Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70726
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
23.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 354/2015 účinný od 02.01.2016


Platnosť od: 05.12.2015
Účinnosť od: 02.01.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo, Obchodné právo, Rozpočtové právo, Národné hospodárstvo, Štátna hospodárska politika, Štátne fondy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 354/2015 účinný od 02.01.2016
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 354/2015 s účinnosťou od 02.01.2016

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky ...

1.

V § 2 odsek 1 znie:

„(1) Ministerstvo môže v príslušnom rozpočtovom roku2) poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu ...

2.

V § 3 ods. 2 písm. a) sa slová „podľa § 2 ods. 1 písm. f)“ nahrádzajú slovami „podľa ...

Čl. II

Zákon č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. ...

1.

§ 2 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) vedie evidenciu profesionálnych umelcov v slobodnom povolaní (ďalej len „profesionálny umelec“).“. ...

2.

V § 4 ods. 2 sa za písmeno o) vkladá nové písmeno p), ktoré znie:

„p) prerokúva informáciu riaditeľa o vykonaní zápisov do evidencie profesionálnych umelcov,“. ...

Doterajšie písmeno p) sa označuje ako písmeno r).

3.

V § 5 ods. 10 sa slová „jednej štvrtiny“ nahrádzajú slovami „dvoch tretín“.

4.

V § 13 ods. 2 sa za písmeno i) vkladajú nové písmená j) a k), ktoré znejú:

„j) vydáva súhlas na základe stanoviska odbornej komisie na zápis do evidencie profesionálnych ...

Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno l).

5.

§ 16 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Kancelária vedie evidenciu profesionálnych umelcov a vydáva preukazy podľa § 25b ods. 6 ...

6.

V § 17 odsek 2 znie:

„(2) Členov odborných komisií vymenúva a odvoláva rada na návrh riaditeľa z osôb, ktoré mu ...

7.

§ 17 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Odborné komisie posudzujú žiadosť o zápis do evidencie profesionálnych umelcov a pripravujú ...

8.

V § 18 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) ochranu, rozvoj a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva okrem oblastí pamiatkového fondu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

„9a) § 2 a 15 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.“. ...

9.

V § 19 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom obec alebo ...

10.

V § 23 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „a 25b ods. 5“.

11.

Za § 25 sa vkladajú § 25a až 25e, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 25a Profesionálny umelec Profesionálnym umelcom je fyzická osoba, ktorá a) vykonáva umeleckú ...

12.

§ 26 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Na účely vedenia evidencie profesionálnych umelcov je fond oprávnený spracúvať osobné ...

13.

Za § 28 sa dopĺňa § 29, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 29 Prechodné ustanovenie účinné od 2. januára 2016 V roku 2016 je fond oprávnený použiť ...

Čl. III

Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby ...

V § 29 ods. 4 druhej vete sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na tento ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. decembra 2015 okrem článkov I a II, ktoré nadobúdajú účinnosť ...

Andrej Kiska v. r. Peter Pellegrini v. r. Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore