Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 356/2021 účinný od 01.11.2021

Platnosť od: 08.10.2021
Účinnosť od: 01.11.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Štátna hospodárska politika

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 356/2021 účinný od 01.11.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 356/2021 s účinnosťou od 01.11.2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 2 odsek 2 znie:

„(2) Najmenej rozvinutému okresu sa poskytuje podpora v súlade s týmto zákonom. Prijímateľom podpory ...

2.

V § 3 ods. 1 písmená a) a b) znejú:

„a) spolupracuje s okresným úradom v sídle najmenej rozvinutého okresu pri vypracovaní plánu rozvoja, b) vyhodnocuje ...

3.

V § 3 ods. 1 písm. d) sa slová „akčného plánu“ nahrádzajú slovami „plánu rozvoja“.

4.

V § 3 ods. 3 písmeno b) znie:

„b) ku dňu zverejnenia informácií o miere evidovanej nezamestnanosti za vykazovaný mesiac, ktorý je ...

5.

V § 3 ods. 4 písmená b) a c) znejú:

„b) pripravuje návrh plánu rozvoja a predkladá ho po prerokovaní riadiacim výborom na schválenie ministerstvu ...

6.

V § 3 ods. 4 písm. d) prvom bode sa čiarka nahrádza slovom „a“.

7.

V § 3 ods. 4 písm. d) sa vypúšťa druhý bod.

Doterajší tretí bod sa označuje ako druhý bod.

8.

V § 3 ods. 4 písmeno e) znie:

„e)
vedie agendu súvisiacu s plnením plánu rozvoja.“.

9.

V § 3 sa odsek 4 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

„f) vyhlasuje výzvu na podanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku, g) prijíma žiadosti o ...

10.

§ 4 vrátane nadpisu znie:

„§ 4 Plán rozvoja (1) Plán rozvoja je ministerstvom investícií schválený záväzný dokument zameraný na ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1b až 3 znejú:

„1b) § 5 zákona č. 539/2008 Z. z. v znení zákona č. 309/2014 Z. z. 2) § 7 zákona č. 539/2008 Z. z. ...

11.

§ 4a sa vypúšťa.

12.

§ 5 vrátane nadpisu znie:

„§ 5 Riadiaci výbor a spoločný riadiaci výbor (1) Riadiaci výbor je poradným orgánom ministerstva investícií. (2) Riadiaci ...

13.

§ 6 vrátane nadpisu znie:

„§ 6 Podpora najmenej rozvinutému okresu (1) Podpora najmenej rozvinutému okresu sa poskytuje formou a) regionálneho ...

14.

§ 7 sa vypúšťa.

15.

§ 8 vrátane nadpisu znie:

„§ 8 Regionálny príspevok (1) Regionálny príspevok je finančný príspevok poskytovaný z rozpočtovej kapitoly ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3a a 3b znejú:

„3a) § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...

16.

Za § 11 sa dopĺňa § 12, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 12 Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2021 (1) Akčný plán schválený do 31. októbra ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2021.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore