Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71265
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
28.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 355/2016 účinný od 01.01.2017


Platnosť od: 22.12.2016
Účinnosť od: 01.01.2017
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravé životné podmienky, Sociálna pomoc

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 355/2016 účinný od 01.01.2017
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 355/2016 s účinnosťou od 01.01.2017

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia ...

1.

V § 14 ods. 6 písm. c) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: ...

2.

V § 18 ods. 3 písmeno i) znie:

„i) jednorazové plnenia z poistenia osôb, ktoré nemajú charakter úrazovej renty, jednorazové ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 25 sa vypúšťa.

3.

V § 18 ods. 3 písmeno p) znie:

„p) peňažné dary poskytnuté 1. v kalendárnom roku v úhrne do výšky 12-násobku sumy životného ...

4.

V § 18 ods. 3 písm. r) sa nad slovom „republiky“ odkaz „28a)“ nahrádza odkazom „29a)“ ...

5.

V § 18 ods. 3 písm. s) sa nad slovom „predpisu“ odkaz „28b)“ nahrádza odkazom „29b)“ ...

6.

V § 18 ods. 19 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e) nehnuteľné vecialebo hnuteľné veci nadobudnuté z peňažného daru podľa odseku 3 písm. ...

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno f).

7.

V § 21 ods. 3 sa slová „denná pobytová sociálna služba“ nahrádzajú slovami „ambulantná ...

8.

V § 31odsek 1 znie:

„(1) Pomôcky sa zaraďujú do zoznamu pomôcok a vyraďujú sa zo zoznamu pomôcok najmenej raz ročne ...

9.

V § 40 ods. 2 sa slová „denná pobytová sociálna služba“ nahrádzajú slovami „ambulantná ...

10.

V § 40 ods. 7 sa slová „111,32 %“ nahrádzajú slovami „125 %“ a slová „148,42 %“ sa ...

11.

V § 40 ods. 8 sa slová „98,33 %“ nahrádzajú slovami „112,01 %“, slová „139,15 %“ sa ...

12.

V § 40 ods. 9 sa slová „144,71 %“ nahrádzajú slovami „158,39 %“ a slová „denná pobytová ...

13.

V § 40 ods. 12 sa slová „1,4 násobku“ nahrádzajú slovom „1,7-násobok“.

14.

V § 41 ods. 4 sa slovo „zácvik“ v celom texte nahrádza slovom „výcvik“.

15.

Poznámka pod čiarou k odkazu 51 znie:

„51) § 45, 48, 56, 60 a 103 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých ...

16.

V § 64 odsek 1 znie:

„(1) Príslušný orgán na účely plnenia úloh podľa tohto zákona spracúva osobné údaje v ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 53 znie:

„53) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

17.

V § 64 odsek 2 znie:

„(2) Osobné údaje, ktoré príslušný orgán spracúva podľa tohto zákona, možno bez súhlasu ...

18.

V § 64 odsek 4 znie:

„(4) Osobné údaje, ktoré môže príslušný orgán spracúvať na dosiahnutie účelu podľa tohto ...

19.

V § 64 sa odsek 5 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) o ďalšej fyzickej osobe v rozsahu, v akom sú uvedené v dôkazných prostriedkoch v konaní ...

20.

Za § 67c sa vkladá § 67d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 67d Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2017 (1) O zmene výšky peňažného príspevku ...

21.

V prílohe č. 16 sa za slovom „rodiny“ bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

Čl. II

Zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. ...

1.

Doterajší text § 2 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Za psa so špeciálnym výcvikom podľa tohto zákona sa považuje aj pes v špeciálnom výcviku ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a) § 25 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného ...

2.

V § 2 ods. 1 písm. a) šiesty bod znie:

„6.
so špeciálnym výcvikom,4a)“.

3.

Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 4a Sprevádzanie psom so špeciálnym výcvikom (1) Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím ...

Čl. III

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 ...

1.

V § 15 ods. 1 písm. e) sa vypúšťajú slová „v rozsahu najviac 12 rokov“, bodkočiarka sa nahrádza ...

2.

V § 22 ods. 1 poslednej vete sa vypúšťajú slová „najneskôr dňom získania 12 rokov povinného ...

Čl. IV

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...

V § 26 ods. 4 písm. a) sa slová „zrakovo postihnuté osoby aj v sprievode vodiaceho psa,“ nahrádzajú ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r. Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore