Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71002
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
31.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 356/2019 účinný od 09.04.2020 do 14.04.2020


Platnosť od: 11.11.2019
Účinnosť od: 09.04.2020
Účinnosť do: 14.04.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Kontrolné orgány, Ochrana životného prostredia, Kontrolný systém, Územná samospráva, Priestupkové konanie, Príroda a krajina

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 356/2019 účinný od 09.04.2020 do 14.04.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 356/2019 s účinnosťou od 09.04.2020 na základe 74/2020

Legislatívny proces k zákonu 356/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 ...

1.

V § 2 odsek 1 znie:

„(1) Ochranou prírody a krajiny sa podľa tohto zákona rozumie starostlivosť štátu, právnických osôb ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

„10a) Napríklad § 2 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, § 2 ods. ...

2.

V § 2 ods. 2 písm. m) sa slová „lesného pôdneho fondu,12)“ nahrádzajú slovami „lesného pozemku,12)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

„12) § 9 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností ...

3.

V § 2 ods. 2 písmeno o) znie:

„o) osobitne chránenú časť prírody a krajiny časť prírody a krajiny, ktorou sú chránené druhy (§ 33), ...

4.

V § 2 ods. 2 písm. zb) sa za slovo „hydina“ vkladá čiarka a slovo „bežce“.

5.

V § 2 ods. 2 písm. ze) sa slovo „prednájomca“ nahrádza slovom „podnájomca“.

6.

V § 2 ods. 2 písmeno zh) znie:

„zh) zelenú infraštruktúru sieť prírodných a poloprírodných prvkov, predovšetkým plôch zelene a vodných ...

7.

V § 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenami zm) a zn), ktoré znejú:

„zm) prírodné procesy procesy pôsobiace bez priameho vplyvu človeka, ktoré podmieňujú dynamiku vývoja ...

8.

V § 4 ods. 4 sa slová „usmrcovaniu vtákov“ nahrádzajú slovami „zraňovaniu a usmrcovaniu vtákov“.

9.

V § 4 ods. 5 sa slová „usmrcovaniu vtáctva“ nahrádzajú slovami „zraňovaniu alebo usmrcovaniu vtákov“ ...

10.

V nadpise pod § 5, § 5 ods. 4 až 7, § 60 ods. 1 písm. a) a § 60 ods. 6 sa slová „časti krajiny“ nahrádzajú ...

11.

V § 5 odsek 3 znie:

„(3) Stav osobitne chránenej časti prírody a krajiny z hľadiska jej ochrany (ďalej len „stav osobitne ...

12.

V § 5 ods. 5 sa za slovami „prírody a krajiny“ vypúšťa čiarka a slová „v navrhovanom území európskeho ...

13.

§ 6 vrátane nadpisu znie:

„§ 6 Ochrana prírodných biotopov a mokradí (1) Ochrana prírodných biotopov je súbor opatrení potrebných ...

14.

V nadpise pod § 9, § 65 ods. 1 písm. f), § 85 ods. 6 a § 103 ods. 5 sa slovo „vyjadrenie“ nahrádza slovami ...

15.

V § 9 ods. 1 písm. n) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak sa geologickými prácami navrhuje realizácia ...

16.

V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenami v) a w), ktoré znejú:

„v) vyhlásenie pozemkov za lesné pozemky,37f) w) vydanie rozhodnutia v zisťovacom konaní alebo záverečného ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 37f a 37g znejú:

„37f) § 3 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. 37g) § 4 až 52 zákona č. 24/2006 ...

17.

V § 9 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Orgán ochrany prírody ako dotknutý orgán v konaniach podľa osobitných predpisov uplatňuje záujmy ...

18.

§ 9 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Orgán verejnej správy príslušný na konanie podľa odseku 1 je obsahom záväzného stanoviska orgánu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 38 znie:

„38) § 6 písm. h) zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení zákona č. 333/2007 ...

19.

V § 13 ods. 1 úvodnej vete sa slovo „zakázaný“ nahrádza slovom „zakázané“.

20.

V § 13 ods. 1 písm. a) sa slová „vjazd a státie“ nahrádzajú slovami „jazdiť a stáť“.

21.

V § 13 ods. 1 písm. b) sa slová „vjazd a státie s bicyklom na pozemky“ nahrádzajú slovami „jazdiť na ...

22.

V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
použitie veľkoplošnej formy holorubného spôsobu hospodárenia v lesoch.45aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 45aa znie:

„45aa) § 18 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

23.

V § 13 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „a energetických porastov na poľnohospodárskej pôde,“.

24.

V § 13 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) výstavbu lesných ciest a zvážnic, rekonštrukciu lesných ciest a zvážnic, ktorou sa menia ich technické ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 47a znie:

„47a) § 46 ods. 1 písm. a) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 453/2006 Z. ...

25.

V § 13 ods. 2 písm. e) sa slová „veľkých dobytčích jednotiek,49)“ nahrádzajú slovami „dobytčích jednotiek,49)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 49 znie:

„49) Príloha č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá ...

26.

V § 13 ods. 2 písm. h) a § 14 ods. 2 písm. c) sa za slová „priemyselných hnojív“ vkladá čiarka a slovo ...

27.

V § 13 ods. 2 písmeno j) znie:

„j) vykonávanie prípravy alebo výcviku ozbrojenými zbormi, ozbrojenými silami, Horskou záchrannou službou, ...

28.

V § 13 ods. 2 písm. l) sa vypúšťa slovo „krátkodobého“.

29.

V § 13 sa odsek 2 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

„p)
vypaľovanie bylín, stromov alebo krov.“.

30.

V § 13 ods. 3 úvodnej vete sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „písm. a) a b)“ a vypúšťajú sa slová ...

31.

V § 13 ods. 3 písm. a) sa za slovo „patriaceho“ vkladajú slová „správcovi vodného toku alebo“.

32.

V § 13 ods. 3 písm. b) a § 14 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „ktoré orgán oprávnený podľa tohto ...

33.

V § 13 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) slúžiaceho na vykonávanie výskumu, ktorý je vykonávaný na základe požiadavky uplatnenej v záväznom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 56aa znie:

„56aa)§ 23 a 30 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

34.

§ 13 sa dopĺňa odsekmi 5 až 7, ktoré znejú:

„(5) Podrobnosti o vydávaní súhlasu podľa odseku 2 písm. j) sa v záujme riadneho a plynulého zabezpečenia ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 56a a 56b znejú:

„56a) § 22 ods. 2 písm. c) zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z. 56b) § 23 ods. ...

35.

V § 14 ods. 1 písm. b) sa slová „vchádzať alebo stáť s bicyklom na pozemky“ nahrádzajú slovami „vchádzať ...

36.

V § 14 ods. 1 písmeno g) znie:

„g) vysádzať alebo pestovať nepôvodné druhy rastlín alebo vypúšťať alebo chovať v zajatí nepôvodné druhy ...

37.

V § 14 sa odsek 1 dopĺňa písmenami k) a l), ktoré znejú:

„k) rozorávať alebo inak odstraňovať existujúce trvalé trávne porasty, l) používať iné spôsoby hospodárenia ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 56c znie:

„56c) § 2 písm. x), § 18 ods. 4 a § 66 písm. c) zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. ...

38.

V § 14 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) vykonávanie činností uvedených v § 13 ods. 2 písm. a), c) až e), i), j), l), m), o) a p),“. ...

39.

V § 14 sa odsek 2 dopĺňa písmenami g) až i), ktoré znejú:

„g) umiestnenie stavby s výnimkou stavieb, na ktoré sa vyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby,57a) h) vykonávanie ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 57a a 57b znejú:

„57a) § 39a zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. 57b) Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších ...

40.

V § 14 ods. 3 písm. a) sa za slovami „na pohyb“ vkladajú slová „správcu vodného toku, obhospodarovateľa ...

41.

V § 14 ods. 3 písm. b) sa na konci vkladá bodkočiarka a pripájajú sa tieto slová: „tieto miesta môžu ...

42.

V § 14 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) v súvislosti s výskumom, ktorý je vykonávaný na základe požiadavky uplatnenej v záväznom stanovisku ...

43.

V § 14 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Súhlas podľa odseku 2 písm. h) sa nevyžaduje na terénne úpravy nevyhnutné pre zabezpečenie prírode ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

44.

§ 14 sa dopĺňa odsekmi 6 až 8, ktoré znejú:

„(6) Na území, na ktorom platí tretí stupeň ochrany, sa môže náhodná ťažba,56a) pri ktorej hrozí negatívne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 57c znie:

„57c) § 20 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 117/2010 Z. z.“.

45.

V § 15 ods. 1 písm. a) a v § 16 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 14 ods. 3 a 4“ nahrádzajú slovami „§ 14 ...

46.

V § 15 ods. 1 písmeno b) znie:

„b)
zriadiť poľovnícke zariadenie58b) alebo rybochovné zariadenie,58c)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 58b a 58c znejú:

„58b) § 2 písm. k) zákona 274/2009 Z. z. 58c) § 2 ods. 2 písm. g) zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve ...

47.

V § 15 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „rozorávať existujúce trvalé trávne porasty a“.

48.

V § 15 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

„l)
prikrmovať alebo vnadiť zver.“.

49.

V § 15 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Na území, na ktorom platí štvrtý stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na a) vykonávanie ...

50.

§ 15 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Na vykonanie náhodnej ťažby na území, na ktorom platí štvrtý stupeň ochrany, sa vzťahujú ustanovenia ...

51.

§ 16 vrátane nadpisu znie:

„§ 16 Piaty stupeň ochrany (1) Na území, na ktorom platí piaty stupeň ochrany, je zakázané a) vykonávať ...

52.

V § 17 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c)
prírodný park (§ 20a)“.

Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená d) až i).

53.

V § 17 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Súčasťou ochranného pásma národného parku môže byť aj ...

54.

V § 17 sa vypúšťa odsek 11 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 59a.

55.

V § 18 ods. 3, § 19 ods. 5, § 21 ods. 4, § 22 ods. 6, § 23 ods. 5, § 25 ods. 3 a § 27 ods. 5 sa slová ...

56.

V § 19 ods. 1 sa slová „1 000 ha“ nahrádzajú slovami „10 000 ha“ a vypúšťajú sa slová „nadregionálne ...

57.

V § 19 sa vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Cieľom ochrany národného parku je zachovanie alebo postupná obnova prirodzených ekosystémov vrátane ...

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.

58.

V § 19 odsek 4 znie:

„(4) V lesoch národných parkov možno hospodáriť výlučne spôsobom, ktorý nie je v rozpore s cieľom podľa ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 60 a 61 sa vypúšťajú.

59.

Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 20a Prírodný park (1) Rozsiahlejšie územie, spravidla s výmerou nad 500 ha, prevažne s ekosystémami ...

60.

V § 21 ods. 1 sa slová „1 000 ha“ nahrádzajú slovami „500 ha“.

61.

V § 24 odseky 4 a 5 znejú:

„(4) V jaskyni je zakázané a) vstúpiť alebo inak do nej preniknúť; zákaz sa nevzťahuje na vstup do sprístupnenej ...

62.

V § 24 odseky 8 až 10 znejú:

„(8) Ak si to vyžaduje záujem ochrany jaskyne alebo prírodného vodopádu, môže okresný úrad v sídle kraja ...

63.

V § 24 ods. 14 sa slová „(§ 56 ods. 2)“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 5 písm. a)“.

64.

V § 24 sa za odsek 19 vkladá nový odsek 20, ktorý znie:

„(20) Robiť reklamu alebo uverejňovať reklamu na vstup do jaskyne, ktorá nie je sprístupnenou jaskyňou ...

Doterajšie odseky 20 až 22 sa označujú ako odseky 21 až 23.

65.

V § 24 ods. 21 sa vypúšťa druhá veta.

66.

V § 24 sa vypúšťa odsek 22. Doterajší odsek 23 sa označuje ako odsek 22.

67.

V § 26 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Na vykonanie náhodnej ťažby a opatrení na ochranu lesa64aa) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 64aa znie:

„64aa) § 28 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

68.

V § 27 ods. 1 písm. b) sa za slovom „lokalít“ vkladajú slová „(ďalej len „národný zoznam“)“ a slová ...

69.

V § 27 ods. 3 sa za slovo „Ministerstvo“ vkladajú slová „alebo ním poverený okresný úrad v sídle kraja“. ...

70.

V § 27 odsek 5 znie:

„(5) Národný zoznam, ktorý obsahuje názov územia európskeho významu, katastrálne územie, v ktorom sa ...

71.

V § 27 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak Európska komisia neschváli lokalitu zaradenú do národného ...

72.

V § 27 sa vypúšťa odsek 9.

73.

§ 28 vrátane nadpisu znie:

„§ 28 Európska sústava chránených území Natura 2000 (1) Európska sústava chránených území Natura 2000 ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 64a až 64d znejú:

„64a) Napríklad § 12 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 40 zákona č. 326/2005 ...

75.

§ 29 a 30 vrátane nadpisov znejú:

„§ 29 Výnimky z podmienok ochrany chránených území a ich ochranných pásiem (1) Zákaz činnosti podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 64f znie:

„64f) § 4 ods. 1 a ods. 2 písm. a), g), h) a j) zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe ...

76.

V § 37 druhá veta znie: „Zoznam vybraných druhov rastlín a vybraných druhov živočíchov, vybrané podmienky ...

77.

V § 40 ods. 1 prvej vete sa za slová „alebo ich biotopy“ vkladajú slová „alebo na účely výskumu vykonávaného ...

78.

V § 47 ods. 4 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem stromov rastúcich na pozemkoch, ktoré ...

79.

V § 47 ods. 4 písmeno e) znie:

„e)
ak výrub nariadi orgán štátnej správy podľa osobitných predpisov,78)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 78 znie:

„78) Napríklad zákon č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 405/2011 Z. z. v znení ...

80.

V § 47 sa odsek 4 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) ak sa výrub uskutočňuje v súvislosti s plnením úloh obrany štátu vo vojenských obvodoch a územiach ...

81.

V § 47 odsek 5 znie:

„(5) Ustanovenie odseku 4 písm. a) sa nepoužije, ak drevina rastie na území s druhým alebo tretím stupňom ...

82.

V § 47 odsek 7 znie:

„(7) Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na výrub dreviny, ak je ho nevyhnutné vykonať z dôvodov podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 78b znie:

„78b) Napríklad zákon č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 143/1998 Z. z. v znení ...

83.

V § 47 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 až 10, ktoré znejú:

„(8) Orgán ochrany prírody v lehote 15 pracovných dní od doručenia oznámenia podľa odseku 7 a) vydá ...

Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 11 až 13.

84.

V § 47 ods. 13 sa za slová „výrub drevín“ vkladá čiarka a slová „o náležitostiach oznámenia podľa odseku ...

85.

V § 48 sa odsek 1 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

„f) realizáciou opatrení na zabezpečenie starostlivosti o chránené územia a chránené stromy podľa programov ...

86.

V § 48 odsek 3 znie:

„(3) Obce sú povinné viesť evidenciu o a) príjmoch za finančnú náhradu za vyrúbané dreviny a ich použití ...

87.

V § 49 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Kultúrne, vedecky, ekologicky, krajinotvorne alebo esteticky mimoriadne významné stromy alebo ich ...

88.

V § 49 ods. 5 sa za slovo „akým“ vkladá slovo „sa“.

89.

V § 49 ods. 6 sa za slovami „kmeňa stromu“ vypúšťa čiarka a slová „a platí v ňom primerane druhý stupeň ...

90.

V § 49 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:

„(7) V ochrannom pásme chráneného stromu je zakázané a) jazdiť alebo stáť s motorovým vozidlom alebo ...

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 9.

91.

V § 49 ods. 9 druhá veta znie: „Podrobnosťami o ochrane sa určuje najmä územný a časový rozsah uplatňovania ...

92.

V § 50 sa vypúšťa odsek 1. Doterajšie odseky 2 až 11 sa označujú ako odseky 1 až 10.

93.

V § 50 ods. 1 druhá a tretia veta znejú: „Orgán ochrany prírody je povinný oznámiť zámer na základe ...

94.

Poznámka pod čiarou k odkazu 79a znie:

„79a) § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

95.

V § 50 sa vypúšťa odsek 7. Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 7 až 9.

96.

V § 50 ods. 7 druhá veta znie: „Ak vlastník pozemku nie je známy, súhlas dáva správca pozemkov určený ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 79b znie:

„79b) § 34 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 50 ...

97.

V § 50 ods. 8 sa slová „odsekov 1 až 9“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 7“.

99.

V § 54 ods. 2 písmená a) a b) znejú:

„a) koncepcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny, b) dokumenty starostlivosti o osobitne chránené ...

100.

V § 54 ods. 3 sa za slová „ochrany prírody“ vkladá čiarka a slovo „biodiverzity“.

101.

V § 54 odsek 4 znie:

„(4) Dokumenty starostlivosti sa vyhotovujú najmä na účel uvedený v odseku 1 písm. b) až d) a tvoria ...

102.

V § 54 ods. 5 druhej vete sa vypúšťajú slová „vypracováva spravidla na obdobie 30 rokov a jeho plnenie ...

103.

V § 54 odseky 6 až 9 znejú:

„(6) Programy starostlivosti o chránené územia, na ktorých sa nachádzajú lesné pozemky, a programy starostlivosti ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 83ab až 83ad znejú:

„83ab) § 38 ods. 2 písm. b) zákona č. 326/2005 Z. z. 83ac) § 32 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva ...

104.

V § 54 odsek 11 znie:

„(11) Na území chránenej krajinnej oblasti, národného parku a jeho ochranného pásma a prírodného parku ...

105.

V § 54 ods. 13 sa vypúšťa druhá veta.

106.

V § 54 odsek 20 znie:

„(20) Koncepciu ochrany prírody, biodiverzity a krajiny, programy starostlivosti o chránené územia okrem ...

107.

V § 54 sa za odsek 25 vkladá nový odsek 26, ktorý znie:

„(26) Na dokumentáciu ochrany prírody a krajiny a činnosti vykonávané v súlade s dokumentáciou ochrany ...

Doterajší odsek 26 sa označuje ako odsek 27.

108.

V § 55 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a zverejňuje na svojom webovom sídle“.

109.

§ 56 vrátane nadpisu znie:

„§ 56 Prieskum a výskum (1) Za účelom poznania a ochrany osobitne chránených častí prírody a krajiny ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 86d znie:

„86d) Zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej ...

110.

V § 59 ods. 1 písm. a) sa slová „ním poverenej osobe, ktorí sa pri výkone svojej pracovnej činnosti ...

111.

V § 59 ods. 1 písm. c) sa slová „orgánom ochrany prírody a ním poverenou osobou“ nahrádzajú slovami ...

112.

V § 59 ods. 2 sa slová „Zamestnanec orgánu ochrany prírody alebo ním poverená osoba sú povinní pri výkone ...

113.

V § 59 odsek 3 znie:

„(3) Orgán ochrany prírody, organizácia ochrany prírody a nimi poverené osoby vopred oznámia vlastníkovi, ...

114.

V § 61 ods. 5 a 8 sa slová „Ministerstvom obrany Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „ministerstvom ...

115.

V § 61 odseky 6 a 7 znejú:

„(6) Na stanovenie hodnoty pozemkov a porastov na účely zámeny pozemkov, výkupu pozemkov a nájmov pozemkov ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 93a znie:

„93a) Napríklad § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho ...

116.

V § 61a sa pred odsek 1 vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

„(1) Štát zastúpený správcom majetku štátu zamieňa pozemky vo svojom vlastníctve za pozemky iných vlastníkov, ...

Doterajšie odseky 1 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 8.

117.

V § 61a ods. 2 prvej vete sa za slovom „okresu“ vkladá čiarka a slová: „v ktorom sa nachádza chránené ...

118.

V § 61b ods. 2 sa slová „podľa osobitného predpisu.93e)“ nahrádzajú slovami „podľa osobitných predpisov.93e)“ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 93e znie:

„93e) Zákon č. 504/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších ...

119.

V § 61b ods. 6 sa vypúšťajú slová „podmienky odpustenia alebo zľavy z nájomného,“.

120.

V § 61e ods. 3 sa vypúšťajú písmená a) a e).

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).

121.

V § 61e odsek 4 znie:

„(4) Osobou oprávnenou na uplatnenie nároku na finančnú náhradu je „a) vlastník pozemku; ak je vlastníkom ...

122.

V § 61e ods. 6 písm. b) sa slovo „platnosti“ nahrádza slovom „právoplatnosti“.

123.

V § 61e ods. 6 písm. d) sa vypúšťajú slová „(§ 50 ods. 6)“.

124.

V § 63 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Ak štát prejaví záujem o kúpu pozemkov, orgán ochrany prírody alebo ním poverená organizácia ochrany ...

125.

V § 65 ods. 1 písmená c) a d) znejú:

„c) obstaráva 1. koncepciu ochrany prírody, biodiverzity a krajiny, 2. program starostlivosti o chránenú ...

126.

V § 65 ods. 1 písm. g) sa za slová „§ 7 ods. 3 písm. c),“ vkladajú slová „§ 13 ods. 2 písm. j),“.

127.

V § 65 ods. 1 písmená q) až t) znejú:

„q) vydáva odborné stanovisko podľa § 28 ods. 7, ak bol podnet na jeho vydanie zistený v konaní o povolení ...

128.

V § 65 sa odsek 1 dopĺňa písmenom u), ktoré znie:

„u) plní ďalšie úlohy vo veciach ochrany prírody a krajiny ustanovené v druhej až štvrtej časti tohto ...

129.

V § 65a odsek 2 znie:

„(2) Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky a) obstaráva a zabezpečuje starostlivosť o osobitne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 98c znie:

„98c) § 23 ods. 10 písm. b) zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

130.

V § 65a odsek 4 znie:

„(4) Na činnosti, ktoré vykonáva alebo obstaráva Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky pri zabezpečení ...

131.

§ 65a sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky je za podmienok ustanovených týmto zákonom oprávnená ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 100aa znie:

„100aa) § 24 ods. 3 písm. f) a h), § 55, § 56 a § 65 zákona č. 274/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. ...

132.

V § 66 písm. f) sa slová „§ 47 ods. 9“ nahrádzajú slovami „§ 47 ods. 12“.

133.

§ 67 vrátane nadpisu znie:

„§ 67 Okresný úrad v sídle kraja Okresný úrad v sídle kraja a) obstaráva 1. projekt ochrany chráneného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 100ab znie:

„100ab) § 3 písm. p) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

134.

V § 68 písmená a) až n) znejú:

„a) obstaráva a schvaľuje dokument regionálneho územného systému ekologickej stability, b) vykonáva ...

135.

V § 69 odsek 1 znie:

„(1) Obec a) vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom týmto ...

136.

§ 69 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Pôsobnosť obce podľa odsekov 1 a 2 na území vojenského obvodu vykonáva ministerstvo obrany.100b)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 100b znie:

„100b) § 8 ods. 1 zákona č. 281/1997 v znení neskorších predpisov.“.

137.

Pod nadpis „Stráž prírody“ sa vkladá § 71a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 71a Pôsobnosť a členenie stráže prírody (1) Stráž prírody plní úlohy pri zabezpečovaní kontroly dodržiavania ...

138.

V § 72 ods. 1 písm. e) sa za slovom „zdravotne“ vkladá čiarka a slovo „psychicky“.

139.

V § 72 ods. 3 sa slová „na okresnom úrade v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „na organizácii ochrany ...

140.

V § 72 ods. 5, § 76 ods. 9 a § 77 ods. 1 písm. h), n) a p) sa slová „okresný úrad v sídle kraja“ vo ...

141.

V § 72 odseky 6 a 7 znejú:

„(6) Prípravu na skúšku odbornej spôsobilosti podľa odsekov 3 a 4 zabezpečuje organizácia ochrany prírody. (7) Členom ...

142.

V § 73 ods. 3 sa za slovo „kraja“ vkladajú slová „na návrh organizácie ochrany prírody alebo vlastníka ...

143.

V § 74 ods. 2 druhá veta znie: „Platnosť preukazu člena stráže prírody je päť rokov; po uplynutí tejto ...

145.

V § 75 ods. 1 písm. h) a i) sa slová „predviesť ju na útvar“ nahrádzajú slovami „bezodkladne ju odovzdať ...

146.

V § 75 ods. 1 písm. o) sa za slovami „chránenom území“ vkladajú slová „alebo jeho ochrannom pásme“.

147.

V § 75 ods. 1 sa za písmeno q) vkladajú nové písmená r) a s), ktoré znejú:

„r) prikázať osobe, ktorá vstúpila na chránené územie v rozpore s týmto zákonom, aby opustila chránené ...

Doterajšie písmená r) a s) sa označujú ako písmená t) a u).

148.

V § 75 ods. 1 písm. t) treťom bode sa slová „predvedením na útvar“ nahrádzajú slovami „odovzdaním útvaru“. ...

149.

V § 75 ods. 1 písm. t) piatom bode sa slová „predviesť na útvar“ nahrádzajú slovami „odovzdať útvaru“. ...

150.

V § 75 ods. 1 písm. u) sa slová „predvedením osoby na útvar“ nahrádzajú slovami „odovzdaním osoby útvaru“. ...

151.

V § 75 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Každý je povinný uposlúchnuť výzvu, pokyn, príkaz a požiadavku člena stráže prírody, alebo strpieť ...

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

152.

V § 77 ods. 1 písm. e), f) a t) sa slová „okresný úradom v sídle kraja alebo ním poverená organizácia ...

153.

V § 77 ods. 1 písm. g) sa slová „príslušný okresný úrad v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „organizáciu ...

154.

V § 77 ods. 1 písmeno v) znie:

„v) na vyzvanie organizácie ochrany prírody absolvovať raz za päť rokov preskúšanie z odbornej spôsobilosti ...

155.

§ 78 vrátane nadpisu znie:

„§ 78 Vyškrtnutie člena stráže prírody zo zoznamu (1) Okresný úrad v sídle kraja, ktorý člena stráže ...

156.

V § 79 sa za slová „ochrany prírody“ vkladajú slová „a poverení príslušníci Horskej záchrannej služby“. ...

157.

V § 81 ods. 2 písm. a) sa slovo „vyjadrenia“ nahrádza slovom „záväzného stanoviska“.

158.

V § 81 ods. 2 písmená b) a c) znejú:

„b) vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa § 94 ods. 5 a 6, c) vydanie stanoviska podľa § 14 ods. 8, ...

159.

V § 81 ods. 2 písmeno m) znie:

„m) konanie podľa § 13 ods. 7 tretej vety a § 14 ods. 7 tretej vety, § 47 ods. 6 druhej vety a ods. ...

160.

V § 81 ods. 2 písm. p) sa slová „§ 50 ods. 6 a 9“ nahrádzajú slovami „§ 50 ods. 5 a 7“.

161.

V § 82 ods. 2 prvej vete, § 85 ods. 1 štvrtej vete a § 89 ods. 2 písm. c) sa slová „30 dní“ nahrádzajú ...

162.

V § 82 ods. 3 sa vypúšťa tretia veta a v štvrtej vete sa slová „pokiaľ mu to postavenie nevyplýva už ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 113a znie:

„113a) § 19 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

163.

V § 82 ods. 7 sa vypúšťajú slová „písomného alebo elektronického“.

164.

V § 82 odseky 11 a 12 znejú:

„(11) Orgán ochrany prírody v konaní o vydaní súhlasu na vykonanie činnosti a o povolení výnimky zo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 115a znie:

„115aa) § 8 až 13 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

165.

§ 83 vrátane nadpisu znie:

„§ 83 Osobitné ustanovenia o vecnej a miestnej príslušnosti (1) Ak sa na vykonanie činnosti vyžaduje ...

166.

V § 84 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 5 a 6.

167.

V § 84 odsek 6 znie:

„(6) Ak sa písomnosť doručuje viac ako dvadsiatim účastníkom, doručovanie možno vykonať verejnou vyhláškou.“. ...

168.

V § 85 ods. 1 prvej vete sa za slovami „30 dní“ vkladá čiarka a slová „v zložitých prípadoch do 60 dní“. ...

169.

V § 85 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5.

170.

V § 85 ods. 4 sa slová „odsekov 3 a 4“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.

171.

V § 89 odsek 2 znie:

„(2) Orgán ochrany prírody môže platnosť ním vydaného rozhodnutia z vlastného podnetu alebo na návrh ...

172.

V § 90 ods. 1 písm. a) a § 92 ods. 1 písm. c) sa slová „§ 6 ods. 2 a 4“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. ...

173.

V § 90 ods. 1 písm. b) a § 92 ods. 1 písm. d) sa slová „§ 16 ods. 1 alebo § 24 ods. 4, 6, 9 a 11“ nahrádzajú ...

174.

V § 90 ods. 1 písm. d) a v § 92 ods. 1 písm. f) sa slová „§ 50 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 50 ods. ...

175.

V § 90 ods. 1 písm. f) a § 92 ods. 1 písm. h) sa slová „(§ 47 ods. 6)“ nahrádzajú slovami „(§ 47 ods. ...

176.

V § 90 ods. 1 písm. h) a v § 92 ods. 1 písm. j) sa slová „§ 50 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 50 ods. ...

177.

V § 90 ods. 1 písm. j) a § 92 ods. 1 písm. l) sa slová „vykonáva výskum osobitne chránených častí prírody ...

178.

V § 90 ods. 2 písm. c) sa slová „§ 19 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 5“ a v § 90 ods. 2 písm. ...

179.

V § 90 ods. 2 písm. h) a § 92 ods. 1 písm. zb) sa slová „§ 28 ods. 9“ nahrádzajú slovami „§ 28 ods. ...

180.

V § 90 ods. 3 písm. d) a § 92 ods. 1 písm. zg) sa slová „§ 24 ods. 13, § 28 ods. 10, § 42 ods. 9 a 12 ...

181.

V § 90 ods. 3 písm. e) a § 92 ods. 1 písm. zh) sa slová „§ 28 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. ...

182.

V § 90 ods. 3 písmená l) a m) znejú:

„l) vyrúbe, objedná výrub alebo dá pokyn na výrub dreviny alebo chráneného stromu (§ 49 ods. 3) bez ...

183.

V § 90 sa odsek 3 dopĺňa písmenom s), ktoré znie:

„s) iného navedie alebo nariadi mu vykonať činnosť v rozpore s týmto zákonom alebo všeobecne záväznými ...

184.

V § 90 ods. 4 a § 92 ods. 4 sa vypúšťa slovo „rovnaký“ a pred slovami „uložená sankcia“ sa vkladajú ...

185.

V § 91 odsek 1 znie:

„(1) Pri určení výšky pokuty za iný správny delikt podľa tohto zákona sa prihliadne najmä na závažnosť ...

186.

V § 91 ods. 7 prvej vete sa za slovo „delikte“ vkladajú slová „podľa tohto zákona“ a druhej vete sa ...

187.

V § 91 ods. 14 sa za slovom „deliktov“ vkladajú slová „podľa tohto zákona“.

188.

V § 92 ods. 1 písm. w) sa slová „§ 19 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 5“ a v § 92 ods. 1 písm. ...

189.

V § 92 ods. 1 písmená zo) a zp) znejú:

„zo) vyrúbe, objedná výrub alebo dá pokyn na výrub dreviny alebo chráneného stromu (§ 49 ods. 3) bez ...

190.

V § 92 sa odsek 1 dopĺňa písmenom zv), ktoré znie:

„zv) iného navedie alebo nariadi mu vykonať činnosť v rozpore s týmto zákonom alebo všeobecne záväznými ...

191.

V § 92 ods. 2 písm. d) sa slová „odseku 1 písm. zd) až zu)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. zd) až ...

192.

V § 92 odsek 5 znie:

„(5)
V blokovom konaní za priestupky podľa tohto zákona možno uložiť pokutu do 300 eur.“.

193.

V § 92 ods. 9 sa za slovo „priestupky“ vkladajú slová „a uhradené trovy konania za priestupky“.

194.

V § 94 odsek 6 znie:

„(6) Správca jaskyne môže jaskyňu prenechať do nájmu len po predchádzajúcom súhlase ministerstva. Ministerstvo ...

195.

§ 94 sa dopĺňa odsekmi 7 až 9, ktoré znejú:

„(7) Jaskyňu možno prenechať do nájmu nájomnou zmluvou uzavretou iba na čas určitý, najviac na päť rokov. ...

196.

V § 95 ods. 1 sa za slová „chránených živočíchov vkladá čiarka a slová „vybraných druhov živočíchov, ...

197.

V § 95 ods. 4 sa za slová „chránených živočíchov“ vkladá čiarka a slová „vybraných druhov živočíchov, ...

198.

V § 97 ods. 1 písmená c) a d) znejú:

„c) psoch používaných na stráženie vybraných domestikovaných živočíchov alebo používaných pri ich pasení ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 118a až 118d znejú:

„118a) § 2 ods. 2 písm. f) zákona č. 216/2018 Z. z. 118b) § 2 ods. 2 písm. h) zákona č. 216/2018 Z. ...

199.

V § 97 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

201.

V § 99 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Pri určení rozsahu škôd na rybách sa vychádza zo zaznamenanej ...

202.

V § 100 ods. 1 sa slovo „piatich“ nahrádza slovom „60“.

203.

V § 100 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Pri škode na rybách poškodený písomne oznámi orgánu ochrany ...

204.

V § 100 ods. 3 prvá veta znie: „Pri škode na rybách sa náhrada škody uplatňuje za obdobie odo dňa oznámenia ...

205.

V § 101 odsek 1 znie:

„(1) Orgán ochrany prírody, v ktorého územnom obvode ku škode došlo, po ohlásení škody (§ 100 ods. 1) ...

206.

V § 102 ods. 1 sa slová „§ 100 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 100 ods. 2 a 3“.

207.

V § 103 ods. 2 druhej vete sa vypúšťa text za bodkočiarkou.

208.

V § 103 ods. 5 sa v prvej vete slovo „štátnej“ nahrádza slovom „verejnej“ a vypúšťa sa druhá veta.

209.

V § 103 odseky 6 a 7 znejú:

„(6) Orgán verejnej správy môže schváliť, povoliť alebo odsúhlasiť plán alebo projekt, ktorým môžu byť ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 122 znie:

„122) Zákon č. 215/2004 Z. z.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 123 sa vypúšťa.

210.

V § 103 sa vypúšťa odsek 8.

211.

Za § 104f sa vkladá § 104g, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 104g Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2020 (1) Konania začaté a právoplatne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 126 znie:

„126) § 22 ods. 2 písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 117/2010 Z. z.“.

212.

Za § 105b sa vkladá § 105c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 105c Zrušovacie ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2020 Zrušujú sa: 1. body 21, 87 a 110 ...

213.

Slová „stav ochrany“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovom „stav“ v príslušnom ...

214.

Slová „navrhované územie európskeho významu“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú ...

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., ...

V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom zu), ktoré znie:

„zu) vzdelávacia činnosť a sprievodcovská činnosť vykonávaná podľa osobitného predpisu23qd) v oblasti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23qd znie:

„23qd) Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.“.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

V sadzobníku správnych poplatkov časti X. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE sa za položku 161f vkladá položka 161g, ...

„Položka 161g Podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vyhotovovanie dokumentácie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 37k znie:

„37k) § 28a zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. IV

Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou ...

1.

V § 12 ods. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová: „ak ide o exemplár druhu uvedeného v prílohe A osobitného ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 43ac) znie:

„43ac) § 39a a §39b zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

3.

V § 13 ods. 3 sa slová „v odseku 1“ nahrádzajú slovami „v odseku 2“.

4.

V § 28 ods. 10 sa slová „§ 12 až 13“ nahrádzajú slovami „§ 12 ods. 4 písm. b), §12b a §13“.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020 okrem čl. I § 28b v bode 74, ktorý nadobúda účinnosť 15. ...

Zuzana Čaputová v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore