Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71951
Dôvodové správy: 2566
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
07.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov 357/2020 účinný od 01.01.2021


Platnosť od: 11.12.2020
Účinnosť od: 01.01.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Školstvo a vzdelávanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov 357/2020 účinný od 01.01.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 357/2020 s účinnosťou od 01.01.2021

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene ...

1.

V § 3 ods. 1 písm. d) sa za slovom „predpokladu“ vypúšťa čiarka a slová „ktorým je stupeň vzdelania, ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „§ 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch ...

3.

§ 5 znie:

„§ 5 Na doklady o vzdelaní sa vzťahuje všeobecný systém uznávania dokladov o vzdelaní, ak doklad o vzdelaní ...

4.

§ 18 znie:

„§ 18 (1) Doklad o odbornej kvalifikácii na výkon zdravotníckeho povolania lekár, zubný lekár, sestra ...

5.

§ 19 znie:

„§ 19 Nadobudnuté práva občanov členského štátu na výkon zdravotníckeho povolania lekár, zubný lekár, ...

6.

V § 20 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania lekár, ktorý získal na ...

7.

V § 21 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania sestra, ktorý získal na ...

8.

§ 21 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Výkon regulovaného povolania sestra na základe nadobudnutých práv podľa odsekov 1 až 7 musí zahŕňať ...

9.

V § 22 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania zubný lekár, ktorý získal ...

10.

V § 22 ods. 5 písmeno a) znie:

„a) žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania lekár na základe štúdia, ...

11.

V § 22 odsek 6 znie:

„(6) Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania zubný lekár sa uznáva na základe nadobudnutých ...

12.

V § 22 ods. 7 úvodnej vete sa slová „zubný lekár na základe štúdia, ktoré sa začalo v Talianskej republike ...

13.

V § 22 ods. 7 písmeno a) znie:

„a) absolvoval 1. skúšku odbornej spôsobilosti ustanovenú príslušnými orgánmi členského štátu alebo 2. aspoň ...

14.

V § 22 ods. 8 úvodnej vete sa slová „zubný lekár, ktorý absolvoval aspoň tri roky štúdia, ktoré sa začalo ...

15.

V § 22 ods. 8 písmeno a) znie:

„a) vykonával povolanie zubný lekár v príslušnom členskom štáte v priebehu najmenej troch po sebe nasledujúcich ...

16.

V § 23 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania pôrodná asistentka, ktorý ...

17.

§ 23 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Odborná kvalifikácia na výkon regulovaného povolania pôrodná asistentka sa uznáva na základe nadobudnutých ...

18.

V § 24 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) žiadateľ je držiteľom dokladu o vzdelaní na výkon regulovaného povolania farmaceut, ktorý získal ...

19.

V § 26 ods. 1 písm. a) sa za slovo „vyžadovanej“ vkladajú slová „na získanie dokladu o vzdelaní, ktorý ...

20.

V § 26 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „na ktoré sa vzťahuje doklad o ...

21.

V § 29 ods. 2 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „najmä“.

22.

V § 29 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa slovo „osvedčené“.

23.

V § 29 ods. 4 sa vypúšťa slovo „osvedčený“, bodka na konci sa nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto ...

24.

V § 29 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Osvedčený preklad dokladu o vzdelaní alebo osvedčenú kópiu dokladu o vzdelaní vydanom v a) členskom ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

25.

V § 31 ods. 2 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „najmä“.

26.

V § 31 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa slovo „osvedčená“.

27.

V § 31 ods. 3 sa vypúšťa slovo „osvedčený“.

28.

V § 31 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Osvedčený preklad osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo osvedčenú kópiu osvedčenia o odbornej ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

29.

V § 36 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ak je na uznanie predložený doklad o vzdelaní, ktorý umožňuje pokračovanie v štúdiu na vysokej ...

Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 8.

30.

V § 36 ods. 4 sa slová „1 alebo odseku 2“ nahrádzajú slovami „1, 2 alebo odseku 3“.

31.

V § 36 ods. 4 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d)
určenie druhu dokladu o vzdelaní, s ktorým sa má predložený doklad o vzdelaní porovnať,“.

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená e) až g).

32.

V § 36 ods. 6 a § 37 ods. 1 úvodnej vete sa slová „3 a 4“ nahrádzajú slovami „4 a 5“.

33.

V § 38 ods. 1 sa za slovo „republiky“ vkladá čiarka a slová „alebo ktorý získal vzdelanie mimo územia ...

34.

V § 38 ods. 2 písm. a) sa za slovo „republike“ vkladajú slová „alebo najmenej o dva roky kratšie, ak ...

35.

V § 38 ods. 2 písm. b) sa slová „vedomosti alebo zručnosti“ nahrádzajú slovami „podstatné vedomosti ...

36.

V § 40 ods. 1 písm. b) sa slová „členskom štáte alebo vo viacerých členských štátoch, v ktorých sa toto ...

37.

§ 40 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Pri ukladaní disciplinárnych opatrení, ktoré súvisia s odbornou kvalifikáciou poskytovateľa služieb ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a) Napríklad § 39a zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, § ...

38.

V § 41 ods. 2 písm. e) sa slová „výchovy a vzdelávania“ nahrádzajú slovami „o povolania súvisiace s ...

39.

V § 42 ods. 1 prvej vete sa za slovo „len“ vkladajú slová „ak existuje podstatný rozdiel medzi odbornou ...

40.

V § 42 odsek 6 znie:

„(6) Poskytovateľ služieb je povinný vykonať skúšku spôsobilosti podľa § 28 len pri povolaniach, ktoré ...

41.

V § 42 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Skúška spôsobilosti podľa odseku 6 sa vykoná do jedného mesiaca odo dňa doručenia rozhodnutia podľa ...

Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 8 až 10.

42.

V § 50 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) zverejňuje usmernenia vo veci organizovania a uznávania odbornej stáže, ktorá sa vykonáva v inom ...

43.

V § 58 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak doklad uvedený v prvej vete vydáva príslušný orgán ...

44.

V § 58 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak doklad uvedený v prvej vete vydáva príslušný orgán ...

45.

Za § 64c sa vkladá § 64d, ktorý znie:

„§ 64d Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2021 Konania o uznaní dokladu o vzdelaní ...

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných ...

1.

V § 16 ods. 1 písm. b) sa slová „po 7. máji 1945“ nahrádzajú slovami „8. mája 1945 alebo neskôr“.

2.

V § 16 ods. 1 až 4 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.

3.

V § 16 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 8, ktoré znejú:

„(5) Slovenská komora architektov na účely autorizácie podľa § 15 a na účely hosťovania podľa § 15a ...

Doterajšie odseky 5 až 11 sa označujú ako odseky 9 až 15.

4.

V § 16 ods. 9 a 11 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.

5.

V § 16 ods. 10 sa slová „1 až 5“ nahrádzajú slovami „1 až 4 a 9“ a písm. a) druhom bode sa slová „odseku ...

6.

V § 16a ods. 2, § 16c ods. 1 a § 23b ods. 2 sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 10“.

7.

V § 16a ods. 4 sa slová „ods. 10“ nahrádzajú slovami „ods. 14“.

8.

V § 16c ods. 8 sa vypúšťajú slová „svojou viac ako sedemročnou odbornou praxou v oblasti architektúry ...

9.

§ 16c sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Na štátnych príslušníkov členského štátu, ktorí majú právo používať titul „architekt“ na základe ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021.

Zuzana Čaputová v. r. v z. Gábor Grendel v. r. Igor Matovič v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore