Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70496
Dôvodové správy: 2218
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.12.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o organizácii súdov a o voľbách sudcov 36/1964 účinný od 20.09.1990 do 31.08.1991


Platnosť od: 28.02.1964
Účinnosť od: 20.09.1990
Účinnosť do: 31.08.1991
Autor: Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky
Oblasť: Všeobecné súdnictvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o organizácii súdov a o voľbách sudcov 36/1964 účinný od 20.09.1990 do 31.08.1991
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 36/1964 s účinnosťou od 20.09.1990 na základe 376/1990

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o organizácii súdov a o voľbách sudcov

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:

PRVÁ HLAVA
SÚSTAVA SÚDOV A HLAVNÉ ZÁSADY ICH ORGANIZÁCIE A ČINNOSTI

§ 1
Sústava súdov
(1)

Súdnictvo vykonávajú volené a nezávislé súdy Československej socialistickej republiky, Českej ...

Súdy Československej socialistickej republiky sú: Najvyšší súd Československej socialistickej ...

Súdy republík sú: Najvyšší súd Českej socialistickej republiky, Najvyšší súd Slovenskej ...

(2)

Na území hlavného mesta Prahy vykonáva pôsobnosť krajského súdu mestský súd; pôsobnosť okresných ...

(3)

Na území hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy vykonáva pôsobnosť krajského ...

(4)

Na území mesta Brna vykonáva pôsobnosť okresného súdu mestský súd.

Úlohy súdov
§ 2
(1)

Súdy sú povolané chrániť:

a)

socialistický štát, jeho spoločenské zriadenie a vzťahy k svetovej socialistickej sústave,

b)

politické, osobné, rodinné, pracovné, sociálne, bytové, majetkové a iné práva a zákonom chránené ...

c)

práva a zákonom chránené záujmy štátnych, družstevných a iných spoločenských a hospodárskych ...

d)

bojaschopnosť ozbrojených síl i ozbrojených zborov a disciplínu a poriadok v nich ustanovený.

(2)

Svojou činnosťou súdy vychovávajú občanov k oddanosti k vlasti, k veci socializmu a komunizmu, ...

(3)

Pri ukladaní a výkone trestov majú súdy na zreteli nielen potrestanie páchateľa, ale aj jeho polepšenie ...

(4)

Súdy upozorňujú orgány a organizácie na nedostatky, ktoré zistili v ich činnosti. Orgány a organizácie ...

§ 3
(1)

Súdy plnia svoje úlohy najmä tým, že:

a)

rozhodujú o právach a zákonom chránených záujmoch občanov a socialistických organizácií,

b)

rozhodujú v trestnom konaní o vine obvineného a ukladajú zákonom ustanovené tresty, prípadne ...

c)

v prípadoch ustanovených zákonom preskúmavajú zákonnosť rozhodnutí iných orgánov,

d)

predchádzajú sporom medzi občanmi a socialistickými organizáciami a medzi občanmi navzájom, ako ...

(2)

Súdy vykonávajú medzi občanmi výchovnú činnosť smerujúcu k propagácii socialistického právneho ...

Základné zásady organizácie a činnosti súdov
§ 4
(1)

Súdnictvo sa vykonáva za širokej účasti pracujúceho ľudu. Pri plnení svojich úloh postupujú ...

(2)

Na posilnenie výchovného vplyvu súdneho konania môžu v ňom vystupovať i národné výbory a dobrovoľné ...

§ 5
(1)

V konaní pred súdom rozhoduje senát alebo samosudca. Zákon ustanovuje, v ktorých senátoch a v ...

(2)

Sudcovia z povolania a sudcovia z ľudu sú si pri rozhodovaní rovní. Predsedom senátu môže byť ...

§ 6
- Zrušený od 1. 1. 1970.
§ 7

Sudcovia sú pri výkone svojej funkcie nezávislí a sú viazaní iba právnym poriadkom socialistického ...

§ 8
(1)

Všetci občania sú si pred zákonom i pred súdom rovní.

(2)

Každý občan môže pred súdom konať vo svojej materčine.

(3)

Rozhodnutia všetkých súdov pôsobiacich v Československej socialistickej republike sú platné a ...

§ 9
(1)

Konanie pred všetkými súdmi je zásadne ústne a verejné. Verejnosť môže byť vylúčená len ...

(2)

Rozsudky sa vyhlasujú v mene republiky a vždy verejne.

§ 10
(1)

V konaní postupujú súdy tak, aby bol zistený skutočný stav veci a pri svojom rozhodovaní z neho ...

(2)

Pri prejednávaní protispoločenských činov môžu súdy ukladať len tresty (opatrenia) ustanovené ...

§ 11

Obvinenému sa zabezpečuje právo obhajoby vrátane práva voliť si obhajcu.

§ 12
Účasť advokátov v súdnom konaní

Pri obhajobe občanov a pri poskytovaní inej právnej pomoci občanom a socialistickým organizáciám ...

§ 13

Prokurátor sa podľa ustanovení o súdnom konaní zúčastní na konaní na súdoch a vykonáva dozor ...

DRUHÁ HLAVA
ORGANIZÁCIA A ČINNOSŤ SÚDOV

§ 14
- Zrušený od 1. 1. 1970.
Okresné súdy
§ 15
(1)

Okresný súd sa skladá z predsedu súdu, prípadne jeho námestníka (námestníkov), ďalších sudcov ...

(2)

Okresný súd rozhoduje v senátoch alebo samosudcom. Samosudcom môže byť len sudca z povolania.

(3)

Senáty okresného súdu sa skladajú zo sudcu z povolania a z dvoch sudcov z ľudu.

§ 16
Okresné súdy rozhodujú ako súdy prvého stupňa.
§ 17
(1)

Predseda okresného súdu:

a)

môže predsedať ktorémukoľvek senátu,

b)

sleduje rozhodovanie všetkých senátov a samosudcov,

c)

vybavuje sťažnosti pracujúcich.

(2)

Predseda okresného súdu vykonáva správu okresného súdu, najmä zabezpečuje jeho riadny chod po ...

(3)

Predsedu okresného súdu zastupuje v jeho neprítomnosti námestník predsedu okresného súdu; ak ...

Krajské súdy
§ 18
(1)

Krajský súd sa skladá z predsedu súdu, jeho námestníka (námestníkov), ďalších sudcov z povolania ...

(2)

Krajský súd rozhoduje v senátoch.

(3)

Senáty krajského súdu sa skladajú:

a)

z dvoch sudcov z povolania a troch sudcov z ľudu, ak rozhodujú ako súdy prvého stupňa v trestných ...

b)

zo sudcu z povolania a dvoch sudcov z ľudu, ak rozhodujú ako súdy prvého stupňa v iných veciach, ...

c)

z troch sudcov z povolania v ostatných prípadoch.

§ 19
(1)

Krajské súdy dozerajú na rozhodovanie všetkých súdov a štátnych notárstiev vo svojom obvode ...

(2)

Ďalšie prípady rozhodovania krajských súdov upravujú zákony o súdnom konaní.

§ 20
- Zrušený od 1. 1. 1970.
§ 21
(1)

Predseda krajského súdu:

a)

môže predsedať ktorémukoľvek senátu,

b)

sleduje rozhodovanie všetkých senátov krajského súdu a okresných súdov v obvode krajského súdu, ...

c)

vybavuje sťažnosti pracujúcich.

(2)

Predseda krajského súdu vykonáva správu krajského súdu, najmä zabezpečuje jeho riadny chod po ...

(3)

Predsedu krajského súdu zastupuje v jeho neprítomnosti námestník predsedu krajského súdu.

Najvyššie súdy republík
§ 21a
(1)

Najvyšší súd republiky sa skladá z predsedu súdu, podpredsedu súdu a ďalších sudcov z povolania. ...

(2)

Najvyšší súd republiky rozhoduje v senátoch.

(3)

Senáty najvyššieho súdu republiky sa skladajú z troch sudcov z povolania.

§ 21b
Najvyšší súd republiky je najvyšším súdnym orgánom republiky. Vykonáva dozor nad rozhodovaním <span class="shorten">...</span>
a)

rozhoduje o odvolaniach proti prvostupňovým rozhodnutiam krajských súdov,

b)

rozhoduje o sťažnostiach pre porušenie zákona v prípadoch uvedených v zákonoch o súdnom konaní, ...

c)

rozhoduje v ďalších prípadoch určených zákonmi o súdnom konaní.

§ 21c
(1)

Sudcovia z povolania najvyššieho súdu republiky tvoria podľa úseku svojej činnosti trestné a ...

(2)

Predsedovia kolégií organizujú a riadia činnosť kolégií a sledujú rozhodovanie senátov v kolégiách. ...

(3)

Ak to vyžadujú potreby dozoru nad zákonnosťou rozhodovania súdov, môže predseda najvyššieho ...

§ 21d
(1)

Plénum najvyššieho súdu republiky sa skladá z predsedu súdu, podpredsedu súdu a ostatných sudcov ...

(2)

Plénum najvyššieho súdu republiky najmä

a)

uznáša sa na rokovacom poriadku najvyššieho súdu republiky,

b)

prejednáva a schvaľuje správy predsedov kolégií najvyššieho súdu republiky o činnosti týchto ...

c)

prejednáva správy o účinnosti zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov a na ...

d)

prejednáva a schvaľuje správy o stave socialistickej zákonnosti pre národnú radu.

(3)

Zasadnutia pléna najvyššieho súdu republiky sú neverejné. Na zasadnutiach pléna sa môže zúčastňovať ...

§ 21e
(1)

Predseda najvyššieho súdu republiky:

a)

môže predsedať ktorémukoľvek senátu,

b)

sleduje rozhodovanie senátov najvyššieho súdu republiky a všetkých krajských a okresných súdov ...

c)

vybavuje sťažnosti pracujúcich,

d)

zvoláva plénum najvyššieho súdu, predsedá mu a určuje program rokovania,

e)

vykonáva správu najvyššieho súdu, najmä zabezpečuje jeho riadny chod po stránke kádrovej, organizačnej, ...

(2)

Podpredseda najvyššieho súdu republiky zastupuje predsedu najvyššieho súdu republiky spôsobom ...

Vojenské súdy
§ 22
Vojenské súdy rozhodujú o všetkých trestných veciach príslušníkov ozbrojených síl a ozbrojených <span class="shorten">...</span>
§ 23
(1)

Vojenský obvodový súd sa skladá z náčelníka, prípadne zástupcu (zástupcov) náčelníka, ďalších ...

(2)

Vojenský obvodový súd rozhoduje v senátoch alebo samosudcom. Samosudcom môže byť len sudca z ...

(3)

Senáty vojenského obvodového súdu sa skladajú zo sudcu z povolania a z dvoch sudcov z ľudu.

(4)

Vojenské obvodové súdy rozhodujú ako súdy prvého stupňa.

§ 23a
(1)

Náčelník vojenského obvodového súdu

a)

môže predsedať ktorémukoľvek senátu,

b)

sleduje rozhodovanie všetkých senátov a samosudcov,

c)

vybavuje sťažnosti pracujúcich.

(2)

Náčelník vojenského obvodového súdu vykonáva správu vojenského obvodového súdu, najmä zabezpečuje ...

§ 24
(1)

Vyšší vojenský súd sa skladá z náčelníka, zástupcu (zástupcov) náčelníka, ďalších sudcov ...

(2)

Vyšší vojenský súd rozhoduje v senátoch.

(3)

Senáty vyššieho vojenského súdu sa skladajú

a)

z dvoch sudcov z povolania a troch sudcov z ľudu, ak rozhodujú ako súdy prvého stupňa v trestných ...

b)

z troch sudcov z povolania v ostatných prípadoch.

(4)

Vyššie vojenské súdy dozerajú na rozhodovanie všetkých súdov vo svojom obvode najmä tým, že ...

(5)

Ďalšie prípady rozhodovania vyšších vojenských súdov upravujú zákony o súdnom konaní.

§ 24a
(1)

Náčelník vyššieho vojenského súdu

a)

môže predsedať ktorémukoľvek senátu,

b)

sleduje rozhodovanie všetkých senátov vyššieho vojenského súdu aj vojenských obvodových súdov ...

c)

vybavuje sťažnosti pracujúcich.

(2)

Náčelník vyššieho vojenského súdu vykonáva správu vyššieho vojenského súdu, najmä zabezpečuje ...

Najvyšší súd Československej socialistickej republiky
§ 25
Najvyšší súd Československej socialistickej republiky sa skladá z predsedu súdu, podpredsedu <span class="shorten">...</span>
§ 26
(1)

Najvyšší súd Československej socialistickej republiky rozhoduje v senátoch.

(2)

Senáty Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky sa skladajú:

a)

z predsedu a 4 sudcov z povolania, ak rozhodujú o sťažnosti pre porušenie zákona podanej proti ...

b)

z predsedu a dvoch sudcov z povolania, ak rozhodujú v ostatných prípadoch.

(3)

Ak sa rozhoduje vo veciach spadajúcich do výlučnej príslušnosti vojenských súdov podľa § 22, ...

§ 27
(1)

Najvyšší súd Československej socialistickej republiky sleduje rozhodovanie najvyšších súdov ...

Dozerá nad zákonnosťou rozhodovania všetkých súdov a zabezpečuje jeho jednotnosť tým, že

a)

rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam vyšších vojenských súdov,

b)

rozhoduje o sťažnostiach pre porušenie zákona proti rozhodnutiam najvyšších súdov republík ...

c)

zaujíma stanoviská k zabezpečeniu jednotného výkladu zákona,

d)

preskúmava zákonnosť právoplatných rozhodnutí, ktorými bol uložený trest smrti.

(2)

Najvyšší súd Československej socialistickej republiky ďalej

a)

rozhoduje o uznaní rozhodnutí cudzozemských súdov na území Československej socialistickej republiky, ...

b)

rozhoduje spory o miestnej príslušnosti medzi súdmi alebo štátnymi notárstvami Českej socialistickej ...

c)

rozhoduje o určení miestne príslušného súdu alebo štátneho notárstva, ak nemožno zistiť, ...

d)

rozhoduje o prikázaní veci súdu alebo štátnemu notárstvu druhej republiky, pokiaľ to zákon o ...

e)

rozhoduje o kompetenčných sporoch medzi vojenskými a ostatnými súdmi,

f)

rozhoduje spory o kompetencii medzi súdmi jednej republiky a štátnymi notárstvami druhej republiky. ...

§ 27a
(1)

Ak niektorá otázka vyžaduje zjednotenie výkladu, môže ju predseda Najvyššieho súdu Československej ...

(2)

Pred zaujatím stanoviska si predseda Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky ...

(3)

Podrobnosti upraví rokovací poriadok Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky. ...

§ 28
(1)

Sudcovia z povolania Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky tvoria podľa úseku ...

(2)

Predsedovia kolégií organizujú a riadia činnosť kolégií a sledujú rozhodovanie senátov v kolégiách. ...

(3)

Ak to vyžadujú potreby dozoru nad zákonnosťou rozhodovania súdov, môže predseda Najvyššieho ...

§ 29
(1)

Plénum Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky tvoria predseda, podpredseda a ...

(2)

Plénum Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky sa môže platne uznášať za ...

(3)

Plénum Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky najmä

a)

uznáša sa na rokovacom poriadku Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky,

b)

prejednáva a schvaľuje správy predsedov kolégií Najvyššieho súdu Československej socialistickej ...

c)

prejednáva správy o účinnosti zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov a na ...

d)

prejednáva a schvaľuje správy o stave socialistickej zákonnosti pre Federálne zhromaždenie.

§ 30
- Zrušený od 1. 1. 1970.
§ 31
(1)

Predseda Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky zvoláva plénum tohto súdu ...

(2)

Podpredseda zastupuje predsedu. Rokovací poriadok určí, ako sa podpredseda Najvyššieho súdu Československej ...

§ 32
- Zrušený od 1. 1. 1970.
§ 33
Sídla a obvody súdov
(1)

Sídlom Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky je Praha.

(2)

Sídlom najvyšších súdov republík sú hlavné mestá republík.

(3)

Sídla a obvody okresných a krajských súdov určia zákony národných rád.

(4)

Minister spravodlivosti príslušnej republiky môže určiť, že veci určitého druhu z obvodu niekoľkých ...

(5)

Vojenské obvodové súdy a vyššie vojenské súdy zriaďuje a zrušuje prezident Československej ...

§ 34
Konanie mimo sídla súdu

Na zvýšenie výchovného účinku súdneho konania môžu súdy prejednávať jednotlivé veci priamo ...

TRETIA HLAVA
SPRÁVA SÚDOV

§ 35
(1)

Správu okresných a krajských súdov a najvyššieho súdu republiky vykonáva ministerstvo spravodlivosti ...

a)

vykonáva previerky práce okresných a krajských súdov,

b)

sleduje súdnu činnosť a dáva najvyššiemu súdu republiky, prípadne Najvyššiemu súdu Československej ...

c)

vydáva smernice o otázkach výkonu správy súdu,

d)

riadi činnosť súdov na úseku propagácie právneho poriadku,

e)

zabezpečuje riadny chod súdov po stránke kádrovej, organizačnej, hospodárskej a finančnej,

f)

organizuje a riadi politickú a odbornú výchovu sudcov a ostatných pracovníkov súdov.

(2)

V rámci úloh uvedených v odseku 1 pod písm. a) a b) môže minister spravodlivosti príslušnej ...

§ 36
Správu krajských a okresných súdov vykonáva minister spravodlivosti príslušnej republiky buď <span class="shorten">...</span>
§ 37
Výkon správy vojenských súdov
(1)

Správu v odbore vojenského súdnictva (§ 35) vykonáva minister národnej obrany, ktorému prislúchajú ...

(2)

Správu vojenského kolégia Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky vykonáva ...

§ 38
- Zrušený od 1. 1. 1970.

ŠTVRTÁ HLAVA
VOĽBY SUDCOV

Prvý oddiel
Všeobecné ustanovenia o voľbách

§ 39
Predpoklady pre voľbu
(1)

Za sudcu môže byť zvolený každý svojprávny, bezúhonný, veci socializmu oddaný československý ...

(2)

Sudca z povolania okrem splnenia podmienok uvedených v predošlom odseku musí mať úplné vysokoškolské ...

(3)

Sudca z ľudu na vojenskom súde okrem splnenia podmienok uvedených v odseku 1 musí konať činnú ...

§ 40
Volebné obdobie
(1)

Sudcovia z povolania sú volení na dobu desiatich rokov.

(2)

Sudcovia z ľudu sú volení na dobu štyroch rokov.

(3)

Volebné obdobie sa začína dňom zvolenia.

(4)

Sudcovia vojenských súdov a vojenskí sudcovia Najvyššieho súdu Československej socialistickej ...

§ 41
Počet sudcov
(1)

Počet sudcov z povolania na okresných a krajských súdoch a na najvyšších súdoch republík ustanovuje ...

(2)

Počet sudcov z povolania na vojenských súdoch určuje minister národnej obrany.

(3)

Počet sudcov na Najvyššom súde Československej socialistickej republiky ustanovuje Predsedníctvo ...

(4)

Počet sudcov z ľudu ustanovujú predsedovia (náčelníci) príslušného súdu, a to tak, aby jednotliví ...

§ 42
Sľub
(1)

Zrušený od 20. 9. 1990.

(2)

Bez zloženia sľubu nemôže sudca vykonávať svoju funkciu. Odmietnutie zloženia sľubu má za následok ...

(3)

Zloženie sľubu sa neopakuje, ak bol sudca zvolený znovu alebo do inej sudcovskej funkcie.

(4)

Sľub skladajú:

a)

sudcovia z povolania súdov republík do rúk predsedu národnej rady,

b)

sudcovia Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky a sudcovia z povolania vojenských ...

c)

sudcovia z ľudu okresných a krajských súdov do rúk predsedu národného výboru, ktorý ich zvolil, ...

d)

sudcovia z ľudu vojenských súdov do rúk náčelníka súdu.

Druhý oddiel
Voľby sudcov

§ 43
(1)

Zrušený od 20. 9. 1990.

(2)

Zrušený od 20. 9. 1990.

(3)

Sudcov z ľudu súdov republík volia a odvolávajú národné výbory podľa zákonov národných rád. ...

(4)

Sudcov z ľudu vojenských súdov volia a odvolávajú zhromaždenia príslušníkov ozbrojených síl ...

§ 44
(1)

Predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky volí Federálne ...

(2)

Zrušený od 14. 12. 1988.

(3)

Predsedu a podpredsedu najvyššieho súdu republiky volí národná rada zo sudcov zvolených pre tento ...

(4)

Predsedov kolégií a predsedov senátov Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky, ...

(5)

Predsedov krajských súdov, ich námestníkov, ako aj predsedov okresných súdov a ich námestníkov ...

(6)

Predsedov senátov krajských a okresných súdov ustanovuje predseda príslušného krajského súdu ...

(7)

Náčelníkov vyšších vojenských súdov, vojenských obvodových súdov a ich zástupcov, predsedov ...

§ 44a
(1)

O odvolaní a uvoľnení sudcu z funkcie uvedenej v § 44 rozhoduje orgán, ktorý sudcu zvolil, prípadne ...

(2)

Do funkcií uvedených v § 44 ods. 1 a 3 sú sudcovia volení a z nich odvolávaní, prípadne uvolňovaní ...

Tretí a štvrtý oddiel (§ 45 až 48) - Zrušené od 1. 1. 1970.

PIATA HLAVA
POSTAVENIE SUDCOV

§ 49
Základné povinnosti sudcov
(1)

Sudcovia sú povinní pri výkone svojej funkcie zachovávať zákony i iné právne predpisy, vykladať ...

(2)

Sudcovia sú povinní využívať svoje znalosti a skúsenosti na politickú a výchovnú činnosť ...

(3)

Sudcovia sú tiež povinní zachovávať v úradných veciach mlčanlivosť, a to i po zániku sudcovskej ...

(4)

Sudcovia sú povinní svoje povinnosti svedomite vykonávať a vystríhať sa pri výkone svojej funkcie ...

§ 50
- Zrušený od 1. 1. 1970.
Zánik sudcovskej funkcie
§ 51
Odvolanie zo sudcovskej funkcie
(1)

Sudca môže byť z funkcie uvedenej v § 43 ods. 1 a 2 odvolaný pred uplynutím funkčného obdobia, ...

a)

závažným spôsobom porušuje svoje sudcovské povinnosti,

b)

jeho zdravotný stav mu nedovoľuje riadne vykonávať sudcovské povinnosti,

c)

dosiahol 65 rokov.

(2)

Návrh na odvolanie sudcu z funkcie môže tiež podať minister spravodlivosti príslušnej republiky, ...

(3)

Sudca z povolania vojenského súdu a vojenský sudca Najvyššieho súdu Československej socialistickej ...

(4)

Postup pri odvolávaní sudcu z ľudu vojenského súdu upraví minister národnej obrany.

(5)

Funkcia, do ktorej bol sudca zvolený alebo ustanovený, zaniká dňom, keď mu bolo doručené rozhodnutie ...

§ 52
Uvoľnenie zo sudcovskej funkcie
(1)

Sudca môže byť na svoju žiadosť zo sudcovskej funkcie uvoľnený, ak ju nemôže trvale vykonávať ...

(2)

Pred rozhodnutím orgánu uvedeného v § 44a o uvoľnení sudcu z funkcie treba si vyžiadať stanovisko ...

(3)

Funkcia, do ktorej bol sudca zvolený alebo ustanovený, zaniká dňom, keď mu bolo doručené rozhodnutie ...

§ 53
(1)

Sudca stráca svoju funkciu tiež dňom právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený pre trestný ...

(2)

Sudca z povolania vojenského súdu a vojenský sudca Najvyššieho súdu Československej socialistickej ...

§ 54
Podmienky trestného stíhania
§ 55
Dočasné pozbavenie výkonu funkcie
(1)

Sudca, ktorý je trestne stíhaný, alebo na ktorého bol podaný návrh na odvolanie z funkcie, môže ...

(2)

O dočasnom pozbavení výkonu sudcovskej funkcie rozhoduje:

a)

predseda súdu, ak ide o sudcu príslušného súdu,

b)

predseda krajského súdu, ak ide o predsedu okresného súdu alebo jeho námestníka,

c)

minister spravodlivosti príslušnej republiky, ak ide o predsedu krajského súdu alebo jeho námestníka, ...

d)

minister národnej obrany, ak ide o sudcu vojenského súdu.

(3)

Orgán, ktorý začal trestné konanie proti sudcovi, upovedomí o tom predsedu (náčelníka) príslušného ...

§ 56
(1)

Sudcovská funkcia je verejnou funkciou. Na vzťahy vyplývajúce z výkonu sudcovskej funkcie vzťahujú ...

(2)

Platové pomery sudcov z povolania upraví minister spravodlivosti po dohode s ministrom práce a sociálnych ...

§ 56a

Sudcovia z povolania vojenských súdov a vojenskí sudcovia Najvyššieho súdu Československej socialistickej ...

Osobitná úprava výkonu funkcie sudcov z povolania
§ 57
(1)

V záujme zabezpečenia riadneho plnenia úloh súdnictva možno sudcu z povolania dočasne prideliť ...

a)

na využitie skúseností ústrednému orgánu poverenému správou súdov,

b)

na výkon sudcovskej činnosti na súd vyššieho stupňa,

c)

na výkon sudcovskej činnosti na okresnom súde (vojenskom obvodovom súde) v obvode krajského súdu ...

d)

na výkon sudcovskej činnosti na inom okresnom súde (vojenskom obvodovom súde) v obvode krajského ...

(2)

Pokiaľ sudca s pridelením nesúhlasí, nesmie doba pridelenia presahovať dva kalendárne mesiace ...

(3)

Aj keď súhlasí sudca s pridelením presahujúcim dobu uvedenú v odseku 2, nesmie s výnimkou pridelenia ...

§ 58
Pridelenie vykonáva
a)

minister spravodlivosti príslušnej republiky, ak ide o pridelenie na ministerstvo spravodlivosti alebo ...

b)

minister národnej obrany, ak ide o sudcov vojenských súdov,

c)

predseda Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky po dohode s ministrom spravodlivosti ...

d)

predseda krajského súdu v ostatných prípadoch; ak sudca s pridelením nesúhlasí, možno ho prideliť ...


§ 59 až 61
§ 62
Kárna zodpovednosť sudcov z povolania

Sudca z povolania môže byť kárne stíhaný, ak poruší svoje sudcovské povinnosti alebo ak sa ...

Justiční čakatelia
§ 62a
(1)

Justiční čakatelia sa pripravujú na budúci výkon sudcovskej činnosti. Sú oprávnení vykonávať ...

(2)

Justiční čakatelia sú povinní, a to aj po skončení praxe, zachovávať mlčanlivosť vo veciach, ...

(3)

Justičným čakateľom na vojenskom súde sa môže stať iba vojak v činnej službe.

(4)

Justičný čakateľ skladá pri nástupe do práce rovnaký sľub ako sudca (§ 42).

§ 62b
Prax justičných čakateľov

Účelom praxe je vyškoliť justičných čakateľov pre ich budúcu činnosť. Prax justičných čakateľov ...

§ 62c
Odborná justičná skúška

Po skončení praxe sú justiční čakatelia povinní podrobiť sa odbornej justičnej skúške, účelom ...

§ 62d
(1)

Na justičných čakateľov vzťahujú sa primerane obdobné ustanovenia § 56 a 56a.

(2)

Podrobné predpisy o praxi justičných čakateľov a odbornej justičnej skúške vydá minister spravodlivosti ...

Niektoré ustanovenia o postavení sudcov z ľudu
§ 63
Povolávanie na súdne pojednávanie
(1)

Sudcovia sa povolávajú na výkon sudcovskej funkcie na dobu neprevyšujúcu 12 dní v roku; predĺženie ...

(2)

Sudcovia vojenských súdov a vojenského kolégia Najvyššieho súdu Československej socialistickej ...

§ 64
Náhrada mzdy za dobu vykonávania sudcovskej funkcie
(1)

Sudcom, ktorí sú v pracovnom pomere, patrí za dobu, po ktorú vykonávajú sudcovskú funkciu alebo ...

(2)

Sudcom, ktorí nie sú v pracovnom pomere, nahradzuje ušlý zárobok za dobu výkonu sudcovskej funkcie ...

(3)

Štát uhradzuje sudcom hotové výdavky, ktoré vzniknú vykonávaním sudcovskej funkcie alebo iných ...

(4)

Sudcom z ľudu prislúcha okrem náhrady hotových výdavkov a ušlého zárobku za každý deň pojednávania ...

§ 65
Zachovanie nárokov v nemocenskom poistení a sociálnom zabezpečení
(1)

Sudcovia nemôžu byť vykonávaním sudcovskej funkcie alebo iných povinností s touto funkciou spojených ...

(2)

Úraz, ktorý sudca utrpí pri výkone sudcovskej funkcie alebo iných povinností s touto funkciou ...

§ 66
Pracovné voľno na vykonávanie sudcovskej funkcie
(1)

Podniky a ostatné organizácie sú povinné poskytovať sudcom pracovné voľno na vykonávanie sudcovskej ...

(2)

V ozbrojených silách a v ozbrojených zboroch sú príslušní velitelia povinní umožňovať sudcom ...

ŠIESTA HLAVA
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


§ 67 až 69
§ 70
Odborná justičná skúška, sudcovská skúška, jednotná sudcovská skúška, jednotná sudcovská <span class="shorten">...</span>
§ 71
(1)

Správa súdov je povinná zaradiť sudcu z povolania, ktorý nebol po skončení volebného obdobia ...

(2)

Ak nemožno pre nedostatok voľných pracovných miest urobiť opatrenie podľa odseku 1, je správa ...

(3)

Ak sa nepodarilo sudcu z povolania, ktorý nebol znova zvolený, zaradiť na pracovné miesto ani podľa ...

(4)

Ustanovenie odseku 3 platí tiež, ak bol sudca odvolaný z funkcie podľa § 51, vyrovnanie platu mu ...

(5)

Ak bol sudca odvolaný alebo uvoľnený z funkcie podľa § 44, alebo ak bol podľa tohto ustanovenia ...

(6)

Ustanovenia odsekov 1 až 5 nevzťahujú sa na sudcov vojenských súdov a na vojenských sudcov Najvyššieho ...

§ 72
(1)

Sudcovia z povolania, ktorí sú v čase svojho funkčného obdobia povolaní podľa branného zákona ...

(2)

Za brannej pohotovosti štátu upraví spôsob doplňovania sudcov vojenských súdov a vojenských ...

§ 72a
(1)

Vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch možno navrhnúť a zvoliť za sudcu z povolania ...

(2)

Výnimočne môžu byť zvolení za sudcov z povolania doterajší sudcovia z povolania bez ukončeného ...

§ 73
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon č. 62/1961 Zb. o organizácii súdov a vládne nariadenie č. 63/1961 Zb., ktorým ...

§ 74

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Článok 2

Do doby, kým budú ustanovené sídla a obvody súdov zákonmi národných rád (§ 33 ods. 3), ostáva ...

Čl. II

Sudcom Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky a sudcom najvyšších súdov republík, ...

Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Lenárt v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore