Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 356/2019 účinný od 01.09.2021

Platnosť od: 11.11.2019
Účinnosť od: 01.09.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Kontrolné orgány, Ochrana životného prostredia, Kontrolný systém, Územná samospráva, Priestupkové konanie, Príroda a krajina

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 356/2019 účinný od 01.09.2021
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 356/2019 s účinnosťou od 01.09.2021

Legislatívny proces k zákonu 356/2019

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 ...

1.

V § 2 odsek 1 znie:

„(1) Ochranou prírody a krajiny sa podľa tohto zákona rozumie starostlivosť štátu, právnických osôb ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

„10a) Napríklad § 2 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, § 2 ods. ...

2.

V § 2 ods. 2 písm. m) sa slová „lesného pôdneho fondu,12)“ nahrádzajú slovami „lesného pozemku,12)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

„12) § 9 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností ...

3.

V § 2 ods. 2 písmeno o) znie:

„o) osobitne chránenú časť prírody a krajiny časť prírody a krajiny, ktorou sú chránené druhy (§ 33), ...

4.

V § 2 ods. 2 písm. zb) sa za slovo „hydina“ vkladá čiarka a slovo „bežce“.

5.

V § 2 ods. 2 písm. ze) sa slovo „prednájomca“ nahrádza slovom „podnájomca“.

6.

V § 2 ods. 2 písmeno zh) znie:

„zh) zelenú infraštruktúru sieť prírodných a poloprírodných prvkov, predovšetkým plôch zelene a vodných ...

7.

V § 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenami zm) a zn), ktoré znejú:

„zm) prírodné procesy procesy pôsobiace bez priameho vplyvu človeka, ktoré podmieňujú dynamiku vývoja ...

8.

V § 4 ods. 4 sa slová „usmrcovaniu vtákov“ nahrádzajú slovami „zraňovaniu a usmrcovaniu vtákov“.

9.

V § 4 ods. 5 sa slová „usmrcovaniu vtáctva“ nahrádzajú slovami „zraňovaniu alebo usmrcovaniu vtákov“ ...

10.

V nadpise pod § 5, § 5 ods. 4 až 7, § 60 ods. 1 písm. a) a § 60 ods. 6 sa slová „časti krajiny“ nahrádzajú ...

11.

V § 5 odsek 3 znie:

„(3) Stav osobitne chránenej časti prírody a krajiny z hľadiska jej ochrany (ďalej len „stav osobitne ...

12.

V § 5 ods. 5 sa za slovami „prírody a krajiny“ vypúšťa čiarka a slová „v navrhovanom území európskeho ...

13.

§ 6 vrátane nadpisu znie:

„§ 6 Ochrana prírodných biotopov a mokradí (1) Ochrana prírodných biotopov je súbor opatrení potrebných ...

14.

V nadpise pod § 9, § 65 ods. 1 písm. f), § 85 ods. 6 a § 103 ods. 5 sa slovo „vyjadrenie“ nahrádza slovami ...

15.

V § 9 ods. 1 písm. n) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak sa geologickými prácami navrhuje realizácia ...

16.

V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenami v) a w), ktoré znejú:

„v) vyhlásenie pozemkov za lesné pozemky,37f) w) vydanie rozhodnutia v zisťovacom konaní alebo záverečného ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 37f a 37g znejú:

„37f) § 3 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. 37g) § 4 až 52 zákona č. 24/2006 ...

17.

V § 9 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Orgán ochrany prírody ako dotknutý orgán v konaniach podľa osobitných predpisov uplatňuje záujmy ...

18.

§ 9 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Orgán verejnej správy príslušný na konanie podľa odseku 1 je obsahom záväzného stanoviska orgánu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 38 znie:

„38) § 6 písm. h) zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení zákona č. 333/2007 ...

19.

V § 13 ods. 1 úvodnej vete sa slovo „zakázaný“ nahrádza slovom „zakázané“.

20.

V § 13 ods. 1 písm. a) sa slová „vjazd a státie“ nahrádzajú slovami „jazdiť a stáť“.

21.

V § 13 ods. 1 písm. b) sa slová „vjazd a státie s bicyklom na pozemky“ nahrádzajú slovami „jazdiť na ...

22.

V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
použitie veľkoplošnej formy holorubného spôsobu hospodárenia v lesoch.45aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 45aa znie:

„45aa) § 18 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

23.

V § 13 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „a energetických porastov na poľnohospodárskej pôde,“.

24.

V § 13 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) výstavbu lesných ciest a zvážnic, rekonštrukciu lesných ciest a zvážnic, ktorou sa menia ich technické ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 47a znie:

„47a) § 46 ods. 1 písm. a) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 453/2006 Z. ...

25.

V § 13 ods. 2 písm. e) sa slová „veľkých dobytčích jednotiek,49)“ nahrádzajú slovami „dobytčích jednotiek,49)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 49 znie:

„49) Príloha č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá ...

26.

V § 13 ods. 2 písm. h) a § 14 ods. 2 písm. c) sa za slová „priemyselných hnojív“ vkladá čiarka a slovo ...

27.

V § 13 ods. 2 písmeno j) znie:

„j) vykonávanie prípravy alebo výcviku ozbrojenými zbormi, ozbrojenými silami, Horskou záchrannou službou, ...

28.

V § 13 ods. 2 písm. l) sa vypúšťa slovo „krátkodobého“.

29.

V § 13 sa odsek 2 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

„p)
vypaľovanie bylín, stromov alebo krov.“.

30.

V § 13 ods. 3 úvodnej vete sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „písm. a) a b)“ a vypúšťajú sa slová ...

31.

V § 13 ods. 3 písm. a) sa za slovo „patriaceho“ vkladajú slová „správcovi vodného toku alebo“.

32.

V § 13 ods. 3 písm. b) a § 14 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „ktoré orgán oprávnený podľa tohto ...

33.

V § 13 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) slúžiaceho na vykonávanie výskumu, ktorý je vykonávaný na základe požiadavky uplatnenej v záväznom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 56aa znie:

„56aa)§ 23 a 30 zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

34.

§ 13 sa dopĺňa odsekmi 5 až 7, ktoré znejú:

„(5) Podrobnosti o vydávaní súhlasu podľa odseku 2 písm. j) sa v záujme riadneho a plynulého zabezpečenia ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 56a a 56b znejú:

„56a) § 22 ods. 2 písm. c) zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z. 56b) § 23 ods. ...

35.

V § 14 ods. 1 písm. b) sa slová „vchádzať alebo stáť s bicyklom na pozemky“ nahrádzajú slovami „vchádzať ...

36.

V § 14 ods. 1 písmeno g) znie:

„g) vysádzať alebo pestovať nepôvodné druhy rastlín alebo vypúšťať alebo chovať v zajatí nepôvodné druhy ...

37.

V § 14 sa odsek 1 dopĺňa písmenami k) a l), ktoré znejú:

„k) rozorávať alebo inak odstraňovať existujúce trvalé trávne porasty, l) používať iné spôsoby hospodárenia ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 56c znie:

„56c) § 2 písm. x), § 18 ods. 4 a § 66 písm. c) zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. ...

38.

V § 14 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) vykonávanie činností uvedených v § 13 ods. 2 písm. a), c) až e), i), j), l), m), o) a p),“. ...

39.

V § 14 sa odsek 2 dopĺňa písmenami g) až i), ktoré znejú:

„g) umiestnenie stavby s výnimkou stavieb, na ktoré sa vyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby,57a) h) vykonávanie ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 57a a 57b znejú:

„57a) § 39a zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. 57b) Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších ...

40.

V § 14 ods. 3 písm. a) sa za slovami „na pohyb“ vkladajú slová „správcu vodného toku, obhospodarovateľa ...

41.

V § 14 ods. 3 písm. b) sa na konci vkladá bodkočiarka a pripájajú sa tieto slová: „tieto miesta môžu ...

42.

V § 14 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) v súvislosti s výskumom, ktorý je vykonávaný na základe požiadavky uplatnenej v záväznom stanovisku ...

43.

V § 14 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Súhlas podľa odseku 2 písm. h) sa nevyžaduje na terénne úpravy nevyhnutné pre zabezpečenie prírode ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

44.

§ 14 sa dopĺňa odsekmi 6 až 8, ktoré znejú:

„(6) Na území, na ktorom platí tretí stupeň ochrany, sa môže náhodná ťažba,56a) pri ktorej hrozí negatívne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 57c znie:

„57c) § 20 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 117/2010 Z. z.“.

45.

V § 15 ods. 1 písm. a) a v § 16 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 14 ods. 3 a 4“ nahrádzajú slovami „§ 14 ...

46.

V § 15 ods. 1 písmeno b) znie:

„b)
zriadiť poľovnícke zariadenie58b) alebo rybochovné zariadenie,58c)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 58b a 58c znejú:

„58b) § 2 písm. k) zákona 274/2009 Z. z. 58c) § 2 ods. 2 písm. g) zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve ...

47.

V § 15 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „rozorávať existujúce trvalé trávne porasty a“.

48.

V § 15 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

„l)
prikrmovať alebo vnadiť zver.“.

49.

V § 15 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Na území, na ktorom platí štvrtý stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na a) vykonávanie ...

50.

§ 15 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Na vykonanie náhodnej ťažby na území, na ktorom platí štvrtý stupeň ochrany, sa vzťahujú ustanovenia ...

51.

§ 16 vrátane nadpisu znie:

„§ 16 Piaty stupeň ochrany (1) Na území, na ktorom platí piaty stupeň ochrany, je zakázané a) vykonávať ...

52.

V § 17 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c)
prírodný park (§ 20a)“.

Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená d) až i).

53.

V § 17 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Súčasťou ochranného pásma národného parku môže byť aj ...

54.

V § 17 sa vypúšťa odsek 11 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 59a.

55.

V § 18 ods. 3, § 19 ods. 5, § 21 ods. 4, § 22 ods. 6, § 23 ods. 5, § 25 ods. 3 a § 27 ods. 5 sa slová ...

56.

V § 19 ods. 1 sa slová „1 000 ha“ nahrádzajú slovami „10 000 ha“ a vypúšťajú sa slová „nadregionálne ...

57.

V § 19 sa vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Cieľom ochrany národného parku je zachovanie alebo postupná obnova prirodzených ekosystémov vrátane ...

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.

58.

V § 19 odsek 4 znie:

„(4) V lesoch národných parkov možno hospodáriť výlučne spôsobom, ktorý nie je v rozpore s cieľom podľa ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 60 a 61 sa vypúšťajú.

59.

Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 20a Prírodný park (1) Rozsiahlejšie územie, spravidla s výmerou nad 500 ha, prevažne s ekosystémami ...

60.

V § 21 ods. 1 sa slová „1 000 ha“ nahrádzajú slovami „500 ha“.

61.

V § 24 odseky 4 a 5 znejú:

„(4) V jaskyni je zakázané a) vstúpiť alebo inak do nej preniknúť; zákaz sa nevzťahuje na vstup do sprístupnenej ...

62.

V § 24 odseky 8 až 10 znejú:

„(8) Ak si to vyžaduje záujem ochrany jaskyne alebo prírodného vodopádu, môže okresný úrad v sídle kraja ...

63.

V § 24 ods. 14 sa slová „(§ 56 ods. 2)“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 5 písm. a)“.

64.

V § 24 sa za odsek 19 vkladá nový odsek 20, ktorý znie:

„(20) Robiť reklamu alebo uverejňovať reklamu na vstup do jaskyne, ktorá nie je sprístupnenou jaskyňou ...

Doterajšie odseky 20 až 22 sa označujú ako odseky 21 až 23.

65.

V § 24 ods. 21 sa vypúšťa druhá veta.

66.

V § 24 sa vypúšťa odsek 22. Doterajší odsek 23 sa označuje ako odsek 22.

67.

V § 26 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Na vykonanie náhodnej ťažby a opatrení na ochranu lesa64aa) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 64aa znie:

„64aa) § 28 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

68.

V § 27 ods. 1 písm. b) sa za slovom „lokalít“ vkladajú slová „(ďalej len „národný zoznam“)“ a slová ...

69.

V § 27 ods. 3 sa za slovo „Ministerstvo“ vkladajú slová „alebo ním poverený okresný úrad v sídle kraja“. ...

70.

V § 27 odsek 5 znie:

„(5) Národný zoznam, ktorý obsahuje názov územia európskeho významu, katastrálne územie, v ktorom sa ...

71.

V § 27 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak Európska komisia neschváli lokalitu zaradenú do národného ...

72.

V § 27 sa vypúšťa odsek 9.

73.

§ 28 vrátane nadpisu znie:

„§ 28 Európska sústava chránených území Natura 2000 (1) Európska sústava chránených území Natura 2000 ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 64a až 64d znejú:

„64a) Napríklad § 12 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 40 zákona č. 326/2005 ...

74.

Za § 28 sa vkladajú § 28a a 28b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

§ 28a Autorizovaná osoba (1) Dokumentáciu k primeranému hodnoteniu vplyvov návrhov plánov alebo projektov ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 64e znie:

„64e) Napríklad Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva ...

75.

§ 29 a 30 vrátane nadpisov znejú:

„§ 29 Výnimky z podmienok ochrany chránených území a ich ochranných pásiem (1) Zákaz činnosti podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 64f znie:

„64f) § 4 ods. 1 a ods. 2 písm. a), g), h) a j) zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe ...

76.

V § 37 druhá veta znie: „Zoznam vybraných druhov rastlín a vybraných druhov živočíchov, vybrané podmienky ...

77.

V § 40 ods. 1 prvej vete sa za slová „alebo ich biotopy“ vkladajú slová „alebo na účely výskumu vykonávaného ...

78.

V § 47 ods. 4 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem stromov rastúcich na pozemkoch, ktoré ...

79.

V § 47 ods. 4 písmeno e) znie:

„e)
ak výrub nariadi orgán štátnej správy podľa osobitných predpisov,78)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 78 znie:

„78) Napríklad zákon č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 405/2011 Z. z. v znení ...

80.

V § 47 sa odsek 4 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) ak sa výrub uskutočňuje v súvislosti s plnením úloh obrany štátu vo vojenských obvodoch a územiach ...

81.

V § 47 odsek 5 znie:

„(5) Ustanovenie odseku 4 písm. a) sa nepoužije, ak drevina rastie na území s druhým alebo tretím stupňom ...

82.

V § 47 odsek 7 znie:

„(7) Ustanovenie odseku 3 sa nevzťahuje na výrub dreviny, ak je ho nevyhnutné vykonať z dôvodov podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 78b znie:

„78b) Napríklad zákon č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 143/1998 Z. z. v znení ...

83.

V § 47 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 až 10, ktoré znejú:

„(8) Orgán ochrany prírody v lehote 15 pracovných dní od doručenia oznámenia podľa odseku 7 a) vydá ...

Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 11 až 13.

84.

V § 47 ods. 13 sa za slová „výrub drevín“ vkladá čiarka a slová „o náležitostiach oznámenia podľa odseku ...

85.

V § 48 sa odsek 1 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

„f) realizáciou opatrení na zabezpečenie starostlivosti o chránené územia a chránené stromy podľa programov ...

86.

V § 48 odsek 3 znie:

„(3) Obce sú povinné viesť evidenciu o a) príjmoch za finančnú náhradu za vyrúbané dreviny a ich použití ...

87.

V § 49 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Kultúrne, vedecky, ekologicky, krajinotvorne alebo esteticky mimoriadne významné stromy alebo ich ...

88.

V § 49 ods. 5 sa za slovo „akým“ vkladá slovo „sa“.

89.

V § 49 ods. 6 sa za slovami „kmeňa stromu“ vypúšťa čiarka a slová „a platí v ňom primerane druhý stupeň ...

90.

V § 49 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:

„(7) V ochrannom pásme chráneného stromu je zakázané a) jazdiť alebo stáť s motorovým vozidlom alebo ...

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 9.

91.

V § 49 ods. 9 druhá veta znie: „Podrobnosťami o ochrane sa určuje najmä územný a časový rozsah uplatňovania ...

92.

V § 50 sa vypúšťa odsek 1. Doterajšie odseky 2 až 11 sa označujú ako odseky 1 až 10.

93.

V § 50 ods. 1 druhá a tretia veta znejú: „Orgán ochrany prírody je povinný oznámiť zámer na základe ...

94.

Poznámka pod čiarou k odkazu 79a znie:

„79a) § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

95.

V § 50 sa vypúšťa odsek 7. Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 7 až 9.

96.

V § 50 ods. 7 druhá veta znie: „Ak vlastník pozemku nie je známy, súhlas dáva správca pozemkov určený ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 79b znie:

„79b) § 34 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 50 ...

97.

V § 50 ods. 8 sa slová „odsekov 1 až 9“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 7“.

98.

§ 51 vrátane nadpisu znie:

„§ 51 Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody a krajiny (1) Štátny zoznam osobitne chránených ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 81 znie:

„81) § 6 zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie v znení zákona ...

99.

V § 54 ods. 2 písmená a) a b) znejú:

„a) koncepcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny, b) dokumenty starostlivosti o osobitne chránené ...

100.

V § 54 ods. 3 sa za slová „ochrany prírody“ vkladá čiarka a slovo „biodiverzity“.

101.

V § 54 odsek 4 znie:

„(4) Dokumenty starostlivosti sa vyhotovujú najmä na účel uvedený v odseku 1 písm. b) až d) a tvoria ...

102.

V § 54 ods. 5 druhej vete sa vypúšťajú slová „vypracováva spravidla na obdobie 30 rokov a jeho plnenie ...

103.

V § 54 odseky 6 až 9 znejú:

„(6) Programy starostlivosti o chránené územia, na ktorých sa nachádzajú lesné pozemky, a programy starostlivosti ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 83ab až 83ad znejú:

„83ab) § 38 ods. 2 písm. b) zákona č. 326/2005 Z. z. 83ac) § 32 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva ...

104.

V § 54 odsek 11 znie:

„(11) Na území chránenej krajinnej oblasti, národného parku a jeho ochranného pásma a prírodného parku ...

105.

V § 54 ods. 13 sa vypúšťa druhá veta.

106.

V § 54 odsek 20 znie:

„(20) Koncepciu ochrany prírody, biodiverzity a krajiny, programy starostlivosti o chránené územia okrem ...

107.

V § 54 sa za odsek 25 vkladá nový odsek 26, ktorý znie:

„(26) Na dokumentáciu ochrany prírody a krajiny a činnosti vykonávané v súlade s dokumentáciou ochrany ...

Doterajší odsek 26 sa označuje ako odsek 27.

108.

V § 55 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a zverejňuje na svojom webovom sídle“.

109.

§ 56 vrátane nadpisu znie:

„§ 56 Prieskum a výskum (1) Za účelom poznania a ochrany osobitne chránených častí prírody a krajiny ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 86d znie:

„86d) Zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej ...

110.

V § 59 ods. 1 písm. a) sa slová „ním poverenej osobe, ktorí sa pri výkone svojej pracovnej činnosti ...

111.

V § 59 ods. 1 písm. c) sa slová „orgánom ochrany prírody a ním poverenou osobou“ nahrádzajú slovami ...

112.

V § 59 ods. 2 sa slová „Zamestnanec orgánu ochrany prírody alebo ním poverená osoba sú povinní pri výkone ...

113.

V § 59 odsek 3 znie:

„(3) Orgán ochrany prírody, organizácia ochrany prírody a nimi poverené osoby vopred oznámia vlastníkovi, ...

114.

V § 61 ods. 5 a 8 sa slová „Ministerstvom obrany Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „ministerstvom ...

115.

V § 61 odseky 6 a 7 znejú:

„(6) Na stanovenie hodnoty pozemkov a porastov na účely zámeny pozemkov, výkupu pozemkov a nájmov pozemkov ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 93a znie:

„93a) Napríklad § 1 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho ...

116.

V § 61a sa pred odsek 1 vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

„(1) Štát zastúpený správcom majetku štátu zamieňa pozemky vo svojom vlastníctve za pozemky iných vlastníkov, ...

Doterajšie odseky 1 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 8.

117.

V § 61a ods. 2 prvej vete sa za slovom „okresu“ vkladá čiarka a slová: „v ktorom sa nachádza chránené ...

118.

V § 61b ods. 2 sa slová „podľa osobitného predpisu.93e)“ nahrádzajú slovami „podľa osobitných predpisov.93e)“ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 93e znie:

„93e) Zákon č. 504/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších ...

119.

V § 61b ods. 6 sa vypúšťajú slová „podmienky odpustenia alebo zľavy z nájomného,“.

120.

V § 61e ods. 3 sa vypúšťajú písmená a) a e).

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).

121.

V § 61e odsek 4 znie:

„(4) Osobou oprávnenou na uplatnenie nároku na finančnú náhradu je „a) vlastník pozemku; ak je vlastníkom ...

122.

V § 61e ods. 6 písm. b) sa slovo „platnosti“ nahrádza slovom „právoplatnosti“.

123.

V § 61e ods. 6 písm. d) sa vypúšťajú slová „(§ 50 ods. 6)“.

124.

V § 63 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Ak štát prejaví záujem o kúpu pozemkov, orgán ochrany prírody alebo ním poverená organizácia ochrany ...

125.

V § 65 ods. 1 písmená c) a d) znejú:

„c) obstaráva 1. koncepciu ochrany prírody, biodiverzity a krajiny, 2. program starostlivosti o chránenú ...

126.

V § 65 ods. 1 písm. g) sa za slová „§ 7 ods. 3 písm. c),“ vkladajú slová „§ 13 ods. 2 písm. j),“.

127.

V § 65 ods. 1 písmená q) až t) znejú:

„q) vydáva odborné stanovisko podľa § 28 ods. 7, ak bol podnet na jeho vydanie zistený v konaní o povolení ...

128.

V § 65 sa odsek 1 dopĺňa písmenom u), ktoré znie:

„u) plní ďalšie úlohy vo veciach ochrany prírody a krajiny ustanovené v druhej až štvrtej časti tohto ...

129.

V § 65a odsek 2 znie:

„(2) Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky a) obstaráva a zabezpečuje starostlivosť o osobitne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 98c znie:

„98c) § 23 ods. 10 písm. b) zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

130.

V § 65a odsek 4 znie:

„(4) Na činnosti, ktoré vykonáva alebo obstaráva Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky pri zabezpečení ...

131.

§ 65a sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky je za podmienok ustanovených týmto zákonom oprávnená ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 100aa znie:

„100aa) § 24 ods. 3 písm. f) a h), § 55, § 56 a § 65 zákona č. 274/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. ...

132.

V § 66 písm. f) sa slová „§ 47 ods. 9“ nahrádzajú slovami „§ 47 ods. 12“.

133.

§ 67 vrátane nadpisu znie:

„§ 67 Okresný úrad v sídle kraja Okresný úrad v sídle kraja a) obstaráva 1. projekt ochrany chráneného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 100ab znie:

„100ab) § 3 písm. p) zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

134.

V § 68 písmená a) až n) znejú:

„a) obstaráva a schvaľuje dokument regionálneho územného systému ekologickej stability, b) vykonáva ...

135.

V § 69 odsek 1 znie:

„(1) Obec a) vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom týmto ...

136.

§ 69 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Pôsobnosť obce podľa odsekov 1 a 2 na území vojenského obvodu vykonáva ministerstvo obrany.100b)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 100b znie:

„100b) § 8 ods. 1 zákona č. 281/1997 v znení neskorších predpisov.“.

137.

Pod nadpis „Stráž prírody“ sa vkladá § 71a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 71a Pôsobnosť a členenie stráže prírody (1) Stráž prírody plní úlohy pri zabezpečovaní kontroly dodržiavania ...

138.

V § 72 ods. 1 písm. e) sa za slovom „zdravotne“ vkladá čiarka a slovo „psychicky“.

139.

V § 72 ods. 3 sa slová „na okresnom úrade v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „na organizácii ochrany ...

140.

V § 72 ods. 5, § 76 ods. 9 a § 77 ods. 1 písm. h), n) a p) sa slová „okresný úrad v sídle kraja“ vo ...

141.

V § 72 odseky 6 a 7 znejú:

„(6) Prípravu na skúšku odbornej spôsobilosti podľa odsekov 3 a 4 zabezpečuje organizácia ochrany prírody. (7) Členom ...

142.

V § 73 ods. 3 sa za slovo „kraja“ vkladajú slová „na návrh organizácie ochrany prírody alebo vlastníka ...

143.

V § 74 ods. 2 druhá veta znie: „Platnosť preukazu člena stráže prírody je päť rokov; po uplynutí tejto ...

144.

V § 74 ods. 3 sa slová „sú uvedené v prílohe č. 1“ nahrádzajú slovami „ustanoví všeobecne záväzný právny ...

145.

V § 75 ods. 1 písm. h) a i) sa slová „predviesť ju na útvar“ nahrádzajú slovami „bezodkladne ju odovzdať ...

146.

V § 75 ods. 1 písm. o) sa za slovami „chránenom území“ vkladajú slová „alebo jeho ochrannom pásme“.

147.

V § 75 ods. 1 sa za písmeno q) vkladajú nové písmená r) a s), ktoré znejú:

„r) prikázať osobe, ktorá vstúpila na chránené územie v rozpore s týmto zákonom, aby opustila chránené ...

Doterajšie písmená r) a s) sa označujú ako písmená t) a u).

148.

V § 75 ods. 1 písm. t) treťom bode sa slová „predvedením na útvar“ nahrádzajú slovami „odovzdaním útvaru“. ...

149.

V § 75 ods. 1 písm. t) piatom bode sa slová „predviesť na útvar“ nahrádzajú slovami „odovzdať útvaru“. ...

150.

V § 75 ods. 1 písm. u) sa slová „predvedením osoby na útvar“ nahrádzajú slovami „odovzdaním osoby útvaru“. ...

151.

V § 75 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Každý je povinný uposlúchnuť výzvu, pokyn, príkaz a požiadavku člena stráže prírody, alebo strpieť ...

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

152.

V § 77 ods. 1 písm. e), f) a t) sa slová „okresný úradom v sídle kraja alebo ním poverená organizácia ...

153.

V § 77 ods. 1 písm. g) sa slová „príslušný okresný úrad v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „organizáciu ...

154.

V § 77 ods. 1 písmeno v) znie:

„v) na vyzvanie organizácie ochrany prírody absolvovať raz za päť rokov preskúšanie z odbornej spôsobilosti ...

155.

§ 78 vrátane nadpisu znie:

„§ 78 Vyškrtnutie člena stráže prírody zo zoznamu (1) Okresný úrad v sídle kraja, ktorý člena stráže ...

156.

V § 79 sa za slová „ochrany prírody“ vkladajú slová „a poverení príslušníci Horskej záchrannej služby“. ...

157.

V § 81 ods. 2 písm. a) sa slovo „vyjadrenia“ nahrádza slovom „záväzného stanoviska“.

158.

V § 81 ods. 2 písmená b) a c) znejú:

„b) vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa § 94 ods. 5 a 6, c) vydanie stanoviska podľa § 14 ods. 8, ...

159.

V § 81 ods. 2 písmeno m) znie:

„m) konanie podľa § 13 ods. 7 tretej vety a § 14 ods. 7 tretej vety, § 47 ods. 6 druhej vety a ods. ...

160.

V § 81 ods. 2 písm. p) sa slová „§ 50 ods. 6 a 9“ nahrádzajú slovami „§ 50 ods. 5 a 7“.

161.

V § 82 ods. 2 prvej vete, § 85 ods. 1 štvrtej vete a § 89 ods. 2 písm. c) sa slová „30 dní“ nahrádzajú ...

162.

V § 82 ods. 3 sa vypúšťa tretia veta a v štvrtej vete sa slová „pokiaľ mu to postavenie nevyplýva už ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 113a znie:

„113a) § 19 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

163.

V § 82 ods. 7 sa vypúšťajú slová „písomného alebo elektronického“.

164.

V § 82 odseky 11 a 12 znejú:

„(11) Orgán ochrany prírody v konaní o vydaní súhlasu na vykonanie činnosti a o povolení výnimky zo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 115a znie:

„115aa) § 8 až 13 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

165.

§ 83 vrátane nadpisu znie:

„§ 83 Osobitné ustanovenia o vecnej a miestnej príslušnosti (1) Ak sa na vykonanie činnosti vyžaduje ...

166.

V § 84 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 5 a 6.

167.

V § 84 odsek 6 znie:

„(6) Ak sa písomnosť doručuje viac ako dvadsiatim účastníkom, doručovanie možno vykonať verejnou vyhláškou.“. ...

168.

V § 85 ods. 1 prvej vete sa za slovami „30 dní“ vkladá čiarka a slová „v zložitých prípadoch do 60 dní“. ...

169.

V § 85 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5.

170.

V § 85 ods. 4 sa slová „odsekov 3 a 4“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.

171.

V § 89 odsek 2 znie:

„(2) Orgán ochrany prírody môže platnosť ním vydaného rozhodnutia z vlastného podnetu alebo na návrh ...

172.

V § 90 ods. 1 písm. a) a § 92 ods. 1 písm. c) sa slová „§ 6 ods. 2 a 4“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. ...

173.

V § 90 ods. 1 písm. b) a § 92 ods. 1 písm. d) sa slová „§ 16 ods. 1 alebo § 24 ods. 4, 6, 9 a 11“ nahrádzajú ...

174.

V § 90 ods. 1 písm. d) a v § 92 ods. 1 písm. f) sa slová „§ 50 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 50 ods. ...

175.

V § 90 ods. 1 písm. f) a § 92 ods. 1 písm. h) sa slová „(§ 47 ods. 6)“ nahrádzajú slovami „(§ 47 ods. ...

176.

V § 90 ods. 1 písm. h) a v § 92 ods. 1 písm. j) sa slová „§ 50 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 50 ods. ...

177.

V § 90 ods. 1 písm. j) a § 92 ods. 1 písm. l) sa slová „vykonáva výskum osobitne chránených častí prírody ...

178.

V § 90 ods. 2 písm. c) sa slová „§ 19 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 5“ a v § 90 ods. 2 písm. ...

179.

V § 90 ods. 2 písm. h) a § 92 ods. 1 písm. zb) sa slová „§ 28 ods. 9“ nahrádzajú slovami „§ 28 ods. ...

180.

V § 90 ods. 3 písm. d) a § 92 ods. 1 písm. zg) sa slová „§ 24 ods. 13, § 28 ods. 10, § 42 ods. 9 a 12 ...

181.

V § 90 ods. 3 písm. e) a § 92 ods. 1 písm. zh) sa slová „§ 28 ods. 10“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. ...

182.

V § 90 ods. 3 písmená l) a m) znejú:

„l) vyrúbe, objedná výrub alebo dá pokyn na výrub dreviny alebo chráneného stromu (§ 49 ods. 3) bez ...

183.

V § 90 sa odsek 3 dopĺňa písmenom s), ktoré znie:

„s) iného navedie alebo nariadi mu vykonať činnosť v rozpore s týmto zákonom alebo všeobecne záväznými ...

184.

V § 90 ods. 4 a § 92 ods. 4 sa vypúšťa slovo „rovnaký“ a pred slovami „uložená sankcia“ sa vkladajú ...

185.

V § 91 odsek 1 znie:

„(1) Pri určení výšky pokuty za iný správny delikt podľa tohto zákona sa prihliadne najmä na závažnosť ...

186.

V § 91 ods. 7 prvej vete sa za slovo „delikte“ vkladajú slová „podľa tohto zákona“ a druhej vete sa ...

187.

V § 91 ods. 14 sa za slovom „deliktov“ vkladajú slová „podľa tohto zákona“.

188.

V § 92 ods. 1 písm. w) sa slová „§ 19 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 5“ a v § 92 ods. 1 písm. ...

189.

V § 92 ods. 1 písmená zo) a zp) znejú:

„zo) vyrúbe, objedná výrub alebo dá pokyn na výrub dreviny alebo chráneného stromu (§ 49 ods. 3) bez ...

190.

V § 92 sa odsek 1 dopĺňa písmenom zv), ktoré znie:

„zv) iného navedie alebo nariadi mu vykonať činnosť v rozpore s týmto zákonom alebo všeobecne záväznými ...

191.

V § 92 ods. 2 písm. d) sa slová „odseku 1 písm. zd) až zu)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. zd) až ...

192.

V § 92 odsek 5 znie:

„(5)
V blokovom konaní za priestupky podľa tohto zákona možno uložiť pokutu do 300 eur.“.

193.

V § 92 ods. 9 sa za slovo „priestupky“ vkladajú slová „a uhradené trovy konania za priestupky“.

194.

V § 94 odsek 6 znie:

„(6) Správca jaskyne môže jaskyňu prenechať do nájmu len po predchádzajúcom súhlase ministerstva. Ministerstvo ...

195.

§ 94 sa dopĺňa odsekmi 7 až 9, ktoré znejú:

„(7) Jaskyňu možno prenechať do nájmu nájomnou zmluvou uzavretou iba na čas určitý, najviac na päť rokov. ...

196.

V § 95 ods. 1 sa za slová „chránených živočíchov vkladá čiarka a slová „vybraných druhov živočíchov, ...

197.

V § 95 ods. 4 sa za slová „chránených živočíchov“ vkladá čiarka a slová „vybraných druhov živočíchov, ...

198.

V § 97 ods. 1 písmená c) a d) znejú:

„c) psoch používaných na stráženie vybraných domestikovaných živočíchov alebo používaných pri ich pasení ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 118a až 118d znejú:

„118a) § 2 ods. 2 písm. f) zákona č. 216/2018 Z. z. 118b) § 2 ods. 2 písm. h) zákona č. 216/2018 Z. ...

199.

V § 97 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

200.

§ 98 vrátane nadpisu znie:

„§ 98 Podmienky nároku na náhradu škody (1) Náhradu škody na vybraných domestikovaných živočíchoch, ...

201.

V § 99 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Pri určení rozsahu škôd na rybách sa vychádza zo zaznamenanej ...

202.

V § 100 ods. 1 sa slovo „piatich“ nahrádza slovom „60“.

203.

V § 100 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Pri škode na rybách poškodený písomne oznámi orgánu ochrany ...

204.

V § 100 ods. 3 prvá veta znie: „Pri škode na rybách sa náhrada škody uplatňuje za obdobie odo dňa oznámenia ...

205.

V § 101 odsek 1 znie:

„(1) Orgán ochrany prírody, v ktorého územnom obvode ku škode došlo, po ohlásení škody (§ 100 ods. 1) ...

206.

V § 102 ods. 1 sa slová „§ 100 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 100 ods. 2 a 3“.

207.

V § 103 ods. 2 druhej vete sa vypúšťa text za bodkočiarkou.

208.

V § 103 ods. 5 sa v prvej vete slovo „štátnej“ nahrádza slovom „verejnej“ a vypúšťa sa druhá veta.

209.

V § 103 odseky 6 a 7 znejú:

„(6) Orgán verejnej správy môže schváliť, povoliť alebo odsúhlasiť plán alebo projekt, ktorým môžu byť ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 122 znie:

„122) Zákon č. 215/2004 Z. z.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 123 sa vypúšťa.

210.

V § 103 sa vypúšťa odsek 8.

211.

Za § 104f sa vkladá § 104g, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 104g Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2020 (1) Konania začaté a právoplatne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 126 znie:

„126) § 22 ods. 2 písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 117/2010 Z. z.“.

212.

Za § 105b sa vkladá § 105c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 105c Zrušovacie ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2020 Zrušujú sa: 1. body 21, 87 a 110 ...

213.

Slová „stav ochrany“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovom „stav“ v príslušnom ...

214.

Slová „navrhované územie európskeho významu“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú ...

215.

Príloha č. 1 sa vypúšťa.

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., ...

V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom zu), ktoré znie:

„zu) vzdelávacia činnosť a sprievodcovská činnosť vykonávaná podľa osobitného predpisu23qd) v oblasti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23qd znie:

„23qd) Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.“.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

V sadzobníku správnych poplatkov časti X. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE sa za položku 161f vkladá položka 161g, ...

„Položka 161g Podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vyhotovovanie dokumentácie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 37k znie:

„37k) § 28a zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. IV

Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou ...

1.

V § 12 ods. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová: „ak ide o exemplár druhu uvedeného v prílohe A osobitného ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 43ac) znie:

„43ac) § 39a a §39b zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

3.

V § 13 ods. 3 sa slová „v odseku 1“ nahrádzajú slovami „v odseku 2“.

4.

V § 28 ods. 10 sa slová „§ 12 až 13“ nahrádzajú slovami „§ 12 ods. 4 písm. b), §12b a §13“.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2020 okrem čl. I § 28b v bode 74, ktorý nadobúda účinnosť 15. ...

Zuzana Čaputová v. r. Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore