Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov 353/2013 účinný od 01.03.2014

Platnosť od: 12.11.2013
Účinnosť od: 01.03.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Spotrebné dane

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov 353/2013 účinný od 01.03.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 353/2013 s účinnosťou od 01.03.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., ...

1.

V § 4 ods. 3 písm. b) sa za slová „z uhľovodíkových látok“ vkladajú slová „alebo ich ...

2.

V § 6 ods. 1 písm. a) a d) sa za slová „v osobitnom predpise2e)“ vkladajú slová „s presnosťou ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2ea znie:

„2ea) STN EN ISO 4259 Ropné výrobky. Určovanie a využívanie údajov presnosti výsledkov vo vzťahu ...

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2e znie:

„2e)
Príloha č. 1 k zákonu č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

4.

V § 11 ods. 1, § 21 ods. 1, § 25 ods. 1, 12 a 13, § 26 ods. 1, § 31 ods. 2 písm. a) a § 34 ods. ...

5.

V § 11 ods. 6 prvá veta znie: „Užívateľský podnik je povinný oznámiť colnému úradu každú ...

6.

V § 17 ods. 2 a § 23 ods. 14 sa vypúšťa slovo „písomnej“.

7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

„12) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

8.

V § 19 odsek 7 znie:

„(7) Prevádzkovateľ daňového skladu uvedený v odseku 6 pred začatím výroby minerálneho oleja ...

9.

V § 19 sa vypúšťa odsek 8.

Doterajšie odseky 9 až 11 sa označujú ako odseky 8 až 10.

10.

V § 19 odseky 8 až 10 znejú:

„(8) Colný úrad pred doplnením povolenia na prevádzkovanie daňového skladu o povolenie na výrobu ...

11.

V § 19a odsek 3 znie:

„(3) Výrobca biogénnej látky je povinný oznámiť colnému úradu každú zmenu údajov podľa ...

12.

V § 20 ods. 4 písmeno a) znie:

„a) skladovanie, obstarávanie alebo udržiavanie núdzových zásob ropy a ropných výrobkov podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

„14a) Napríklad zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o ...

13.

V § 21 ods. 1 druhej vete sa za slová „musí obsahovať“ vkladajú slová „okrem údajov podľa ...

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).

14.

V § 21 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená e) a f).

15.

V § 21 ods. 4 písm. d) sa slová „daňové nedoplatky voči colnému úradu ani daňovému úradu“ ...

16.

V § 21 ods. 6 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „písm. a)“.

17.

V § 22 ods. 14 písmeno c) znie:

„c) dodržuje podmienky podľa § 21 ods. 4 najmenej 1. 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov ...

18.

V § 22 ods. 15 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

19.

V § 22 ods. 15 písmeno b) znie:

„b) potvrdenie preukazujúce dodržiavanie podmienok podľa § 21 ods. 4 písm. e) až g).“. ...

20.

V § 24 ods. 13 sa vypúšťa slovo „písomnú“.

21.

V § 25 ods. 2 úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem údajov podľa osobitného ...

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).

22.

V § 25 ods. 10 písm. a) sa vypúšťajú slová „písomne alebo v elektronickej forme“.

23.

V § 25 ods. 14 sa za slová „odseku 2“ vkladajú slová „písm. a)“.

24.

V § 25a ods. 13 a 14 sa za slová „kombinovanej nomenklatúry“ vkladajú slová „2710 12 70, ...

25.

§ 25b vrátane nadpisu znie:

„§ 25b Distribútor, predajca a spotrebiteľ pohonných látok (1) Osoba, ktorá chce na daňovom ...

26.

V § 26 ods. 2 úvodnej vete sa za slová „musí obsahovať“ vkladajú slová „okrem údajov podľa ...

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).

27.

V § 31 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Platiteľom dane je aj osoba, ktorá minerálny olej ...

28.

V § 31 ods. 2 písm. a) sa za slovami „identifikačné údaje dodávateľa minerálneho oleja“ ...

29.

V § 31 ods. 9 sa za slová „Odosielateľ (dodávateľ) minerálneho oleja“ vkladajú slová „okrem ...

30.

V § 41 ods. 1 sa za slová „výrobcov biogénnej látky,“ vkladajú slová „distribútorov pohonných ...

31.

V § 41 ods. 2 písmeno i) znie:

„i) identifikačné údaje distribútora pohonných látok, adresu jeho prevádzkarní, ak nie sú ...

32.

V § 41 sa odsek 2 dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:

„j) identifikačné údaje predajcu pohonných látok, adresu jeho prevádzkarní, ak nie sú totožné ...

33.

V § 42 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

„o)
nesplní povinnosť podľa § 25a ods. 1.“.

34.

V § 42 sa odsek 1 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

„p)
nesplní povinnosť podľa § 25b ods. 1, 3 alebo ods. 11.“.

35.

V § 42 sa odsek 2 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:

„p)
podľa odseku 1 písm. o) alebo písm. p) 10 000 eur.“.

36.

§ 43 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Žiadateľ, ktorý je už registrovaný alebo evidovaný podľa tohto zákona alebo osobitných ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 30c znie:

„30c) Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.Zákon ...

37.

Za § 46k sa vkladajú § 46l a 46m, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 46l Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014 (1) Povolenie na výrobu ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2013 okrem čl. I bodov 1 až 11, 13 až 23, 26 až 29, ...

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore