Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70726
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) 358/2015 účinný od 01.01.2016


Platnosť od: 09.12.2015
Účinnosť od: 01.01.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Finančné právo, Obchodné právo, Štátna správa, Rozpočtové právo, Národné hospodárstvo, Územná samospráva, Štátna hospodárska politika, Investovanie, Obchodné záväzkové vzťahy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD1 DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 358/2015 s účinnosťou od 01.01.2016

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon sa vzťahuje na ochranu hospodárskej súťaže v oblasti štátnej pomoci.1)

(2)

Tento zákon upravuje

a)
základné práva a povinnosti poskytovateľa štátnej pomoci a poskytovateľa minimálnej pomoci2) ...
b)
základné práva a povinnosti príjemcu štátnej pomoci a príjemcu minimálnej pomoci (ďalej len ...
c)
výkon štátnej správy v oblasti poskytovania štátnej pomoci a minimálnej pomoci (ďalej len „pomoc“). ...
§ 2
Koordinátor pomoci
(1)

Koordinátorom pomoci je Protimonopolný úrad Slovenskej republiky.

(2)

Koordinátor pomoci plní tieto úlohy:

a)
vypracováva stanoviská k schémam pomoci vrátane ich dodatkov z hľadiska dodržiavania pravidiel ...
b)
vypracováva stanoviská k návrhom na poskytnutie pomoci ad hoc,
c)
registruje schémy minimálnej pomoci,
d)
zabezpečuje metodickú činnosť a konzultačnú činnosť v oblasti pomoci,
e)
zabezpečuje spoluprácu pri schvaľovaní poskytovania novej štátnej pomoci medzi poskytovateľmi ...
f)
zabezpečuje spoluprácu s Európskou komisiou na úseku vybavovania sťažností tretích strán,
g)
zabezpečuje školenia a šírenie informácií v oblasti pomoci,
h)
vypracováva súhrnnú správu o poskytnutej štátnej pomoci za predchádzajúci kalendárny rok,
i)
zabezpečuje spoluprácu s Európskou komisiou pri príprave právne záväzných aktov Európskej únie ...
j)
vypracováva stanoviská k návrhom právnych predpisov Slovenskej republiky z hľadiska dodržiavania ...
(3)

Koordinátor pomoci plní aj iné úlohy neuvedené v odseku 2, ktoré pre koordinátora pomoci vyplývajú ...

§ 3
Základné pravidlá pre poskytovanie štátnej pomoci
(1)

Štátnu pomoc možno poskytnúť podľa osobitných predpisov upravujúcich príslušné opatrenia ...

(2)

Štátnu pomoc podľa odseku 1 možno poskytnúť najmä na tieto účely:

a)
na rozvoj regiónov,
b)
pre malý podnik a stredný podnik,
c)
na uľahčenie prístupu k financovaniu pre malý podnik a stredný podnik,
d)
na výskum, vývoj a inovácie,
e)
na podporu vzdelávania,
f)
na podporu zamestnanosti,
g)
pre znevýhodnených zamestnancov a zamestnancov so zdravotným postihnutím,
h)
na ochranu životného prostredia,
i)
na náhradu škody spôsobenej určitými prírodnými katastrofami,
j)
na širokopásmové infraštruktúry,
k)
na kultúru a zachovanie kultúrneho dedičstva,
l)
na športové a multifunkčné rekreačné infraštruktúry,
m)
na miestne infraštruktúry,
n)
na podporu poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a vidieckych oblastí,
o)
na podporu dopravy,
p)
na uľahčenie zatvorenia uhoľných baní neschopných konkurencie,
q)
na podporu rizikových finančných investícií,
r)
na podporu rybného hospodárstva,
s)
na účel neuvedený v písmenách a) až r), ak tak ustanovila Rada Európskej únie.5)
(3)

Štátnu pomoc možno tiež poskytnúť na účely podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská ...

§ 4
Základné pravidlá pre poskytovanie minimálnej pomoci

Minimálnu pomoc možno poskytnúť podľa osobitných predpisov upravujúcich príslušné opatrenia ...

§ 5
Poskytovateľ a príjemca
(1)

Poskytovateľom je ten, kto vykonal právny úkon oprávňujúci príjemcu na získanie pomoci. Na účely ...

(2)

Príjemcom je ten, kto vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na právnu formu a spôsob financovania ...

(3)

Ak v individuálnom prípade nie je zo všetkých okolností opatrenia pomoci zrejmé, kto je poskytovateľ, ...

§ 6
Formy pomoci
(1)

Priamou formou pomoci je poskytnutie výhody príjemcovi v peňažných prostriedkoch, a to

a)
dotácia alebo grant,
b)
príspevok,
c)
úhrada úrokov alebo časti úrokov z úveru,
d)
úhrada časti úveru,
e)
návratná finančná výpomoc poskytnutá za výhodnejších podmienok, ako sú trhové podmienky,
f)
zvýšenie základného imania spôsobom, ktorý nie je v súlade s trhovými podmienkami,
g)
iná forma pomoci neuvedená v písmenách a) až f).
(2)

Nepriamou formou pomoci je poskytnutie výhody príjemcovi v nepeňažnej forme, a to

a)
štátna záruka alebo banková záruka poskytnutá za výhodnejších podmienok, ako sú trhové podmienky, ...
b)
úľava na dani,
c)
úľava na penále, pokute, sankčnom úroku alebo na iných sankciách,
d)
predaj nehnuteľného majetku štátu, vyššieho územného celku alebo obce za cenu nižšiu, ako ...
e)
poradenská služba poskytnutá bezplatne alebo za čiastočnú úhradu,
f)
odklad platenia dane alebo povolenie zaplatenia dane v splátkach za výhodnejších podmienok, ako ...
g)
iná forma pomoci neuvedená v písmenách a) až f).
§ 7
Schéma pomoci
(1)

Schéma pomoci je záväzný dokument, ktorý komplexne upravuje poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom. ...

(2)

Návrh schémy pomoci vypracováva poskytovateľ. Schému pomoci možno zmeniť len dodatkom k schéme ...

(3)

Poskytovateľ môže v schéme pomoci poveriť inú právnickú osobu, aby v jeho mene vykonávala niektoré ...

(4)

Poskytovateľ je povinný zaslať návrh schémy pomoci vrátane každého návrhu dodatku k schéme ...

(5)

Schéma štátnej pomoci musí obsahovať právny základ pre poskytnutie štátnej pomoci, ktorým ...

a)
pravidiel kumulácie pomoci, ak sa pomoc má poskytnúť na rovnaké oprávnené náklady z rôznych ...
b)
pravidla, že individuálna štátna pomoc8) sa nemôže poskytnúť príjemcovi, voči ktorému sa ...
c)
stimulačného účinku,9)
d)
rozsahu oprávnených nákladov a intenzity štátnej pomoci podľa osobitných predpisov pre štátnu ...
e)
podmienky, že štátna pomoc sa poskytne v súlade s osobitnými predpismi pre štátnu pomoc,4)
f)
všetkých skutočností potrebných na komplexnú úpravu poskytovania štátnej pomoci.
(6)

Schéma minimálnej pomoci musí obsahovať právny základ pre poskytnutie minimálnej pomoci, ktorým ...

a)
pravidiel kumulácie pomoci, ak sa pomoc má poskytnúť z rôznych verejných zdrojov,
b)
pravidla, že minimálna pomoc sa nemôže poskytnúť príjemcovi, voči ktorému sa uplatňuje vrátenie ...
c)
výšky minimálnej pomoci podľa osobitného predpisu pre minimálnu pomoc,2)
d)
podmienky, že minimálna pomoc sa poskytne v súlade s osobitnými predpismi pre minimálnu pomoc,
e)
všetkých skutočností potrebných na komplexnú úpravu poskytovania minimálnej pomoci.
(7)

Vzor schém pomoci uverejňuje koordinátor pomoci na webovom sídle štátna pomoc.

(8)

Ak sa pomoc poskytuje prostredníctvom finančných nástrojov,10) schéma pomoci a povinnosť dodržiavania ...

(9)

Za schému pomoci možno považovať aj osobitný predpis, ak z jeho obsahu vyplýva, že je schémou ...

(10)

Schéma pomoci nadobúda platnosť dňom uverejnenia v Obchodnom vestníku alebo dňom jej uverejnenia ...

(11)

Ak osobitný predpis11) neustanovuje inak, schéma pomoci nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti ...

§ 8
Základné pravidlá poskytovania pomoci ad hoc
(1)

Pomocou ad hoc sa rozumie pomoc, ktorá sa neposkytuje podľa schémy pomoci a možno ju poskytnúť, ...

(2)

Pred poskytnutím štátnej pomoci ad hoc je poskytovateľ štátnej pomoci povinný požiadať koordinátora ...

(3)

Pred poskytnutím minimálnej pomoci ad hoc je poskytovateľ minimálnej pomoci povinný požiadať ...

§ 9
Postup pri notifikácii štátnej pomoci
(1)

Štátnu pomoc možno poskytnúť, len ak je schválená Európskou komisiou, ak odsek 3 neustanovuje ...

(2)

Poskytovateľ štátnej pomoci je povinný postupom podľa odsekov 4 a 5 podať pred poskytnutím štátnej ...

(3)

Povinnosť notifikácie sa nevzťahuje na

a)
minimálnu pomoc,2)
b)
schému štátnej pomoci, ktorá je v súlade s osobitnými predpismi pre skupinové výnimky,12)
c)
individuálnu štátnu pomoc8) poskytovanú na základe schém štátnej pomoci,
d)
pomoc ad hoc, ktorá je v súlade s osobitnými predpismi pre skupinové výnimky12) alebo s osobitnými ...
(4)

Notifikáciu predkladá poskytovateľ štátnej pomoci koordinátorovi pomoci. Obsah a forma notifikácie ...

(5)

Koordinátor pomoci posúdi súlad predloženej notifikácie s osobitnými predpismi pre štátnu pomoc, ...

(6)

Koordinátor pomoci je pri posudzovaní notifikácie oprávnený vyžiadať od príslušných poskytovateľov ...

§ 10
Vymáhanie neoprávnenej štátnej pomoci na základe rozhodnutia Európskej komisie
(1)

Príjemca, ktorému sa podľa rozhodnutia Európskej komisie poskytla neoprávnená štátna pomoc, ...

(2)

Rozhodnutie Európskej komisie o neoprávnenej štátnej pomoci je priamo vykonateľné voči príjemcovi ...

(3)

Na základe rozhodnutia Európskej komisie o neoprávnenej štátnej pomoci a na základe podnetu koordinátora ...

(4)

Ak z rozhodnutia Európskej komisie nevyplýva výška neoprávnenej štátnej pomoci alebo označenie ...

(5)

Spory o právomoc na vydanie rozhodnutia podľa odseku 4 rozhoduje koordinátor pomoci. Na takéto rozhodovanie ...

(6)

Ak poskytovateľ štátnej pomoci, ktorý nie je ústredným orgánom štátnej správy, nepodá návrh ...

Centrálny register
§ 11
(1)

Centrálny register je informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje údaje o poskytnutej pomoci ...

(2)

Údaje o poskytnutej pomoci zaznamenáva do centrálneho registra formou vzdialeného prístupu16) príslušný ...

§ 12
(1)

Poskytovateľ štátnej pomoci je povinný do centrálneho registra zaznamenávať údaje o poskytnutej ...

(2)

Údaje podľa odseku 1 sú verejne prístupné.

(3)

Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje rovnako na vykonávateľa schémy, ak zaznamenáva údaje do ...

§ 13
(1)

Poskytovateľ minimálnej pomoci je povinný do centrálneho registra zaznamenávať údaje o poskytnutej ...

a)
základné identifikačné údaje o príjemcovi minimálnej pomoci, a to obchodné meno, sídlo, identifikačné ...
b)
názov schémy minimálnej pomoci, ak sa minimálna pomoc poskytuje na základe schémy pomoci,
c)
cieľ a formu poskytnutia minimálnej pomoci,
d)
trojmiestny kód hlavnej činnosti príjemcu podľa štatistickej klasifikácie SK NACE Rev. 2,20)
e)
výšku poskytnutej minimálnej pomoci zaokrúhlenú na eurocenty,
f)
deň poskytnutia minimálnej pomoci.
(2)

Poskytovateľ minimálnej pomoci je povinný údaje podľa odseku 1 zaznamenať do centrálneho registra ...

(3)

Poskytovateľ minimálnej pomoci je povinný pred poskytnutím minimálnej pomoci overiť v centrálnom ...

a)
prekročeniu limitu minimálnej pomoci jedinému podniku,19)
b)
prekročeniu limitu minimálnej pomoci v sektore poľnohospodárstva a v sektore rybného hospodárstva, ...
(4)

Údaje podľa odseku 1 sú verejne prístupné.

(5)

Povinnosť podľa odsekov 1 až 3 sa vzťahuje rovnako na vykonávateľa schémy, ak zaznamenáva údaje ...

(6)

Ak koordinátor pomoci zistí, že poskytovateľ minimálnej pomoci alebo vykonávateľ schémy nesplnil ...

§ 14
Kontrola
(1)

Pri kontrole poskytnutej štátnej pomoci je príjemca štátnej pomoci povinný

a)
preukázať poskytovateľovi štátnej pomoci použitie prostriedkov štátnej pomoci a oprávnenosť ...
b)
umožniť poskytovateľovi štátnej pomoci vykonanie kontroly
1.
použitia prostriedkov štátnej pomoci,
2.
oprávnenosti vynaložených nákladov,
3.
dodržania podmienok poskytnutia štátnej pomoci.
(2)

Koordinátor pomoci je oprávnený u poskytovateľa minimálnej pomoci vykonať kontrolu poskytnutia ...

(3)

Ak koordinátor pomoci v priebehu vykonávania kontroly podľa odseku 2 zistí, že minimálna pomoc ...

(4)

Na vykonávanie kontroly podľa odsekov 1 až 3 sa vzťahuje osobitný predpis.22)

§ 15
Pokuty
(1)

Koordinátor pomoci je oprávnený uložiť osobe, ktorá porušila povinnosť podľa § 7 ods. 4, § ...

(2)

Koordinátor pomoci uloží poskytovateľovi alebo vykonávateľovi schémy, ktorý porušil povinnosť ...

(3)

Pri určovaní výšky pokuty sa vychádza z povahy, závažnosti, dĺžky trvania a následkov porušenia ...

(4)

Pri opakovanom porušení tej istej povinnosti možno uložiť pokutu podľa odsekov 1 a 2 opakovane, ...

(5)

Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení. Pokutu možno uložiť ...

(6)

Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.

(7)

Pokuty spravuje koordinátor pomoci podľa osobitného predpisu.23)

(8)

Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

§ 16
Práva a povinnosti pri poskytovaní informácií
(1)

Koordinátor pomoci je povinný predkladať Európskej komisii informácie a správy o poskytnutej pomoci ...

(2)

Koordinátor pomoci je povinný predkladať Európskej komisii ňou požadované informácie v požadovanom ...

(3)

Koordinátor pomoci je oprávnený informácie a správy podľa odsekov 1 a 2 vyžiadať od príslušných ...

(4)

Poskytovateľ štátnej pomoci je povinný do konca februára kalendárneho roka poskytnúť koordinátorovi ...

(5)

Koordinátor pomoci je povinný každoročne do konca mája predložiť vláde Slovenskej republiky ...

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 17
Spoločné ustanovenia
(1)

Ak osobitný predpis neustanovuje inak, žiadosti o poskytnutie pomoci sa podávajú príslušnému ...

(2)

Na poskytnutie pomoci nie je právny nárok. Za poskytnutie pomoci je zodpovedný jej poskytovateľ.

(3)

Ak osobitný predpis neustanovuje inak, pomoc sa poskytuje spravidla na základe zmluvy.

(4)

Zmluva, podľa ktorej sa poskytuje pomoc, musí obsahovať záväzok príjemcu, že dodrží všetky ...

(5)

Ak sa pomoc podľa osobitných predpisov neposkytuje na základe zmluvy, môže poskytovateľ takúto ...

§ 18
Prechodné ustanovenia
(1)

Poskytovateľ minimálnej pomoci je povinný oznámiť poskytnutie minimálnej pomoci za posledný štvrťrok ...

(2)

Príjemca minimálnej pomoci je povinný oznámiť prijatie minimálnej pomoci podľa doterajšieho ...

(3)

Na účely čerpania finančných prostriedkov z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka ...

§ 19
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 434/2001 Z. z., zákona ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...

1.

V § 41 ods. 4 sa slová „§ 26 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších ...

2.

V § 45 ods. 2 sa slová „§ 26 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4eaaa znie:

„4eaaa) § 10 zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci ...

Čl. III

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy ...

1.

V § 7 ods. 1 sa za slovom „spoločnosti“ vypúšťa čiarka a slová „koordináciu štátnej ...

2.

Za § 40x sa vkladá § 40y, ktorý znie:

„§ 40y (1) Pôsobnosť Ministerstva financií Slovenskej republiky v oblasti koordinácie štátnej ...

Čl. IV

Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 13 ods. 4 prvá veta znie: „Ak investičná pomoc podlieha oznamovacej povinnosti podľa osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 24aa znie:

„24aa) § 2 zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a ...

2.

V § 13a ods. 2 sa vypúšťajú slová „a následne postupom podľa osobitného predpisu23) požiada ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Andrej Kiska v. r. Peter Pellegrini v. r. Robert Fico v. r.

Poznámky

 • 1)  Článok 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
 • 2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 360/2012 z 25. apríla 2012 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy ...
 • 3)  Napríklad zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 4)  Napríklad čl. 107 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, nariadenie Európskeho parlamentu a ...
 • 5)  Čl. 109 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
 • 6)  Čl. 107 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
 • 7)  Napríklad zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 8)  Napríklad čl. 2 ods. 14 písm. ii) nariadenia (EÚ) č. 651/2014, čl. 2 ods. 12 písm. b) nariadenia ...
 • 9)  Napríklad čl. 6 nariadenia (EÚ) č. 651/2014, čl. 6 nariadenia (EÚ) č. 702/2014.
 • 10)  Čl. 2 ods. 11 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.Čl. 2 písm. p) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ...
 • 11)  Čl. 9 nariadenia (EÚ) č. 702/2014.Čl. 2 písm. p) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, ...
 • 12)  Nariadenie (EÚ) č. 651/2014.Nariadenie (EÚ) č. 702/2014.Nariadenie (EÚ) č. 1388/2014 zo 16. decembra ...
 • 13)  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách ...
 • 14)  Napríklad nariadenie Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie ...
 • 15)  Čl. 9 nariadenia (ES) č. 794/2004.
 • 16)  § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene ...
 • 17)  Napríklad čl. 9 nariadenia (EÚ) č. 651/2014, čl. 9 nariadenia (EÚ) č. 702/2014.
 • 18)  Napríklad Príloha I nariadenia (EÚ) č. 651/2014, Príloha I nariadenia (EÚ) č. 702/2014.
 • 19)  Napríklad čl. 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1407/2013, čl. 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1408/2013. ...
 • 20)  § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej ...
 • 21)  Príloha nariadenia (EÚ) č. 1408/2013.
 • 22)  Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 23)  Zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 24)  Čl. 27 nariadenia Rady (EÚ) 2015/1589 z 13. júla 2015 stanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore