Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 367/2000 účinný od 01.09.2005 do 31.08.2008

Platnosť od: 08.11.2000
Účinnosť od: 01.09.2005
Účinnosť do: 31.08.2008
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Trestné právo hmotné

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 367/2000 s účinnosťou od 01.09.2005 na základe 340/2005
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní ...

§ 2
Legalizácia príjmov z trestnej činnosti
(1)

Legalizácia príjmov z trestnej činnosti (ďalej len „legalizácia“) je použitie alebo iné nakladanie ...

(2)

Použitie príjmov alebo iného majetku uvedeného v odseku 1 je nadobudnutie vlastníckeho práva, ...

(3)

Nakladanie s príjmami alebo iným majetkom uvedeným v odsekoch 1 a 2 je prevod vlastníckeho práva, ...

§ 3
Povinná osoba
a)

Exportno-importná banka Slovenskej republiky,2) banka alebo pobočka zahraničnej banky,3)

b)

správcovská spoločnosť a depozitár,4) organizátor trhu cenných papierov, obchodník s cennými ...

c)

poštový podnik,9) exekútor,9a) audítor,10) daňový poradca,11)

d)

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená vykonávať dražby mimo exekúcií,12) ...

e)

prevádzkovateľ realitnej kancelárie, zmenárne, záložne,14)

f)

prevádzkovateľ hazardnej hry,15)

g)

ten, kto poskytuje právnu pomoc podľa osobitného predpisu,15a) ak pripravuje alebo vykonáva pre ...

1.

s nákupom a predajom nehnuteľností alebo obchodných podielov v obchodnej spoločnosti,

2.

so spravovaním peňažných prostriedkov, cenných papierov alebo iného majetku,

3.

s otváraním alebo spravovaním účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky alebo účtu cenných ...

4.

so založením, činnosťou alebo riadením obchodnej spoločnosti, nadácie, združenia alebo podobnej ...

5.

s konaním v mene klienta alebo pre klienta v akejkoľvek finančnej operácii alebo operácii s majetkom, ...

h)

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosť účtovníka, organizačného a ekonomického ...

i)

prevádzkovateľ aukčnej siene, právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá obchoduje s umeleckými ...

j)

iná právnická osoba alebo fyzická osoba, ak to ustanoví osobitný zákon.

§ 4
Neobvyklá obchodná operácia

Neobvyklá obchodná operácia je právny úkon alebo iný úkon, ktorý nasvedčuje tomu, že jeho ...

§ 5
Identifikácia
(1)

Identifikácia je zistenie

a)

mena, priezviska a rodného čísla alebo dátumu narodenia, druhu a čísla dokladu totožnosti16) ...

b)

názvu, sídla a identifikačného čísla právnickej osoby a údajov v rozsahu podľa písmena a) ...

c)

mena, priezviska a rodného čísla alebo dátumu narodenia, druhu a čísla dokladu totožnosti16) ...

d)

identifikačného čísla alebo obdobného kódu, ktorý na vykonávanie obchodu prostredníctvom technických ...

(2)

Povinná osoba identifikuje každú fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ak zistí, že pripravuje ...

a)

neobvyklú obchodnú operáciu,

b)

obchodnú operáciu v hodnote najmenej 15 000 EUR,

c)

viacero na seba nadväzujúcich obchodných operácií, ktorých hodnota v období 12 po sebe nasledujúcich ...

(3)

Poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne identifikuje aj každú fyzickú osobu, ak pravidelná ...

(4)

Prevádzkovateľ kasína identifikuje každú fyzickú osobu pri vstupe do kasína.

(5)

Povinnosť identifikácie sa nevzťahuje na identifikáciu právnickej osoby, ak je ňou Exportno-importná ...

(6)

Ustanovenia osobitných predpisov19) nie sú odsekmi 2 až 4 dotknuté.

§ 6
Povinnosti povinnej osoby
(1)

Povinná osoba

a)

vypracúva a aktualizuje program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii, ktorý musí obsahovať ...

b)

uschováva počas piatich rokov

1.

od skončenia zmluvného vzťahu písomný doklad o identifikácii,

2.

od vykonania obchodnej operácie všetky údaje a doklady o nej vrátane identifikácie.

c)

poskytuje službe finančnej polície Policajného zboru21) (ďalej len „finančná polícia“) na ...

(2)

Povinná osoba zisťuje pri obchodnej operácii, na ktorú sa vzťahuje povinnosť identifikácie, či ...

(3)

Povinná osoba ďalej

a)

posudzuje, či je pripravovaná alebo vykonávaná obchodná operácia neobvyklá,

b)

odmietne vykonanie obchodnej operácie, aj keď jej vykonanie patrí do pôsobnosti alebo predmetu činnosti ...

1.

ide o neobvyklú obchodnú operáciu a jej vykonanie nasvedčuje legalizácii alebo financovaniu terorizmu, ...

2.

sa fyzická osoba alebo právnická osoba odmietne identifikovať podľa § 5,

3.

fyzická osoba alebo právnická osoba odmietne preukázať podľa odseku 2, v koho mene koná,

c)

umožní finančnej polícii prístup ku všetkým písomnostiam alebo k prostriedkom výpočtovej techniky, ...

d)

poskytne finančnej polícii v určenej lehote na písomné požiadanie údaje o obchodných operáciách, ...

(4)

Povinnosti povinnej osoby podľa odseku 1 písm. b) a c ) a odseku 3 písm. c) a d) sa vzťahujú aj ...

§ 7
Ohlasovacia povinnosť
(1)

Povinná osoba ohlási finančnej polícii neobvyklú obchodnú operáciu bez zbytočného odkladu.

(2)

Ohlasovacia povinnosť je splnená podaním hlásenia o neobvyklej obchodnej operácii spôsobom zaručujúcim, ...

a)

ústne,

b)

písomne,

c)

telefonicky, ak vec neznesie odklad, s následným písomným potvrdením do troch dní od prijatia ...

d)

elektronickou formou.

(3)

Hlásenie o neobvyklej obchodnej operácii obsahuje najmä

a)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo povinnej osoby,

b)

údaje získané identifikáciou právnických osôb a fyzických osôb, ktorých sa neobvyklá obchodná ...

c)

údaje o neobvyklej obchodnej operácii, najmä dôvod neobvyklosti, časový priebeh udalostí, čísla ...

d)

údaje o tretích osobách, ktoré majú informácie o neobvyklej obchodnej operácii.

(4)

Povinná osoba oznámi finančnej polícii na základe písomnej žiadosti doplňujúce informácie ...

(5)

Povinná osoba bez zbytočného odkladu ohlási finančnej polícii aj odmietnutie vykonať požadovanú ...

(6)

Plnenie povinností podľa § 6 a povinnosti ohlásiť finančnej polícii neobvyklú obchodnú operáciu ...

(7)

Ohlasovacia povinnosť sa nevzťahuje na povinnú osobu podľa § 3 písm. g), ak sa týka informácie, ...

(8)

Ohlásením neobvyklej obchodnej operácie nie je dotknutá povinnosť oznámiť skutočnosti nasvedčujúce ...

§ 8
Povinnosť mlčanlivosti
(1)

Povinná osoba zachováva mlčanlivosť o ohlásenej neobvyklej obchodnej operácii a o opatreniach ...

(2)

Mlčanlivosť je povinný zachovávať aj každý zamestnanec povinnej osoby, ktorá ohlásila neobvyklú ...

(3)

Povinnosť mlčanlivosti osôb uvedených v odseku 2 nezaniká skončením pracovného pomeru, obdobného ...

(4)

Finančná polícia povinnú osobu pozbaví povinnosti mlčanlivosti, ak ide o konanie pred

a)

orgánmi činnými v trestnom konaní,

b)

súdom rozhodujúcim v občianskom súdnom konaní,

c)

orgánom oprávneným podľa osobitného predpisu rozhodovať o návrhu podľa § 10 písm. d).

(5)

Finančná polícia môže povinnú osobu pozbaviť povinnosti mlčanlivosti aj vtedy, ak ide o konanie ...

(6)

Porušenie povinnosti mlčanlivosti uloženej podľa odsekov 1 až 3 je priestupok, za ktorý možno ...

§ 9
Zdržanie neobvyklej obchodnej operácie
(1)

Povinná osoba zdrží neobvyklú obchodnú operáciu do prijatia hlásenia o neobvyklej obchodnej operácii ...

(2)

Povinná osoba zdrží neobvyklú obchodnú operáciu, ak hrozí nebezpečie, že jej vykonaním môže ...

(3)

Povinná osoba zdrží ďalej neobvyklú obchodnú operáciu od prijatia písomného oznámenia finančnej ...

(4)

Povinná osoba nezdrží neobvyklú obchodnú operáciu, ak

a)

ju nemožno z prevádzkových alebo technických príčin zdržať; o tejto skutočnosti povinná osoba ...

b)

zdržanie podľa predchádzajúceho upozornenia finančnou políciou by mohlo zmariť preverenie neobvyklej ...

§ 9a
Výplata vkladu na doručiteľa

Výplatu vkladu na doručiteľa alebo zostatku zrušeného vkladu na doručiteľa, ktorého hodnota ...

§ 10
Úlohy finančnej polície
a)

požaduje a kontroluje plnenie povinností povinných osôb ustanovených týmto zákonom,

b)

podáva návrh na uloženie pokuty povinnej osobe za porušenie alebo neplnenie povinností uložených ...

c)

podáva podnet na odobratie oprávnenia na podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť ...

d)

požaduje vyrozumenie o spôsobe vybavenia podaných návrhov a podnetov a o prijatých opatreniach ...

e)

zachováva mlčanlivosť o obsahu informácií získaných od povinnej osoby plnením jej ohlasovacej ...

f)

poskytuje informácie získané plnením ohlasovacej povinnosti správcovi dane, ak tieto odôvodňujú ...

§ 11
Povinnosti policajta služby finančnej polície

Policajt služby finančnej polície21) je povinný podľa tohto zákona spísať úradný záznam o ...

§ 11a
Oznamovacia povinnosť orgánu vykonávajúceho dohľad, kontrolu, štátny dohľad alebo štátny dozor ...

Orgán vykonávajúci dohľad, kontrolu, štátny dohľad alebo štátny dozor nad činnosťou povinných ...

§ 12
Zodpovednosť za škodu
(1)

Povinná osoba ani jej zamestnanec nezodpovedajú za prípadnú škodu, ktorá vznikla ohlásením neobvyklej ...

(2)

Za škodu podľa odseku 1 zodpovedá štát. Náhradu škody v zastúpení štátu poskytuje Ministerstvo ...

§ 13
Správne delikty
(1)

Finančná polícia pri vykonávaní kontroly plnenia povinností ustanovených týmto zákonom môže ...

(2)

Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá opätovne porušila povinnosť, za ktorú jej bola v ...

(3)

Pokutu podľa odseku 1 alebo 2 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď porušenie povinnosti ...

(4)

Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť protiprávneho konania a spôsobenú ...

(5)

Uložením pokuty podľa odsekov 1 a 2 nie je dotknutá zodpovednosť právnickej osoby alebo fyzickej ...

(6)

Na konanie o správnych deliktoch podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom ...

§ 14
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

čl. I zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. o boji proti legalizácii príjmov ...

2.

vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 181/1997 Z. z. o podozrivých bankových operáciách. ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej ...


§ 29a sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa ...

1.

V § 8 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Devízový orgán na písomné požiadanie poskytne službe finančnej polície16a) informácie ...

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

„16a) § 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore ...

2.

V § 8 ods. 7 sa slová „a colné orgány“ nahrádzajú slovami „colné orgány a služba finančnej ...

Čl. V

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej ...

1.

V § 24 ods. 2 znie:

„(2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) a b) možno uložiť pokutu do 5000 Sk, za priestupok ...

2.

V § 52 písm. b) sa za slovo „premávky“ vkladajú slová „a ak ide o priestupky spáchané porušením ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a) Zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene ...

Čl. VI - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2001.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  § 7 až 10 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
 • 2)  Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. ...
 • 3)  Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.
 • 4)  Zákon č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní.
 • 5)  Zákon č. 330/2000 Z. z. o burze cenných papierov.
 • 6)  Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 7)  Zákon č. 229/1992 Zb. o komoditných burzách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 8)  Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 8a)  Zákon č. 340/2005 Z. z. o sprostredkovaní poistenia a sprostredkovaní zaistenia a o zmene a doplnení ...
 • 9)  § 5 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách.
 • 9a)  § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...
 • 10)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení ...
 • 11)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových ...
 • 12)  Zákon č. 174/1950 Zb. o dražbách mimo exekúcie v znení zákona č. 513/1991 Zb.
 • 13)  § 29 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení ...
 • 14)  § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
 • 15)  Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 15a)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii v znení zákona č. 302/1999 ...
 • 15b)  § 347 zákona č. 238/2001 Z. z. Colný zákon.
 • 15c)  Napríklad zákon č. 539/1992 Zb. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon).
 • 16)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Zb. o občianskych preukazoch v znení neskorších ...
 • 19)  Napríklad zákon č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 21)  § 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení ...
 • 22)  Napríklad zákon č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady ...
 • 23)  § 24 ods. 1 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších ...
 • 24)  § 178 ods. 2 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
 • 25)  Napríklad zákon č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej ...
 • 25a)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore