Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71267
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
29.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 360/2015 účinný od 01.06.2016


Platnosť od: 09.12.2015
Účinnosť od: 01.06.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo, Právo EÚ, Colné právo, Colná správa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 360/2015 účinný od 01.06.2016
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 360/2015 s účinnosťou od 01.06.2016

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 2 písm. h) sa slová „alebo slobodného skladu a aj zo slobodného pásma alebo slobodného ...

2.

V § 3 sa vypúšťa odsek 1.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.

3.

V § 3 odsek 1 znie:

„(1) Colný dohľad sa vykonáva a) colnými formalitami,2aa) b) colnou kontrolou vrátane kontroly ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 2aa a 3 znejú:

„2aa) Čl. 5 bod 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ...

4.

V § 4 ods. 2 a 4 sa slovo „tlačivo“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „formulár“ v príslušnom ...

5.

V § 5 ods. 3 až 5, § 15 ods. 1 a 2, § 29 ods. 1 písm. b), § 47 ods. 1 písm. c) a § 48 ods. 1 ...

6.

V § 8 sa slovo „konania“ nahrádza slovom „dohľadu“.

7.

V § 9 ods. 4 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak osobitný ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

„10a)
Čl. 51 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.“.

8.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

„11)
Čl. 51 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.“.

9.

V § 12 vrátane nadpisu sa slová „následná kontrola“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami ...

10.

V § 12 ods. 12 písm. g) a ods. 17 písm. j) sa čiarka za slovom „meno“ nahrádza slovom „a“ ...

11.

V § 12 ods. 12 písmeno h) znie:

„h) meno a priezvisko osoby konajúcej v mene colného úradu a jej zaručený elektronický podpis, ...

12.

V § 12 ods. 17 písmeno k) znie:

„k) meno a priezvisko osoby konajúcej v mene colného úradu a jej zaručený elektronický podpis, ...

13.

V § 12 odsek 19 znie:

„(19) Ak sa má v súlade s colnými predpismi dodatočne vymerať colný dlh, colný úrad oznámi ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20b sa vypúšťa.

14.

§ 12 sa dopĺňa odsekom 21, ktorý znie:

„(21) Ak je predmetom kontroly po prepustení vyhlásenie na dočasné uskladnenie, predbežné colné ...

15.

V § 14 ods. 6 sa vypúšťa slovo „pohraničný“.

16.

V § 14 sa vypúšťa odsek 10.

17.

V § 15 sa vypúšťajú slová „alebo slobodného skladu“.

18.

Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 15a Náklady na vydanie rozhodnutia o uplatnení colných predpisov (1) Náklady na vydanie rozhodnutia ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:

„29a)
Čl. 22 až 37 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.“.

19.

§ 16 a 17 vrátane nadpisu § 16 znejú:

„§ 16 Záväzné informácie (1) Žiadosť o vydanie záväznej informácie o pôvode tovaru30) možno ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 30 a 31 znejú:

„30) Čl. 33 nariadenia (EÚ) č. 952/2013. 31) Čl. 61 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.“. ...

20.

§ 18 sa vypúšťa.

21.

§ 18a vrátane nadpisu znie:

„§ 18a Registrácia (1) Žiadosť o pridelenie čísla EORI (číslo registrácie a identifikácie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 32a sa vypúšťa.

22.

Nadpis nad § 19 znie:

„Preprava tovaru na colný úrad a predloženie tovaru“.

23.

V § 19 ods. 1 sa za slová „Tovar sa“ vkladá slovo „fyzicky“.

24.

V § 19 ods. 2 sa slovo „spravuje“ nahrádza slovom „užíva“.

25.

§ 20 a 21 sa vypúšťajú.

Poznámky pod čiarou k odkazom 33 a 33a sa vypúšťajú.

26.

V § 22 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „nachádzajúci sa na colnej ceste“.

27.

V § 22 ods. 1 písm. c) treťom bode sa vypúšťajú slová „alebo zo slobodného skladu“.

28.

V § 23 ods. 1 sa slová „tovar uskladnený v colnom sklade typu F“ nahrádzajú slovami „dočasne ...

29.

V § 23 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a v colnom sklade typu F“.

30.

§ 24 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:

„Colné konanie § 24 (1) Colným konaním sa rozumie konanie, ktorého účelom je rozhodnúť, či ...

31.

§ 25 sa vypúšťa.

32.

V § 26 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Colné konanie sa vykonáva v colnom priestore v určených úradných hodinách. Mimo colného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 37 znie:

„37)
§ 47 Správneho poriadku.“.

33.

V § 26 ods. 3 a 5 sa za slovo „priestoru“ vkladajú slová „alebo mimo určených úradných ...

34.

V § 26 odsek 8 znie:

„(8) Ak sa colné konanie mimo colného priestoru alebo mimo určených úradných hodín neuskutoční ...

35.

§ 26 sa dopĺňa odsekmi 11 a 12, ktoré znejú:

„(11) Náklady podľa odseku 6 sa neuhrádzajú, ak sa colné vyhlásenie podáva v mene a na účet ...

36.

Nadpis § 27 znie: „Overovanie údajov colného vyhlásenia a vyhlásenia o spätnom vývoze“.

37.

V § 27 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo iného účastníka colného konania“.

38.

V § 27 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

39.

Nadpis § 29 znie: „Príslušnosť na predloženie tovaru a podanie colného vyhlásenia“.

40.

V § 29 ods. 1 úvodná veta znie: „Tovar sa predkladá a colné vyhlásenie sa podáva na vnútrozemskej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 41 znie:

„41)
§ 9 ods. 8 zákona č. 652/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

41.

V § 29 ods. 2 sa slová „Miestnu príslušnosť“ nahrádzajú slovami „Vecnú príslušnosť ...

42.

V § 31 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

Poznámky pod čiarou k odkazom 44 a 45 sa vypúšťajú.

43.

V § 32 ods. 2 sa slová „tlačiva jednotného colného dokladu“ nahrádzajú slovami „colného ...

44.

V § 32 sa vypúšťa odsek 3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 46a sa vypúšťa.

45.

§ 33 až 35 znejú:

„§ 33 Podanie colného vyhlásenia v listinnej podobe osvedčí colník svojím podpisom. Na colnom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 47 znie:

„47)
Čl. 174 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 48 sa vypúšťa.

46.

Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý znie:

„§ 35a Ustanovenia § 32 ods. 1 a § 33 až 35 sa použijú primerane aj na vyhlásenie o spätnom ...

47.

V § 36 ods. 1 písmená e) a f) znejú:

„e) sumu dovozného cla alebo sumu vývozného cla podľa jednotlivých položiek a úhrnnú sumu ...

48.

V § 36 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).

49.

V § 36 odsek 6 znie:

„(6) Rozhodnutie v colnom konaní sa vyhotovuje písomne; to neplatí, ak bolo colné vyhlásenie ...

50.

V § 36 odsek 9 znie:

„(9) Písomným rozhodnutím v colnom konaní je aj rozhodnutie, ktoré sa vyhotovuje a odosiela automaticky ...

51.

§ 36a vrátane nadpisu znie:

„§ 36a Zničenie tovaru v colnom režime aktívny zušľachťovací styk (1) Ak je predmetom zničenia ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 52aa, 52ab, 52ac, 52ad a 52ae sa vypúšťajú.

Poznámky pod čiarou k odkazom 50 a 51 znejú:

„50) § 2 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 51) § ...

52.

§ 36b sa vypúšťa.

53.

§ 37 znie:

„§ 37 Zápis sumy dovozného cla alebo sumy vývozného cla do účtovnej evidencie sa nevykoná, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 52 znie:

„52)
Čl. 103 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.“.

54.

§ 38 znie:

„§ 38 (1) Colný dlh možno uhradiť v hotovosti, poštovým poukazom, šekom, bezhotovostným prevodom ...

55.

§ 39 sa vypúšťa.

56.

§ 40 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:

„Slobodné pásma § 40 Slobodné pásmo musí byť oddelené od ostatného colného územia plotom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 52a sa vypúšťa.

57.

V § 41 ods. 2 sa vypúšťa prvá veta.

58.

§ 42 sa vypúšťa.

59.

§ 43 znie:

„§ 43 Prevádzkovateľ slobodného pásma je povinný oznámiť colnému úradu každú stratu tovaru ...

60.

V § 44 odsek 1 znie:

„(1) Rozhodnutie o oslobodení tovaru od dovozného cla sa v colnom konaní vydáva na základe žiadosti ...

61.

V § 44 ods. 3 sa slová „podľa odseku 1“ nahrádzajú slovami „o oslobodenie tovaru od dovozného ...

62.

V § 52 sa vypúšťa druhá veta.

63.

§ 53 až 55 vrátane nadpisov znejú:

„§ 53 Oznámenie sumy colného dlhu (1) Ak sa použije postup podľa osobitného predpisu,60) colný ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 60 až 60f znejú:

„60) Čl. 102 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 952/2013. 60a) § 247 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku ...

64.

§ 57 vrátane nadpisu znie:

„§ 57 Zanedbateľné sumy (1) Colný úrad neoznámi colný dlh pri dovoze alebo colný dlh pri vývoze, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 61aa znie:

„61aa)
Čl. 79 a čl. 82 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.“.

65.

V § 58 ods. 2 posledná veta znie: „Ak tieto lehoty nie sú dodržané, dotknutá osoba je povinná ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 61ab znie:

„61ab)
Čl. 114 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.“.

66.

V § 58 sa vypúšťa odsek 3.

67.

V § 59 ods. 1 sa vypúšťa prvá veta.

68.

V § 59 sa vypúšťa odsek 4.

69.

V § 59a ods. 2 sa vypúšťa prvá veta.

70.

V § 61a ods. 1 a § 89 ods. 1 sa slová „Spoločenstva63a) na vlastné zdroje“ nahrádzajú slovami ...

71.

V § 62 ods. 3 a 4 sa slová „následnej kontroly66)“ nahrádzajú slovami „kontroly po prepustení“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 66 sa vypúšťa.

72.

V § 63 ods. 2 sa slová „zabezpečenia colného dlhu“ nahrádzajú slovami „záruky na colný ...

73.

§ 68 sa vypúšťa.

74.

V § 69 ods. 2 sa za slovo „je“ vkladajú slová „za podmienok podľa colných predpisov“.

75.

V § 69 ods. 4 prvej vete sa za slovo „úrad“ vkladajú slová „za podmienok podľa colných predpisov“. ...

76.

V § 72 ods. 1 písm. e) prvý bod znie:

„1.
prepustený do osobitného colného režimu,“.

77.

V § 72 ods. 1 písm. e) tretí bod znie:

„3.
prepustený do voľného obehu s oslobodením od dovozného cla,“.

78.

V § 72 ods. 1 písm. e) šiesty bod znie:

„6.
umiestnený v colnom režime slobodné pásmo alebo“.

79.

V § 72 ods. 1 písm. n) sa vypúšťajú slová „alebo oznamovaciu povinnosť podľa § 36b“.

80.

V § 72 ods. 1 sa vypúšťa písmeno t).

Doterajšie písmeno u) sa označuje ako písmeno t).

81.

Za § 84a sa vkladá § 84b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 84b Osobitné ustanovenia o zodpovednosti za porušenie colných predpisov spôsobené predložením ...

82.

V § 85 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 5, ktoré znejú:

„(2) Ak sa uplatňuje trvalá výnimka alebo dočasná výnimka z povinnosti podľa osobitného predpisu,83aa) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 83aa až 83ad znejú:

„83aa) Čl. 6 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 952/2013. 83ab) Napríklad § 566 Obchodného zákonníka. 83ac) Nariadenie ...

Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 11.

83.

V § 85 odsek 8 znie:

„(8) Ak je dodatočné vymeranie colného dlhu výsledkom kontroly po prepustení, odôvodnením rozhodnutia ...

84.

V § 85 sa vypúšťa odsek 10.

Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 10.

85.

V § 87 odsek 2 znie:

„(2) Ak pri dovoze tovaru vznikne alebo môže vzniknúť daňová povinnosť, na zabezpečenie dane ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 84a a 85 znejú:

„84a) § 48b zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 85) Čl. 95 ods. 2 a 3 nariadenia ...

86.

V § 88 ods. 3 písmeno c) znie:

„c) identifikáciu colnej pohľadávky s uvedením čísla rozhodnutia, ktorým bol colný dlh oznámený, ...

87.

Za § 92c sa vkladá § 92d, ktorý znie:

„§ 92d (1) Osoba, ktorá bola schválená byť ručiteľom podľa doterajších predpisov, sa považuje ...

88.

Prílohy č. 3 a 4 sa vypúšťajú.

Čl. II

Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., ...

1.

V § 2 ods. 1 písm. g) časť vety za bodkočiarkou znie: „pozastavenie dane sa nevzťahuje na minerálny ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:

„1b) Čl. 210 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„2a)
Čl. 77 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 952/2013.“.

3.

V § 12 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „v podmienečnom systéme alebo v colnom režime ...

4.

V § 12 ods. 1 písm. i) a § 13 ods. 1 písm. i) sa slová „prijatím colného vyhlásenia“ nahrádzajú ...

5.

Poznámky pod čiarou k odkazom 25a a 25d znejú:

„25a) Čl. 269 nariadenia (EÚ) č. 952/2013. 25d) Čl. 174 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.“. ...

Čl. III

Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 556/2004 Z. ...

1.

V § 2 ods. 1 písm. g) časť vety za bodkočiarkou znie: „pozastavenie dane sa nevzťahuje na tabakové ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:

„1b) Čl. 210 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2aa znie:

„2aa)
Čl. 77 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 952/2013.“.

3.

V § 11 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „v podmienečnom systéme alebo v colnom režime ...

4.

V § 11 ods. 1 písm. i) a § 12 ods. 1 písm. i) sa slová „prijatím colného vyhlásenia“ nahrádzajú ...

5.

V § 19a ods. 4 písm. e) a ods. 5 písm. e) sa slová „prijatím colného vyhlásenia“ nahrádzajú ...

6.

Poznámky pod čiarou k odkazom 19a a 19d znejú:

„19a) Čl. 269 nariadenia (EÚ) č. 952/2013. 19d) Čl. 174 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.“. ...

Čl. IV

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. ...

1.

V § 21 odsek 1 znie:

„(1) Daňová povinnosť pri dovoze tovaru vzniká a) prepustením tovaru do voľného obehu vrátane ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 6aba a 6abb znejú:

„6aba) Čl. 77 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra ...

2.

§ 21 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ak daňová povinnosť pri dovoze tovaru vznikne podľa odseku 1 písm. c), daň sa zníži o ...

3.

V § 25 ods. 4 prvej vete sa slová „čl. 235 až 242 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/1992“ nahrádzajú ...

Čl. V

Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 9 odsek 8 znie:

„(8) Pohraničná pobočka colného úradu je pobočka, prostredníctvom ktorej vykonáva colný úrad ...

2.

Príloha č. 2 sa dopĺňa bodmi 12 a 13, ktoré znejú:

„12.
funkcia,

13.
telefónne číslo a adresa elektronickej pošty.“.

Čl. VI

Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení ...

1.

V § 20 ods. 8, § 21 ods. 4 a § 22 ods. 3 písm. c) sa slová „ colného režimu voľný obeh“ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19b znie:

„19b) Čl. 77 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra ...

2.

V § 21 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) prijatia colného vyhlásenia na prepustenie uhlia do voľného obehu,19b) ak na voľný obeh19b) ...

3.

V § 22 ods. 3 písm. a) sa slová „colného režimu voľný obeh, ak na colný režim voľný obeh“ ...

4.

V § 22 ods. 3 písm. b) sa slová „prijatím colného vyhlásenia“ nahrádzajú slovami „podľa ...

Čl. VII

Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva v znení ...

V § 4 ods. 3 písmeno j) znie:

„j) usmerňuje prijímanie záruk na colný dlh, rozhoduje o upustení od záruky na colný dlh podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a) Čl. 95 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ...

Čl. VIII

Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona č. 69/2012 Z. ...

1.

V § 2 ods. 1 písm. h) časť vety za bodkočiarkou znie: „pozastavenie dane sa nevzťahuje na alkoholický ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

„3) Čl. 210 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4)
Čl. 77 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 952/2013.“.

3.

V § 10 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „v podmienečnom systéme alebo v colnom režime ...

4.

V § 10 ods. 1 písm. i) a § 11 ods. 1 písm. i) sa slová „prijatím colného vyhlásenia“ nahrádzajú ...

5.

Poznámky pod čiarou k odkazom 40 a 43 znejú:

„40) Čl. 269 nariadenia (EÚ) č. 952/2013. 43) Čl. 174 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.“. ...

6.

V § 47 ods. 6 sa slová „prepracovanie pod colným dohľadom“ nahrádzajú slovami „aktívny ...

7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 61 znie:

„61)
Napríklad čl. 211 a 256 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.“.

Čl. IX

Zákon č. 214/2014 Z. z. o správe, prevádzke a používaní informačného systému Centrálny elektronický ...

1.

V § 5 ods. 2 úvodná veta znie: „Povinné osoby uvedené v odseku 1 písm. b) až k)“.

2.

V § 5 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Povinná osoba uvedená v odseku 1 písm. a) plní povinnosť podľa osobitného predpisu;14) ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

3.

V § 8 ods. 1 sa slová „ustanovenie § 5 ods. 2 písm. c) neuplatní“ nahrádzajú slovami „ustanovenia ...

Čl. X

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2016 okrem čl. I až VIII, ktoré nadobúdajú účinnosť ...

Andrej Kiska v. r. Peter Pellegrini v. r. Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore