Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 363/2021 účinný od 12.10.2021

Platnosť od: 12.10.2021
Účinnosť od: 12.10.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 363/2021 účinný od 12.10.2021
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 363/2021 s účinnosťou od 12.10.2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 5 ods. 2 písmene a) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem stavby jadrového zariadenia podľa ...

2.

V § 5 sa odsek 3 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

„o)
umiestnenie jadrového zariadenia podľa § 2 písm. f) prvého bodu.“.

3.

V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa slová „predpisov“ nahrádzajú slovami „predpisov a § 29 alebo § ...

4.

V § 7 ods. 3 úvodnej vete sa za slová „§ 5 ods. 2“ vkladajú slová „a povolenia podľa § 5 ods. 3 písm. ...

5.

V § 8 ods. 5 písm. b) sa za slovo „okrem“ vkladajú slová „stavby jadrového zariadenia podľa § 2 písm. ...

6.

V § 8 ods. 5 písm. d) sa za slová „do jedného roka,“ vkladajú slová „ak ide o povolenie na umiestnenie ...

7.

V § 8 odseky 11 až 13 znejú:

„(11) Úrad je povinný urobiť opatrenie, aby sa pri doručovaní rozhodnutia alebo inej písomnosti, alebo ...

8.

Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 17a Povolenie na umiestnenie jadrového zariadenia (1) Úrad vydá povolenie na umiestnenie jadrového ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

„21a) § 37 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z. z.“.

9.

V § 18 odsek 3 znie:

„(3) Úrad rozhodne o vydaní stavebného povolenia na stavbu jadrového zariadenia na základe písomnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:

„23a) § 37a zákona č. 24/2006 Z. z. v znení zákona č. 363/2021 Z. z.“.

10.

V § 28 odsek 24 znie:

„(24) Realizáciu cvičení a hodnotenie priebehu nehôd alebo havárií jadrových zariadení a pri preprave ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 38aa znie:

„38aa) § 144 ods. 3 písm. a), b), e) a m) zákona č. 87/2018 Z. z.“.

11.

V § 35 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno f).

Poznámka pod čiarou k odkazu 45ac sa vypúšťa.

12.

V prílohe č. 1 bode A úvodná veta znie: „Dokumentácia potrebná k písomnej žiadosti o vydanie súhlasu ...

Čl. II

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

Za § 37 sa vkladá § 37a, ktorý znie:

„§ 37a (1) Navrhovateľ je povinný pred začatím stavebného konania na stavbu jadrového zariadenia podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:

„26a) § 2 písm. f) prvý bod zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

2.

§ 64 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
vydávania potvrdenia o súlade podľa § 37a.“.

Čl. III

Zákon č. 54/2015 Z. z. o občianskoprávnej zodpovednosti za jadrovú škodu a o jej finančnom krytí a o ...

V poznámke pod čiarou k odkazu 20 sa slová „§ 4 ods. 1 písm. d) a § 5“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore