Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 36/2014 účinný od 01.04.2014

Platnosť od: 22.02.2014
Účinnosť od: 01.04.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Potravinárstvo, Veterinárna starostlivosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EU2PPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 36/2014 účinný od 01.04.2014
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 36/2014 s účinnosťou od 01.04.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona Národnej ...

1.

§ 7b znie:

„§ 7b Príjemca zásielky produktov živočíšneho pôvodu, nespracovanej zeleniny a nespracovaného ...

2.

Za § 9a sa vkladá § 9b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 9b Označovanie potravín a poľnohospodárskych produktov dobrovoľnými údajmi a ich používanie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9abea znie:

„9abea)
Napríklad nariadenie (ES) č. 1924/2006.“.

3.

§ 12a znie:

„§ 12a (1) Prevádzkovateľ, ktorý predáva potraviny konečnému spotrebiteľovi a ktorého obrat ...

4.

V § 23 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
poľnohospodárskych produktov a potravín označených údajmi podľa § 9b.“.

5.

§ 23 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Ministerstvo vykonáva kontrolu na účely overenia správnosti, úplnosti a pravdivosti polročného ...

6.

V § 28 ods. 2 písmeno n) znie:

„n) umiestňuje na trh potraviny, pri ktorých bolo zistené prekročenie najvyššieho prípustného ...

7.

V § 28 ods. 2 písmeno q) znie:

„q)
nesplnila povinnosť uloženú v § 12a ods. 1 písm. b).“.

8.

V § 28 ods. 2 sa vypúšťa písmeno r).

9.

V § 28 odsek 7 znie:

„(7) Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde ...

10.

V § 28 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8) Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde ...

Doterajšie odseky 8 až 14 sa označujú ako odseky 9 až 15.

11.

§ 28 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:

„(16) Ministerstvo uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi pokutu od 100 ...

12.

V § 30a sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

13.

Za § 31aa sa vkladá § 31ab, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 31ab Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. apríla 2014 Konania začaté a právoplatne ...

Čl. II

Zákon č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov ...

1.

Príloha č. 2 sa dopĺňa tridsiatym prvým bodom, ktorý znie:

„31. Chorvátsko Diploma doktor veterinarske medicine/doktorica veterinarske medicine Veterinarski ...

“.

2.

Príloha č. 3 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4. Smernica Rady 2013/25/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2014.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore