ v reálnom čase, ktorý umožní integráciu on-line registračných pokladníc, ako aj virtuálnych registračných pokladníc (ďalej len „pokladnica e-kasa klient“) na centrálnu databázu finančnej správy.

Systém e-kasa umožní podnikateľom prostredníctvom osobnej internetovej zóny podnikateľa zriadenej na webovom sídle finančnej správy zabezpečiť správu pokladníc e-kasa klient a vytváranie prehľadov o prijatých tržbách evidovaných v centrálnej databáze finančnej správy.

Systém e-kasa okrem toho umožní finančnej správe vykonávať prehľad a triedenie získaných dát a ich využitie na účely kontroly dodržiavania ustanovení tohto zákona, ako aj na účely daňovej kontroly.

Systém e-kasa umožní verejnosti overiť pravosť pokladničných dokladov v reálnom čase.

Pokladnicou e-kasa klient sa rozumie on-line registračná pokladnica ako aj virtuálna registračná pokladnica.

On-line registračnou pokladnicou je súbor pokladničného programu, chráneného dátového úložiska, hardvérových prostriedkov používaných na vyhotovenie pokladničných alebo iných dokladov, na zasielanie dátových správ, ktoré obsahujú najmä taxatívne uvedené údaje z dokladov, údaje identifikujúce podnikateľa alebo on-line registračnú pokladnicu do systému e-kasa, vytlačenie pokladničného dokladu alebo jeho zaslanie na žiadosť kupujúceho elektronickou formou a ďalších prostriedkov zabezpečujúcich plnenie povinností podľa zákona. Návrh počíta s transformáciou súčasne používaných elektronických registračných pokladníc na on-line registračné pokladnice, pričom podnikatelia sa môžu rozhodnúť, či budú používať on-line registračné pokladnice alebo virtuálne registračné pokladnice. Z uvedeného vyplýva, že výrobcovia, dovozcovia a distribútori pokladničného programu a chráneného dátového úložiska viazaní len dodržaním podmienok, ktoré ustanovené zákonom, resp. ktoré budú zverejnené na webovom sídle finančného riaditeľstva.

Pre potreby získania identifikačných a autentifikačných údajov on-line registračnej pokladnice nevyhnutných na evidenciu tržieb a zasielanie dátových správ do systému e-kasa bude na webovom sídle finančného riaditeľstva zriadená e-kasa zóna podnikateľa. Ide o webovú aplikáciu, ktorá bude podnikateľovi dostupná po prihlásení sa na portál finančnej správy v časti Osobná internetová zóna. Podnikateľ v rámci tejto zóny získa prehľad o všetkých svojich pokladniciach e-kasa klient a k nim prislúchajúcim identifikačným a autentifikačným údajom, ktoré si bude môcť stiahnuť pre následný import do svojej pokladnice e-kasa klient. Zároveň

32

táto zóna bude podnikateľovi poskytovať možnosť tvorby prehľadov o všetkých tržbách evidovaných v systéme e-kasa.

Ustanovuje sa unikátny identifikátor kupujúceho, ktorým je ľubovoľný číselný znak alebo alfanumerický reťazec identifikujúci vlastníka pokladničného dokladu, ktorý si kupujúci sám zvolí. Ak ide o kupujúceho, ktorý je registrovaný pre daň z príjmov, identifikátorom môže byť jeho daňové identifikačné číslo. Unikátny identifikátor kupujúceho je nepovinný údaj, ktorý môže byť uvedený na pokladničnom doklade po dohode kupujúceho a podnikateľa. Ak tento údaj nebude uvedený na pokladničnom doklade, podnikateľ nebude môcť byť sankcionovaný, nakoľko ide o nepovinný údaj. V budúcnosti sa počíta so zriadením e-kasa zóny kupujúceho, ktorá umožní prideľovanie unikátnych identifikátorov kupujúcemu a zároveň kupujúcemu umožní prístup ku všetkým prijatým dokladom, ktoré obsahujú jemu pridelený unikátny identifikátor kupujúceho. Takáto identifikácia dokladov kupujúcemu poskytne prehľad realizovaných výdavkov, bude slúžiť ako podklad pre účtovníctvo podnikateľa, na evidenciu dokladov pre potreby reklamácií, resp. na archiváciu prijatých pokladničných dokladov.

Každému zaevidovanému pokladničnému dokladu, dokladu označenému slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“, alebo „VÝBER“ systém e-kasa pridelí unikátny identifikátor dokladu, ktorým bude daný doklad jednoznačne identifikovaný (tvorí ho jedinečný neopakujúci sa reťazec znakov). Tento identifikátor je súčasťou pokladničného dokladu vo forme číselných a alfanumerických znakov a zároveň v grafickej podobe vo forme QR kódu. Každý bude mať možnosť pomocou uvedeného identifikátora overiť pravosť a platnosť pokladničného dokladu prostredníctvom služby „Over doklad“.

Jedinečný identifikátor pokladničného programu a chráneného dátového úložiska špecifikuje názov a verziu pokladničného programu a chráneného dátového úložiska a je súčasťou každej zasielanej dátovej správy. Zavedením identifikátora bude možné jednoznačne určiť pokladničný program a chránené dátové úložisko. Identifikátor bude navrhnutý výrobcami, dovozcami a distribútormi pokladničného programu a chráneného dátového úložiska a náležitosti jedinečného identifikátora zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle.

Podpisový kód podnikateľa je elektronický podpis (kryptografická informácia) vybraných údajov dátovej správy evidovaného dokladu ustanovených finančnou správou. Tento podpisový kód podnikateľa vytvára pokladnica e-kasa klient v čase vyhotovenia pokladničného dokladu, dokladu označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“, alebo „VÝBER“ pomocou privátneho kľúča získaného elektronického certifikátu (ako súčasť autentifikačných údajov on-line registračnej pokladnice). Vytvorený podpisový kód je súčasťou zasielaných údajov dátovej správy do systému e-kasa. V prípade, že pokladnica e-kasa klient nezíska po vyhotovení dokladu unikátny identifikátor dokladu a teda doklad nebol úspešne zaevidovaný v systéme e-kasa (napr. po prekročení hraničnej doby odozvy), bude súčasťou vystaveného dokladu aj podpisový kód podnikateľa. Jeho uvedenie na pokladničnom doklade bude informovať kupujúceho o skutočnosti, že daný doklad ešte nebol zaevidovaný v systéme e-kasa a bude jednoznačne autentifikovať on-line registračnú pokladnicu pri preverení pravosti daného pokladničného dokladu kupujúcim (vlastníkom dokladu).

Overovací kód podnikateľa vytvára pokladnica e-kasa klient v čase vyhotovenia pokladničného dokladu, dokladu označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“ alebo „VÝBER“, ako hash hodnotu (kryptografická informácia) vygenerovaného podpisového kódu podnikateľa. Vytvorený overovací kód je súčasťou zasielaných údajov dátovej správy do systému e-kasa a zároveň je súčasťou údajov na vyhotovenom pokladničnom doklade.

33

V prípade, že vyhotovený doklad neobsahuje unikátny identifikátor dokladu, je možné overiť pravosť a platnosť vydaného pokladničného dokladu pomocou overovacieho kódu podnikateľa.

Z dôvodu možnej rôznej rýchlosti internetového pripojenia, dočasného výpadku internetu alebo času technického spracovania prijatej dátovej správy systémom e-kasa je definovaná hraničná doba odozvy, počas ktorej je podnikateľ povinný čakať na prijatie odpovede zo systému e-kasa. Návrhom zákona je hraničná doba odozvy ustanovená na 2 sekundy. Po prekročení tejto hraničnej doby odozvy môže podnikateľ vyhotoviť pokladničný doklad, ktorý neobsahuje unikátny identifikátor dokladu. Aj takto vystavený pokladničný doklad bude musieť byť následne zaevidovaný do systému e-kasa podľa pravidiel uvedených v zákone (do 48 hodín); v prípade, ak bola podnikateľovi daňovým úradom povolená výnimka z dôvodu trvalejšej nedostupnosti internetového pripojenia, lehota na následné zaslanie do systému e-kasa sa predlžuje na 30 dní. Vyhotovený pokladničný doklad musí okrem overovacieho kódu podnikateľa obsahovať aj podpisový kód podnikateľa.

Na posielanie dátových správ by malo byť postačujúce akékoľvek internetové pripojenie používané v súčasnosti (ide približne o 3kB za 1 správu).

Dátová správa obsahuje povinné údaje z pokladničného dokladu, dokladov označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“, alebo „VÝBER“ a ďalšie technické údaje zasielané do systému e-kasa. Štruktúra dátovej správy je definovaná finančnou správou. Každá dátová správa bude podpísaná (kryptografická informácia) aktuálne platným elektronickým certifikátom podnikateľa (ako súčasť autentifikačných údajov on-line registračnej pokladnice) v čase odosielania správy. Dátová správa je podpisovaná pri každom pokuse o odoslanie správy nanovo. Vo väčšine prípadov je elektronický certifikát zhodný s certifikátom použitým pre generovanie podpisového kódu podnikateľa. V prípade, že je dátová správa odosielaná dodatočne, je možné, že aktuálne platný elektronický certifikát použitý pre podpis dátovej správy bude odlišný od certifikátu použitého pri generovaní podpisového kódu podnikateľa.

Identifikačné údaje on-line registračnej pokladnice predstavujú základné údaje, ktoré je podnikateľ povinný uvádzať na pokladničnom doklade, dokladoch označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“, alebo „VÝBER“. Podnikateľ možnosť tieto identifikačné údaje získať v rámci e-kasa zóny podnikateľa. Primárne ide o identifikačné údaje o podnikateľovi, adresu predajného miesta odlišného od miesta podnikania alebo sídla, kód pokladnice e-kasa klient (známy ako „DKP“ pri elektronickej registračnej pokladnici).

Autentifikačnými údajmi on-line registračnej pokladnice sa rozumie elektronický certifikát (kryptografická informácia), ktorý slúži pre autentifikáciu on-line registračnej pokladnice pri zasielaní dátovej správy do systému e-kasa. Pred prvým použitím on-line registračnej pokladnice je podnikateľ povinný získať elektronický certifikát prostredníctvom e-kasa zóny podnikateľa a spolu s identifikačnými údajmi ich nahrať do svojej on-line registračnej pokladnice. Autentifikačné údaje spolu s identifikačnými údajmi tvoria tzv. inicializačný balíček, po nahraní ktorého do on-line registračnej pokladnice bude možné túto používať na evidenciu tržieb v e-kasa systéme. Podnikateľ je zároveň povinný zabezpečiť ochranu autentifikačných údajov k on-line registračnej pokladnici pred stratou, odcudzením, zneužitím, čo mu zabezpečí chránené dátové úložisko. Elektronický certifikát je vydávaný pre každú on-line registračnú pokladnicu osobitne a má definovanú časovú platnosť, po ktorej ukončení má podnikateľ možnosť požiadať o nový elektronický certifikát (autentifikačné údaje).

Pokladničný program je program on-line registračnej pokladnice, ktorý musí zabezpečiť požiadavky, ktoré ustanovené v § 4a ods. 2. V konaní o certifikácii sa preverí funkcionalita

34

pokladničného programu vo vzťahu na požiadavky na on-line registračnú pokladnicu a na plnenie povinností uložených zákonom.

V záujme bezpečného a trvalého uloženia dátových správ a všetkých ostatných údajov vytlačených a odoslaných on-line registračnou pokladnicou sa navrhuje, aby on-line registračná pokladnica bola vybavená chráneným dátovým úložiskom, ktoré tieto požiadavky zabezpečí. Chránené dátové úložisko bude slúžiť pre potreby orgánov finančnej správy a aj pre podnikateľa.

K bodu 2 (§ 3 ods. 1)

V § 3 ods. 1 sa navrhuje, aby rovnako, ako aj pri používaní elektronickej registračnej pokladnice, tak aj pri používaní pokladnice e-kasa klient bol podnikateľ povinný evidovať prijatú tržbu v systéme e-kasa.

Tak, ako aj doteraz platí, že podnikateľ, ktorý je v likvidácii alebo na ktorého bol vyhlásený konkurz, nemá povinnosť používať registračnú pokladnicu, a to z dôvodu, že účelom likvidácie podniku je vysporiadať majetkové pomery zrušenej organizácie. Ku dňu likvidácie je potrebné spracovať účtovnú závierku a výkazy tak, aby bol zrejmý stav majetku a zabezpečený poriadok v hospodárení po dobu likvidácie. Hlavnou činnosťou likvidátora je sústrediť všetky majetkové aktíva a pasíva organizácie a vysporiadať ich. Z uvedeného vyplýva, že likvidovaná organizácia ako aj organizácia vyhlásená do konkurzu nevykonáva podnikateľskú činnosť, a preto nemusí používať pokladnicu.

Zároveň sa v ustanovení rieši situácia, kedy nedôjde z dôvodu prekročenia hraničnej doby odozvy k zaevidovaniu tržby (dočasný výpadok internetu). V takomto prípade bude podnikateľ povinný dátovú správu uloženú v chránenom dátovom úložisku odoslať do 48 hodín od prvého pokusu odoslania tejto dátovej správy. Rovnako sa rieši aj prípad, kedy dôjde k tomu, že dátovú správu uloženú v on-line registračnej pokladnici nie je možné zaslať z dôvodov na strane finančného riaditeľstva. Ak dôjde k tomu, že dátovú správu uloženú v chránenom dátovom úložisku nie je možné zaslať z dôvodov na strane finančného riaditeľstva, v takomto prípade sa po odstránení prekážok zverejní oznam na webovom sídle finančného riaditeľstva a táto informácia bude taktiež zaslaná do e-kasa zóny podnikateľa.

K bodu 3 (§ 3 ods. 2 písm. a) prvý bod)

V súčasnosti sa nákupné poukazy na predaj tovaru alebo poskytovanie služby považujú na účely zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice za ceniny, pri predaji ktorých nie je povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu.

Smernica Rady (EÚ) 2016/1065, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES pokiaľ ide o zaobchádzanie s poukazmi (ďalej len „smernica 2016/1065“), došlo k zavedeniu nových pravidiel uplatňovania DPH pri dodaniach tovarov a služieb, ktoré sa dodávajú za poukazy. Cieľom týchto nových pravidiel z hľadiska pravidiel DPH je zabezpečiť spoľahlivé a jednotné zaobchádzanie vo všetkých členských štátoch tak, aby sa eliminovali negatívne javy v podobe narúšania hospodárskej súťaže, dvojitého zdanenia alebo nezdanenia, ktoré boli identifikované pri transakciách zahŕňajúcich poukazy. V súlade s týmito pravidlami sa navrhuje vymedziť poukaz ako nástroj, s ktorým je spojené právo jeho držiteľa získať zodpovedajúci tovar alebo služby, ktoré majú byť na základe použitia poukazu dodané, pričom zodpovedajúce

35

tovary alebo služby, respektíve aspoň totožnosť ich možných dodávateľov musí byť na poukaze, alebo k nemu súvisiacej dokumentácii uvedená, spolu s podmienkami použitia tohto nástroja. Poukaz sa teda bude považovať za protihodnotu alebo jej časť za prislúchajúce dodanie tovaru alebo služieb.

S prihliadnutím na uvedené sa vyššie uvedené poukazy nebudú považovať za ceniny, t. j. ich predaj bude evidovaný v registračnej pokladnici a pri ich výmene za tovar alebo službu sa bude vydávať pokladničný doklad, ktorý bude obsahovať údaje uvedené v § 8 ods. 10.

K bodu 4 (§ 3 ods. 3)

V § 3 ods. 3 sa navrhuje, aby pri používaní pokladnice e-kasa klient sa evidoval vklad hotovosti aj výber hotovosti.

Zároveň sa v ustanovení rieši situácia, kedy nedôjde z dôvodu prekročenia hraničnej doby odozvy k zaevidovaniu vkladu alebo výberu hotovosti. V takomto prípade bude podnikateľ povinný dátovú správu uloženú v chránenom dátovom úložisku odoslať do 48 hodín od prvého pokusu odoslania tejto dátovej správy. Ak dôjde k tomu, že dátovú správu uloženú v chránenom dátovom úložisku nie je možné zaslať z dôvodov na strane finančného riaditeľstva, v takomto prípade sa po odstránení prekážok zverejní oznam na webovom sídle finančného riaditeľstva a táto informácia bude taktiež zaslaná do e-kasa zóny podnikateľa.

K bodu 5 (§ 3 ods. 7)

V § 3 ods. 7 sa navrhuje, aby pri používaní pokladnice e-kasa klient sa evidoval v systéme e-kasa v prípadoch ustanovených zákonom doklad označený slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“.

Zároveň sa v ustanovení rieši situácia, kedy nedôjde z dôvodu prekročenia hraničnej doby odozvy k zaevidovaniu dokladu označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“. V takomto prípade bude podnikateľ povinný dátovú správu uloženú v chránenom dátovom úložisku odoslať do 48 hodín od prvého pokusu odoslania tejto dátovej správy. Ak dôjde k tomu, že dátovú správu uloženú v chránenom dátovom úložisku nie je možné zaslať z dôvodov na strane finančného riaditeľstva, v takomto prípade sa po odstránení prekážok zverejní oznam na webovom sídle finančného riaditeľstva a táto informácia bude taktiež zaslaná do e-kasa zóny podnikateľa.

K bodu 6 (§ 3 ods. 8)

Zámerom ustanovenia § 3 ods. 8 je zverejnenie oznámenia len pre podnikateľov, na ktorých sa vzťahuje výnimka z povinnosti evidencie tržieb podľa § 3 ods. 2.

K bodu 7 (§ 3a)

Ak predajné miesto nie je pokryté internetovým signálom, t. j. podnikateľ sa nemôže pripojiť k internetu za účelom evidencie prijatých tržieb v systéme e-kasa, navrhuje sa, aby túto skutočnosť oznámil a zároveň aj preukázal na ktoromkoľvek daňovom úrade. Preukázaním sa

36

na účely tohto zákona rozumie potvrdenie od príslušných operátorov, resp. dodávateľov internetu na území Slovenskej republiky.

Na základe žiadosti o povolenie odkladu zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice, daňový úrad vydá rozhodnutie, v ktorom podnikateľovi umožní, aby boli dátové správy zasielané do systému e-kasa najneskôr do 30 dní od ich uloženia v chránenom dátovom úložisku on-line registračnej pokladnice. Z uvedeného teda vyplýva, že podnikateľ musí v každom prípade používať pokladnicu e-kasa klient, avšak s tým, že dátové správy nebudú odosielané do systému e-kasa on-line, ale podnikateľ musí zabezpečiť ich dodatočné odosielanie z miesta, ktoré je pokryté internetovým signálom.

Vzhľadom na to, že daňový úrad bude v tomto prípade vydávať rozhodnutie, navrhuje sa aj procesná úprava, a to podľa daňového poriadku, okrem ustanovení, ktoré upravujú proces osobitne.

K bodom 8 a 9 (§ 4a ods. 1 až 3)

Podnikateľovi sa ukladá povinnosť, aby používal iba zariadenie definované v § 2 písm. b) zákona, spĺňajúce technické požiadavky podľa § 4a ods. 2 a ktorému bol daňovým úradom pridelený kód a ktoré používa pokladničný program a chránené dátové úložisko, na ktoré bolo vydané rozhodnutie o certifikácii podľa § 4c.

V ustanoveniach § 4a ods. 2 a § 4a ods. 3 sa taxatívne navrhujú technické požiadavky na pokladnicu e-kasa klient. Tieto dôležité pre správne nastavenie pokladnice e-kasa klient v procese výroby pokladníc, resp. nastavenie pokladničného programu a chráneného dátového úložiska výrobcami, dovozcami a distribútormi. Podľa týchto požiadaviek bude aj finančné riaditeľstvo certifikovať pokladničný program a chránené dátové úložisko.

Niektoré bližšie špecifikácie bude finančné riaditeľstvo zverejňovať na svojom webovom sídle.

Na webovom sídle finančného riaditeľstva bude zverejnené aj príslušné integračné rozhranie vrátane špecifikácií QR kódu. QR kód bude slúžiť kupujúcim na overenie pokladničného dokladu, ktorý si mobilom zosnímajú a prostredníctvom aplikácie, ktorú zverejní finančné riaditeľstvo si pokladničný doklad overia.

Výrobcovia, dovozcovia a distribútori pokladničného programu a chráneného dátového úložiska sa v súvislosti s ustanovenými technickými špecifikáciami budú priamo obracať na finančné riaditeľstvo.

Pokiaľ ide o číslovanie pokladničných dokladov a iných dokladov vyhotovených pokladnicou e-kasa klient 4a ods. 2 písm. j)] sa navrhuje, aby tieto doklady boli číslované sekvenčne v jednom rade od čísla jedna, t. j. v poradí v akom v priebehu kalendárneho mesiaca vyhotovované (napr.: PD-1, ND-2, VKLAD-3, VÝBER-4, PD-5, PD-6, PD-7 atď.).

K bodu 10 (§ 4b ods. 11)

V ustanovení sa navrhuje zaviesť pojem „orgán príslušný na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania“, ktorý zabezpečí, že zákaz zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie po uplynutí

37

jedného roka od právoplatnosti napadnutého rozhodnutia sa nebude vzťahovať len na finančné riaditeľstvo, ale aj na prezidenta finančnej správy.

K bodu 11 (§ 4c)

V ustanovení sa navrhuje konanie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska. Povinne sa bude certifikovať pokladničný program a chránené dátové úložisko, ktoré musia spĺňať požiadavky uvedené v § 4a ods. 2. Hardvér, ako je PC, mobil, tablet prostredníctvom ktorých pokladničný program bude pracovať, musia byť certifikované len, ak by ich súčasťou bolo chránené dátové úložisko alebo by boli nevyhnutné na splnenie požiadaviek podľa § 4a ods. 2.

Výrobca, dovozca alebo distribútor pokladničného programu a chráneného dátového úložiska navrhne, akým spôsobom splní požiadavky uvedené v § 4a ods. 2. Pri certifikácii finančné riaditeľstvo overí splnenie požiadaviek podľa § 4a ods. 2.

On-line registračná pokladnica musí povinne obsahovať len certifikovaný pokladničný program a chránené dátové úložisko, použitie ďalších hardvérových prostriedkov (tlačiareň, displej, váhy, PC, tablet, mobil a iné) a softvérových prostriedkov (programy na sklad, účtovníctvo a dane, objednávkové systémy a podobne) si určuje podnikateľ a nepodliehajú certifikácii, ak nezabezpečujú plnenie požiadaviek podľa § 4a ods. 2.

Zjednodušenie funkčnosti a zníženie počtu povinných komponentov on-line registračnej pokladnice (len pokladničný program a chránené dátové úložisko) zabezpečí, že podnikateľ môže využiť pri tvorbe on-line registračnej pokladnice buď certifikovaný pokladničný program a chránené dátové úložisko vybraného výrobcu, dovozcu alebo distribútora, alebo si ich navrhne sám a predloží na certifikáciu finančnému riaditeľstvu.

Rozhodnutie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska bude vydávať finančné riaditeľstvo po splnení požiadaviek ustanovených zákonom s dobou platnosti na päť rokov. Konanie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska bude bezplatné.

Ak dôjde k aktualizácii alebo zmene pokladničného programu alebo chráneného dátového úložiska, je výrobca dovozca alebo distribútor pokladničného programu alebo chráneného dátového úložiska povinný tieto zmeny a aktualizácie oznámiť. Vzhľadom na to, že hardvér a softvér nie totožné, navrhuje sa, aby sa pri zmene alebo úprave chráneného dátového úložiska (HW) postupovalo primerane ako pri softvéri, t. j. podľa prvej tretej vety odseku 10 a odseku 2.

Výrobcovia, dovozcovia a distribútori pokladničného programu a chráneného dátového úložiska môžu podnikateľovi predať výlučne pokladničný program a chránené dátové úložisko, na ktoré bolo vydané rozhodnutie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska.

V záujme informovanosti podnikateľov o certifikovaných pokladničných programoch a chránených dátových úložiskách bude finančné riaditeľstvo zverejňovať zoznam na svojom webovom sídle.

38

Za podmienok ustanovených zákonom môže dôjsť aj k zrušeniu rozhodnutia o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska. V takomto prípade musí byť o tejto skutočnosti podnikateľ informovaný a zároveň povinnosť ukončiť používanie takéhoto pokladničného programu a chráneného dátového úložiska.

V prípade vydania alebo zrušenia rozhodnutia o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska sa navrhuje procesná úprava, a to podľa správneho poriadku, okrem ustanovení zákona, ktoré upravujú proces osobitne.

K bodu 12 (§ 7a)

V ustanovení sa navrhuje postup pri uvedení pokladnice e-kasa klient do prevádzky. Za účelom uvedenia pokladnice e-kasa klient do prevádzky musí podnikateľ požiadať ktorýkoľvek daňový úrad o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient, pričom žiadosť sa podáva v predpísanej štruktúrovanej forme spôsobom podľa daňového poriadku prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ktorý finančné riaditeľstvo zverejní na svojom webovom sídle. Osobitne sa upravuje postup pre podnikateľov s trvalým pobytom alebo sídlom mimo územia Slovenskej republiky.

Po overení údajov uvedených v žiadosti daňový úrad bez zbytočného odkladu pridelí kód pokladnici e-kasa klient. V prípade, ak na predajnom mieste je umiestnených viac pokladníc e-kasa klient, kód pokladnice sa bude prideľovať osobitne na každú pokladnicu (uvedené vylučuje možnosť používania pokladničného systému, ktorému by bol pridelený jeden kód pokladnice). Pri on-line registračnej pokladnici finančné riaditeľstvo sprístupní podnikateľovi kód spolu s identifikačnými údajmi podnikateľa a autentifikačnými údajmi on-line registračnej pokladnice v e-kasa zóne podnikateľa. Podnikateľ tieto údaje pred prvým použitím nahrá do on-line registračnej pokladnice. Pri virtuálnej registračnej pokladnici daňový úrad podnikateľovi doručí kód spolu s prihlasovacími údajmi.

V ustanovení sa taxatívne určujú náležitosti žiadosti a postup pri jej predložení na daňový úrad.

Zároveň sa navrhuje, aby v prípade, ak sa pokladnica e-kasa klient používa na rôznych predajných miestach v odlišnom čase, sa ako predajné miesto uvádzalo prenosná pokladnica e-kasa klient. V tomto prípade bude podnikateľ povinný zaevidovať do pokladnice e-kasa klient adresu alebo GPS súradnice predajného miesta, na ktorom podnikateľ v danom čase eviduje prijatú tržbu (napr. ak sa bude nachádzať na trhovom mieste, jarmoku) alebo evidenčné číslo vozidla, ak je toto vozidlo predajným miestom. Náležitosti oznamovania umiestnenia prenosnej pokladnice e-kasa klient zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle.

Návrh rieši aj situáciu, ak dôjde k strate, zneužitiu alebo k odcudzeniu autentifikačných údajov. V takomto prípade je podnikateľ povinný zabezpečiť neplatnosť autentifikačných údajov a ak bude podnikateľ naďalej používať on-line registračnú pokladnicu, je povinný požiadať finančné riaditeľstvo o opakované pridelenie autentifikačných údajov spôsobom, ktorý zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle.

Tým, že sa autentifikačné údaje aj podpisový certifikát ukladajú do chráneného dátového úložiska, bude zneplatnenie údajov, resp. certifikátu riešené v rámci certifikácie. Výrobca navrhne vhodný spôsob tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť týchto údajov.

39

V e-kasa zóne bude mať podnikateľ prístup k svojím certifikátom (autentifikačným údajom), tu si bude môcť tento certifikát zneplatniť (jedným klikom) a požiadať o nový certifikát.

K bodu 13 až 16 (§ 8 ods. 1)

S prihliadnutím na mechanizmus evidovania prijatých tržieb on-line systémom sa navrhuje ustanoviť možnosť (zatiaľ nie povinnosť) zasielať alebo sprístupniť pokladničné doklady kupujúcemu aj v elektronickej podobe, ale len v prípade, že s tým kupujúci súhlasí a o takéto zaslanie požiada pred vytlačením pokladničného dokladu. Pokladničný doklad sa môže zaslať, napr. e-mailom alebo môže byť kupujúcemu sprístupnený na serveri podnikateľa – predávajúceho.

V prípade, že kupujúci bude súhlasiť so zaslaním pokladničného dokladu v elektronickej podobe, musí si byť vedomý toho, že zaslanie takéhoto dokladu môže so sebou priniesť, napr. problém súvisiaci s preverením pokladničného dokladu na predajnom mieste (napr. pri nákupe si kupujúci z dôvodu nedostupnosti internetového signálu nebude môcť odkontrolovať jednotlivé tovarové položky). Ak bude kupujúcemu pokladničný doklad zaslaný v elektronickej podobe, nebude sa v tomto prípade vyhotovovať papierová forma pokladničného dokladu. Papierová forma pokladničného dokladu a elektronická forma pokladničného dokladu budú rovnocenné, t. j. použiteľné na daňové účely alebo reklamačné konanie.

V § 8 ods. 1 sa navrhuje technická zmena v súvislosti s povinnými údajmi pokladničného dokladu vyhotoveného elektronickou registračnou pokladnicou. Povinné údaje uvedené v tomto ustanovení sa vzťahujú na pokladničný doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou. Následne sa z písmena a) vypúšťajú slová „alebo kód virtuálnej registračnej pokladnice“. Nadväzne na predvetie v § 8 ods. 1 a definíciu pokladničného dokladu sa v písmene f) slová „pokladničného dokladu“ vypúšťajú ako nadbytočné.

K bodom 17 až 21 (§ 8 ods. 2, 5, 6, 7, 9 a 10)

S prihliadnutím na používanie pokladnice e-kasa klient bolo potrebné prepracovať a doplniť údaje, ktoré musí obsahovať pokladničný doklad, resp. doklady označené slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“, alebo „VÝBER“ a doklady vyhotovené pri prekročení hraničnej doby odozvy.

Unikátny identifikátor kupujúceho je nepovinný údaj, ktorý môže byť uvedený na pokladničnom doklade po dohode kupujúceho a podnikateľa. Ak tento údaj nebude uvedený na pokladničnom doklade, podnikateľ nebude sankcionovaný, nakoľko ide o nepovinný údaj.

Nadväzne na odôvodnenie v bode 3 sa navrhuje rozsah údajov pokladničného dokladu pri predaji jednoúčelového poukazu.

Pokiaľ ide o elektronickú registračnú pokladnicu, rozsah a ani druh údajov sa návrhom zákona nemení.

40

K bodu 22 (§ 8a)

Nakoľko systém e-kasa neoveruje správnosť všetkých údajov zaslaných z pokladnice e-kasa klient, napr. DIČ, kód pokladnice e-kasa klient, navrhuje sa ustanoviť taxatívny rozsah údajov zasielaných do systému e-kasa.

K bodu 23 (§ 9 ods. 1)

Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou došlo k zmene označenia v § 4a ods. 2 [z písm. b) na písm. c)] požiadavky zabezpečujúcej vyhotovenie dokladov označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“, a „VÝBER“.

Vzhľadom na zavedenie nového typu pokladnice, sa zavádza povinnosť pre podnikateľa, a to zabezpečiť ochranu údajov z neodoslanej dátovej správy uložených v on-line registračnej pokladnici, ako aj autentifikačných údajov k on-line registračnej pokladnici.

K bodu 24 (§ 9 ods. 2)

Doplňuje sa povinnosť podnikateľa používajúceho on-line registračnú pokladnicu, aby na požiadanie daňového alebo colného úradu predložil údaje z chráneného dátového úložiska. Takéto údaje bude podnikateľ musieť predložiť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe podľa požiadavky daňového alebo colného úradu. Rozsah, štruktúra a ďalšie náležitosti budú v dostatočnom časovom horizonte zverejnené na webovom sídle finančného riaditeľstva. Zároveň sa ustanovilo, že chránené dátové úložisko je podnikateľ povinný archivovať v lehote na zánik práva vyrubiť daň.

K bodu 25 (§ 9 ods. 4)

Nakoľko sa denné uzávierky z paragónov nevyhotovujú, uvedené slová „a denné uzávierky podľa § 10 ods. 4“ sú nadbytočné.

K bodu 26 (§ 9 ods. 5)

Ide o spresnenie ustanovenia vo vzťahu k elektronickej registračnej pokladnici, nakoľko doklady označené slovom „VKLAD“ a „VÝBER“ vyhotovené pokladnicou e-kasa klient sa v listinnej forme netlačia.

K bodu 27 (§ 10 ods. 6 a 7)

V odseku 6 sa navrhuje upraviť postup náhradnej evidencie tržieb, ak nie je možné pokladnicu e-kasa klient použiť, napr. z dôvodu výpadku elektriny, poruchy koncového zariadenia.

Pri používaní on-line registračnej pokladnice sa v prípade dočasného výpadku internetového pripojenia náhradná evidencia formou paragónov uplatňovať nebude, a to z dôvodu že,

41

v prípade výpadku internetu on-line registračná pokladnica pracuje v režime off-line, zákazníkom vydávané pokladničné doklady a údaje o evidencii tržieb uložené v dátovej správe, ktorú je podnikateľ povinný zaslať do systému e-kasa do 48 hodín od prvého pokusu o jej zaslanie.

V odseku 7 sa navrhuje doplnenie postupu podnikateľa, ktorý používa on-line registračnú pokladnicu v prípade, ak dôjde k poruche tejto pokladnice alebo koncového zariadenia k virtuálnej registračnej pokladnici. Podnikateľ, ktorého on-line registračná pokladnica alebo koncové zariadenie bude z dôvodu poruchy nefunkčné, je povinný do 48 hodín obnoviť prevádzku týchto zariadení, inak bude musieť použiť inú on-line registračnú pokladnicu alebo iné koncové zariadenie virtuálnej registračnej pokladnice.

K bodu 28 a 29 (§ 12 ods. 4, 5)

Podnikateľ nebude mať povinnosť vyhotovovať uzávierky v pokladnici e-kasa klient. Podnikateľ bude mať možnosť vytvárať si reporty (uzávierky) cez e-kasa zónu podnikateľa.

K bodu 30 (§ 15 ods. 2)

V prípade, ak podnikateľ podá žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient, pričom zároveň oznámi kód elektronickej registračnej pokladnice a aj dátum kedy bola alebo bude ukončená prevádzka elektronickej registračnej pokladnice, nebude musieť osobitne túto skutočnosť oznamovať do troch dní od ukončenia jej používania a daňový úrad, nebude musieť zaznamenať zrušenie daňového kódu tejto pokladnice do knihy elektronickej registračnej pokladnice a túto predložiť daňovému úradu.

K bodom 31 až 33 (§ 15 ods. 6 a 7)

V bode 31 sa nadväzne na doplnenie nového písmena c) v § 15 ods. 6 navrhuje legislatívno-technická úprava.

V bodoch 32 a 33 sa navrhuje sa, aby daňový úrad zrušil daňový kód elektronickej registračnej pokladnice, ak podnikateľ požiada daňový úrad o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient a zároveň oznámi ukončenie používania elektronickej registračnej pokladnice. V prípade zrušenia daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice z vlastného podnetu alebo z podnetu colného úradu, finančného riaditeľstva, Kriminálneho úradu finančnej správy, daňový úrad bezodkladne zašle podnikateľovi oznámenie o zrušení daňového kódu.

K bodu 34 (§ 15a ods. 1)

Ustanovenie reflektuje na elektronizáciu správy daní a súčasnú digitalizáciu spoločnosti, najmä podnikateľského prostredia. Pre jednoduchšiu, efektívnejšiu a najmä lacnejšiu komunikáciu s daňovým úradom sa navrhuje podávanie oznámenia o ukončení používania pokladnice e-kasa klient elektronickými prostriedkami v predpísanej štruktúrovanej forme, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý finančné riaditeľstvo v dostatočnom časovom horizonte zverejní na svojom webovom sídle.

42

K bodu 35 (§ 15a ods. 2 písm. c)

Navrhuje sa, aby daňový úrad v prípade, že ukončí používanie pokladnice e-kasa klient z vlastného podnetu alebo z podnetu iného orgánu finančnej správy, zaslal podnikateľovi o tejto skutočnosti oznámenie.

K bodom 36 až 56 (§ 16a až § 16c)

Ustanovenia o správnych deliktoch a sankciách reagujú na niektoré nové ustanovené povinnosti, a preto je potrebné ustanoviť nové správne delikty a pokuty za porušenie týchto správnych deliktov. Z uvedených dôvodov sa preto navrhuje nové znenie, resp. doplnenie príslušných ustanovení.

Nadväzne na niektoré navrhnuté zmeny, vznikli ďalšie legislatívno technické úpravy.

V § 16b ods. 1 písm. f) sa navrhuje zníženie dolnej hranice pokuty z 10 000 eur na 2 000 eur.

Výška dolnej hranice pokuty 10 000 eur je neproporcionálna a likvidačná. Znížením dolnej hranice pokuty za správny delikt podľa § 16a písm. ao) sa umožní viac zohľadňovať závažnosť, trvanie a následky protiprávneho konania podnikateľa spočívajúceho v nerešpektovaní zákazu predávať tovar alebo poskytovať službu.

K bodu 57 (§ 17 ods. 1)

Navrhuje sa nové znenie § 17 ods. 1 tak, aby orgány finančnej správy mali čo najväčšiu možnosť kontroly dodržiavania ustanovení týkajúcich sa elektronickej registračnej pokladnice a pokladnice e-kasa klient.

Verejnosti sa podľa návrhu umožní overiť údaje z pokladničných dokladov v systéme e-kasa.

K bodu 58 (§ 17 ods. 2)

Z dôvodu zefektívnenia vykonávaných kontrol sa navrhuje nový postup orgánov finančnej správy. Zamestnanec finančnej správy je oprávnený vykonať nákup tovaru alebo prijať službu aj opakovane, bez toho aby sa preukázal služobným preukazom, pričom o každom takto vykonanom nákupe spíše úradný záznam (úradný záznam sa v zmysle daňového poriadku spisuje v mieste sídla zamestnanca finančnej správy a nie na predajnom mieste).

Ak sa zamestnanec správcu dane nepreukáže služobným preukazom, nie je oprávnený od podnikateľa alebo jeho zamestnanca vyžadovať akékoľvek doklady ani uložiť sankciu.

Zamestnanec správcu dane môže vykonávať opakované kontrolné nákupy maximálne počas 30 dní. Pri poslednom kontrolnom nákupe je zamestnanec správcu dane povinný sa preukázať služobným preukazom a spísať zápisnicu.

43

K bodu 59 (§ 17 ods. 6)

Navrhuje sa, aby sa na konanie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska vzťahoval správny poriadok, okrem ustanovení týkajúcich sa procesov upravených v § 4c inak.

K bodu 60 (§ 17 ods. 8 a 9)

Ustanovenie sa dopĺňa nadväzne na zavedenie konania o povolení odkladu zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice do systému e-kasa klient. Na konanie o tomto povolení odkladu sa vzťahuje daňový poriadok, ak tento zákon neustanovuje inak.

Zároveň sa ustanovuje, že na účely tohto zákona je orgán finančnej správy oprávnený spracúvať osobné údaje podnikateľa, výrobcu, dovozcu alebo distribútora, kupujúceho alebo fyzickej osoby v informačných systémoch.

K bodu 61 (§ 17a ods. 5)

Zákonom ustanovená lehota 15 dní na vydanie rozhodnutia o prepadnutí elektronickej registračnej pokladnice po doručení výsledkov expertízy nedáva časový priestor na oboznámenie podnikateľa s jej výsledkami spolu s poskytnutím priestoru na vyjadrenie sa k nej, čo nie je v súlade s čl. 48 ods. 2 Ústavy SR a základnými zásadami konania a správneho trestania. Nadväzne na uvedené sa navrhuje túto lehotu predĺžiť na 30 dní.

K bodu 62 (§ 17c a § 17d)

Tak ako aj pri používaní elektronickej registračnej pokladnice sa navrhuje osobitne upraviť postup v prípade, kedy vznikne pri kontrolnej činnosti podozrenie, že podnikateľ používa on-line registračnú pokladnicu, ktorá nespĺňa požiadavky zákona a túto skutočnosť nie je možné na mieste preukázať.

Vo vyššie uvedenom prípade sa navrhuje povinnosť pre kontrolné orgány on-line registračnú pokladnicu zabezpečiť.

Navrhuje sa, aby pri zabezpečení on-line registračnej pokladnice sa uplatňoval postup upravený daňovým poriadkom o zabezpečení a prepadnutí veci.

Zároveň sa navrhuje postup, ktorý uplatní podnikateľ, ktorému bola zabezpečená, resp. prepadnutá on-line registračná pokladnica. V uvedených prípadoch sa bude v záujme zachovania evidencie prijatých tržieb uplatňovať náhradná evidencia formou paragónov a rovnako sa budú paragóny aj archivovať. Ak sa podnikateľ rozhodne, že nebude uplatňovať náhradnú evidenciu, môže používať inú on-line registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu, ktoré boli uvedené do prevádzky spôsobom podľa zákona.

44

K bodu 63 (§ 18ce Prechodné ustanovenie)

Nadväzne na zavedenie mechanizmu on-line pripojenia registračných pokladníc na centrálnu databázu finančnej správy sa v záujme jednoznačnosti navrhujú prechodné ustanovenia súvisiace so zavedením on-line registračných pokladníc, ako aj s ukladaním pokút.

Navrhuje sa, aby podnikatelia, ktorí predávajú tovar alebo poskytujú služby a v súčasnosti evidujú tržby v elektronickej registračnej pokladnici, mohli začať používať on-line registračnú pokladnicu najskôr od 1. apríla 2019 a zároveň povinní takúto pokladnicu používať najneskôr od 1. júla 2019. podnikatelia, ktorí chcú prejsť na virtuálnu registračnú pokladnicu, môžu tak spraviť od 1. januára 2019. podnikatelia, ktorí používajú virtuálnu registračnú pokladnicu, môžu túto používať naďalej.

Tí podnikatelia, ktorým vznikne prvýkrát povinnosť evidovať prijaté tržby podľa tohto zákona od 1. apríla 2019, t. j. noví podnikatelia, budú musieť používať pokladnicu e-kasa klient, pričom si môžu vybrať virtuálnu registračnú pokladnicu alebo on-line registračnú pokladnicu.

Podľa prechodného ustanovenia v odseku 5 budú celoplošne všetky daňové kódy elektronických registračných pokladníc (okrem tých, ktoré boli zrušené na základe podnikateľa v žiadosti o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient) zrušené k 1. júlu 2019 bez povinnosti podnikateľa predložiť za týmto účelom knihu pokladnice na daňový úrad.

S prihliadnutím na zmenu orgánu, ktorý bude vykonávať technickú expertízu v rámci zabezpečenia elektronických registračných pokladníc (technické expertízy bude miesto Colného úradu Bratislava vykonávať finančné riaditeľstvo) sa v prechodnom ustanovení navrhuje, aby technické expertízy, ktoré boli začaté Colným úradom Bratislava dokončilo už finančné riaditeľstvo.

K bodu 64 (§ 19 štvrtý bod)

S prihliadnutím na zavedenie mechanizmu on-line pripojenia registračných pokladníc na centrálnu databázu finančnej správy sa navrhuje zrušiť vyhlášku Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 379/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky on-line prepojenia elektronickej registračnej pokladnice s informačnými systémami finančnej správy.

Technické požiadavky uvedeného mechanizmu sa navrhuje upraviť priamo v zákone, resp. niektoré, ako zo zákona vyplýva, budú upravené a zverejnené na webovom sídle finančného riaditeľstva. K zverejneniu niektorých, napr. technických postupov, spôsobov, údajov na webovom sídle finančného riaditeľstva sa pristúpilo z dôvodu, že sa predpokladá, že tieto sa z hľadiska technického vývoja budú meniť a finančné riaditeľstvo bude môcť operatívnejšie zareagovať na tieto zmeny. Výrobcovia, dovozcovia a distribútori budú zo strany finančného riaditeľstva v dostatočnom časovom horizonte upozornení na tieto zmeny tak, aby títo mohli zareagovať a mať dostatok času na ich implementáciu. Okrem toho zverejnenie príslušných informácií na webe finančného riaditeľstva je oproti legislatívnemu procesu flexibilnejšie.

45

K bodu 65

S prihliadnutím na zavedenie pojmu pokladnica e-kasa klient je potrebné v celom texte zákona nahradiť slová „virtuálna registračná pokladnica“ slovami „pokladnica e-kasa klient“. Táto úprava sa nevzťahuje na § 4a ods. 4 (klientske prostredie sa vzťahuje len k virtuálnej registračnej pokladnici), § 8 ods. 11 (postup podnikateľov, ktorí pri poskytovaní taxislužby používajú virtuálnu registračnú pokladnicu) a § 15a ods. 5 (prihlasovacie údaje sa vzťahujú len k virtuálnej registračnej pokladnici), kde je potrebné zachovať pojem virtuálna registračná pokladnica.

V ustanoveniach, ktoré predloženým návrhom menené, resp. dopĺňané je pojem pokladnica e-kasa klient priamo zapracovaný, alebo z hľadiska potreby použité pojmy virtuálna registračná pokladnica alebo on-line registračná pokladnica.

K bodu 66

Ak sa v niektorých ďalších zákonoch, ako napr. v zákone č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č.

455/1991 Zb.

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov používajú slová virtuálna registračná pokladnica, navrhuje sa, aby tento pojem zahŕňal aj pokladnicu e-kasa klient.

K Čl. II

Novelou zákona o dani z príjmov sa v prechodnom ustanovení navrhuje, aby sa pri vykonaní ročného zúčtovania dane z príjmov v roku 2019 zohľadnilo aj oslobodenie od dane z príjmov vzťahujúce sa na navrhované nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancom od zamestnávateľa po 31. decembri 2017, t. j. v roku 2018. Keďže vymeriavacím základom zamestnanca na platenie poistného na sociálne poistenie nie je príjem oslobodený od dane, navrhuje sa, aby súčasťou tohto vymeriavacieho základu bolo aj nepeňažné plnenie, ktoré sa od 1. januára 2019 navrhuje oslobodiť od dane z príjmov a je poskytnuté zamestnancovi v roku 2018. Cieľom úpravy je zamedziť „spätnej reparácií“ vymeriavacieho základu, z ktorého zamestnanec a jeho zamestnávateľ platili v roku 2018 poistné na sociálne poistenie a ktorá je základom pre určenie sumy dávok sociálneho poistenia.

K Čl. III

K bodu 1 [§ 5 ods. 7 písm. m)]

Legislatívno-technická úprava.

46

K bodu 2 [§ 5 ods. 7 písm. p)]

Navrhuje sa, aby nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi v pracovnom pomere, ktorý má uzatvorenú pracovnú zmluvu so zamestnancom, formou ubytovania bolo u tohto zamestnanca od dane oslobodené maximálne do sumy 60 eur mesačne zo sumy preukázateľne vynaložených výdavkov zamestnávateľa, ktorého prevažujúcou činnosťou je výroba vo viaczmennej prevádzke, ak je ubytovanie zabezpečené počas celého kalendárneho mesiaca. Ak nie je ubytovanie zabezpečené počas celého kalendárneho mesiaca, určí sa suma nepeňažného plnenia, ktorá je oslobodená od dane pomerne podľa počtu dní, kedy bolo zamestnancovi ubytovanie zabezpečené.

K bodom 3 a 8 (§ 9 ods. 2 písm. ac) a § 52zt ods. 2)

S účinnosťou od 1. 1. 2019 sa navrhuje oslobodenie peňažného a nepeňažného plnenia prijatého z dôvodu udelenia čestného štátneho titulu „zaslúžilý majster športu“ športovému reprezentantovi a odmeny športovému reprezentantovi za dosiahnutý výsledok na významnej súťaži, ktorou je olympiáda alebo paralympiáda. Uvedené sa navrhuje za zdaňovacie obdobie 2018.

K bodu 4 [§ 17 ods. 2 písm. d)]

Ustanovuje sa, že súčasťou základu dane u daňovníka, ktorý pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty postupuje podľa § 17 ods. 1 písm. c) ZDP, t. j. u daňovníka vykazujúceho výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo, budú aj sumy vyplývajúce zo zmeny účtovnej metódy zvyšujúce (znižujúce) vlastné zdroje. Pod zmenou účtovnej metódy je potrebné rozumieť aj prvú aplikáciu príslušného medzinárodného štandardu (napríklad v prípade bánk sa zmeny vyplývajúce z prvotnej aplikácie IFRS 9 premietnuté vo vlastných zdrojoch od 1.1.2018 zahrnú do základu dane v zdaňovacom období 2018). Tieto sumy zmien účtovnej metódy, ktoré zvýšili (znížili) vlastné zdroje, budú súčasťou základu dane jednorazovo v zdaňovacom období, v ktorom bolo o zmene účtovnej metódy účtované, a len vtedy, ak by zmena účtovnej metódy mala vplyv na zdaniteľné príjmy alebo daňové výdavky v tomto zdaňovacom období.

K bodu 5 (§ 17 ods. 44)

Úprava u daňovníkov, ktorí vykazujú výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo a následne pri zisťovaní základu dane postupujú podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona o dani z príjmov, reaguje na nahradenie IAS 39 implementáciou IFRS 9. IFRS 9 so sebou prináša zmeny, ktoré spočívajú predovšetkým v odlišnej klasifikácii finančných nástrojov a v spôsobe vykázania rozdielov zo zmien v oceňovaní týchto nástrojov. Pri určitých investíciách do nástrojov vlastného imania, ktoré by sa inak oceňovali reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, sa môže účtovná jednotka pri ich prvotnom vykázaní neodvolateľne rozhodnúť, že následné zmeny reálnej hodnoty bude vykazovať v ostatných súčastiach komplexného výsledku. Tieto zmeny reálnej hodnoty sa premietnu do základu dane v okamihu realizácie (napríklad predaja) finančného majetku. Súčasťou základu dane pri realizácii finančného majetku bude aj úprava základu dane v nadväznosti na zmenu účtovnej metódy, ktorá sa nerealizovala podľa § 17 ods. 2 písm. d)

47

zákona v zdaňovacom období prvotného uplatnenia IFRS 9. Následne pri realizácii finančného majetku sa pri uplatňovaní daňového výdavku bude vychádzať z takto precenenej vstupnej ceny finančného majetku. Výnimku, kedy sa pri realizácii finančného majetku nebude do základu dane zahrnovať suma zodpovedajúca zmenám vlastných zdrojov súvisiacich s týmto finančným nástrojom od jeho nadobudnutia do jeho realizácie, bude predstavovať finančný majetok, pri ktorého predaji budú splnené podmienky pre oslobodenie podľa § 13c zákona o dani z príjmov.

K bodom 6 a 7 [§ 19 ods. 2 písm. s) a § 21 ods. 1 písm. f)]

V nadväznosti na navrhovanú úpravu v § 19 ods. 2 písmeno s) druhého bodu sa navrhuje upraviť aj § 21 ods. 1 písm. f). Doplnením v tomto ustanovení sa riešia prípady zabezpečenia ubytovania zamestnávateľom, ktorého prevažujúca činnosť je výroba vykonávaná vo viaczmennej prevádzke pre svojich zamestnancov v pracovnom pomere vo vlastnom ubytovacom zariadení, kde zamestnávateľ nemôže vykázať z jeho prevádzky daňovú stratu, a preto musí porovnávať výšku výdavkov, ktoré mu vo vlastnom zariadení vznikajú s príjmami, ktoré dosahuje v tomto zariadení (úhrady od zamestnancov). V rámci tejto úpravy je doplnené, že za príjmy, ktoré dosahuje zamestnávateľ vo vlastnom zariadení pri zabezpečení uvedeného ubytovania, sa považuje celé nepeňažné plnenie, ktoré je zamestnancovi v pracovnom pomere poskytnuté v rámci zabezpečenia jeho ubytovania, pričom toto je súčasťou mzdy zamestnanca, a to aj v tej časti nepeňažného plnenia, ktoré je od dane oslobodené podľa § 5 ods. 7 písm. p) zákona.

K bodu 8 (§ 52zt)

Odsek 1 - Navrhuje sa, aby sa oslobodenie nepeňažného plnenia z dôvodu zabezpečenia ubytovania uplatnilo u kmeňových zamestnancov s uzatvorenou pracovnou zmluvou so zamestnávateľom, t. j. nie agentúrnych zamestnancov, len v prípade ubytovania v budovách zamestnávateľa (vlastných aj prenajatých), ktoré spadajú do kódov 112 a 113 Klasifikácie stavieb v zmysle Vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 323/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb. U zamestnávateľa, ktorého prevažujúcou činnosťou nie je výroba vo viaczmennej prevádzke, výdavky na zabezpečenie ubytovania pre zamestnancov daňovým výdavkom len vtedy, ak je tento benefit upravený a dohodnutý so zamestnancom v pracovnej zmluve, kolektívnej zmluve alebo inom internom predpise zamestnávateľa.

Kód skupiny 112 Dvojbytové a viacbytové budovy zahŕňa oddelené domy, polooddelené domy a terasovité domy s dvomi bytmi so spoločným vchodom, ostatné bytové budovy ako sú napríklad rodinné domy s tromi bytmi a nájomné domy. Kód skupiny 113 Ostatné budovy na bývanie zahŕňa ostatné budovy ako napríklad internáty, robotnícke hotely. Ustanovenia § 19 ods. 2 písm. s) druhého bodu a § 21 ods. 1 písm. f) sa prvýkrát použije pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2018.

Odsek 3 - Ustanovuje sa prvé použitie § 17 ods. 2 písm. d) a § 17 ods. 44 v znení účinnom od 1. januára 2019 pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2018.

48

K Čl. IV

Nadväzne na prechod z elektronických registračných pokladníc na pokladnice e-kasa klient, ktoré prepojené na systémy finančnej správy bolo v zákone o DPH potrebné túto skutočnosť zohľadniť.

K Čl. V

Ide o legislatívno-technické spresnenie ustanovenia v súvislosti s prijatím novely zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon č. 267/2017 Z. z.) a zverejňovaním zoznamu regulovaných osôb.

K Čl. VI

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2019.

Schválené vládou SR dňa 26. septembra 2018.

Peter Pellegrini, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Peter Kažimír, v. r.

podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky

 

zobraziť dôvodovú správu
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra: