Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72034
Dôvodové správy: 2581
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
16.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 354/2020 účinný od 01.01.2021


Platnosť od: 10.12.2020
Účinnosť od: 01.01.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Miestne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 354/2020 účinný od 01.01.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 354/2020 s účinnosťou od 01.01.2021

Legislatívny proces k zákonu 354/2020

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

K predpisu 354/2020, dátum vydania: 10.12.2020

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „NR SR“).

Obciam a mestám v Slovenskej republike je v súčasnosti umožnené prijať všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“), ktorým pre vybrané skupiny občanov umožnia znížiť alebo úplne upustiť od dane zo stavieb alebo dane z bytov (ďalej len „daň“). Aj v prípade že obec takéto VZN prijme, podmienkou zníženia, resp. odpustenia dane je uplatnenie si nároku zo strany daňovníka. V praxi to znamená, že daňovník, ktorému taký nárok vznikol musí daňovému subjektu (t. j. obci) preukázať splnenie podmienok na zníženie alebo odpustenie dane.

V zmysle § 17 ods. 3 písm. d) a e) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) môže byť daň, na základe obcou prijatého VZN, odpustená aj osobám, ktoré dosiahli vek aspoň 62 rokov. Na rozdiel od iných skutočností, ktoré ovplyvňujú nárok na odpustenie dane, sa vek znížiť nemôže. Nárok na oslobodenie alebo zníženie dane má taký daňovník v podstate natrvalo, resp. do zrušenia prijatého VZN. Vzhľadom na skupinu daňovníkov, pre ktorú sa VZN prijíma, je dôvodné predpokladať, že osoby nad 62 rokov veku (resp. inú vekovú hranicu stanovenú VZN), majú a budú mať záujem uplatňovať si nárok na zníženie resp. odpustenie dane každoročne.

Na základe vyššie uvedeného a s prihliadnutím na snahu o zníženie administratívnej záťaže obce aj samotných daňovníkov sa navrhuje, aby osoby nad 62 rokov veku neboli povinné každoročne si uplatňovať nárok na odpustenie dane a túto skutočnosť opakovane preukazovať.

V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že upustenie od každoročných žiadostí o odpustenie dane sa aj naďalej týka len tých obcí a miest, ktoré to daňovníkom umožňujú na základe schváleného VZN.

Od predkladaného návrhu zákona možno očakávať isté negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, pričom v rovnakej miere sa očakávajú pozitívne sociálne vplyvy najmä na hospodárenie obyvateľstva. Návrh zákona nebude mať žiaden vplyv na podnikateľské prostredie, na životné prostredie, a ani na informatizáciu spoločnosti.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.

B. Osobitná časť

K Čl. I

Podľa súčasnej právnej úpravy môže správca dane všeobecne záväzným nariadením podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti ustanoviť zníženie dane od dane zo stavieb alebo od dane z bytov v zákonom konkrétne vymedzených prípadoch. O úľavu alebo odpustenie dane je však v zmysle § 17 ods. 7 zákona nutné požiadať.

Zámerom zákonodarcu bolo, aby si obce, prostredníctvom VZN a v istých zákonných medziach, mohli samé regulovať úľavy alebo úplné upustenie od dane zo stavieb alebo od dane z bytov. Obce a mestá tento nástroj aj pomerne často využívajú ako jeden z prostriedkov pomoci seniorom.

Viaceré mestá a obce majú záujem vyjsť v ústrety svojim daňovníkom aj v znížení administratívy, a síce v ich odbremenení od nutnosti uplatňovania si nároku na zníženie resp. odpustenie dane. Problém je v tom, že podľa súčasne platného stavu, na to obce nemajú kompetencie. Obec si síce môže určiť vekovú hranicu, od ktorej bude poskytovať zníženie alebo odpustenie dane, ale bez uplatnenia si nároku toto zvýhodnenie nemôže poskytnúť. Dokazuje to aj prípad mesta Trnava1, ktorého VZN obsahujúce automatické uplatnenie si zľavy z dane (bez uplatnenia si nároku) daňovníka staršieho ako 62 rokov bolo prokuratúrou napadnuté ako nezákonné.

Predkladaným návrhom zákona sa preto napráva právny stav tak, aby odrážal filozofiu a zmysel výberu dane zo stavieb alebo dane z bytov, ktoré si obec do istej miery môže sama regulovať.

K Čl. II

Navrhuje sa účinnosť predkladaného zákona so zohľadnením legisvakančnej lehoty, a to od 1. januára 2021.

1 Viď napr. https://www.trnavskyhlas.sk/c/27843-narok-na-zlavu-z-dane-si-treba-uplatnit-automaticke-znizenie-nepreslo-prokuraturou.htm

DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI

návrhu zákona s právom Európskej únie

1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.

2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

3. Predmet návrhu zákona:

a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,

b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,

c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.

Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.

DOLOŽKA

vybraných vplyvov

A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné

A.2. Vplyvy:

Pozitívne

Žiadne

Negatívne

1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy

x

2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?

x

3. Sociálne vplyvy

x

– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,

x

– sociálnu exklúziu,

x

– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť

x

4. Vplyvy na životné prostredie

x

5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti

x

A.3. Poznámky

Od predkladaného návrhu zákona sa neočakávajú žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, nepredpokladajú sa žiadne sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti. Cieľom predloženého návrhu zákona je automatické priznanie daňovej úľavy resp. oslobodenia od dane z dôvodu dosiahnutia veku seniorov v rozsahu ustanovenom vo VZN miest a obcí. Inými slovami, nebude potrebné si tieto nároky uplatniť.

Vzhľadom na to, že niektorí seniori trvale žijúci v obciach, kde príslušné VZN prijaté, si zabudnú uplatniť nárok na zníženie alebo odpustenie dane, predpokladá sa negatívny dopad na rozpočet verejnej správy.

Vzhľadom na to, že objektívne nie je možné presne určiť koľko obcí zľavy alebo odpustenie dane ponúka, ani to koľko oprávnených osôb v tej ktorej obci žije, a ani iné podrobnosti o výške úľav na dani či rôzne stanovených vekových hraniciach od kedy obce zľavu či odpustenie dane ponúkajú, nie je možné vyčísliť konkrétne finančné dopady predloženého návrhu zákona.

V miere rovnajúcej sa negatívnemu vplyvu na rozpočet verejnej správy sa očakávajú pozitívne sociálne vplyvy. Osobitne sa očakáva pozitívny vplyv na hospodárenie vybraných

skupín obyvateľstva, čo v neposlednom rade zníži riziko sociálnej exklúzie jednej z mimoriadne ohrozenej skupiny obyvateľstva – t .j seniorov.

Od predkladaného návrhu zákona sa neočakávajú žiadne vplyv na podnikateľské prostredie, na životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti.

A.4. Alternatívne riešenia

bezpredmetné

A.5. Stanovisko gestorov

Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.

zobraziť dôvodovú správu
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore