Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71951
Dôvodové správy: 2566
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
07.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov 357/2020 účinný od 01.01.2021


Platnosť od: 11.12.2020
Účinnosť od: 01.01.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Školstvo a vzdelávanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov 357/2020 účinný od 01.01.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 357/2020 s účinnosťou od 01.01.2021

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov

K predpisu 357/2020, dátum vydania: 11.12.2020

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Všeobecná časť

Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vytvoril v Slovenskej republike ucelený a prehľadný spoločný legislatívny rámec pre problematiku uznávania dokladov o vzdelaní a uznávanie odborných kvalifikácií. Zároveň predstavuje transpozíciu smernice 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/55/EÚ z 20. novembra 2013, ktorou sa mení smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (nariadenie o IMI) (Ú.v. EÚ L 255, 30.9.2005).

Návrh zákona reaguje na výzvu Európskej komisie na odstránenie niektorých nedostatkov uvedených v odôvodnenom stanovisku č. 2018/2304 C(2019) 8498 final z 27. novembra 2019. Ide najmä o odstránenie nesúladu, ktorý vyplynul z nesprávneho prekladu niektorých častí článkov smernice v slovenskom jazyku a iných úradných jazykoch EU, v časti týkajúcich sa nadobudnutých práv pre občanov EU pre výkon zdravotníckeho regulovaného povolania lekár, zubný lekár, sestra, farmaceut, pôrodná asistentka ako aj pre regulované povolanie architekt, v spresnení pravidiel voľného poskytovania služieb a možnosti preskúmať odbornú kvalifikáciu na účely poskytovania služieb. Slovenská republika pristúpila k spresneniu dotknutých transpozičných ustanovení v samotnom zákone ako aj v zákone č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

Materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, vplyv na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, vplyvy na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti ani na služby verejnej správy pre občana.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi a s právom Európskej únie.

 

B. Osobitná časť

K Čl. I

K bodu 1

Navrhovanou úpravou sa mení definícia regulovaného povolania. Za regulované povolania sa považujú iba tie povolania, pre ktoré zákonom ustanovené kvalifikačné požiadavky špecifickej odbornej prípravy, ktorá môže byť vyjadrená buď dokladom o vzdelaní v špecifikovanom príslušnom odbore, ktorým sa získava odborná kvalifikácia, požiadavkou na osvedčenie o odbornej spôsobilosti (t.j. autorizácia, certifikát a iné) alebo kombináciou uvedených požiadaviek, pri ktorých môže byť vyjadrená aj podmienka praxe. Ak dokladom o vzdelaní nie je potvrdená osobitná príprava na povolanie, t. j. príprava špeciálne pre daný druh povolania, a na výkon povolania sa nevyžaduje ani osvedčenie o odbornej spôsobilosti, nie je možné tento doklad o vzdelaní považovať za kvalifikačnú podmienku, ktorá by spĺňala požiadavky v zmysle odbornej prípravy na regulované povolania ustanovené smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií v platnom znení (ďalej len „smernica 2005/36/ES v platnom znení“). Za regulované povolania sa nepovažujú tie povolania, alebo skupina povolaní, kde nie je ustanovený špecifický kvalifikačný predpoklad s obsahom požadovaného vzdelania, a kde kvalifikačný predpoklad je vyjadrený len ako stupeň vzdelania bez uvedenia študijného odboru alebo vyjadrený len stupňom vzdelania s uvedením študijného odboru alebo skupiny študijných odborov, ktoré však nie je možné považovať za regulované vzdelávanie, vzhľadom na to, že nepredstavujú odbornú prípravu pre špecifické povolanie. Ide napríklad o vzdelanie v odboroch právo, ekonomika a sociálne vedy.

Pracovné pozície, pre ktoré sa vyžaduje len stupeň vzdelania, ako napr. povolania v štátnej službe a povolania pri výkone práce vo verejnom záujme, sa nepovažujú za regulované povolania, tak isto ako tie povolania, pre ktoré je ustanovená kvalifikačná požiadavka na študijný odbor v oblasti ekonómie, práva alebo sociálnych vied a žiadna iná kvalifikačná požiadavka, ktorá by predstavovala odbornú prípravu na dané povolanie.

V takýchto prípadoch nejde o požiadavku podľa smernice 2005/36/ES v platnom znení, ale o článok 45 Zmluvy o fungovaní EU, ktorým sa zabezpečuje voľný pohyb pracovníkov t.j. uchádzanie sa o skutočne ponúkané miesto. Vymedzenie študijných odborov, ktorých sa táto podmienka týka, vychádzalo zo stanoviska Európskej komisie č. COM(2010)373 - Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov - Potvrdenie významu voľného pohybu pracovníkov: práva a významné trendy. Keďže však nemusí ísť len o študijný odbor v uvedených oblastiach a naopak, pokiaľ existuje okrem študijného odboru v oblasti ekonómie, práva alebo sociálnych vied aj iná kvalifikačná podmienka špecifická pre dané povolanie, ide o regulované povolanie, uvedenie príkladov oblastí vzdelávania, ktoré sa nepovažujú za regulované vzdelávanie, sa vypúšťa z ustanovení zákona.

K bodu 2

Legislatívno-technická úprava, vzhľadom na zmenu zákona, na ktorý sa odkazuje.

K bodu 3

Navrhovanou právnou úpravou sa zabezpečuje súlad s čl. 10 smernice 2005/36/ES v platnom znení. Ustanovením sa definuje všeobecný systém uznávania, ktorý sa uplatňuje na všetky povolania, okrem tých na ktoré sa vzťahuje automatický systém uznávania odborných kvalifikácií. Pri posudzovaní dokladov o vzdelaní v rámci všeobecného systému ide v prvom rade o porovnávanie obsahu a rozsahu vzdelania.

K bodu 4

Navrhovanou právnou úpravou doplnením ustanovenia § 18, ktorým sa transponujú podmienky automatického systému uznávania odborných kvalifikácií pre regulované povolania lekár, zubný lekár, sestra, farmaceut a pre regulované povolanie pôrodná asistentka sa zabezpečí, že sa uvedú všetky možnosti získania dokladu o odbornej kvalifikácii pre regulované povolanie pôrodná asistentka. Doklady o odbornej kvalifikácii pre pôrodnú asistentku je možné získať tromi spôsobmi, pričom možnosti získania dokladov o odbornej kvalifikácii si rovnocenné a splnením podmienok uvedených v jednotlivých kritériách sa preukazuje odborná kvalifikácia na výkon povolania pôrodná asistentka. Predložením dokladu o odbornej kvalifikácii pre pôrodnú asistentku, ak tento doklad spĺňa jedno z uvedených kritérií, je možné uznať odbornú kvalifikáciu automatickým systémom uznávania odbornej kvalifikácie. Predmetná úprava zabezpečí súlad s čl. 41 smernice 2005/36/ES v platnom znení.

K bodu 5

Nadobudnuté práva umožňujú držiteľom dokladov o vzdelaní z členských štátov, ktorí nemôžu preukázať absolvovanie zosúladeného vzdelania pre sektorové povolania dokladom o vzdelaní uvedenom v zozname regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania, avšak napriek tomu majú právo vykonávať dané regulované povolanie v domovskom štáte, prístup k automatickému uznaniu odbornej kvalifikácie v inom členskom štáte.

Navrhovaná úprava pokrýva všetky prípady, kedy sa na držiteľa dokladu majú uplatňovať nadobudnuté práva, t.j. ak držiteľ dokladu neabsolvoval zosúladené vzdelávanie, avšak je oprávnený a aktívne vykonáva dané regulované povolanie v domovskom členskom štáte; ak sa doklad o vzdelaní nenachádza v zozname regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania, avšak napriek tomu domovský štát potvrdí, že oprávňuje jeho držiteľa vykonávať dané regulované povolanie na jeho území; prípadne ďalšie špecifické podmienky uplatnenia nadobudnutých práv pre jednotlivé sektorové povolania uvedené v nasledujúcich ustanoveniach zákona. Tým sa zabezpečuje súlad s článkom 23 ods. 6 smernice 2005/36/ES v platnom znení.

K bodom 6, 7, 9, 16 a 18

V uvedených bodoch sa ustanovujú všeobecné podmienky uplatnenia si nadobudnutých práv na základe referenčných dátumov uvedených pre konkrétne členské štáty v zozname regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania. Z dôvodu zavedenia viacnásobných referenčných dátumov pri jednotlivých dokladoch o odbornej kvalifikácii pre to isté povolanie zo strany niektorých členských štátov a potreby sprehľadnenia, sa uvedenie

dátumov priamo v ustanoveniach zákona nahrádza odkazom na zoznam regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania, kde aktuálne platné referenčné dátumy už obsiahnuté.

K bodu 8

Navrhovanou právnou úpravou sa zabezpečuje súlad s čl. 33 ods. 1 smernice 2005/36/ES v platnom znení. Ide o špecifikáciu podmienok uplatňovania nadobudnutých práv pre povolanie sestra, ktoré je možné si uplatniť iba v tých prípadoch, ak výkon povolania v rámci požadovaných rokov praxe zahŕňal aj špecifické činnosti, ktoré v súčasnosti obsiahnuté v zosúladenej odbornej príprave, avšak v čase získania dokladu o odbornej kvalifikácii tieto činnosti neboli obsahom odbornej prípravy.

K bodu 10

Zosúlaďujú sa referenčné dátumy pri konkrétnych členských štátoch s dátumami uvedenými v zozname regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania pre špecifické prípady uplatňovania nadobudnutých práv. Navrhovanou právnou úpravou sa zabezpečuje zosúladenie so smernicou 2005/36/ES v platnom znení, kde sa v tomto prípade na uznanie odbornej kvalifikácie na výkon regulovaného povolania „zubný lekár“ v smernici 2005/36/ES v platnom znení požaduje doklad o vzdelaní na výkon regulovaného povolania „lekár“.

K bodu 11, 12 až 15

Navrhovanou právnou úpravou sa spresňujú špecifické podmienky uplatňovania si princípu nadobudnutých práv pre povolanie zubný lekár v členských štátoch Španielsko a Taliansko. Úprava odstraňuje nedostatok spôsobený rozdielnym znením príslušného ustanovenia smernice 2005/36/ES v platnom znení v slovenskom a anglickom jazyku, čím sa zabezpečuje, že v špecifickom prípade sa pri povolaní zubný lekár upustiť od požiadavky vykonania skúšky odbornej spôsobilosti, ak členský štát vydá potvrdenie o minimálne trojročnej rovnocennej príprave pre zubného lekára. Taktiež sa spresňujú dátumy začatia odbornej prípravy v oboch členských štátoch, čím sa zabezpečuje zosúladenie so smernicou 2005/36/ES v platnom znení.

K bodu 17

Ustanovujú sa doteraz chýbajúce špecifické požiadavky na uplatňovanie nadobudnutých práv pre regulované povolanie pôrodná asistentka v tých prípadoch, ak sa odborná príprava uskutočňuje podľa tzv. „typu prípravy II“ to znamená, že odborná príprava je podmienená najskôr získaním odbornej kvalifikácie pre regulované povolanie sestra a až následne odbornou prípravou pre regulované povolanie pôrodná asistentka. Súčasne sa špecifikujú podmienky pre možné nahradenie absencie jednoročnej odbornej praxe, tak ako to vyžaduje čl. 43 smernice 2005/36/ES v platnom znení.

K bodu 19

Úprava sa navrhuje na zabezpečenie súladu s článkami 45 a 49 Zmluvy o fungovaní EÚ, vzhľadom na to, že od žiadateľov sa v súčasnosti požaduje predloženie osvedčených prekladov dokladov o odbornej kvalifikácii pre povolania, na ktoré sa vzťahuje

automatické uznávanie. Z toho dôvodu sa pristúpilo k navrhovanej úprave ustanovenia v tom, že sa vypustila požiadavka úradných prekladov pre doklady o odbornej kvalifikácii, ktorých názvy uvedené v zozname regulovaných povolaní s koordináciou vzdelania. Navrhnutým opatrením sa zabezpečuje zosúladenie aj s čl. 50 ods. 1 smernice 2005/36/ES v platnom znení.

K bodu 20

Navrhovanou úpravou sa zabezpečiť odstránenie požiadavky osvedčenej kópie rozhodnutia vydaného príslušným orgánom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR inému orgánu v SR, ktorý je príslušný na uznanie odbornej kvalifikácie. V súvislosti s odstránením tejto požiadavky na predloženie osvedčenej kópie rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní príslušný orgán na uznanie odbornej kvalifikácie možnosť preveriť na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR, či predmetné rozhodnutie bolo vydané, resp. v rámci výkonu verejnej moci elektronicky môže žiadateľ zaslať elektronický úradný dokument rozhodnutie priamo do elektronickej schránky príslušného orgánu. Odstraňuje sa tým nadbytočná administratívna záťaž na žiadateľa.

K bodu 21

Doplnením súčasnej právnej úpravy sa ohľadom dočasného a príležitostného poskytovania služieb zabezpečuje zosúladenie s čl. 5 ods. 1 smernice 2005/36/ES v platnom znení.

K bodu 22

Navrhovanou úpravou sa docieliť, že na poskytovateľa služieb, na ktorého sa vzťahujú odborné pravidlá (predpisy) priamo spojené s odbornou kvalifikáciou, ktoré upravujú napr. vymedzenie povolania, používanie titulov a závažné zanedbanie povinností súvisiacich s výkonom povolania, sa budú rovnako vzťahovať aj disciplinárne opatrenia, ktoré súvisia s odbornou kvalifikáciou.

K bodu 23

V uvedenom bode sa spresňuje oblasť povolaní, pri ktorých je v rámci dočasného a príležitostného poskytovania služieb potrebné predložiť potvrdenie o neexistencii pozastavenia výkonu povolania v štáte pôvodu. Navrhnutým opatrením sa zabezpečuje zosúladenie s čl. 7 ods. 2 písm. e) smernice 2005/36/ES v platnom znení.

K bodu 24, 25 a 26

Navrhovanou úpravou sa spresňujú podmienky týkajúce sa preskúmania odbornej kvalifikácie na účely poskytovania služieb. Na základe odôvodneného stanoviska Komisie sa do príslušných ustanovení dopĺňa spresnenie podmienok, kedy príslušný orgán právo preskúmať odbornú kvalifikáciu poskytovateľa služieb na zabezpečenie úplnej transpozície ustanovenia smernice týkajúceho sa možnosti preskúmania odborných kvalifikácií pri dočasnom a príležitostnom poskytovaní služieb. Ďalej sa upravujú podmienky povinnosti vykonania skúšky spôsobilosti v prípade, ak sa identifikuje podstatný rozdiel medzi vyžadovanou odbornou kvalifikáciou a odbornou kvalifikáciou poskytovateľa služieb.

K bodu 27

Na zabezpečenie súladu s čl. 55a ods. 1 smernice 2005/36/ES v platnom znení sa dopĺňa ustanovenie týkajúce sa zverejňovania usmernení týkajúcich sa podmienok uznávania odbornej stáže, ktorá bola absolvovaná buď v inom členskom štáte alebo v treťom štáte.

K bodu 28

Uvedenou úpravou sa na základe odôvodneného stanoviska zabezpečuje zosúladenie ustanovenia § 58 s čl. 50 ods. 1 smernice 2005/36/ES v platnom znení a prílohy VII smernice 2005/36/ES v platnom znení.

K bodu 29

Dopĺňa sa prechodné ustanovenie, podľa ktorého sa konania o uznaní dokladu o vzdelaní a konania o uznaní odbornej kvalifikácie, ktoré sa začali a právoplatne neskončili pred 1. januárom 2021, dokončia podľa predpisu účinného do 31. decembra 2020.

K Čl. II

K bodu 1

Spresňuje sa určenie dátumu v súlade s čl. 49 ods. 1 smernice 2005/36/ES v platnom znení.

K bodu 2, 4, 5, 6 a 7

Legislatívno-technická úprava vzhľadom na vykonané zmeny v bode 3.

K bodu 3

Ustanovenia sa dopĺňajú na zabezpečenie súladu s čl. 23 ods. 3, 4 a 5 smernice 2005/36/ES v platnom znení.

K bodu 8

Vypúšťa sa požiadavka na určenie trvania odbornej praxe a dopĺňa sa text ustanovenia v súlade s článkom 48 smernice 2005/36/ES v platnom znení, vzhľadom na to, že v súčasnosti existuje požiadavka sedemročnej odbornej praxe v oblasti architektúry a tiež, že sa v tomto ustanovení neuvádza, že architektonická povaha činností príslušných osôb sa potvrdzuje osvedčením vydaným ich domovským členským štátom.

K bodu 9

Ustanovenie sa dopĺňa na zabezpečenie súladu s čl. 23 a čl. 48 smernice 2005/36/ES v platnom znení.

K Čl. III

Navrhuje sa účinnosť od 1. januára 2021 vzhľadom na začiatok kalendárneho roku.

V Bratislave 30. septembra 2020

Igor Matovič, v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Branislav Gröhling, v. r.

minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore