Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71009
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
02.06.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny 362/2012 účinný od 01.01.2013 do 30.04.2019


Platnosť od: 27.11.2012
Účinnosť od: 01.01.2013
Účinnosť do: 30.04.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Obchodné záväzkové vzťahy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD5 DS1 EU2 PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 362/2012 s účinnosťou od 01.01.2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje

a)

vymedzenie neprimeraných podmienok v obchodných vzťahoch (ďalej len „neprimeraná podmienka“), ktorých ...

b)

kontrolu neprimeraných podmienok,

c)

konanie vo veciach neprimeraných podmienok.

§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

odberateľom účastník obchodného vzťahu, ktorý je prevádzkovateľom potravinárskeho podniku2) a odoberá ...

b)

dodávateľom účastník obchodného vzťahu, ktorý je prevádzkovateľom potravinárskeho podniku2) a dodáva ...

c)

obchodným vzťahom vzťah medzi odberateľom a dodávateľom upravený osobitným predpisom4) a týmto zákonom, ...

d)

peňažným plnením platba poskytnutá dodávateľom alebo odberateľom súvisiaca s dodaním potraviny vrátane ...

e)

nepeňažným plnením iné plnenie ako plnenie podľa písmena d) súvisiace s dodaním potraviny, najmä vecné ...

f)

obchodnou aktivitou súbor obchodných činností účastníka obchodného vzťahu zameraných na dosiahnutie ...

§ 3
Obsah zmluvy
(1)

Zmluva, na základe ktorej sa umiestňuje potravina na trh, musí obsahovať

a)
podmienky nákupu,
b)
určenie objemu a druhu potraviny umiestňovanej na trh a harmonogram plnenia s dohodnutou toleranciou, ...
c)
spôsob určenia kúpnej ceny,
d)
spôsob zníženia kúpnej ceny,
e)
lehotu na úhradu kúpnej ceny,
f)
druh služby súvisiacej s obchodnou spoluprácou pri ďalších marketingových aktivitách spojených s potravinou. ...
(2)

Lehota na úhradu kúpnej ceny podľa odseku 1 písm. e) je najviac 30 dní odo dňa doručenia na základe ...

§ 4
Neprimerané podmienky
(1)

Dohodnúť neprimeranú podmienku medzi odberateľom a dodávateľom sa zakazuje.

(2)

Neprimeranou podmienkou je peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie účastníka obchodného vzťahu za

a)
jeho zaradenie do registra dodávateľov u odberateľa,
b)
zaradenie potraviny dodávateľa do evidencie výrobkov predávaných odberateľom a úhradu za prevádzku elektronických ...
c)
časovo obmedzené umiestnenie potraviny dodávateľa v prevádzkarni odberateľa,
d)
realizáciu obchodnej propagácie odberateľa, nákupu alebo investícií odberateľa hlavne v rámci obnovy ...
e)
náhradu nižšieho zisku alebo nižšej marže odberateľa oproti plánovanému zisku alebo plánovanej marži ...
f)
propagačné akcie odberateľa bez toho, aby došlo k protiplneniu v rovnakej hodnote v prospech dodávateľa, ...
g)
vyšší ako plánovaný predaj potraviny dodávateľa, ako predpokladal odberateľ, so spätnou platnosťou,
h)
návštevy odberateľa u nových alebo perspektívnych dodávateľov,
i)
spotrebiteľský a trhový prieskum vykonávaný odberateľom.
(3)

Neprimeranou podmienkou je aj peňažné plnenie dodávateľa, ktorého celková suma je viac ako 3 % z ročných ...

a)
využitie distribučnej siete odberateľa,
b)
obchodné aktivity odberateľa zamerané na podporu predaja potraviny dodávateľa, najmä dary, bonusy, rabaty ...
c)
obchodné aktivity odberateľa zamerané na podporu predaja potraviny umiestňovanej na trh a predávanej ...
d)
umiestnenie potraviny na určitom mieste v prevádzkarni odberateľa,
e)
služby poskytované treťou osobou zamerané na podporu predaja odberateľa a jeho propagáciu,
f)
dizajn súvisiaci s vonkajšou prezentáciou a zabalením.
(4)

Za neprimeranú podmienku sa považuje aj

a)
uzatvorenie zmluvy, ktorá neobsahuje údaje podľa § 3 ods. 1,
b)
vykonávanie kontrol na náklady dodávateľa, priestorov dodávateľa odberateľom alebo ním poverenou fyzickou ...
c)
uprednostňovanie výsledkov kontrol vykonaných na náklady odberateľa, týkajúcich sa bezpečnosti potravín, ...
d)
vrátenie potraviny dodávateľovi pred alebo po uplynutí dátumu jej spotreby alebo dátumu jej minimálnej ...
e)
povinnosť výmeny potraviny na náklady dodávateľa bez právneho dôvodu,
f)
nedodržanie lehoty podľa § 3 ods. 2,
g)
zníženie dohodnutej ceny potraviny za zaplatenie peňažného záväzku v lehote splatnosti,
h)
požadovanie dodatočného peňažného plnenia alebo nepeňažného plnenia po prevzatí potraviny,
i)
požadovanie náhrady sankcie uloženej kontrolným orgánom6) odberateľovi od dodávateľa bez právneho dôvodu, ...
j)
požadovanie náhrady sankcie odberateľom od dodávateľa za riešenie sťažností spotrebiteľa vo forme vrátenia ...
k)
okamžité vypovedanie zmluvy opakujúceho sa plnenia bez výpovednej lehoty bez právneho dôvodu,
l)
dodatočné zníženie dohodnutej ceny dodanej potraviny odberateľom na náklady dodávateľa bez osobitnej ...
m)
predaj potraviny odberateľom za vyššiu cenu, ako bola dohodnutá cena dodanej potraviny v konkrétnej ...
n)
bezdôvodné neprevzatie vopred dohodnutého objemu potraviny umiestňovanej na trh a predávanej pod obchodnou ...
o)
podmieňovanie predaja potraviny dodávateľa výrobou potraviny pod obchodnou značkou odberateľa okrem ...
p)
odmietnutie uviesť na obale potraviny predávanej pod obchodnou značkou odberateľa meno a adresu dodávateľa, ...
q)
retroaktívne peňažné plnenia k propagačným aktivitám odberateľa, ktoré sa uskutočnili v minulosti a ...
r)
dohodnutie iného termínu, keď sa stane odberateľ vlastníkom potraviny, ako je dátum jej prevzatia odberateľom, ...
s)
ukladanie viacerých zmluvných pokút zo strany jedného odberateľa za porušenie tej istej zmluvnej povinnosti ...
t)
dojednanie zmluvnej pokuty, ktorej výška je zjavne neprimeraná s ohľadom na hodnotu a význam porušenej ...
u)
predaj potraviny konečnému spotrebiteľovi odberateľom za nižšiu jednotkovú cenu, ako uhradil za dodávku ...
1.
predaj potraviny, ktorého dôvodom je zrušenie predajne, ukončenie alebo zmena obchodnej činnosti,
2.
predaj potraviny po uplynutí troch štvrtín doby spotreby alebo doby minimálnej trvanlivosti,
3.
výpredaj sezónnej potraviny,
4.
predaj potraviny s deformovaným obalom,
v)
taký záväzok v zmluve s dodávateľom, ktorý nesúvisí s predmetom zmluvy,
w)
uplatňovanie neprimerane výhodných obchodných podmienok alebo uplatňovanie diskriminačných obchodných ...
x)
vyžadovanie umiestnenia na trh potraviny, ktorej množstvo a druh sú zmluvne dohodnuté medzi účastníkmi ...
y)
získanie alebo snaha o získanie akéhokoľvek prospechu alebo platby od dodávateľa, ktorá nezodpovedá ...
z)
požadovanie garantovanej ceny na dobu viac ako tri mesiace,
aa)
vyžadovanie spätného odobratia obalového a odpadového materiálu, ktorý nepochádza z dodávky tovaru dodávateľa, ...
ab)
postúpenie pohľadávky podmienené súhlasom dlžníka,
ac)
požiadavka na zálohovú platbu na budúce zmluvné pokuty.
(5)

Peňažné plnenie za využitie distribúcie odberateľa sa nepovažuje za neprimeranú podmienku, ak dodávateľ ...

(6)

Do sumy podľa odseku 3 sa nezahŕňa daň z pridanej hodnoty a pri potravine, na ktorú sa uplatňuje spotrebná ...

§ 5
Etický kódex
(1)

Na predchádzanie neprimeraným podmienkam v obchodných vzťahoch sa môžu dodávatelia a odberatelia dohodnúť ...

(2)

Dňom pristúpenia dodávateľa alebo odberateľa k etickému kódexu sa etický kódex stáva pre neho záväzným. ...

(3)

Kontrolu neprimeraných podmienok v obchodných vzťahoch podľa etického kódexu vykonáva osoba poverená ...

§ 6
Kontrola
(1)

Kontrolu neprimeraných podmienok vykonáva Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej ...

(2)

Ministerstvo vykoná kontrolu u odberateľa alebo dodávateľa z vlastného podnetu, z podnetu účastníka ...

(3)

Podnet na vykonanie kontroly u odberateľa alebo dodávateľa musí obsahovať

a)
identifikačné údaje predkladateľa podnetu,
b)
identifikačné údaje toho, proti komu je podnet podaný,
c)
opis predmetu podnetu podľa § 4.
(4)

Ak podnet neobsahuje náležitosti podľa odseku 3, ministerstvo vyzve predkladateľa podnetu, aby ich v ...

(5)

Predmetom kontroly sú údaje, informácie, doklady a písomnosti, z ktorých sa dá zistiť dohodnutie a uplatňovanie ...

(6)

Zamestnanec ministerstva poverený výkonom kontroly (ďalej len „kontrolór“) sa pri výkone kontroly preukazuje ...

(7)

Kontrola sa ukončí

a)
záznamom o vykonanej kontrole, ak neboli zistené porušenia tohto zákona,
b)
protokolom o vykonanej kontrole, ktorý obsahuje opatrenia na odstránenie zistených porušení tohto zákona. ...
(8)

Na výkon kontroly sa vzťahujú primerane ustanovenia osobitného predpisu,7) ak odseky 1 až 7 neustanovujú ...

§ 7
Marenie výkonu kontroly
(1)

Marenia výkonu kontroly sa dopustí fyzická osoba, ak pri výkone kontroly

a)
nepredloží v určenej lehote požadované podklady alebo informácie, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie kontrolnej ...
b)
neposkytne pravdivé a úplné podklady alebo informácie a neumožní ich preverenie,
c)
neumožní vstup do budov, objektov, priestorov, na pozemky a do iných priestorov prevádzkovateľa potravinárskeho ...
d)
neposkytne požadované informácie a súčinnosť ministerstvu pri výkone kontroly.
(2)

Ministerstvo pri uložení poriadkovej pokuty za marenie výkonu kontroly postupuje primerane podľa osobitného ...

(3)

V blokovom konaní možno za marenie výkonu kontroly uložiť poriadkovú pokutu do 500 eur.

(4)

Uložená poriadková pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej ...

§ 8
Správne delikty
(1)

Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá v obchodnom vzťahu ...

(2)

Ministerstvo uloží pokutu za správny delikt od 1 000 eur do 300 000 eur.

(3)

Ministerstvo spolu s pokutou určí lehotu na odstránenie neprimeranej podmienky.

(4)

Ak odberateľ alebo dodávateľ v určenej lehote podľa odseku 3 neodstráni neprimeranú podmienku, ministerstvo ...

(5)

Pri uložení pokuty ministerstvo prihliada na závažnosť protiprávneho konania, jeho následky a čas trvania. ...

(6)

Pri opakovanom porušení tej istej povinnosti počas jedného roka môže ministerstvo uložiť pokutu až do ...

(7)

Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa ministerstvo o porušení povinnosti ...

(8)

Uložená pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení, ak ...

(9)

Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.9)

(10)

Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 9
Prístup k informáciám o vykonaných kontrolách

Ministerstvo na svojom webovom sídle priebežne zverejňuje

a)

informáciu o počte začatých a o počte ukončených kontrol,

b)

informáciu o zisteniach porušenia zákona kontrolovaným subjektom,

c)

výrok právoplatného rozhodnutia ministerstva o uložení pokuty vydaného v správnom konaní.

§ 10
Prechodné ustanovenie

Ak zmluva uzavretá pred 1. januárom 2013 nespĺňa podmienky podľa tohto zákona, dodávateľ a odberateľ ...

§ 11

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 12
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 362/2012 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ zo 16. februára 2011 o boji proti oneskoreným platbám ...

Poznámky

 • 1)  § 2 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona ...
 • 2)  Čl. 3 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ...
 • 3)  § 66a Obchodného zákonníka.
 • 4)  Tretia časť Obchodného zákonníka.
 • 5)  § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
 • 6)  Napríklad zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa ...
 • 7)  § 8 až 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení ...
 • 8)  § 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 9)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore