Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 354/2021 účinný od 01.11.2021

Platnosť od: 08.10.2021
Účinnosť od: 01.11.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Civilná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 354/2021 účinný od 01.11.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 354/2021 s účinnosťou od 01.11.2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

Nadpis § 21 znie: „Výcvik leteckého personálu“.

2.

V § 21 odsek 1 znie:

„(1) Právnická osoba, ktorá zabezpečuje výcvik leteckého personálu okrem leteckého personálu podľa odsekov ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) Čl. 10a ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1178/2011 v platnom znení.“.

3.

V § 21 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Výcvik leteckého personálu lietajúcich športových zariadení vykonáva na základe povolenia Dopravného ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

4.

V § 21 ods. 4 sa slová „leteckej školy“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 1“ a za slová „o podmienkach ...

5.

V § 48 ods. 1 písmeno m) znie:

„m) vydáva osvedčenia podľa § 21 ods. 1, povoľuje výcvik leteckého personálu pre vlastnú potrebu leteckého ...

6.

V § 49 ods. 2 sa za slová „činnosť členov leteckého personálu,“ vkladajú slová „činnosť osôb vykonávajúcich ...

7.

V § 49 ods. 3 sa za slová „v registri lietadiel“ vkladajú slová „alebo kontrolu činnosti posádky a technického ...

8.

V § 49 ods. 4 sa za slová „§ 33 ods. 2,“ vkladajú slová „osoby poverené podľa § 19 ods. 4, osoby poverené ...

9.

V § 51 ods. 3 písm. g) sa slová „leteckej školy“ nahrádzajú slovami „podľa § 21 ods. 1“ a za slovom ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2021.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore