Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 357/2012 účinný od 01.01.2013

Platnosť od: 23.11.2012
Účinnosť od: 01.01.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD1DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 357/2012 účinný od 01.01.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 357/2012 s účinnosťou od 01.01.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 113 odsek 3 znie:

„(3) Inej osobe, ako je uvedené v odsekoch 1 a 2, sa poskytne informácia z evidencie vozidiel v ...

2.

V § 113 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Inej osobe, ako je uvedené v odsekoch 1 a 2, sa poskytne informácia z evidencie vozidiel v ...

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.

3.

V § 113 odsek 5 znie:

„(5) Žiadosť o informáciu podľa odsekov 2 a 3 sa podáva orgánu Policajného zboru príslušnému ...

4.

V § 118 ods. 4 sa za slovo „oznámenia“ vkladajú slová „v elektronickej forme“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore